BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Monster – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.
Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút
Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

 Monster – BigBang
Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

Tung hàng hot đê!!!!

BigBang trong MV chơi mấy kiểu đầu độc quá đi mất!! Bấn!!

***

오랜만이야 못 본 사이 그댄 얼굴이 좋아 보여

Ô ren ma ni ya môs bôn sa-I cư ten on ku ri chô ha bô yo
예뻐졌다 넌 항상 내 눈엔 원래 고와 보여
yê bo chos ta non hang sang ne nu nên chươn re cô woa bô yo

근데 오늘따라 조금 달라 보여 유난히 뭔가 더 차가워 보여

Cưn tê ô nưn ta ra chô cưm tan la bô yo yu nan hi mươn ka to cha ka wươ bô yo
나를 보는 눈빛이 동정에 가득 차있어 네 앞에서 난 작아 보여

Na rưn bô nưn nun bi chi tông chong ê ka tưk cha is so nê a phê so nan cha ka bô yo

괜찮은 척 애써 대화주제를 바꿔버려
kuên chan hưn chok yê so te hoa chu chê rưn ba kươ bo ryo

묻고 싶은 말은 많은데 넌 딱 잘라버려
mut cô si phưn ma rưn man hưn tê non tak chan la bo ryo

네 긴 머린 찰랑거려 내 볼을 때리곤 스쳐지나
nê kin mo rin chan rang ko ro ne bô rưn te ri côn sư chơ chi ma

뒤돌아선 곧장 가버려 여기서 널 잡으면 우스워지나

Tuy tô ra son côt chang ka no ro yo ki so non cha pư mơn u sư wươ chi ma

아무 말도 떠오르지 않죠 떨면서 넌 한두 발짝 뒤로

A mu man tô to ô rư chi an chô ton mơn so non han tu ban chak tuy rô
이젠 내가 무섭단 그 말 날 미치게 하는 너란 달

I chên ne ka mu sop tan cư man nan mi chi kê ha nưn no ran tan

I love you baby I’m not a monster
넌 알잖아 예전 내 모습을 시간이 지나면 사라져 버릴 텐데
그 땐 알 텐데 baby

Non an chan ha yê chon ne mô sư pưn si ka ni Chi na mơn sa ra cho bo rin thên tê cư te nan thên tê BABY

I need you baby I’m not a monster

날 알잖아 이렇게 가지마 너마저버리면 난 죽어버릴 텐데

Na ran chan ha I rok kê ka chi ma no ma cho Bo ri mơn nan chu ko bo rin thên tê
I’m not a monster

https://juniorbabygirl.wordpress.com/phien-am-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-l%E1%BB%9Di-bai-hat-ti%E1%BA%BFng-han/

무슨 일이 있어도 영원하자고

Mu sư ni ri is so tô yong wươn ha cha cô
슬플 때도 기쁠 때도 끝까지 하자고

Sưn phưn te tô ki bun te tô cưt ka chi ha cha cô
You don’t say that tomorrow
오늘이 마지막인 것처럼 사랑하자고

Ô nư ri ma chi ma kin kos cho rom sa rang ha cha cô

너 없는 삶은 종신형 세상과 단절돼 돌 지경이야

No op nưn san mưn chông sin hyong sê sang koa tan chon tuê tôn chi kong I ya
너란 존재는 고질병 시련의 연속 마음 속 미련이야

No ran chôn che nưn cô chin byong si ron ưi yon sôk ma ưm sôk mi ro ni ya

세상사람들이 내게 돌린 등 모든

Sê sang sa ram tư ri ne kê tôn lin tưng mô tưn

것이 베베 꼬여있던 눈초리들

Ko si bê bê cô yo is ton nun chô ri tưn
내게 가장 큰 아픔은 (아픔은) 네가 그들 같아졌단 것뿐

Ne kê ka chang khư na phư mưn (a phư mưn) nê ka cư tưn ka tha chos tan kos bun

I love you baby I’m not a monster
넌 알잖아 예전 내 모습을 시간이지나면 사라져 버릴 텐데그 땐 알 텐데 baby

Non an chan ha yê chon ne mô sư pưn si ka ni Chi na mơn sa ra cho bo rin thên tê cư te nan thên tê BABY

I need you baby I’m not a monster
날 알잖아 이렇게 가지마 너마저 버리면 난 죽어버릴 텐데

Na ran chan ha I rok kê ka chi ma no ma cho Bo ri mơn nan chu ko bo rin thên tê

I’m not a monster

가지마 가지마 가지마 떠나지 말아

Ka chi ma ka chi ma ka chi ma to na chi ma ra
하지마 하지마 하지마 너 같지않아
ha chi ma ha chi ma ha chi ma no kath chi an ha

멀어진 채로 사랑은 걸러진 채로
mo ro chin che rô sa rang ưn kon lo chin che rô

찾지마 찾지마 찾지마 날 찾지 말아

Chack chi ma chack chi ma chack chi ma nan chack chi ma ra
마지막 마지막 마지막
ma chi mak ma chi mak ma chi mak

네 앞에 서 있는

Nê a phê so is nưn
내 모습을 기억해줘 날 잊지 말아줘

Ne mô sư pưn ki ok he chươ na rưck chi ma ra chươ

I love you baby I’m not a monster
넌 알잖아 예전 내 모습을 시간이지나면 사라져 버릴 텐데그 땐 알 텐데 baby

Non an chan ha yê chon ne mô sư pưn si ka ni Chi na mơn sa ra cho bo rin thên tê cư te nan thên tê BABY

I need you baby I’m not a monster
날 알잖아 이렇게 가지마 너마저버리면 난 죽어버릴 텐데

Na ran chan ha I rok kê ka chi ma no ma cho Bo ri mơn nan chu ko bo rin thên tê
I’m not a monster

https://juniorbabygirl.wordpress.com/phien-am-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t-l%E1%BB%9Di-bai-hat-ti%E1%BA%BFng-han/

I think I’m sick
I think I’m sick
I think I’m sick
I think I’m sick