[lời bài hát] How can I – DBSK

 

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

How can I – DBSK

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

듣지 말았어야 할 얘기

Tứt chi ma ras so ya han yê ki

오늘 하루쯤은 잊고 나와도 좋았을 전화

Ô nưn ha ru chư mưn ick cô na woa tô chô has sưn chon hoa

말문이 막히는 얘기

Man mu ni mak hi nưn ye ki

어차피 내 마음은 상관 없는 얘기

O cha phi ne ma mưn sa koan op nưn ye ki

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

아무 말도 꺼낼 수가 없었던

A mu man tô ko nen su ka op sos ton

우리 마지막 얘기

U ri ma chi man yê ki

사랑한다 말을 했을 땐

Sa rang han ta ma rưn hes sưn ten

넌 멈춰버렸고 난 가슴은 터질 듯 했는데

Non mom chươ bo rơs cô nan ka sư mưn tho chin tưs hes nưn tê

지금 난 멈춰버리고

Chi cưm nan mom chươ bo ri cô

네 다음 얘기를 기다릴 뿐야

Nê ta ưm yê ki rưn ki ta rin bun nya ha

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

어떻게도 아프기만 한 얘기

O toh kê tô a phư ki man han yê ki

그만하자는 그 얘기

Cư man ha cha nưn cư yê ki

멈출 수만 있다면

Mom chun su man is ta mơn

지울 수만 있다면

Chuun su man is ta mơn

다시 돌아간다면

Ta so tô ra kanta mơn

처음 만난 그 날로

Cho ưm man nan cư nan lô

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

입을 막은 채로 눈물 흘리는

I pưn ma cưn che rô nun mun hưn li nưn

믿기 싫은 이야기

Mit ki sin hưn I ya ki

어떻게 너를 잊을까

O toh kê no rưn I chưn ka

잊으려고 애를 써볼까

I chư ro cô ye rưn so bôn ka

다시 돌아갈 순 없을까

Ta si tô ta kansun op sưn ka

여전히 널 사랑하기 때문에

Yo chon hi non sa rang ha ki te mu nê

꿈에서라도 믿기 싫은 이야기

Ku mê so ra tô [Ko mê so ra tô] mit ki sin hưn I ya ki

[lời bài hát] Andante – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Andante – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

잠이 와 잠이 와

Cha mi woa cha mi woa

이 짙은 눈물 끝에 끝이 와

I chi thưn nun mun cư thê cư thi woa

내 방 창문 밖 관심 밖 등 돌린

Ne bang chang mun bak koan sim bak tưng tôn lin

채로 며칠밤이 가 네 기억이

Che rô mơ chin ba mi ka nê ki ok ki

처음 비가 내린 날부터

Cho ưm bi ka ne rin nan bu tho

젖은 마지막까지

Cho chưn ma chi mak ka chi

기나긴 터널 속 어둠도 꿈속에선

Ki na kin tho non sô ko tum tô kum sô kê son

조금 천천히 스미는데

Chô cưm chon chon hi sư mi nưn tê

그대의 기억 돌고 돌아봐도

Cư te ưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 말

Phi hekansu op nưn cư man

헤어짐의 끝에 다라

Hê o chi mi cư thê ta ra

다시 돌아 다시 돌아

Ta si tô ra ta si tô ra

느릿느릿 쌓아온 수많은 감정도

Nư ris nư ris sa ha ôn su man hưn kam chong tô

느릿느릿 담아온 수많은 추억도

Nư ris nư ris ta ma ôn su man hưn chu ok tô

조금만 더 느릿느릿 잊을게 안단테

Chô cưm man to [nư ris nư ris] I chưn kê an tan the

익숙해진 꿈에 차분차분하게 이별을 준비해꿈속에서도 그대 맘은

Ik suk he chin ku mê cha bun cha bun ha kê I bo rưn chun bi he yeah kum sô kê so tô cư te ma mưn

통 바꿀 수가 없는데

Thông ba kun su ka op nưn tê

언제쯤 잊을 수 있을까 눈을 뜨면금새Thursday 또 Tuesday

On chê chư mi chưn su is sưn ka nu nưn tư mon cưm se Thursday tô Tuesday

이젠 시간마저 빨라져 가조금만 더 그댈 담아두고 싶은데

I chên sikanma cho ban la cho ka chô cưm man to cư ten ta ma tu cô si phưn tê

그날의 기억 돌고 돌아봐도

Cư na rưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 곳

Phi hekansu op nưn cư côs

그대의 집 앞에 다라

Cư te ưi chip a phê ta ra

다시 돌아 다시 돌아느릿느릿 다가온 이별의 순간도

Ta si tô ta ta si tô ra. nư ris nư ris ta ka ôn I bo rưi sunkantô

느릿느릿 멀어진 그대의 마음도

Nư ris nư ris mo ro chin cư te ưi ma ưm tơ

조금만 더 느릿느릿 믿을게 안단테

Chô cưm man to nư ris nư ris mi tưn kê an tan thê

참으려 해 봐도 어쩔 수 없이

Cha mư ro he boa tô o chom su op si

차올라 시린 나의 눈 앞에

Cha ôn la si rin na ưi nun a phê

서서히 고이던 눈물처럼 천천히

So so hi cô I ton nun mun cho rom, cho cho hi~

그대의 기억 돌고 돌아봐도

Cư te ưi ki ok tôn cô tô ra boa tô

피해갈 수 없는 그 말

Phi hekansu op nưn cư man

헤어짐의 끝에 다라

Hê o chi mi cư thê ta ra

다시 돌아 다시 돌아

Ta si tô ta ta si tô ra

느릿느릿 쌓아온 수많은 감정도

Nư ris nư ris sa ha ôn su man hưn kam chong tô

느릿느릿 담아온 수많은 추억도

Nư ris nư ris ta ma ôn su man hưn chu ok tô

언젠가는 느릿느릿 잊을게

On chên ka nưn nư ris nư ris I chưn kê

안단테 안단테

An tan thê an tan thê

[lời bài hát] A day – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

A day – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

넌 묻지 항상 얼마나 널 사랑하는지

Non mut chi, hang sang, on ma na, non sa rang ha nưn chi

가끔씩 아직 먼 미래까지 불안해하지

Ka cưm si, ka chik mon, mi te ka chi bu ran he ha chi

걱정하지마 널 괴롭히지마 내겐 완벽한 사람인걸

Kok chong ha chi ma, non kuê rôp hi chi ma ne kên woan bok han sa ra min kon

숨만 쉬어도 화장 안 해도 넌 아름다워 눈부셔

Sum man suy o tô hoa chang an he tô non a rưm ta wươ nun bu syo

하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son sai cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê.
널 보면 편해 이런 말 넌 싫어했지만

Non bô mơn phon he, I ron man, non sin ro hes chi man

행복해 하지만 여전히 넌 불안해했지

Heng bôk he ha chi man yo chon, hi non bu ran, he hes chi

의심하지마 널 괴롭히지마 사실 순진한 사람인걸

Ưi sim ha chi man non kươ rôp hi chi ma, sa sin sun chin han sa ra min kon

사랑스런 눈 웃음 넘칠 때 넌 아름다워 눈부셔

Sa rang sư ron nun u sưm nom chin te non a rưm ta wươ, nun bu syo.

하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng ka ke to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son sai cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê

oh oh
머릿속 온통 너의 생각뿐

Mo ris sô côn thông no ưi seng kak bun

뭔가 다른 것을 원해도, 잠시 멀리 떨어져봐도 결국 너 결국 너 너무 신비해

Mươn ka ta rưn ko sưn wươn he tô, cham si mon li ro ro cho boa tô kon kuk no kon kuk no no mu sin bi he

잠시 눈 감고 널 떠올려 You’re So Beautiful Girl 너 뿐야

Cham si nun kam cô non to ôn lo You’re So Beautiful Girl no bu nya

지금 그대로 네 모습이 가장 아름다워 눈부셔 (My Girl)

Chi cưm cư te rô nê mô sư pi ka chang a rưm ta wươ nun bun syo (My Girl)
하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son syain cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê
하루에 한번만 널 생각해 더 이상은 안돼 아껴둘거야

Ha ru ê han bon man non seng kak he to I sang ưn an tuê a kyo tun ko ya

힘들었던 하루의 썬샤인 그대만 있어준다면 O.K. 그걸로 돼

Him tư ros ton ha ru ưi son syain cư te man is so chun ta mơn OK cư kon rô tuê

[lời bài hát] Hello Hello – FT Island

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Hello Hello – FT Island

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

 

 

 

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

 

말이야 사랑한단 말이야

Ma ri ya sa rang han tan ma ri ya

못 잊는단 말이야

Môs ick nưn tan ma ri ya

다시 돌아오란 말이야

Ta si tô ra ô ran ma ri ya

아니야 이제 와서 이건 아니야

A ni ya I chê woa so I kon a ni ya

너와 나 정말 사랑했잖아

No woa na chong man sa rang hes chan ha

 

Listen up I

Nobody nobody nobody no one

너 밖엔 없어

No bak cên op so

십 년이 지나도 강산이 변해도

Sip no ni chi na tô kang sa ni bon he tô

너 밖엔 없어

No bak cên op so
바보야 날 보란 말이야

Ba bô ya nan bô ran ma ri ya

오늘도 너를 향해 소리쳐

Ô nưn tô no rưn hyang he sô ri cho

 

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya

말이야 보고 싶단 말이야

Ma ri ya bô cô siph tan ma ri ya

못 보낸단 말이야

Môs bô nen tan ma ri ya

제발 가지 말란 말이야

Chê ban ka chi man lan ma ri ya

아니야 이별이란 말은 아니야

A ni ya I bo ri ran ma rưn a ni ya

너와 나 아직 사랑하잖아

No woa na a chik sa rang ha chan ha

 

Listen up I

안녕이라 말하며 다가왔다

An nhon I ra man ha mơ ta ka woas ta

사랑이란 말로 날 바보로 만들었다

Sa rang I ran man lô nan ba bô rô man rư ros ta

함께한 시간은 널 못 잊게

Ham kê han si ka nưn non mô sick kê

만들었다 그리고 떠나갔다

Man tư ros ta cư ri cô to na kas ta

너밖에 없는 내게 넌 또 다른

No bak cê op nưn ne kê non tô ta rưn

안녕을 말한다

An nhon ưn man han ta
거짓말 날 보고 말해봐

Ko chis man nan bô cô man he boa

정말 날 떠날 거란 말이니

Chong man nan to nan ko ran ma ri ni

안녕이란 말

An nhon I ran man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya

 

Everybody say La la la
Everybody say Ha ha ha
Everybody say Ta ta ta
Everybody say Hello hello hello
내가 널 부를 땐 Hello

Ne ka non bu rưn ten Hello

네가 날 부를 땐 Goodbye

Nê ka nan bu rưn ten Goodbye

우리서로 다른 슬픈 인사말

U ri so rô ta rưn sưn phư nin sa man hấy!!!!!!

사랑하니까 Hello hello 안돼 Goodbye goodbye

Sa rang ha ni ka Hello hello An ruê Goodbye goodbye

잡으려고 하면 멀어지는 나의 사랑

Cha pư ro cô ha mơn mo ro chi nưn na ưi sa rang

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

오늘도 외치는 널 부르는 인사말

Ô nưn tô wươ chi nưn non bu rư nưn in sa man

Hello hello 이젠 Goodbye goodbye

Hello hello I chên Goodbye goodbye

잊으려고 자꾸 애를 써도 그게 안돼

I chư ro cô cha ku ye rưn so tô cư kê an tuê

난 Hello hello Oh 넌 Goodbye goodbye

Nan Hello hello Oh non Goodbye goodbye

아직까지 너를 사랑한단 말이야

A chik ka chi no rưn sa rang han tan ma ri ya

 

[lời bài hát] Sick Enough To Die – MC Mong ft. Mellow

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Sick Enough To Die – MC Mong ft. Mellow

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

 

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart

너희 집 앞으로 가고 있어

No hưi chi pa phư rô ka cô is so

빨리 전화 받어

Ban li chon hoa ba to

내가 아파서 죽을 것 같거든

Ne ka a pha so chu cưn kos kath ko tưn

너 못보면 내가 진짜 죽을 것 같애

No môs bô mơn ne ka chin ka chu cưn kos ka the

전화 좀 받아줘 1분만

Chon hoa chôm ba ta chươ hin bun man

내 말 좀 들어줘 봐 잠깐만

Ne man chôm tư ro chươ boa chamkanman

죽을 것 같애서 난 숨도 못 쉬어

Chucưn kos ka the so nan sum tô mô ruy o

나 좀 살자 제발 한 번만

Na chôm san cha chê ban han bon man

너의 집 앞에서 네 시간째

No ưi chi pa phê so nê sikanche

찢어지는 내 맘 넌 모른 채

Chi cho chi nưn ne man non mô rưn che

웃고 있니 행복하니

Us cô is ni heng bôk ha ni

모든 추억과 날 버린 채
mô tưn chu ok koa nan bo rin che
아프고 숨이 막히는 침묵

A phư cô su mi mak hi nưn chim môk

어느새 내 눈물을 가려버린 빗물

O nư se ne nun mu rưn ka rơ bo rin bis mun

머리에서 발끝까지 소름이 끼칠 듯

Mo ri ê so ban cưth ka chi sô rư mi ki chon tưs

내 피가 솟구치는 기분

Ne phi ka sôs ku chi nưn ki bun

중독 된 것처럼

Chung tôk tươn kos cho rom

하루종일 온통 고통스런

Ha ru chông in ôn thông cô thông sư ron
But she’s gone
바라보는 너의 시선 그리워

Ba ra bô nưn no ưi si son cư ri wươ
That’s why sing this song

제발 지옥같은 여기서 날 꺼내줘

Chê ban chi ôk ka thưn yo ki so nan ko ne chươ

이게 꿈이라면 어서 날 깨워줘

I kê ku mi ra mơn o so nan ke qươ chươ

모든것이 다 거짓말이라고 해줘

Mô tưn kos si ta ko chis ma ri ra cô he chươ

내게 말해줘 말해줘 나 살 수 있게 Oh

Ne kê man he chươ man he chươ na san su is kê OH

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart

Everyday and night 난 술에 만취

Everyday and night nan su rê man chuy

마음이 안심하는 것도 잠시

Ma ư mi an sim ha nưn kos tô cham si

시간이 약이면 왜 낫질 않지

Si ka ni ya ki mơn wuê nas chin an chi

이럴 순 없어 이건 사랑의 반칙

I roh su nop so I kon sa rang ưi ban chik

미안해 난 참 욕심이 많아

Mi an he nan cham dôk si mi man ha

수면제도 나를 돕지를 않아

Su mơn chê tô na rưn tôp chi rưn an ha

밤낮이 바뀌어 네 생각마다

Bam na chi na kuy o nê seng kak ma ta

이리저리 돌아다녀 몸부림 치나 봐

I ri cho ri tô ra ta no môm bu rim chi na boa

하늘이 내게 내린 벌인가

Ha nư ri ne kê ne rin bo rin ka

아님 그리 쉽게 나를 버릴까

A nim cư ri suyp kê na rưn bo rin kka

억지로 누군가를 사랑하며 또 살아갈까 Oh

Ók chi rô nu kun ka rưn sa rang ha mơn tô sa rakanka

별들 사이를 누비고 내 맘을 노래로 채우고

Bon tưn sa-i rưn nu bi cô ne ma mưn nô re che u cô

Don’t leave, let me freeze

날 좀 도와줘 Help me please

Nanchôm tô qoa chươ Help me please

 

제발 지옥같은 여기서 날 꺼내줘

Chê ban chi ôk ka thưn yo ki so nan ko ne chươ

이게 꿈이라면 어서 날 깨워줘

I kê ku mi ra mơn o so nan ke qươ chươ

모든것이 다 거짓말이라고 해줘

Mô tưn kos si ta ko chis ma ri ra cô he chươ

내게 말해줘 말해줘 나 살 수 있게 Oh

Ne kê man he chươ man he chươ na san su is kê OH

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart

I don’t want you to leave

나를 두고 가지 마

Na rưn tu cô ka chi ma

정말 끝이라고 내게 말하지 마

Chong man cư thi ra cô ne kê man ha chi ma

단 하루조차도 너 없인 살 수 없어

Tan ha ru chô cha tô no op sin san su op so

I want you back, want you back in to my life. Oh

I found the way to let you leave
I never really had it coming
I can’t believe the sight of you
I want you to stay away from my heart

(Lala lala lalala Lalala la lalalala
Lala lala lalala Lalalala la lalalala)

하늘이 내게 내린 벌인가

Ha nư ri ne kê ne rin bo rin ka

아님 그리 쉽게 나를 버릴까

A nim cư ri suyp kê na rưn bo rin kka

억지로 누군가를 사랑하며 또 살아갈까 Oh

Ók chi rô nu kun ka rưn sa rang ha mơn tô sa rakanka Oh

별들 사이를 누비고 내 맘을 노래로 채우고

Bon tưn sa-i rưn nu bi cô ne ma mưn nô re che u cô

Don’t leave, let me freeze날 좀 도와줘 Help me please

Don’t leave, let me freeze Nanchôm tô qoa chươ Help me please

죽을 때까지 기다릴 거야

Chucưn te ka chi ki ta rin ko ya

네가 아무리 뭐라 그래도

Nê ka a mu ri mươ ra cư re tô

난 기다릴 거야

Nanki ta rin ko ya

내일 다시 올게

Nen ta si ôn kê

내일 다시 올게

Nen ta si ôn kê

 

 

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Năm 2012
H B T N S B C
« Th4   Th6 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031