Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Insane – BTOB

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 

Insane – BTOB

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Oh oh oh oh oh oh oh Baby without you

널 데려다 줬던 집도 다른 남자의 집이었고

Non tê ryơ ta chươs ton chip tô ta rưn nam cha ưi chi pi os cô

사람 많은 곳에선 좀 떨어져 걷는 느낌이었어

Sa ram man hưn cô sê son chôm to ro chyơ kot nưn nư ki mi os so

우린 커다랗게 부풀었던 풍선이 쪼그라들 듯 식었지

U rin kho ta rah kê bu phu ros ton phung so ni chô cư ra tưn tưs si kos chi

답답한 마음을 감출 수가 없어 난

Tap tap han ma ư mưn kam chun su ka op so nan

뭐가 잘못된 거지?

Mươ ka chan môs tuên ko chi???!!!

지난 밤과 항상 똑같아 너는 외면하고

Chi nan bam koa hang sang tôk ka tha no nưn wuê mơn ha cô

나만 매달리는 사이는 이젠 지쳤다고

Na man me tan li nưn sa I nưn I chên chi chyơs ta cô

항상 난 너였기에 너를 믿었던 나기에

Hang sang nan no yos ki ê no rưn mi tos ton ka ki ê

매일 밤 외로워 괴로워 지겨워

Me in ba muê rô wươ kuê rô wươ chi kyơ wươ
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com
내가 떠나줄게 니가 싫어지게

Ne ka to na chun kê ni ka sin ho chi kê

이제 더는 귀찮게 매달리지 않게

I chê to nưn kyu chan kê me tan li chi an kê
I’m gonna be better

차라리 없는 게 더

Cha ra ri op nưn kê to

오늘따라 비밀이 너무 많은 너

Ô nưn ta ra bi mi ri no mu man hưn no
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again I wanna hate you
항상 넌 아무렇지 않은 척 꼭 지금 전활 받아야겠어?

Hang sang no na mu rok chi an hưn chok côk chi cưm chon hoan ba ta a ya kês so?
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again
Oh yeah

매일 밤 똑같이 넌 외면하지만

Me in bam tôk ka thi no nyu myơn ha chi man

널 만나기 전으로

Non man na ki cho nư rô

Ridin’ now Say goodbye

후회 없이 보내는 게 힘들지만

Hu hê op si bô ne nưn kê him tưn chi man
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com
네 모습이 아직 잘 실감이 나질 않아 난

Nê mô sư pi a chik chan sin ka mi na chin an ha nan

우리 한 약속은 바람과 함께 사라졌어

U ri han yak sô cưn ba ram koa ham kê sa ra chyơs so

남은 건 너의 차가운 시선

Na mưn kon no ưi cha ka un si son

거지 같이 여전히 네 미소를 그리워하는

Ko chi ka thi yo chon hi nê mi sô rưn cư ri wươ ha nưn

내가 미워 이젠 정말 너와는

Ne ka mu wươ I chên chong man no woa nưn

끝이란 걸 인정 못해 죽겠어

Cư thi ran ko rin chong môs he chuk kês so

내가 떠나줄게 니가 싫어지게

Ne ka to na chun kê ni ka sin ho chi kê

이제 더는 귀찮게 매달리지 않게

I chê to nưn kyu chan kê me tan li chi an kê
I’m gonna be better

차라리 없는 게 더

Cha ra ri op nưn kê to

오늘따라 비밀이 너무 많은 너

Ô nưn ta ra bi mi ri no mu man hưn no
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again I wanna hate you
항상 넌 아무렇지 않은 척 꼭 지금 전활 받아야겠어?

Hang sang no na mu rok chi an hưn chok côk chi cưm chon hoan ba ta a ya kês so?
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again
Oh yeah

널 첨 본 기억은 흐릿하고

Non chom bôn ki o cưn hư ris ha cô

사랑이란 그네는 멈췄고

Sa rang I ran cư nê nưn mom chươs cô

다신 돌아오지 않을 기찰 타고

Ta sin tô ta ô chi an hưn ki chan tha cô
I’ll let you go I’ll let you go
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com
내가 다 버릴게 이젠 다 놓을게

Ne ka ta bo rin kê I chên ta nô hưn kê

그만 떠나도 돼

Cư man to na tô tuê

다신 날 찾지마 마음은 아프지만

Ta sin nan chack chi ma ma ư mưn a phư chi man

잊어버릴 수 있게

I cho bo rin su is kê

내가 떠나줄게 니가 싫어지게

Ne ka to na chun kê ni ka sin ho chi kê

이제 더는 귀찮게 매달리지 않게

I chê to nưn kyu chan kê me tan li chi an kê
I’m gonna be better

차라리 없는 게 더

Cha ra ri op nưn kê to

오늘따라 비밀이 너무 많은 너

Ô nưn ta ra bi mi ri no mu man hưn no
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again I wanna hate you
항상 넌 아무렇지 않은 척 꼭 지금 전활 받아야겠어?

Hang sang no na mu rok chi an hưn chok côk chi cưm chon hoan ba ta a ya kês so?
You make me go insane
She gives me so much pain
I won’t be back again

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Bounce – JJ Project

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 Bounce – JJ Project

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Xem MV mà nhức cả đầu. 2 lão này nhắn nhít mà loi choi dễ sợ >_<

**********************************************************************************

JYP
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce

자 모두 여기 모여
Cha mô tu yo ki mô yo
나의 마이크로 폰 앞으로 와서
Na ưi ma I khư rô phô na phư rô woa so
자 마음속에 고여
Cha ma ưm sô kê cô do
있는 그 모든 걱정들 내려놔 (내려놔)
Is nưn cư mô tưn kok chong tưn ne ryơ noa (ne ryo noa)
내려놔 (내려놔)
ne ryơ noa (ne ryo noa)
우리 노래가 모든걸 다 잊게 만들어 줄 거야
U ri nô re ka mô tưn kon ta ick kê man tư ro chun ko ya

자 일어나 모두 자리에서 (서)
Cha I ro na mô tu cha ri ê so (so)
망설이지 말고서 (서)
Mang so ri chi man cô so (so)
나를 바라보고 서서 (서)
Na rưn ba ra bô cô so so (so)
내 음악에 맞춰서 다 미쳐봐 (미쳐봐)
Ne ư ma kê mack chươ so ta mi chyơ boa (mi chyơ boa)
미쳐봐 (미쳐봐)
mi chyơ boa (mi chyơ boa)
자 준비됐으면 이제 달려볼게 나를 따라와
Cha chun bi tuês sư myơ ni chê tan lyo bun kê na rưn ta ra woa

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

I wanna make your body move

So don’t stop baby let’s your body groove
Let it drop to the floor floor floor
Let it drop to the floor floor floor
Now everybody

Bounce Bounce

Come on bounce let it bounce bounce
Come on now let it bounce bounce
Come on bounce let it bounce bounce

Now everybody

Shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Everybody shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Now everybody

Rock’n roll
모두 다 온 몸으로 느껴봐
Mô tu ta ôn mô mư rô nư kyơ boa
다같이 신나는 리듬에 맞춰
Ta ka thi sin na nưn ri tư mê mack chươ
이 답답한 세상 속에서 갇혀
I tap tap han sê sang sô kê so kat hyơ
있던 너를 깨워
Is ton no rưn ke wươ
가슴 속에 모든걸 불태워
Ka sưm sô kê mô tưn kon bun the wươ
버려 다
Bo ryo ta
Let it go let it go now let it go

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

난 오늘 이대로 널 보낼 수 없어
Na nô nư ri te rô non bô nen su op so
자 잘 노는 사람들만 모두 모아서
Cha chan nô nưn sa ram tưn man mô tu mô a so
날 따라와 (따라와) 따라와 (따라와)
Nan ta ra woa (ta ra woa) ta ra woa (ta ra woa)
모든걸 잊을 수 있는 곳 그곳까지 갈 거야
Mô tưn ko ri cưn su is nưn côs cư côs ka chi kan ko ya
너의 맘 속을 내가 들어갈 수 있도록
No ưi mam sô cưn ne ka tư ro kan su is tô rôk
다 열어줘 너를 나에게 모든걸 맡긴 채
Ta yo ro chươ no rưn na ê kê mô tưn kon math kin che
자 나를 봐 (나를 봐) 나를 봐 (나를 봐)
Cha na rưn boa (na rưn boa) na rưn boa (na rưn boa)
너와 나 지금 이대로 계속 가보는거야
No woa na chi cư mi te rô kyê sôk ka bô nưn ko ya

I wanna make your body move

So don’t stop baby let’s your body groove
Let it drop to the floor floor floor
Let it drop to the floor floor floor
Now everybody

Bounce Bounce

Come on bounce let it bounce bounce
Come on now let it bounce bounce
Come on bounce let it bounce bounce

Now everybody

Shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Everybody shake it and shake it for me
Let me see you
shake it and shake it for me
Now everybody

Rock’n roll

모두 다 온 몸으로 느껴봐
Mô tu ta ôn mô mư rô nư kyơ boa
다같이 신나는 리듬에 맞춰
Ta ka thi sin na nưn ri tư mê mack chươ
이 답답한 세상 속에서 갇혀
I tap tap han sê sang sô kê so kat hyo
있던 너를 깨워
Is ton no rưn ke wươ
가슴 속에 모든걸 불태워
Ka sưm sô kê mô tưn kon bun the wươ
버려 다
Bo ryo ta
Let it go let it go now let it go
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce
Bounce

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Butterfly / Papillon Butterfly – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

Insane – BTOB

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Tặng ELFs!

Bản phiên thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima.

Các anh comeback thành công thì ELFs rất hạnh phúc.

❤ SJ! WE ARE THE BEST

—***—

지친 기대 스친 사랑 뭉그적 뭉그적 숨쉬던 아이
Chi chin ki te sư chin sa rang mung cư chok mung cư chok sum syu to na i
숱한 상처 슬픈 눈에 또로록 또로록 울고 있던 아이
Sut han sang cho sưn phưn nu nê tô rô rôk tô rô rôk un cô is to na i
Boom-
큰소리가 나던 밤
Khưn sô ri ka na ton bam
(Let it Boom)
Boom-
껍질을 깼던거야
Kop chi rưn kes ton ko ya
(Yeah)

거침 없는 소린 마치 선명한 속도로 너를 변화시켜
Ko chi mop nưn sô rin ma chi son myơng han sôk tô rô no rưn byơn hoa si khyơ
혹시 찰나 허상 일까 의심에 의심을 멈출 수 없었지
Hôk si chan na ho sang in ka ưi si mê ưi si mưn mom chun su op sos chi
Bing-
어지럽긴 했지만
O chi rơp kin hes chi man
(Let it boom)
Wing-
날개를 얻은 거야
Nan ke rưn o tưn ko ya

빠삐용 삐 빠빠빠삐용 멋진 춤을 춰 아이야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông mơs chin chu mưn chươ a I ya
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 상처를 벗은 나비야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông sa chơ rưn bo sưn na bi ya
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 달콤한 밤을 가르고
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông tan khôm han ba mưn ka rư cô
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 세차게 날아 나비야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông sê cha kê na ra na bi ya
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce-

긴 시간 동안의 침묵을 깨 자유를 향해 소리 지를 때
Kin si kan tông a nê chim mu cưn ke cha yu rưn hyang he sô ri chi rưn te
너를 너답게 살게 펼쳐질 걸 날개
No rưn no tap kê san kê phyơn chyơ chin kon nan ke
Realize
너의 존재
No ưi chôn che
You’re alive
눈부시게
Nun bu si kê
You fly high. Up in the sky.

빠삐용 삐 빠빠빠삐용
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông [khúc này bị chỉnh auto, tự cảm nhận nha]

꿈 속 그 속 깊은 맘 속 파르르 파르르 떨리던 그 손
Kum sôk cư sôk ki phưn mam sôk rư rư pha rư rư ton li ton cư sôn
꿈 속 그 속 깊은 맘 속 어제도 오늘도 널 괴롭힌 상처
Kum sôk cư sôk ki phưn mam sô ko chê tô ô nưn tô non kuê rôp hin sang chơ
Boom-
큰소리가 나던 밤
Khưn sô ri ka na ton bam
(Let it Boom)
Boom-
껍질을 깼던 거야
Kop chi rưn kes ton ko ya
(oh yeah)

빠삐용 삐 빠빠빠삐용 멋진 춤을 춰 아이야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông mơs chin chu mưn chươ a I ya
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 상처를 벗은 나비야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông sa chơ rưn bo sưn na bi ya
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 달콤한 밤을 가르고
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông tan khôm han ba mưn ka rư cô
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 세차게 날아 나비야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông sê cha kê na ra na bi ya
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce-

억겁의 시간을 버텨 완성된 눈부신 너의 모습
Ot ko pê si ka nưn bo thyơ woan song tuên nun bu sin no ưi mô sưp
죽은 밤을 깨워 이젠 춤을 추게 해-
chu cưn ba mưn ke wươ I chên chu mưn chu kê he-

빠삐용 삐 빠빠빠삐용 거친 숨으로 노래 해
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông ko chin su mư rô nô re he
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 지친 어깨를 펴게 해
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông chi chi no ke rưn phyơ kê he
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 달콤한 밤을 가르고
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông tan khôm han ba mưn ka rư cô
빠삐용 삐 빠빠빠삐용 세차게 날아 나비야
Ba bi dông bi ba ba ba bi dông sê cha kê na ra na bi ya
Let it Boom Let it Boom Let it Boom Let it Boom
Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce Let it Bounce

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Day Dream – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Day Dream – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Tặng ELFs!

Bản phiên thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima.

Các anh comeback thành công thì ELFs rất hạnh phúc.

❤ SJ! WE ARE THE BEST

—***—

귀를 막고 그대를 들어본다
Kyu rưn mak cô cư te rưn tư ro bôn ta
두 눈을 감고 그대를 그려본다
Tu nu nưn kam cô cư te rưn cư ryơ bôn ta
그댄 흘러갔는데 그댄 지나갔는데
Cư ten hưn lơ kas nưn tê cư ten chi na kas nưn tê
이미 잡힐 수 조차도 없는 기억 속에서
I mi chap hin su chô cha tô op nưn ki ot sô kê so

난 머문다 (머문다) 난 머문다 (머문다)
Nan mo mun ta (mo mun ta) nan mo mun ta (mo mun ta)
사랑했던 기억들이 나를 가지고 논다
Sa rang hes ton ki ot tư ri na rưn ka chi cô nôn ta
다시 한 번
Ta si han bon
One more time
이렇게 끝난다니 믿을 수가 없는 걸요
I rok kê cưt nan na ni mi tưn su ka op nưn kon dô
고작 이 정도로 그 수 많았던 약속들은 어떻게 어떻게
Cô cha ki chong tô rô cư su man has ton yak sôk tư rưn o toh kê o tok kê

숨을 참고 그대를 들이킨다
Su mưn cham cô cư te rưn tư ri khin ta
주먹을 쥐고 그댈 쓰다듬는다
Chu mo cưn chyu cô cư ten sư ta tưm nưn ta
그댄 흘러갔는데 그댄 지나갔는데
Cư ten hưn lơ kas nưn tê cư ten chi na kas nưn tê
이젠 가질 수 조차도 없는 추억 속에서
I chên ka chin su chô cha tô op nưn chu ot sô kê so

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

난 머문다 (머문다) 난 머문다 (머문다)
Nan mo mun ta (mo mun ta) nan mo mun ta (mo mun ta)
사랑했던 기억들이 나를 가지고 논다
Sa rang hes ton ki ot tư ri na rưn ka chi cô nôn ta
다시 한 번
다시 한 번
Ta si han bon
One more time
이렇게 끝난다니 믿을 수가 없는 걸요
I rok kê cưt nan na ni mi tưn su ka op nưn kon dô
고작 이 정도로 그 수 많았던 약속들은 어떻게 어떻게
Cô cha ki chong tô rô cư su man has ton yak sôk tư rưn o toh kê o tok kê

아파도 다쳐도 난 너 있어야 살 수 있어
A pha tô ta chyơ tô nan no is so ya san su is so
너 없는 삶은 내겐 죽음과도 같아
No op nưn san mưn ne kên chu cưn koa tô ka tha
앞으로도 뒤로도 갈 수 없는데 나는 어떻게 어떻게
a phư rô tô tuy rô tô kan su op nưn tê na nưn o tok kê o tok kê
머문다
Mo mun ta

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

난 머문다 (머문다) 난 머문다 (머문다)
Nan mo mun ta (mo mun ta) nan mo mun ta (mo mun ta)
사랑했던 기억들이 나를 가지고 논다
Sa rang hes ton ki ot tư ri na rưn ka chi cô nôn ta
다시 한 번
Ta si han bon
One more time
이렇게 끝난다니 믿을 수가 없는 걸요
I rok kê cưt nan na ni mi tưn su ka op nưn kon dô
고작 이 정도로 그 수 많았던 약속들은 어떻게 어떻게
Cô cha ki chong tô rô cư su man has ton yak sôk tư rưn o toh kê o tok kê

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Someday – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 Someday – Super Junior

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Tặng ELFs!

Bản phiên thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima.

Các anh comeback thành công thì ELFs rất hạnh phúc.

❤ SJ! WE ARE THE BEST

—***—

젊은 날엔 젊음을 모르고
Chon mưn na rên chon mư mưn mô rư cô
사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네
Sa rang han ten sa rang I bô I chi an has nê
하지만 이제 뒤돌아보니
Ha chi ma ni chê tuy tô ra bô ni
우린 젊고 서로 사랑을 했구나
U rin chon cô so rô sa rang ưn hes ku na

눈물 같은 시간의 강 위에
Nun mun ka thưn si ka nê kang wuy ê
떠내려가는 건 한 다발의 추억
To ne ryơ ka nưn kon han ta ba rê chu ot
그렇게 이제 뒤돌아보니
Cư rok kê I chê tuy tô ra bô ni
젊음도 사랑도 아주 소중했구나
Chon mưn tô sa rang tô a chu sô chung hes ku na

*언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
어디로 가는지 아무도 모르지만
O ti rô ka nưn chi a mu tô mô rư chi man
언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
헤어진 모습 이대로..
Hê o chin mô sư pi te rô..

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

젊은 날엔 젊음을 잊었고
Chon mưn na rên chon mư mưn mô rư cô
사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네
Sa rang han ten sa rang I hưn he man bô yos nê
하지만 이제 생각해 보니
Ha chi ma ni chê seng kak he bô ni
우린 젊고 서로 사랑을 했구나
U rin chon cô so rô sa rang ưn hes ku na

*언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
어디로 가는지 아무도 모르지만
O ti rô ka nưn chi a mu tô mô rư chi man
언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
헤어진 모습 이대로..
Hê o chin mô sư pi te rô..

언젠간 우리 다시 만나리 언젠간 우리 다시 만나리 이대로 이대로
On chên ka nu ri ta si man na ri on chên ka nu ri ta si man na ri I te rô I te rô

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

*언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
어디로 가는지 아무도 모르지만
O ti rô ka nưn chi a mu tô mô rư chi man
언젠가는 우리 다시 만나리
On chên ka nưn u ri ta si man na ri
헤어진 모습 이대로..
Hê o chin mô sư pi te rô..