Phiên âm Tiếng Việt

[Lời bài hát] Trouble Marker – Trouble Maker

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Trouble Maker – Trouble Maker

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

1! 2! 3!

니 눈을 보면 난 Trouble Maker

니 곁에 서면 난 Trouble Maker

조금씩 더 더 더

갈수록 더 더 더

이젠 내 맘을 나도 어쩔 수 없어

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또

니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록

니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려

난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

니 맘을 깨물고 도망칠 거야 고양이처럼

넌 자꾸 안달이 날 거야 내 앞으로 와 어서 화내보렴

내 섹시한 걸음 니 머리 속에 발동을 거는

은근한 스킨십 얼굴에 비친 못 참아 죽겠단 니 눈빛
갈수록 깊이 더 빠져들어 알수록 니가 더 맘에 들어 Baby

아무래도 니 생각에 취했나봐 Lady

I never never never stop!

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또

니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록

니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려

난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

어떻게 널 내 맘에 담아둘 수 있는지 (Trouble Maker)

그냥 내 맘이 가는대로 이젠

멈출 수 없어

니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또

니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록

니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려

난 Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

*********

1! 2! 3!

Ni nu nưn bô myơn nan Trouble Maker

Ni kyo thê so myơn nan Trouble Maker

Chô kưm sik to to to

Kansu rô tok to to

I chên ne ma mưn na tô o chon su op so

Ni ka na rưn ich chi môs ha kê cha kku ni a phê so tô

Ni mam cha kku ne ka hưn tư ro bo so nan su op tô rôk

Ni ip su rưn tô hum chi kô mon li ta ra ni bo ryo

Nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!

Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

Ni ma mưn kke mun kô tô mang chin ko ya kô yang I cho rom

Non cha kku an ta ri nan ko ya ne a phư rô woa o si hoa ne bô ryơm

Ne sêk si han ko rưm ni mo ri sô kê ban tông ưn ko nưn

Ưn kưn han sư khin sip on ku nê bi chin môs cha ma chuk kês tan ni nun chick

Kansu rôk ki phi to bba chyo tư ro an su rôk ni ka to ma mê tư ro Baby

A mu re tô ni seng ka kê chuy hes na boa Lady

I never never never stop!

Ni ka na rưn ich chi môs ha kê cha kku ni a phê so tô

Ni mam cha kku ne ka hưn tư ro bo so nan su op tô rôk

Ni ip su rưn tô hum chi kô mon li ta ra ni bo ryo

Nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!

Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!

mom chun su op so

Kư nyang ne ma mi ka nưn te rô I chên
I never never stop!

O toh kê non ne ma mê ta ma tun su is nưn chi (Trouble Maker)

Nan Trou a a a ble! Trouble! Trou! Trouble Maker!

Ni ip su rưn tô hum chi kô mon li ta ra ni bo ryo
Ni mam cha kku ne ka hưn tư ro bo so nan su op tô rôk
Ni ka na rưn ich chi môs ha kê cha kku ni a phê so tô

Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!
Trouble Maker!