BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Wings – Dae Sung (Big Bang)

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Wings – Dae Sung (Big Bang)

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

***

Today 오늘 같은 날에 그녀가 말하네

Today, ô nưn ka thưn na rê, kư nhon ka man ha nê

헤어지자고 미안하다고 하필 기념일에

Hê o chi cha kô mi an ha ta kô ha phin ki nơ mi rê

Today 많은 사람들 속에 움츠러들곤 해

Today, man hưn sa ram tưn sô kê, um chư rơ tưn kôn he

난 고개를 떨군 채 피해 (이런 내가 싫어)

Nankô ke rưn ton kun che phi he (I ron ne ka sin ho)

오늘은 okay 더 크게 소리쳐 ye 좋은 일이 생길거야아아

Ô nư rưn OKAY to khư kê sô ri chơ YE chô hưn I ri seng kin ko ya a a

괜찮아 오늘 밤 만은 이렇게 아름다운데 더 크게 울어도 돼

Kuên chan ha ô nưn bam ma nưn I roh kê a rưm ta un tê to khư kê u ro tô tuê

내가 널 안아줄거야아아 지금 이 순간 날아올라 뛰어보는거야

Ne ka no na na chun ko ya a a chi kư mi sun kanna ra ôn la tuy o bô nưn ko ya

Woo hoo woo- 와다다다다다 uh uh uh 야야야야야야 바로 지금

Woo hoo woo- qoa ta ta ta ta ta uh uh uh ya ya ya ya ya ya ba rô chi kưm

Today 너무 외로울 때 미칠 듯 슬픈데

Today no mu wươ rô un te mi chin tưs sưn phưn tê.

하지만 아무도 알아주지 않을 땐 어떡해

Ha chi man a mu tô a ra chu chi an hưn ten o tok kê

Today 왜 나만 이렇게 힘들까 생각해

Today, wuê na ma ni rok kê, him tưn ka seng kak he

모두가 행복하단 말 다 거짓말 안 믿어 say 1,2

Mô tu ka heng bôk han tan man ta ko chis man an mi to SAY 1,2

오늘은 okay 더 크게 소리쳐 ye 좋은 일이 생길거야아아

Ô nư rưn OKAY to khư kê sô ri chơ YE chô hưn I ri seng kin ko ya a a

괜찮아 오늘 밤 만은 이렇게 아름다운데 더 크게 울어도 돼

Kuên chan ha ô nưn bam ma nưn I roh kê a rưm ta un tê to khư kê u ro tô tuê

내가 널 안아줄거야아아 지금 이 순간 날아올라 뛰어보는거야

Ne ka no na na chun ko ya a a chi kư mi sun kanna ra ôn la tuy o bô nưn ko ya

이 세상 속에서 슬픈 주인공이 되어 너 대신 아파해줄게 날개가 돼줄게

I sê sang sô kê so sưn phưn chu in kông I tươ o no te sin a pha he chun kê nan ke ka tuê chun kê

난 그대를 믿어 난 그대를 믿어 날 그대로 믿어 날 그대로 믿어

Nankư te rưn mi to nan kư te rưn mi to nan kư te rô mi to nan kư te rô mi to

이 모든 것 또한 다 지나갈 테니

I mô tưn kos tô han ta chi na kanthê ni

오늘은 okay 더 크게 소리쳐 ye 좋은 일이 생길거야아아

Ô nư rưn OKAY to khư kê sô ri chơ YE chô hưn I ri seng kin ko ya a a

괜찮아 오늘 밤 만은 이렇게 아름다운데 더 크게 울어도 돼

Kuên chan ha ô nưn bam ma nưn I roh kê a rưm ta un tê to khư kê u ro tô tuê

내가 널 안아줄거야아아 지금 이 순간 날아올라 뛰어보는거야

Ne ka no na na chun ko ya a a chi kư mi sunkanna ra ôn la tuy o bô nưn ko ya

Woo hoo woo- 와다다다다다 uh uh uh 야야야야야야

Woo hoo woo- qoa ta ta ta ta ta uh uh uh ya ya ya ya ya ya

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Love Dust – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Love Dust – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

***

내 친구가 네 얘기를 해 좋아보였단 말에 괜히 화를 내

Ne chin ku ka nê yê ki rưn he chô ha bô yos tan ma rê kuên hi hoa rưn ne

어쩌면 아직도 나 땜에 네가 힘들어하길 바랬는지 몰라

o cho mơn a chik tô na te mê nê ka him tư ro ha kin ba res nưn chi mô la

요즘 가끔 나도 모르게 우리같이 즐겨 듣던 노래를 해

Dô chưm ka kưm na tô mô rư kê u ri ka thi chưn kơ tưt ton nô re rưn he

옛 추억에 잠긴 오늘 같은 날 이유없이 보고싶어지는 밤

yês chu o kê cham ki nô nưn ka thưn na ri yu op si bô kô si pho chi nưn bam

그땐 내가 너무 어려서 사랑이 어려워서 널 피하려고만 했지

Kư ten ne ka no mu o rơ so sa rang I o rơ qươ so non phi ha rơ kô man hes chi

난 부담이 됐고 불만이 됐죠 끝내 너를 울리고

nan bu ta mi tuês kô bun ma ni tuês chô kưt ne no rưn u li kô

오늘이 지나면 넌 사라질 먼지 사랑이 뭔지

Ô nư ri chi na mơn non sa ra chin mon chi sa rang I mươn chi

나 슬퍼 보인다면 내 눈물은 연기 춤추는 연기처럼

na sưn pho bô in ta mơn ne nun mu rưn yon ki chum chu nưn yon ki cho rom

내일이면 또 아무렇지 않게

ne o ri mơn tô a mu roh chi an kê

하루가 시작돼 널 잊고살겠죠

ha ru ka si chak tuê non ick kô san kês chô

그저 네가 행복해지길 나는

Kư cho nê ka heng bôk he chi kin na nưn

이곳에서 남아서 웃으며 빌어줄게

I kô sê so na ma so u sư mơ bi ro chun kê

혹시 기억하니 우리들 처음 만난 날

Hôk si ki ok ha ni u ri tưn cho ưm man nan nan

순수한 미소 가득히 Sauvignon Blanc

Sun su han mi sô ka tưk hi Sauvignon Blanc

널 향한 이유 없는 순종 때론 거침없던 충돌

Non hang han I yu op nưn sun chông te rôn ko chi mop ton chung tôn

이별이 운명이란 현실 앞에 내 마지막 분노

I bơn I un mơng I ran hon sin a phê ne ma chi mak bun nô
마침 들려오는 라디오에서 공감되는 사연

Ma chim tưn lơ ô nưn ra ti ô ê so kông kam tươ nưn sa yon

지금 내 맘과 똑같다며

Chi kưm ne mam koa tôk kat ta mơ

혹시 네가 아닐까 생각하다 잠이 와

Hôk si nê ka a nin ka seng kak ha ta cha mi woa

시간은 참 빨리 가 넌 잘 있을까

Si ka nưn cham ban li ka non chan is sưn ka

그땐 내가 너무 어려서 사랑이 어려워서도망치려고만 했지

Kư ten ne ka no mu o rơ so sa rang I o rơ qươ so tô mang chi rơ kô man hes chi

결국 부담이 됐고 불만이 됐죠

Kon kuk bu ta mi tuês kô bun ma ni tuês chô

이젠 늦어버렸지만

I chên nu cho bo rơs chi man

오늘이 지나면 넌 사라질 먼지 사랑이 뭔지

Ô nư ri chi na mơn non sa ra chin mon chi sa rang I mươn chi

나 슬퍼 보인다면 내 눈물은 연기 춤추는 연기처럼

na sưn pho bô in ta mơn ne nun mu rưn yon ki chum chu nưn yon ki cho rom

내일이면 또 아무렇지 않게

ne o ri mơn tô a mu roh chi an kê

하루가 시작돼 널 잊고살겠죠

ha ru ka si chak tuê non ick kô san kês chô

그저 네가 행복해지길 나는

Kư cho nê ka heng bôk he chi kin na nưn

이곳에서 남아서 웃으며 빌어줄게

I kô sê so na ma so u sư mơ bi ro chun kê

언젠가 길을 지나다 우리 다시 만날 그런 날이 온다면

On chên ka ki rưn chi na ta u ri ta si man nan kư ron na ri ôn ta mơn

그 언젠가는 서로 다른 사람과 행복한 모습으로 웃을 수 있게 so long

kư on chên ka nưn so rô ta rưn sa ram koa heng bôk han mô sư pư rô u sưn su is kê SO LONG

오늘이 지나면 넌 사라질 먼지 사랑이 뭔지

Ô nư ri chi na mơn non sa ra chin mon chi sa rang I mươn chi

나 슬퍼 보인다면 내 눈물은 연기 춤추는 연기처럼

na sưn pho bô in ta mơn ne nun mu rưn yon ki chum chu nưn yon ki cho rom

내일이면 또 아무렇지 않게

ne o ri mơn tô a mu roh chi an kê

하루가 시작돼 널 잊고 살겠죠

ha ru ka si chak tuê non ick kô san kês chô

그저 네가 행복해지길 나는

kư cho nê ka heng bôk he chi kin na nưn

이곳에서 남아서 웃으며 빌어줄게

I kô sê so na ma so u sư mơ bi ro chun kê

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] The More I Love – Yesung (Super Junior) show Immortal Song 2

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 The More I Love – Yesung

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Youtube Link

***

한참 동안을 찾아가지 않은

Han cham tông an nưn cha cha ka chi an hưn

저 언덕 너머 거리엔

Cho on tok no mo ko ri ên
오래 전 그 모습 그대로 넌

Ô re chon kư mô sưp kư te rô non

서 있을 것 같아

So is sưn kos ka tha

내 기억보다는 오래돼버린 얘기지

Ne ki ok bô ta nưn ô te tuê bo rin yê ki chi

널 보던 나의 그 모습

Non bô ton na ưi kư mô sưp
이제는 내가 널 피하려고 하나

I chê nưn ne ka non phi ha rơ kô ha na

언젠가의 너처럼

On chên ka-ưi no cho rơm

이제 너에게 난 아픔이란 걸

I chên no ê kê na na phư mi ran kon

너를 사랑하면 할수록

No rưn sa rang ha mơn han su rôk
멀리 떠나가도록

Mon ri to na ka tô rôk

스치듯 시간의 흐름 속에

Sư chi tưs si ka nưi hư rưm sô kê uh wo
이제 지나간 기억이라고

I chên chi na kanki o ki ra kô

떠나면 말하던 너에게

To na mơn man ha ton no ê kê

시간이 흘러 지날수록

Si ka ni hưn li chi nan su rôk

너를 사랑하면 할수록

No rưn sa rang ha mơn han su rôk
너에게 난 아픔이었다는 걸

No ê kê na na phư mi os ta nưn kon

너를 사랑하면 할수록

No rưn sa rang ha mơn han su………….. rôk

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Alive – BigBang intro

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Alive – BigBang intro

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

***

I’m still alive

I’m still alive

I’m still alive

 

난 죽어가는 듯 보이지만 죽지 않아

Nanchu ko ka nưn tưs bô I chi man chuk chi an ha

남들의 시선을 피해 결코 숨지 않아.

Namtư rưi si so nưn phi he kơn khô sum chi an ha

 

 

언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만

On chê na bô ran tư si kưt ka chi chu rak ha chi man

I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어

Nanto I sang in hưn kê op so

과거는 뒤로 하고 JUMP OUT

Koa ko nưn tuy rô ha kô JUMP OUT

깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금

Ki phi to ri chi kô is nưn ne mô sư pi a rưm ta qươ chi kưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton chơ nan cha yu rô qươ

이 순간만큼은 난 살아있어 I’m still alive

I sun kanman khư mưn nan sa ra is so I’m still alive

 

 

I’m still alive

I’m still alive

I’m still alive

 

I’m livin’ that

I’m livin’ that good life

 

I’m still alive

I’m still alive

I’m still alive

 

We livin’ that

We livin’ that’ good life

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Kiss – Dara (2NE1)

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Kiss – Dara (2NE1)

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 ***

I just wanna kiss

I never wanna miss

더 짜릿하게 one more time

To cha ris ha kê ONE MORE TIME

내 숨을 가져가

Ne su mưn ka chơ ka

I’m dying for your kiss

I never wanna miss

더 망설이지 마

To mang so ri chi ma

내 입술을 가져가

Ne ip su rưn ka chơ ka

(2ne1)

Baby boy

왜 항상 할말이 그리 많아

Quê hang sang han ma ri kư ri man ha

답답한 Baby boy

Tap tap han Baby boy

사랑한다 고백할 건 알아

Sa rang han ta kô bek han kon a ra

I’m not a baby girl

니 생각보다 눈치가 난 빨라

Ni seng kak bô ta nun chi ka nan ban la

우린 매일 항상 제자리를 돌아

U rin me in hang sang chê cha ri rưn tô ra

도대체 넌 왜 날 그렇게도 몰라

Tô te chê non quê nan kư rok kê tô mô la

Baby boy

그 자신감에 반했던 날 기억해

Kư cha sin ka mê ban hes ton nan ki ok he

My baby boy

니 템포 생각보다 너무 지루해

Ni thêm phô seng kak bô ta no mu chi ru he

I’m your baby girl

헤어질 땐 어째 그리 손만 흔드는지

Hê o chin ten o che kư ri sôn man hưn tư nưn chi

꽃다발도 좋고 반지도 좋지만

Kôck ta ban tô chô kô ban chi tô chô chi ma

I guess you just never know

서두르지마

So tu rư chi ma

따분한 얘기하지마

Ta bun han yê ki ha chi ma

어쩜 그렇게도 잘 참니

O chom kư rok kê tô chan cham ni

혹시 남자 맞니

Hôk si nam cha mack ni

미소짓지마

Mi sô chis chi ma

너무 따분하잖아

No mu ta bun ha chan ha

눈을 감고 지금 다가와

Nu nưn kam kô chi kưm ta ka qoa

just get it get it

I just wanna kiss

I never wanna miss

더 짜릿하게 one more time

To cha ris ha kê ONE MORE TIME

내 숨을 가져가

Ne su mưn ka chơ ka

I’m dying for your kiss

I never wanna miss

더 망설이지 마

To mang so ri chi ma

내 입술을 가져가

Ne ip su rưn ka chơ ka

Hurry up

you let it touch

절대 많은걸 바라지는 않아

Chon te man hưn kon ba ra chi man an ha

Hurry up

you let it touch

Baby 오늘만큼만 제발

BABY ô nưn man khưm man chê ban

(uh uh uh uh CL)

날 놓치지마

Nannô chi chi ma

come on and let my body bounce

내 참을성을 시험하지마

Ne cha mưn song ưn si hom ha chi ma

난 오늘도 ’bout to luz control

Nanô nưn tô ’bout to luz control

내 심장은 마치 dynamite

Ne sim chang ưn ma chi dynamite

tik tik tok tok 시간은 go fast

tik tik tok tok Si ka nưn go fast

please please stop stop 이밤은 more last

please please stop stop i ba mưn more last

바보같이 웃는 네 모습이

Ba bô ka thi us nưn nê mô sư pi

난 참기가 힘들어 killing me

Nancham ki ka him tư ro KILLING ME

if you want me to let’s go

춤추는 내 마음은 disco

Chum chu nưn ne ma ư mưn DISCO

넌 마치 내 주위를 맴돌다

Non ma chi ne chu wuy rưn meng tôn ta

말 없이 훌쩍 가버리는 UFO

Man op si hun chok ka bo ri nưn UFO

서두르지마

So tu rư chi ma

따분한 얘기하지마

Ta bun han yê ki ha chi ma

어쩜 그렇게도 잘 참니

O chom kư rok kê tô chan cham ni

혹시 남자 맞니

Hôk si nam cha mack ni

미소짓지마

Mi sô chis chi ma

너무 따분하잖아

No mu ta bun ha chan ha

눈을 감고 지금 다가와

Nu nưn kam kô chi kưm ta ka qoa

just get it get it

I just wanna kiss

I never wanna miss

더 짜릿하게 one more time

To cha ris ha kê ONE MORE TIME

내 숨을 가져가

Ne su mưn ka chơ ka

I’m dying for your kiss

I never wanna miss

더 망설이지 마

To mang so ri chi ma

내 입술을 가져가

Ne ip su rưn ka chơ ka

Hurry up

you let it touch

절대 많은 걸 바라지는 않아

Chon te man hưn kon ba ra chi nưn an ha

Hurry up

you let it touch

Baby 오늘만큼만 제발

BABY ô nưn man khưm man chê ban

(let’s break this sound)

사랑은 Dangerous

Sa rang ưn Dangerous

니 눈빛은 너무 poisonous

Ni nun bi chi chưn no mu poisonous

지금 흔들리는 Two of us

Chi kưm hưn tưn li nưn Two of us

하지만 we just feel so good

Ha chi man we just feel so good

사랑은 Dangerous

Sa rang ưn Dangerous

니 입술은 너무 Poisonous

Ni ip su rưn no mu Poisonous

지금 흔들리는 Two of us

Chi kưm hưn tưn li nưn Two of us

We dangerous

in danger danger danger danger

Sa rang ưn Dangerous

니 눈빛은 너무 poisonous

Ni nun bi chi chưn no mu poisonous

지금 흔들리는 Two of us

Chi kưm hưn tưn li nưn Two of us

하지만 we just feel so good

Ha chi man we just feel so good

사랑은 Dangerous

Sa rang ưn Dangerous

니 입술은 너무 Poisonous

Ni ip su rưn no mu Poisonous

지금 흔들리는 Two of us

Chi kưm hưn tưn li nưn Two of us

We dangerous

in danger danger danger danger