Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Don’t say goodbye – Davichi

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Don’t say goodbye – Davichi

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW


떨리는 너의 입술을                         Tton li nưn no ưi ip su rưn
난 난 처음 보았지                            Nan nan cho ưm bô as chi

무슨 말 하려고 말 하려고                Mu sưn man ha ryơ kô man ha ryơ kô ô
뜸만 들이는지                                    Tưm man tư ri nưn chi

슬픈 예감은 다 맞는단                    Sưn phưn yê ka mưn ta mack nưn tan
노래 가사처럼                                     Nô re ka sa cho rơm
설마 아니겠지 아닐꺼야                  Son ma a ni kês chi a nin kko ya ô
아니어야만 돼                                     A ni o ya man tuê
벌써 넌 나를 떠나 니 마음마저       Bon sso non na rưn tto na ni ma ưm ma cho
떠나 또 몸마저도 떠나는데             Tto na tô môm ma cho tô tto na nưn tê
난 몰라 널 잡을 방법을 좀               Nan mô la non cha phưn bang bo pưn chôm
누가 내게 말해줘요                         Nu ka ne kê man he chươ yô
오늘밤 그 말만은 말아요                 Ô nưn bam kư man ma nưn ma ra yô
왜 날 버리고 갔나요                        Quê nan bo ri kô kas na yô
나 마음이 아파 가슴이 아파            Na ma ư mi a pha ka sư mi a pha
눈물 차올라요                                  Nun mun cha ôn la yô
아직은 안녕 우린 안돼요                 A chi kưn an nyong u rin an tuê yô
넌 그 입을 더 열지마                       Non kư I pưn to yon chi ma
안녕이라고 내게 말하지마              An nyong I ra kô, ne kê man ha chi ma

차가운 너의 한마디가 날 주저        Cha ka un no ê han ma ti ka nan chu cho
앉었지세상 무너질 듯 무너진 듯    An chos chi sê sang mu no chin tưs mu no chin tưs ô
눈물만 눈물만                                  Nun mun man nun mun man
지금 순간이 가면 이 순간이            chi kưm sun ka ni ka myơn I sun ka ni

지나면 영영 우린 이별인데             Chi na myơn yong yong u rin I byơn in tê
사랑해 죽도록 사랑한 날                 Sa rang he chuk tô rôk sa rang han nan
날 버리지 말아줘요                        Nan bo ri chi ma ra chươ yô

오늘밤 그 말만은 말아요                 Ô nưn bam kư man ma nưn ma ra yô
왜 날 버리고 갔나요                        Quê nan bo ri kô kas na yô
나 마음이 아파 가슴이 아파            Na ma ư mi a pha ka sư mi a pha
눈물 차올라요                                  Nun mun cha ôn la yô
아직은 안녕 우린 안돼요                 A chi kưn an nyong u rin an tuê yô
넌 그 입을 더 열지마                       Non kư I pưn to yon chi ma
안녕이라고 내게 말하지마              An nyong I ra kô ne kê man ha chi ma

이별이 뭔지 나는 몰라요                 I byơn I mươn chi nưn mô la yô
그냥 서럽고 서러워                         Kư nyang so rop kô so ro wươ
나 사연이 많아 추억이 많아            na sa yo no man ha chu o ki man ha

가슴 찢어져요                                  Ka sưm chi cho yô
아직은 안녕 우린 안돼요                 A chi kưn an nyong u rin an tuê yô
넌 그 입을 더 열지마                       Non kư I pưn to yon chi ma

안녕이라고 내게 말하지마              An nyong I ra kô ne kê man ha chi ma

안녕이라고 내게 말하지마              An nyong I ra kô ne kê man ha chi ma

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Haru Haru – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Haru Haru – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

하루하루 – Day by day

떠나가

Tto na ka
ye the finally I reallize that I’m nu’ttin without you
i was so wrong forgive me
ah ah ah ah-

[Verse 1]
파도처럼 부숴진 내 맘 / 바람처럼 흔들리는 내 맘

Pha tô cho rom bu sươ ne mam / ba ram cho rom hưn tưn li nưn ne mam

연기처럼 사라진 내 사랑 / 문신처럼 지워지지 않아

Yon ki cho rom sa rang chin ne sa rang / mun sin cho rom chi wươ chi chi an ha

한숨만 땅이 꺼지라 쉬죠 / 내 가슴속에 먼지만 쌓이죠 (say goodbye)

han sum man ttang I kko chi ra suy chyô / ne ka sưm sô kê mon chi man ssa hi chyô (say goodbye)
[Rap]
ye 네가 없이는 단 하루도 못 살 것만 같았던 나

Ye nê ka op si nưn tan ha ru tô môs san man ka thas ton na

생각과는 다르게도 그럭저럭 혼자 잘 살아

Seng kak koa nưn ta rư kê tô kư rok cho rok hôn cha chan sa ra

보고 싶다고 불러봐도 넌 아무 대답 없잖아

Bô kô siph ta kô bun lo boa tô non a mu te tap op chan ha

헛된 기대 걸어봐도 이젠 소용없잖아

Hos tươn ki te ko ro boa tô I chên sô yông op chan ha

[Rap]
네 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 널 울리진 않는지

Nê yo phê is nưn kư sa ra mi mươn chi hôk si non un ku chin an nưn chi

그대 내가 보이긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지

kư te ne ka bô I kon ha nưn chi bon sso ssak ta I chos nưn chi

걱정되 다가가기 조차 말을 걸 수 조차 없어 애 태우고

kok chong tươ ta ka ki chô cha ma rưn kon su chô cha op so ye the u kô

나 홀로 긴 밤을 지새우죠 수백번 지워내죠

na hôn lô kin ba mưn chi seng u chyô su bek bon chi wươ ne chyô

[Chorus]

돌아보지 말고 떠나가라 또 나를 찾지 말고 살아가라

Tô ra bô chi man kô tto na ka ra ttô na rưn chack chi man kô sa ra ka ra

너를 사랑했기에 후회 없기에 좋았던 기억만 가져가라

No rưn sa rang hes ki ê hu hươ op ki ê chô has ton ki ok man ka chyơ ka r

그럭저럭 참아볼만해 그럭저럭 견뎌낼 만해

Kư rok cho rok cha ma bôn man he, kư rok cho rok kyơn tyơ nen man he

넌 그럴수록 행복해야되 하루하루 무뎌져가네 eh eh eh

Non kư ron su rôk heng bôk he ya tươ ha ru ha ru mo tyơ chyơ ka nê eh eh eh

oh girl i cry cry yo my all say goodbye..
[Verse 2]
길을 걷다 너와나 우리 마주친다 해도

Ki rưn kot ta no woa na u ri ma chu chin ta he tô

못 본 척 하고서 그대로 가던 길 가줘

Môs bun chok ha kô so kư te rô ka ton kin ka chươ

자꾸만 옛 생각이 떠오르면 아마도

Cha kku man yês seng ka ki tto ô rư myơn a ma tô

나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라

Na tô môn le kư ten cha cha kanchi rô mô la

넌 늘 그 사람과 행복하게 넌 늘 내가 다른 마음 안 먹게

Non nun kư sa ram koa heng bôk ha kê non nưn ne la ta rưn ma ưm an mok kê

넌 늘 작은 미련도 안 남게 끔 잘 지내줘 나 보란 듯이

non nưn cha kưn mi ryơn tô an nam kê kưm chan chi ne chươ na bô ran tư si

넌 늘 저 하늘같이 하얗게 뜬 구름과도 같이 새파랗게

Non nưn cho ha nưn ka thi ha yah kê tưn ku rưm koa tô ka thi se pha rah kê

넌 늘 그래 그렇게 웃어줘 아무일 없듯이

Non nưn kư re kư roh kê uso chươ a mu in op tư si

[Chorus]
돌아보지 말고 떠나가라 또 나를 찾지 말고 살아가라

Tô ra bô chi man kô tto na ka ra ttô na rưn chack chi man kô sa ra ka ra

너를 사랑했기에 후회 없기에 좋았던 기억만 가져가라

No rưn sa rang hes ki ê hu hươ op ki ê chô has ton ki ok man ka chyơ ka ra

그럭저럭 참아볼만해 그럭저럭 견뎌낼 만해

Kư rok cho rok cha ma bôn man he, kư rok cho rok kyơn tyơ nen man he

넌 그럴수록 행복해야되 하루하루 무뎌져가네 eh eh eh

Non kư ron su rôk heng bôk he ya tươ ha ru ha ru mo tyơ chyơ ka nê eh eh eh

[Bridge]
나를 떠나서 맘 편해지길 / 나를 잊고서 살아가줘

Na rưn tto na so mam phyon he chi kin / na rưn ich kô so sa ra ka chươ

그 눈물은 다 마를테니 / 하루하루 지나면

Kư nun mu rưn ta ma rưn thê ni / ha ru ha ru chi na myơn

차라리 만나지 않았더라면 덜 아플텐데 um 영원히

Cha ra ri man na chi an has to ra myơn to ra phưn thên tê um yong wươn hi

함께하자던 그 약속 이젠 추억에 묻어두길 바래 baby 널 위해 기도해

ham kê ha cha ton kư yak sô ki chên chu o kê mu to tu kin ba re baby non wuy he ki tô he
[Chorus]**

oh girl i cry cry yo my all say goodbye bye
oh my love don’t lie lie
yo my heart say good bye