Phiên âm Tiếng Việt

Soom – Beast

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Soom – Beast

Ha Let me talk about ma

Cha kap kê tô ra son tuys mô sư pê

Si ka ni cham si mom chun tưs he

Ha yah kê tue bo rin mo ris sô kên non

Cha pa ya tue a ni non bô ne ya tue

Oh non ich kô san ton non

ich chi môs he un ton na

Wuên te rô tuy ra chi

na tô nan chan môn la

I cho bôn le ni ka tô ra so myơn

Nanta sin chap chi an hưn le

(ni ka han bon man han bon man ta si tô)

Seng kak he tan lan ma rê

To nưn kô min an han le

I chê non rưn bo rin le

Ka chi ma na rưn to na ka chin

Ma myơch bo nưn sang kak he boa tô

Ne ka no rưn ick ki nưn hi, tưn

Koska tha I chưn su op sưn kos ka tha

I can’t take my breath breath breath

Si ka nikansu rôk chom chom

Chi na kansu rôk oh nan to

I can’t hold my breath breath breath

Kansu rôk na nưn to cha kku man

Ne su mi mak hyơ woa ne su mi yeah

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

Chi wươ bôn le ni cha rin I chê

Op so tô ra ôn kôs tô op so

(ni ka ne kê no ne kê to ô myơn)

Nan to mo ro chyơkanko ya

I chê chôm bi khyơ chum re

Na nưn no rưn bo rin le

Ha chi ma tô ra so ryơ ha chin

Ma a mu ri seng kak he boa tô

Chong man no rưn chi u kin him tưn

Koska tha chong man mi chin kos ka tha

I can’t take my breath breath breath

Si ka nikansu rôk chom chom

Chi na kansu rôk oh nan to

I can’t hold my breath breath breath
Kan su rôk na nưn to cha kku man

Ne su mi mak hyơ woa ne su mi yeah

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

Breath in breath out ha ha

I don’t know~

I don’t know yeah~

Yes or no bi chi cham tưn bam bu ri

Kko chin bang ong khyơ bo rin

No ê te han seng ka ki

Thun li chi an ha tô te chê mươn

Thas he ya chô kư mi na ma wuy rô ka tuyn kka

Ki thos ton sa rang I chuê in kka tuên

Te rô tuê ra chi huh na tô nan chan môn la

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

No other – Super Junior

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

No other – Super Junior

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

No ka thưn sa ram tô op so chu wuy rưn

Tun ro boa tô kư cho kư roh ton kon

O ti so chack ni no ka thi chô hưn

Sa ram no ka thi chô hưn

Sa ram no ka thi chô hưn

ma ưm no ka thi chô hưn son mun

No mu ta heng I ya ye so no rưn

Chi khyo chun kư sa sam I ba rô na ra so

O ti so chack ni na ka thi heng bôk han nôm

Na ka thi heng bôk han nôm na ka thi us nưn

Kư ron chuê kô rô heng bôk han nôm

No ưi ta tưs han kư tu sô ni cha kap kê

Cha kap kê si ko is sưn te no ưi kang hes ton

Kư ma ưm i nan kha rôp kê sang cho ba tas sưn te

Ne ka cha pa chun kê an a chun kê san myơ si

Kư ko sư rô cha kưn wuy rô man tuên ta myơn

chôh kês so on chê na to man hưn kon he chu kô

si phưn ne mam non ta mô la tô tuê

Ka sư mi sô ri chyơ man he

Cha yu rô un ne yong hôn

On chê na cho ưm ưi I ma ưm ư rô

No rưn sa rang he ko ro woas ton

Si kanbô ta na mưn na ri to man ha

No ka thưn sa ram tô op so chu wuy rưn

Tun lo boa tô kư cho kư roh ton kon

O ti so chack ni no ka thi chô hưn

Sa ram no ka thi chô hưn sa ram no ka thi

Chô hưn ma ưm no ka thi chô hưn son mun

No mu ta heng I ya ye so no rưn chi kyơ chun

Kư sa ram I ba rô na ra so

O ti so chack ni na ka thi heng bôk han nôm

Na ka thi heng bôk han nôm na ka thi us nưn

Kư ron chưê heng bôk han nơm

Na ưi ka nan hes tin ma ưm mi

Nun bu si kê chom chom nyơn hekante

Cha kưn yôk sim tư ri to nưn nom chi chi

An kê ne ma mưi kư rưs kho chyơkante

An kô is so kư mô tưn I yu nưn bun myơng hi

Nê ka is so chu os ta nưn kos

Kư kos tak ha na bun

On chê na kam sa he

ne ka no ma khưm kư ri chan han su is kês ni

Ka sư mi sô ri chyơ man he

Cha yu rô un ne yong hôn

On chê na cho ưm I ma ưm ư rô

No rưn sa rang he ko ro woas ton

Si kanbô ta na mưn na ri to man ha

No ka thưn sa ram tô op so chu wuy rưn

Tun lo boa tô kư cho kư roh ton kon

O ti so chack ni no ka thi chô hưn

Sa ram no ka thi chô hưn sa ram no ka thi

Chô hưn ma ưm no ka thi chô hưn son mun

No mu ta heng I ya ye so no rưn chi khyơ chun

Kư sa ra mi ba rô na ra so

O ti so chack ni na ka thi heng bôk han nôm

Na ka thi heng bôk han nôm na ka thi

Us nưn kư ron chưê kô rô heng bôk han nôm

Is chan ha chô kư ma chu chô kưm na

Su chup chi man non mô la sô kưn the yang bô ta

Tư ko wươ ne mam chô ma ra chươ

TV syô ê na ô nưn Girl tư rưn

Mu te ê so bi chi nan tê tô non

On chê na nun bu syơ (ne ka mi chyơ mi chyơ Baby)
Sa rang han tan no ưi ma rê sê sang ưn

Ta ka chin nan You & I, You’re so fine

No ka thưn ra ram is sưn ka sa rang he ô

Ne kê nưn ô chik no bu ni ran kon ba bô

Ka thưn na ê kê nưn chin bu ra nưn ko ra ra chươ

Ka thưn ki rưn ko ro woas so u rin

So rô tan ma ka kô is chan ha nôn la un

Bu ni ya kô ma un bu ni ta sa rang han bu ni ya

No ka thưn sa ram tô op so chu wuy rưn

Tun ro boa tô kư cho kư roh ton kon

O ti so chack ni no ka thi chô hưn

Sa ram no ka thi chô hưn sa ram no ka thi

Chô ha ma ưm no ka thi chô hưn son mun

No mu ta heng I ya ye so no rưn

Chi khyo chun kư sa sam I ba rô na ra so

O ti so chack ni na ka thi heng bôk han nôm

Na ka thi heng bôk han nôm na ka thi

Us nưn kư ron chưê kô rô heng bôk han nôm

No ka thưn sa ram tô op so

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

Can’t nobody – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Can’t nobody – 2NE1

Kanman khưm ka kês chi

Ô nưn bam tô kin kês chi

Bu nuy ki, tha kês chi

Chôn chôn ta ra ôn thê chi

Nancham ba bun kon

I welcome you to my world

2-N-E-1

A rưm taun Seoul city

Si kư ro un ư mak sô ri

Ka man nunkansek mo ri

Ta ra ha kin too slow

The tô nưn hoak sin ha kê

Cha sin kam he nưn hyang he

Bon bon tang tang ha kê

Wươn han ta he tô

Can’t touch this

Nun bi chưn chi ris chi ros

Sim cha ngưn beat it beat it

Khô nô re ladi ladi

Chum chu nưn body body

Hưng bu nưn no no

Cha here we go go

Sê sang ưn ko kku rô

Tươ chi po nô hưn show show

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

 

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood
Can’t nobody hold us down

Nanmom chu ryơ ha chi ma

Mô tu mi chin te ka chi

Ta chi chon te ka chi tonight

Can’t nobody hold us down

Can’t nobody

can’t nobody hold us down

Kante ka chi

kante ka chi kas so nan oh oh~

Can’t nobody.

can’t nobody hold us down

Cause we keep rockin

 ‘we rock rockin’, yeah

A phi kam kam he tô tan ryơ ka

Nê ka ma ka tô nan tưn kô ka

To faster chôm to faster

Nu nưn ka ma boa

Nô phi na ra ôn la boa

Chon op so kư kê me ryơ kin kon

Kop op so ne chon mư min kon

Mang ka chim ta wuyn op so

I mi bon so game over

Chong sin op si mi chi cha

Right now, I don’t give a-

Bôn ryu mưn to khi wươ ra

Sê sang ưn ke u cha

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

Can’t nobody hold us down

Nanmom chu ryơ ha chi ma

Mô tu mi chin te ka chi

Ta chi chon te ka chi tonight

Can’t nobody hold us down

Can’t nobody

can’t nobody hold us down

Kante ka chi

kante ka chi kas so nan oh oh~

Can’t nobody.

can’t nobody hold us down

Cause we keep rockin

 ‘we rock rockin’, yeah

Let’s rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now all I wanna do is make you rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now make I’m say nananana

 

Let’s rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now all I wanna do is make you rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now make I’m say nananana
Na na na na
Na na na na na

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

Memories – Super Junior

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Memories – Super Junior

Sarang hes chan ha, u ri ham kê han man hưn nan tô ngan

Ham kê a pha hes chan ha, so rô ir ir in chun tô mô rư kô

No no ti in nưn ko ni, na i môk sô ri tưn li chin an ni
A phưn ne sim chang I no rưn chack nưn ta, no rưn bu rưn ta, mi chi tô rôk

Ka sư mi, nun mu ni, tô no i ki o ki

Han bang un, han bang un, tô ne ka sư mê hưn lo ne rin ta

U ro tô, u ro tô, chi wươ chi chi an nưn, ki o kưn ta ra
Ô nưn tô bin ne ka sư mưn, tô chôk sin ta

Chô ha hes chan ha, cha kưn ne mi sô ê u so chuys chan ha
Ham kê u ros sos chan ha [u ros sos chan ha], na ưi nun mu rê a pha hes chan ha

Chi kưm o ti is nưn ko ni, chi chin ne mô sư pi bôi chin an ni
A phưn ne sim chang i no rưn chack nưn ta no rưn bu rưn ra mi chi tô rôk

Ka sư mi [ka sư mi], nun mu ri [yeah!], tô no i ki o ki [ki o ki yeah!]

Han bang un, han bang un, tô ne ka sư mê hưn lo ne rin ta [hu~]

Un ro tô, u ro tô, chi wuy chi chi an nưn, ki o kưn ta ra
Ô nưn tô bin ne ka sư mưn [ne ka sư mưn], tô chok sin ta

Ne ke rô tô ra woa chun le, me in ni rưn bu rư myơ
Chi chin ki ra rim sô kê [ki ra rim sô kê], no rưn cha cha hê me nưn, na chan ha

Sa rang i, nun mu ri, no woa i chu o ki

Han bang un [uh~], han bang un, tô ne ka sư mê hưn lo ne rin ta [hưn lo ne rin ta]

U ro tô, u ro tô, chi wươ chi chi an nưn, ki o kưn ta ra

Ô nưn tô bin ne ka sư mưn, tô chok sin ta

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

Ugly – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Ugly – 2NE1

Ban kê us so bô chi man, ne mam tưn chi an ha

Nanyê bư chi an ha, a rưn tap chi an ha

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Nô reb bun lo bô chi manm a mu tưn chi an ha

Nanyê bư chi an ha, a rưn tap chi an ha

Oh oh oh oh
Oh oh oh oh

Nan, wue I roh kê môs nan kơn kka

O tok ha myơn na tô no cho rơm hoan ha kê u so bôn su is sư kka

Tô hoa ka na, wue nưn woan byơk ha chi môs he
I kê chin ko un sôk môs nan mô sư pưn hyang he thas ha ki man he

Chyơ ta bô chi ma chi kư mi nư ki mi sin ho nan

O ti rôn ka sum kô man si pho, bo so na kô si pho, i sê sang ưn ko chick man

I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, tellin’ me I’m pretty
I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, cuz I know I’m ugly

Nansuyp kê I he han ta kô ha chi ma

Mô seng ki kô bbi tu ro chin ne ma ư mi non wuyn mang ha chi tô mô la

Man si khi chi ma, nan no woa o un li chi môs he

Kư chan nan nun bick sôk cha ka un ka si ki nan sum mak hi kê he

Ta ka ô chi ma, no ưi koan sim chô cha sin ho nan

O ti rôn ka tto na kô si pho sô ri chi kô si pho, i sê sang ưn ko chis man
I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, tellin’ me I’m pretty
I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, cuz I know I’m ugly

All alone
I’m all alone

All alone

I’m all alone

Ta tưs ha mi ran op so, kyơ thên a mu tô op so

All alone I’m all alone
I’m always all alone

All alone I’m all alone

Ta tưs ha mi ran op so, kyơ thên kư nu ku tô na [na na chun sa ram op so]
I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, tellin’ me I’m pretty
I think I’m ugly
And nobody wants to love me
Just like her I wanna be pretty, I wanna be pretty
Don’t lie to my face, cuz I know I’m ugly