Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Snail – (W&Whale) Kyuhyun cover

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Snail – (W&Whale) Kyuhyun cover

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

집에 오는 길은 때론 너무 길어 나는 더욱더 지치곤 해

Chi pê ô nưn ki rưn, te rôn no mu ki ro, na nưn toukto chi chi côn he.

문을 열자마자 잠이 들었다가 깨면 아무도 없어

Mu mưn yon cha ma cha, cha mi tư ros ta ka, ke mơn a mu tô op so.

좁은 욕조 속에 몸을 뉘었을때 작은 달팽이 한 마리가

Chô pưn dôk chô sô kê, mô nưn tuy os sưn te, cha cưn tan pheng I han ma ri ka

내게로 다가와 작은 목소리로 속삭여줬어

Ne kê rô ta ka woa, cha cưn môk sô ri rô, sôk sak yo chươs so

언젠가 먼 훗날에 저 넓고 거칠은

On chên ka~ mon hú na rê cho non cô ko chi rưn

세상 끝 바다로 갈거라고

Sê sang cưn ba ta rô kankon ra cô

아무도 못봤지만 기억 속 어딘가

A mu tô~ mộs bá chi man~ ki ok sô ko tin ka

들리는 파도소리 따라서

Tưn li nưn pha tô sô ri ta la so

나는 영원히 갈래

Na nưn yong wươn hi ka lê

모두 어딘가로 차를 달리는 길 나는 모퉁이 가게에서

Mô tu o tin ka rô. cha rưn tan li nưn kin. na nưn mô thung I ka kê ê so.

담배 한 개비와 녹는 아이스크림 들고 길로 나섰어

Tam be han ke bi woa. nôk nưn a I sư khư rim. tưn cô kin rô na sos so.

해는 높이 떠서 나를 찌르는데 작은 달팽이 한마리가

He nưn nô phi to so. na rưn chi rư nưn tê. cha cưn tan pheng I han ma ri ka.

어느새 다가와 내게 인사하고 노랠 흥얼거렸어

O nư se ta ka woa. ne kê in sa ha cô. nô ren hưng on ko ros so

언젠가 먼 훗날에 저 넓고 거칠은

On chên ka~ mon hú na rê cho non cô ko chi rưn

세상 끝 바다로 갈거라고

Sê sang cưth ba ta rô kankon ra cô

아무도 못봤지만 기억 속 어딘가

A mu tô~ mộs bá chi man ki ok sô ko tin ka

들리는 파도소리 따라서

Tưn li nưn pha tô sô ri ta ra so

나는 영원히 갈래

Na nưn yong wươn hi kanlê

내 모든 걸 바쳤지만 이젠 모두 푸른 연기처럼

Ne mô tưn kon ba chos chi man. I chên mô tu. phu rưn yon ki cho rom

산산이 흩어지고

San sa ni hư tho chi cô

내게 남아 있는 작은 힘을 다해 마지막 꿈속에서

Ne kê na ma is nưn. cha cưn hi mưn ta he. ma chi mak kum sô kê so…

모두 잊게 모두 잊게 해줄 바다를 건널거야

Mô tu ick kê~ mô tu ick kê~ he chun ba ta rưn kon non ko ya~

언젠가 먼 훗날에 저 넓고 거칠은

On chên ka~ mon hú na rê cho non cô ko chi rưn

세상 끝 바다로 갈거라고

Sê sang cưth ba ta rô kankon ra cô

아무도 못봤지만 기억 속 어딘가

A mu tô~ mộs bá chi man ki ok sô ko tin ka

들리는 파도소리 따라서

Tưn li nưn pha tô sô ri ta ra so

나는 영원히 갈래

Na nưn yong wươn hikanlê

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] How can I – DBSK

 

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

How can I – DBSK

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

듣지 말았어야 할 얘기

Tứt chi ma ras so ya han yê ki

오늘 하루쯤은 잊고 나와도 좋았을 전화

Ô nưn ha ru chư mưn ick cô na woa tô chô has sưn chon hoa

말문이 막히는 얘기

Man mu ni mak hi nưn ye ki

어차피 내 마음은 상관 없는 얘기

O cha phi ne ma mưn sa koan op nưn ye ki

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

아무 말도 꺼낼 수가 없었던

A mu man tô ko nen su ka op sos ton

우리 마지막 얘기

U ri ma chi man yê ki

사랑한다 말을 했을 땐

Sa rang han ta ma rưn hes sưn ten

넌 멈춰버렸고 난 가슴은 터질 듯 했는데

Non mom chươ bo rơs cô nan ka sư mưn tho chin tưs hes nưn tê

지금 난 멈춰버리고

Chi cưm nan mom chươ bo ri cô

네 다음 얘기를 기다릴 뿐야

Nê ta ưm yê ki rưn ki ta rin bun nya ha

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

어떻게도 아프기만 한 얘기

O toh kê tô a phư ki man han yê ki

그만하자는 그 얘기

Cư man ha cha nưn cư yê ki

멈출 수만 있다면

Mom chun su man is ta mơn

지울 수만 있다면

Chuun su man is ta mơn

다시 돌아간다면

Ta so tô ra kanta mơn

처음 만난 그 날로

Cho ưm man nan cư nan lô

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

입을 막은 채로 눈물 흘리는

I pưn ma cưn che rô nun mun hưn li nưn

믿기 싫은 이야기

Mit ki sin hưn I ya ki

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

여전히 널 사랑하기 때문에

Yo chon hi non sa rang ha ki te mu nê

꿈에서라도 믿기 싫은 이야기

Ku mê so ra tô [Ko mê so ra tô] mit ki sin hưn I ya ki

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Andante – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Andante – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

잠이 와 잠이 와

Cha mi woa cha mi woa

이 짙은 눈물 끝에 끝이 와

I chi thưn nun mun cư thê cư thi woa

내 방 창문 밖 관심 밖 등 돌린

Ne bang chang mun bak koan sim bak tưng tôn lin

채로 며칠밤이 가 네 기억이

Che rô mơ chin ba mi ka nê ki ok ki

처음 비가 내린 날부터

Cho ưm bi ka ne rin nan bu tho

젖은 마지막까지

Cho chưn ma chi mak ka chi

기나긴 터널 속 어둠도 꿈속에선

Ki na kin tho non sô ko tum tô kum sô kê son

조금 천천히 스미는데

Chô cưm chon chon hi sư mi nưn tê

그대의 기억 돌고 돌아봐도

Cư te ưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 말

Phi hekansu op nưn cư man

헤어짐의 끝에 다라

Hê o chi mi cư thê ta ra

다시 돌아 다시 돌아

Ta si tô ra ta si tô ra

느릿느릿 쌓아온 수많은 감정도

Nư ris nư ris sa ha ôn su man hưn kam chong tô

느릿느릿 담아온 수많은 추억도

Nư ris nư ris ta ma ôn su man hưn chu ok tô

조금만 더 느릿느릿 잊을게 안단테

Chô cưm man to [nư ris nư ris] I chưn kê an tan the

익숙해진 꿈에 차분차분하게 이별을 준비해꿈속에서도 그대 맘은

Ik suk he chin ku mê cha bun cha bun ha kê I bo rưn chun bi he yeah kum sô kê so tô cư te ma mưn

통 바꿀 수가 없는데

Thông ba kun su ka op nưn tê

언제쯤 잊을 수 있을까 눈을 뜨면금새Thursday 또 Tuesday

On chê chư mi chưn su is sưn ka nu nưn tư mon cưm se Thursday tô Tuesday

이젠 시간마저 빨라져 가조금만 더 그댈 담아두고 싶은데

I chên sikanma cho ban la cho ka chô cưm man to cư ten ta ma tu cô si phưn tê

그날의 기억 돌고 돌아봐도

Cư na rưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 곳

Phi hekansu op nưn cư côs

그대의 집 앞에 다라

Cư te ưi chip a phê ta ra

다시 돌아 다시 돌아느릿느릿 다가온 이별의 순간도

Ta si tô ta ta si tô ra. nư ris nư ris ta ka ôn I bo rưi sunkantô

느릿느릿 멀어진 그대의 마음도

Nư ris nư ris mo ro chin cư te ưi ma ưm tơ

조금만 더 느릿느릿 믿을게 안단테

Chô cưm man to nư ris nư ris mi tưn kê an tan thê

참으려 해 봐도 어쩔 수 없이

Cha mư ro he boa tô o chom su op si

차올라 시린 나의 눈 앞에

Cha ôn la si rin na ưi nun a phê

서서히 고이던 눈물처럼 천천히

So so hi cô I ton nun mun cho rom, cho cho hi~

그대의 기억 돌고 돌아봐도

Cư te ưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 말

Phi hekansu op nưn cư man

헤어짐의 끝에 다라

Hê o chi mi cư thê ta ra

다시 돌아 다시 돌아

Ta si tô ta ta si tô ra

느릿느릿 쌓아온 수많은 감정도

Nư ris nư ris sa ha ôn su man hưn kam chong tô

느릿느릿 담아온 수많은 추억도

Nư ris nư ris ta ma ôn su man hưn chu ok tô

언젠가는 느릿느릿 잊을게

On chên ka nưn nư ris nư ris I chưn kê

안단테 안단테

An tan thê an tan thê

Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] A day – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

A day – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

넌 묻지 항상 얼마나 널 사랑하는지

Non mut chi, hang sang, on ma na, non sa rang ha nưn chi

가끔씩 아직 먼 미래까지 불안해하지

Ka cưm si, ka chik mon, mi te ka chi bu ran he ha chi

걱정하지마 널 괴롭히지마 내겐 완벽한 사람인걸

Kok chong ha chi ma, non kuê rôp hi chi ma ne kên woan bok han sa ra min kon

숨만 쉬어도 화장 안 해도 넌 아름다워 눈부셔

Sum man suy o tô hoa chang an he tô non a rưm ta wươ nun bu syo

하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son sai cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê.
널 보면 편해 이런 말 넌 싫어했지만

Non bô mơn phon he, I ron man, non sin ro hes chi man

행복해 하지만 여전히 넌 불안해했지

Heng bôk he ha chi man yo chon, hi non bu ran, he hes chi

의심하지마 널 괴롭히지마 사실 순진한 사람인걸

Ưi sim ha chi man non kươ rôp hi chi ma, sa sin sun chin han sa ra min kon

사랑스런 눈 웃음 넘칠 때 넌 아름다워 눈부셔

Sa rang sư ron nun u sưm nom chin te non a rưm ta wươ, nun bu syo.

하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng ka ke to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son sai cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê

oh oh
머릿속 온통 너의 생각뿐

Mo ris sô côn thông no ưi seng kak bun

뭔가 다른 것을 원해도, 잠시 멀리 떨어져봐도 결국 너 결국 너 너무 신비해

Mươn ka ta rưn ko sưn wươn he tô, cham si mon li ro ro cho boa tô kon kuk no kon kuk no no mu sin bi he

잠시 눈 감고 널 떠올려 You’re So Beautiful Girl 너 뿐야

Cham si nun kam cô non to ôn lo You’re So Beautiful Girl no bu nya

지금 그대로 네 모습이 가장 아름다워 눈부셔 (My Girl)

Chi cưm cư te rô nê mô sư pi ka chang a rưm ta wươ nun bun syo (My Girl)
하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son syain cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê
하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son syain cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Hello Hello – FT Island

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Hello Hello – FT Island

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

 

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

 

말이야 사랑한단 말이야

Ma ri ya sa rang han tan ma ri ya

못 잊는단 말이야

Môs ick nưn tan ma ri ya

다시 돌아오란 말이야

Ta si tô ra ô ran ma ri ya

아니야 이제 와서 이건 아니야

A ni ya I chê woa so I kon a ni ya

너와 나 정말 사랑했잖아

No woa na chong man sa rang hes chan ha

 

Listen up I

Nobody nobody nobody no one

너 밖엔 없어

No bak cên op so

십 년이 지나도 강산이 변해도

Sip no ni chi na tô kang sa ni bon he tô

너 밖엔 없어

No bak cên op so
바보야 날 보란 말이야

Ba bô ya nan bô ran ma ri ya

오늘도 너를 향해 소리쳐

Ô nưn tô no rưn hyang he sô ri cho

 

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya

말이야 보고 싶단 말이야

Ma ri ya bô cô siph tan ma ri ya

못 보낸단 말이야

Môs bô nen tan ma ri ya

제발 가지 말란 말이야

Chê ban ka chi man lan ma ri ya

아니야 이별이란 말은 아니야

A ni ya I bo ri ran ma rưn a ni ya

너와 나 아직 사랑하잖아

No woa na a chik sa rang ha chan ha

 

Listen up I

안녕이라 말하며 다가왔다

An nhon I ra man ha mơ ta ka woas ta

사랑이란 말로 날 바보로 만들었다

Sa rang I ran man lô nan ba bô rô man rư ros ta

함께한 시간은 널 못 잊게

Ham kê han si ka nưn non mô sick kê

만들었다 그리고 떠나갔다

Man tư ros ta cư ri cô to na kas ta

너밖에 없는 내게 넌 또 다른

No bak cê op nưn ne kê non tô ta rưn

안녕을 말한다

An nhon ưn man han ta
거짓말 날 보고 말해봐

Ko chis man nan bô cô man he boa

정말 날 떠날 거란 말이니

Chong man nan to nan ko ran ma ri ni

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya

 

Everybody say La la la
Everybody say Ha ha ha
Everybody say Ta ta ta
Everybody say Hello hello hello
내가 널 부를 땐 Hello

Ne ka non bu rưn ten Hello

네가 날 부를 땐 Goodbye

Nê ka nan bu rưn ten Goodbye

우리서로 다른 슬픈 인사말

U ri so rô ta rưn sưn phư nin sa man hấy!!!!!!

사랑하니까 Hello hello 안돼 Goodbye goodbye

Sa rang ha ni ka Hello hello An ruê Goodbye goodbye

잡으려고 하면 멀어지는 나의 사랑

Cha pư ro cô ha mơn mo ro chi nưn na ưi sa rang

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

오늘도 외치는 널 부르는 인사말

Ô nưn tô wươ chi nưn non bu rư nưn in sa man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya