BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát[ Still alive – BigBang

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Still alive – BigBang

Phiên âm Tiếng Việt by  AmiW

I’m still alive
I’m still alive
I’m still alive

난 죽어가는 듯 보이지만 죽지 않아

Nanchu ko ka nưn tưs bô I chi man chuk chi an ha

남들의 시선을 피해 결코 숨지 않아.

Namtư rưi si so nưn phi he kơn khô sum chi an ha

언제나 보란 듯이 끝까지 추락하지만

On chê na bô ran tư si kưt ka chi chu rak ha chi man
I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어

Nanto I sang in hưn kê op so

과거는 뒤로하고 Jump out

Koa ko nưn tuy rô ha cô Jump out

깊이 떨어지고 있는

Ki phi to ro chi cô is nưn

내 모습이 아름다워 지금

Ne mô sư pi a rưm ta wươ chi kưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton cho nan cha yu rô wươ

이 순간만큼은 난 살아있어

I sunkanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive

나를 사랑하는 그녀가 불행해 보여

Na rưn sa rang ha nưn cư nyo ka bun heng he bô yo

자취를 감추네 대중들이 두려워

Cha chuy rưn kam chu nê te chung tư ri tu ryo wươ

많은 동경과 환호 정서불안

Man hưn tông kyong koa hoan hô chong so bu ran

죽음에 대해 고뇌해 괴로운 밤

Chucư mê te he cô tuê he kươ rô un bam

내 젊음의 유품은 사진뿐

Ne chon mư mê yu phu mưn sa chin bun

내 청춘은 남들의 장식품

Ne chong chu nưn nam tư ưi chang sik phum

영적인 기를 받는 내 감성

Yong cho kin ki rưn bat nưn ne kam song

네가 보지 못한 미래 난 봤어

Nê ka bô chi môs han mi re nan boas so

내 인생 멜로디는 내가 지휘해

Ne in seng mên rô ti nưn ne ka chi huy he

고조되는 Climax 를 즐기네

Cô chô tươ nưn Climax rưn chưn ki nê

내게 미친 소녀들은 똑똑해

Ne kê mi chin sô nyo tư rưn tôk tôk he

자격지심 너를 가지고 놀기에

Cha kyok chi sim no rưn ka chi cô nôn ki ê

사람들 다 떠나도 모두가 등을

Sa ram tưn ta to na tô mô tu ka tưng ưn

돌려도 가여운듯한 내 모습에

Tôn lyo tô ka yo un tưs han ne mô sư pê

너 동정해도

No tông chong he tô

세상은 안된다고 내게 말하지만

Sê sang ưn an tươn ta cô ne kê man ha chi ma

그 날의 울고 있던 난 지금 웃고 있어

Cư na rê un cô is ton nan chi cư mus cô is so

언제나 보란 듯이 끝까지

On chê na bô ran tư si cưt ka chi

추락하지만 I’m alive

Churak ha chi man I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어 과거는

Nanto I sang in hưn kê op so koa ko nưn

뒤로하고 Jump out

Tuy rô ha cô Jump out

깊이 떨어지고 있는 내 모습이

Ki phi to ro chi cô is nưn ne mô sư pi

아름다워 지금

A rưm ta wươ chi cưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton chơ nan cha yu rô qươ

이 순간만큼은 난 살아있어

I sunkanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive I’m still alive
I’m still alive I’m still alive
I’m livin’ that I’m livin’that good life
I’m still alive I’m still alive
I’m still alive
We livin’ that we livin’ that’ good life
Ye 소리 없이 사라진 함성 대신에

Ye sô ri op si sa ra chin ham song te si nê

탄식 섞인 탄성

Than sik sok kin than song

이 감성시대의 내 반성은 찬송

I kam song si te ưi ne ban song ưn chan sông

양성보다 무서운 악성방송

Yang song bô ta mu so un ak song bang sông

각성하라 아무개나 a-yo 단정 말아

Kak song ha ra a mu ke na a-yo tan chong ma ra

아무 때나

A mu te na

난 죽어가는 듯 보이지만 죽지

Nanchu ko ka nưn tưs bô I chi man chuk chi

않아 남들의 시선을 피해

An ha nam tư rê si so nưn phi he

결코 숨지 않아

Kyon khô sum chi an ha

그 손가락질은 내가 아직

 

Cư sôn ka rak chi rưn ne ka a chik
이슈라는 증거

I syu ra nưn chưng ko

실망과 기대 이유와 근거

Sin mang koa ki te I yu woa cưn ko

입에 오르락내리락해 구설수

I pê ô rư rak ne ri rak he ku son su

날 기다리는 건 양지바른 무덤뿐

Nanki ta ri nưn kon yang chi ba rưn mu tom bun

사람들 다 떠나도 모두가 등을

Sa ram tưn ta to na tô mô tu ka tưng ưn

돌려도 가여운듯한 내 모습에

Tôn lyo tô ka yo un tưs han ne mô sư pê

너 동정해도

No tông chong he tô

세상은 안된다고 내게 말하지만

Sê sang ưn an tươn ta cô ne kê man ha chi ma

그 날의 울고 있던 난 지금 웃고 있어

Cư na rê un cô is ton nan chi cư mus cô is so

언제나 보란 듯이 끝까지

On chê na bô ran tư si cưt ka chi

추락하지만 I’m alive

Churak ha chi man I’m alive

난 더 이상 잃을게 없어

Nanto I sang in hưn kê op so

과거는 뒤로하고 jump out

Koa ko nưn tuy rô ha kô JUMP OUT

깊이 떨어지고 있는 내 모습이 아름다워 지금

Ki phi to ri chi kô is nưn ne mô sư pi a rưm ta qươ chi kưm

내 자신을 하늘에 던져 난 자유로워

Ne cha si nưn ha nư rê ton chơ nan cha yu rô qươ
이 순간만큼은 난 살아있어

I sun kanman khư mưn nan sa ra is so
I’m still alive
I’m still alive I’m still alive I’m still alive
I’m livin’ that I’m livin’ that good life
I’m still alive I’m still alive I’m still alive
We livin’ that we livin’ that’ good life

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Volume Up – 4Minute

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Volume Up – 4Minute  

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

나를 처음 봤을 땐 눈도 못 땠었던 너 uh uh uh uh 너 uh uh uh uh

Na rưn cho ưm boas sưn ten nun tô môs tes sos ton no uh uh uh uh no uh uh uh uh

쉽다고 싫다며 뒤에서 내 얘길 해 eh eh eh eh Why

Suyp ta cô sin ta mơn tuy ê so ne yê kin he eh eh eh eh Why

매일 내 목소리에 춤을 추고 웃고 바라보던 넌

Me in ne môk sô ri ê chu mưn chu cô us cô ba ra bô ton non

이제 내 목소리도 듣기 싫다고서 등을 돌리고 있어

I chê ne môk sô ri tô tưt ki sin ta cô so tưng ưn tôn li cô is so
미치겠어 나 이제 끝났대

Mi chin kês so na I chê cưt nas ne

더 이상은 내 자리가 없대

To I sang ưn ne cha ri ka op te

내 목소릴 높여줘 높여줘 높여줘

Ne môk sô rin nô phyo chươ nô phyo chươ nô phyo chươ

이 음악을 더 크게 Everybody time to rock

I ư ma cưn to khư kê Everybody time to rock

다 치우고 Pump up the volume! (Up up)

Ta chi u cô Pump up the volume! (Up up)

듣기 싫어 Pump up the volume! (Up up)

Tưt ki sin ho Pump up the volume! (Up up)
갈수록 더 변해질 거야 ah 독하게 eh eh eh oh 더~

Kansu rôk to bon he chin ko ya AH tôk ha kê eh eh eh oh to~
Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh oh to~
Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh
제대로 날 한 번 봐준 적 없었던 너 uh uh uh uh 너 uh uh uh uh

Chê te rô nan han bon boa chun cho kop sos ton no uh uh uh uh no uh uh uh uh

내가 뭘 하던지 관심조차 없던 Hey eh eh eh eh Why

Ne ka mươn ha ton chi koan sim chô cha op ton Hey eh eh eh eh Why

매일 내 가슴만 더 조여오게 하는 너의 시선이

Me in ne ka sưm man to chô yo ô kê ha nưn no ưi si so ni

이제 내 가슴에 더 상처로 남아서 나를 감춰버렸어

I chên ne ka sư mê to sang cho rô na ma so na rưn kam chươ no ros so

미치겠어 나 이제 끝났대

Mi chin kês so na I chê cưt nas te

더 이상은 내 자리가 없대

To I sang ưn ne cha ri ka op te

내 목소릴 높여줘 높여줘 높여줘

Ne môk sô rin nô phyo chươ nô phyo chươ nô phyo chươ

이 음악을 더 크게 Everybody time to rock

I ư ma cưn to khư kê Everybody time to rock

다 치우고 Pump up the volume! (Up up)

Ta chi u cô Pump up the volume! (Up up)

듣기 싫어 Pump up the volume! (Up up)

Tưt ki sin ho Pump up the volume! (Up up)

갈수록 더 변해질 거야 독하게 eh eh eh oh 더~

Kansu rôk to bon he chin ko ya tôk ha kê eh eh eh oh to~

Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh oh to~
Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh

넌 모를 거야 나를 잘 알 수 없겠지

Non mô rưn ko ya na rưn chan an su op kês chi

아무것도 모르고 내 앞에서 그렇게

A mu kos tô mô rư cô ne a phê so cư roh kê
Lie lie lie lie
Lie lie lie lie
Lie lie lie lie

다 치우고 Pump up the volume! (Up up)

Ta chi u cô Pump up the volume! (Up up)

듣기 싫어 Pump up the volume! (Up up)

Tưt ki sin ho Pump up the volume! (Up up)

갈수록 더 변해질 거야 독하게 eh eh eh oh 더~

Kansu rôk to byon he chin ko ya tôk ha kê eh eh eh oh to~
Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh oh to~
Uh uh uh uh uh Uh uh uh uh uh

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] First Love – Donghae – Super Junior mem

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 First Love – Donghae 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

난 그대만의 오빠 그댄 나만의

Nancư te ma nê ô ba cư ten na ma nê

여자 항상 네 곁에 있어 줄게

Yo cha hang sang nê kyo thê is si chun kê

난 그대만의 오빠 달콤한 우리

Nancư te ma nê ô ba tan khôm han u ri

사랑 오빤 너만 사랑할래

Sa rang ô ba no man sa rang han le

2006년 2월2일 내게 온 그 날 하얀 눈처럼

I chon nyon nhon i wươn ri ne kê ôn cư nan ha yan nun cho rom
그 모습 기억해요 난 작은 그 떨림마저도

Cư mô sưp ki ok he dô nan cha cưn cư ton lim ma cho tô

내게 기대어서 잠든 그대 달콤한 입맞춤을

ne kê ki te o so cham tưn cư te tan khôm ha nip mack chu mưn

우~~~우~~~ 널 사랑해

u~~~u~~~ non sa rang he

사랑해 이 말 밖엔 사랑해 이 말 밖엔

Sa rang he I man bak kên sa rang he I man bak kên

줄 게 이것뿐인데

Chun kê I kos bu nin tê

창 밖에 눈이 내려 가로등 불빛 아래

Chang bak kê nu ni ne ryo ka rô tưng bun bick a re

그 안에 너와 내가 있어

Cư a nê no woa ne ka is so

난 그대 만의 오빠

Nancư te ma nê ô ba

그댄 나만의 여자

Cư ten na ma nê yo cha

오빤 너만 사랑할래

Ô ban no man sa rang han le

Cùng là ELF chúng ta hiểu tâm trạng ấy! Ai trong chúng ta đều có sự ích kỷ của riêng mình.

Các bạn ELF khá nhạy cảm khi nghe bài hát này…

Hãy suy nghĩ lạc quan chút, dù có hay không thì không phải Super Junior vẫn là Junior sao? ELF là ai nào?

Không có Super Junior làm sao có ELF. Không có ELF Super Junior cũng không hoàn thiện.

ELF phải đoàn kết chứ!

Dù cho Hae viết bài này cho ai. Thì chúng ta cũng luôn ủng hộ anh ấy, bởi vì chúng ta là ELF. Là Ever Lasting Friends. *Bắt tay*

Các anh hạnh phúc thì chúng ta mới hạnh phúc được chứ?

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Be Mine – 2NE1

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Be Mine – 2NE1 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

넌 언제나 늘 차갑지만, 내겐 말을 아끼지만,

Non on chê na nưn chak ap chi man, ne kên ma rư ra ki chi man

난 알아. 너의 맘 애써 감추려 하지마

Na na ra. No ưi mam e so kam chu ro ha chi ma

 

이젠 오랫동안 숨겨온 네 진심을 보여줘 다 있는 그대로

I chê nô res tông an sum kyo ôn nê chin si mưn bô yo chươ ta is nưn cư te rô

네겐 오직 나뿐 이라고

Nê kên ô chik na bu ni ra cô

 

All I wanna do is just be with you

시간이 지나가도 don’t fade away

Si ka ni chi na ka tô don’t fade away

 

Hold on to this moment

This is what I’ve been waiting

 

So just shut up and be mine

더이상 기다리지마

To I sang ki ta ri chi ma

소리 없이 왔다가 가는게 사랑이야

Sô ri op si woas ta ka ka nưn kê sa rang I ya

이대로 사라질까 난 너무 두려워

I te rô sa ra chin ka nan no mu tu ryo wươ

 

So just shut up and be mine

여기 니 앞에 있잖아

Yo ki ni a phê is chan ha

더는 망설이지마 지금 내 손을 잡아

To nưn mang so ri chi ma chi cưm ne sô nưn cha pa

We’ll make it through anything

You’re the one I’ve been

 

All I wanna do is just be with you

시간이 지나가도 don’t fade away

Si ka ni chi na ka tô don’t fade away

 

Hold on to this moment

This is what I’ve been waiting

 

So just shut up and be mine

더이상 기다리지마

To I sang ki ta ri chi ma

소리 없이 왔다가 가는게 사랑이야

Sô ri op si woas ta ka ka nưn kê sa rang I ya

이대로 사라질까 난 너무 두려워

I te rô sa ra chin ka nan no mu tu ryo wươ

 

So just shut up and be mine

여기 니 앞에 있잖아

Yo ki ni a phê is chan ha

더는 망설이지마 지금 내 손을 잡아

To nưn mang so ri chi ma chi cưm ne sô nưn cha pa

We’ll make it through anything

You’re the one I’ve been

 

Waiting for so long so long so long so long

Wanna be in your arms you arms

Waiting for so long so long so long

난 널 오래전부터 꿈꿔왔다고

Nanno rô re chon bu tho kum kươ woas ta cô

 

파란 하늘 아래

Pha ran ha nư ra re

자유롭게 나는 새처럼

Cha yu rôp kê na nưn se cho rom

저 높이 멀리 가고 싶어

Cho nô phi mon li ka cô si pho

너만 있어준다면

No man is so chun ta mơn

 

So just shut up and be mine

더이상 기다리지마

To I sang ki ta ri chi ma

소리 없이 왔다가 가는게 사랑이야

Sô ri op si woas ta ka ka nưn kê sa rang I ya

이대로 사라질까 난 너무 두려워

I te rô sa ra chin ka nan no mu tu ryo wươ

 

So just shut up and be mine

여기 니 앞에 있잖아

Yo ki ni a phê is chan ha

더는 망설이지마 지금 내 손을 잡아

To nưn mang so ri chi ma chi cưm ne sô nưn cha pa

We’ll make it through anything

You’re the one I’ve been

Waiting for so long

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Electric Shock – F(x)

Phiên âm này là do tôi – AmiWakeshima bỏ thì giờ và công sức học tiếng Hàn ra phiên, vui lòng không mang ra khỏi đây. Nếu tôi phát hiện ra bạn mang bản phiên của tôi đi mà k xin phép hay Credit đầy đủ, thì bạn sẽ biết tay tôi.

Bạn biết đấy, phiên như thế này thật k dễ, tôi còn phải nghe kĩ bài hát để phát hiện ra âm nào là âm câm để bỏ đi cho các bạn dễ hát nữa kìa, vì vậy làm ơn hãy nghĩ đến công sức của người phiên mà có lương tâm một chút

Bản phiên âm này thuộc quyền sở hữu của AmiWakeshima

Electric Shock – F(x) 

Phiên âm Tiếng Việt by AmiW

Nhạc của F(x) khó hiểu quá đi, xem vietsub xong ngu cả ng…

전 전 전류들이 몸을 타고 흘러 다녀

Chon chon chon ruy tư ri mô mưn tha cô hưn li ta nyo
기 기 기절할 듯 아슬아슬 찌릿찌릿

Ki ki ki chon han tư sa sư ra sưn chi ris chi ris
충 충 충분해 네 사랑이 과분해

Chung chung chung bun he nê sa rang I koa bun he
격 격 격하게 날 아끼는 거 다 알아

Kớk kớk kớk ha kê na ra ki nưn ko ta a ra

블랙홀처럼 (Yeah)

Bưn rek hôn cho rom  (Yeah)

빨려들어가 (Haha)

Ban lyo tư ro ka (Haha)

끝이 안보여 (Yeah)

Cư thi an bô do (Yeah)

떨어져 쿵 (Oh)

To ro chyo khung (Oh)
여기는 어디? (Yeah)

Yo ki nưn o ti? (Yeah)

열심히 딩동딩동 대체 난 누구? (A-Ha)

Yon sim hi ting tông ting tông te chê nan nu ku? (A-Ha)

머릿속이 빙그르르르르

Mo ris sô ki bing cư rư rư rư rư

점점 빨라지는 Beat

Chom chom ban la chi nưn BEAT

점점 더 크게 뛰는데

Chom chom to khư kê tuy nưn tê

이미 한계를 넘어선

I mi han kyê rưn no mo son

I’m In Shock E-Electric Shock
Nanananananana (Electric) Nanananananana (Electric)
Nanananananana E-E-E-Electric Shock X2

전 전 전압을 좀 맞춰서 날 사랑해줘

Chon chon chon a pưn chôm mack chươ so nan sa rang he chươ
기 기척 없이 나를 놀래키진 말아줘

Ki ki cho kop so na rưn nôn le khi chin ma ra chươ
충 충돌 하진 말고 살짝 나를 피해줘

Chung chung tôn ha chin man cô san chak na rưn phi he chươ
격 격변하는 세계 그 속에 날 지켜줘

Kớk kớk bơn ha nưn sê kê cư sô kê nan chi khyo chươ

의사 선생님 (Yeah)

Ưi sa son seng nim (Yeah)

이건 뭔가요? (Haha)

I kon mươn ka dô? (Haha)

숨이 가쁘고 (Yeah)

Su mi ka bư cô(Yeah)

열이 나요 (Oh)

Yo ri na dô(Oh)
말문이 막혀 (Yeah)

Man mu ni mak ho(Yeah)

귓가는 딩동딩동 눈이 막 부셔 (A-Ha)

Kuês ka nưn ting tông ting tông nu ni mak bu syo (A-Ha)

머릿속은 빙그르르르르
mo ris sô cưn bing cư rư rư rư rư

 

점점 빨라지는 Beat

Chom chom ban la chi nưn BEAT

점점 더 크게 뛰는데

Chom chom to khư kê tuy nưn tê

이미 한계를 넘어선

I mi han kyê rưn no mo son

I’m In Shock E-Electric Shock
Nanananananana (Electric) Nanananananana (Electric)
Nanananananana E-E-E-Electric Shock X2

Electric Electric Electric Shock

나의 모든 걸 사로잡은 Energy

Na ưi mô tưn kon sa rô cha pưn ENERGY

그 눈빛 속에 강렬한 Laser Laser

Cư nun bick sô kê kang ron han LASER LASER
내 맘 깊은 곳 증폭되는 Synergy

Ne mam ki thưn côs phưng phôk tuy nưn SYNERGY

대체 끝이 없는 너의 Gage Gage

Te chê cư thi op nưn no ưi GAGE GAGE

점점 빨라지는 Beat

Chom chom ban la chi nưn BEAT

점점 더 크게 뛰는데

Chom chom to khư kê tuy nưn tê
이미 한계를 넘어선

I mi han kyê rưn no mo son

I’m In Shock E-Electric Shock

Nanananananana (Electric) Nanananananana (Electric)
Nanananananana E-E-E-Electric Shock X2

Electric (Nanananananana) E-E-E-Electric (Nanananananana) E-E-E-Electric
Nanananananana) E-E-E-Electric Shock X2