Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] Happy Together – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Happy Together – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 
오늘도 날 기다려준 네 모습 난 기억해 가끔씩 힘이 들 때면 난 항상 널 생각해
Ô nưn tô nan ki ta ryo chun nê mu rưp nan ki ot he ka cưm sik hi mi tưn te mơn nan hang sang non seng kak ha
고마워 기쁠 때면 다같이 웃고 언제나 사랑하는 맘 충분해
Cô ma wươ ki bưn te mơn ta ka thi us cô on chê na sa rang ha nưn mam chung bun he
그저 받기만 했던 너의 마음 이젠 다 돌려줄게
Cư cho bat ki man hes ton no ưi ma ư mi chên ta tôn lyo chun kê

조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게
Chô cưm to ka ka I sa rang no woa ne ka chi cư mi te rô hang sang no rưn chi khyo kê
때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼 영원히
Te rô nưn chi chyo so a phư cô him tưn mơn cư cho non ki te mơn tuê yong wươn hi
HAPPY TOGETHER

조금만 다를 뿐인데 차가운 그 시선들 그 누가 뭐라 한데도 너만은 변치
않길..
Chô cưm man ta rưn bu nin tê cha ka un cư si son tưn cư nu ka mươ ra han tê tô no ma nưn byon chi an kin…
고마워 힘들 때면 다같이 울고 언제나 함께하며 지켜줘서
Cô ma wươ him tưn te mơn ta ka thi un c6 on chê na ham kê ha mơ chi kyo chươ so
그저 받기만 했던 너의 마음 이젠 다 돌려줄게
Cư cho bat ki man hes ton no ưi ma ư mi chên ta tôn lyo chun kê

조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게
Chô cưm to ka ka I sa rang no woa ne ka chi cư mi te rô hang sang no rưn chi khyo kê
때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼 영원히
Te rô nưn chi chyo so a phư cô him tưn mơn cư cho non ki te mơn tuê yong wươn hi
HAPPY TOGETHER

세상에 가려진 눈물 흘리고 있을 때도
Sê sang ê ka ryo chin nun mun hưn li cô is sưn te tô
눈부신 그대가 있어 힘내어 웃을 수 있는 항상
Nun bu sin cư te ka is so him ne o u sưn su is nưn hang sang
HAPPY TOGETHER
넌 나의 전부야 넌 나의 최고야 내 사람 그대 누가 뭐래도 내 사랑~~~
non na ưi chơn bu ya non na ưi chuê cô ya ne sa ram cư te nu ka mươ re tô ne sa rang~~~

조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 언제라도 곁에 있어
Chô cưm to ka ka I sa rang no woa ne ka chi cư mi te rô on chê ra tô kyo thê is so
때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼
Te rô nưn chi chyo so a phư cô him tưn mơn cư cho non ki te mơn tuê
Uhh~

안 된다고 말고 실패한다 말고 누가 몰라줘도 그댄 할 수 있죠
An tuên ta cô man cô sin phe han ta man cô nu ka môn la chươ tô cư ten han su is chyô
이젠 변치 말고 함께 웃어봐요 여기 있는 모두 항상 행복하기
I chên byon chi man cô ham kê u so boa dô yo ki is nưn mô tu hang sang heng bôk ha ki
영원히
Yong wươn hi
HAPPY TOGETHER

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Midnight – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Midnight – BEAST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Dạo này tớ bận nên h mới phiên bài này đc >_<

****

 

 
그대는 어떤가요 가끔은 나를 생각한 적 있나요
Cư te nưn o ton ka dô, ka cư mưn na rưn, seng kak han cho kis na dô
이 긴 밤에 다시 눈을 감고
I kin ba mê, ta si nu nưn kam cô
그댈 생각하고 잠들지 못하고 그래요
Cư ten seng kak ha cô, cham tưn chi môs ha cô, cư re dô

조금 유난히 기네요 그대 없는 밤이
Chô cưm yu nan hi ki nê dô cư te, op nưn ba mi
아쉬워지네요 그때 보낸 그 날이 더
A syu wươ chi nê dô cư te bô nen cư na ri to
계속 무뎌지겠죠 점점 잊혀지겠죠
Kyê sôk mu tyo chi kês chyô chom chom ick hyo chi kês chyô
언젠가는 그대가
On chên ka nưn cư te ka

잠이 오지 않는 밤
Cha mi ô chi an nưn bam
So sad tonight
그대와 함께할 수 없는 이 밤
Cư te woa ham kê han su op nư ni bam
In the midnight a a a midnight a a
니 생각에 잠 못 드는
Ni sang ka kê cham môs tư nưn
Midnight

다시 찾아온 이 밤
Ta si cha cha ô ni bam
So sad tonight
그대가 없이 다시 맞는 이 밤
Cư te ka op si ta si mack nư ni bam
In the midnight a a a midnight a
니가 없이 잠 못 드는
Ni ka op si cham môs tư nưn
midnight

눈감았다 뜨는 사이보다 더 빠르게 날 찾아왔다
nun ka mas ta tư nưn sa I bô ta to ba rư kê nan cha cha woas ta
떠나가 버린 사랑 당신
to na ka bo rin sa rang tang sin
You can’t do this to me
충분하다 충분해 그만 좀 해라 날 아프게
Chung bun ha ta chung bun he cư man chôm he ra na ra phư kê
내게 미련이란 이름에 밤은 끝나지 않아
Ne kê mi ryo ni ra ni rư mê ba mưn cưt na chi an ha

다 지난 얘기 다시 하고 싶진 않지만
Ta chi na nye ki ta si ha cô sip chi nan chi man
내가 그댈 많이 좋아하긴 했나 봐요
Ne ka cư ten man hi chô ha ha kin hes na boa dô
계속 생각나겠죠 더 그리워지겠죠
Kyê sôk seng kak na kês chyô to cư ri wươ chi kês chyô
시간이 지날수록
Si ka ni chi nan su rôk

잠이 오지 않는 밤
Cha mi ô chi an nưn bam
So sad tonight
그대와 함께할 수 없는 이 밤
Cư te woa ham kê han su op nư ni bam
In the midnight a a a midnight
니 생각에 잠 못 드는
Ni sang ka kê cham môs tư nưn
Midnight

다시 찾아 온 이 밤
Ta si cha cha ô ni bam
So sad tonight
그대가 없이 다시 맞는 이 밤
Cư te ka op si ta si mack nư ni bam
In the midnight a a a midnight a
니가 없이 잠 못 드는
Ni ka op si cham môs tư nưn
Midnight

저기 반짝이는
Cho ki ban cha ki nưn
Little star
날 위로해주라
Na ryu rô he chu ra
기댈 곳 하나 없이 쓰러지는 오늘 밤
Ki ten côs ha na op si sư ro chi nưn ô nưn bam
저기 반짝이는
Cho ki ban cha ki nưn
Little star
날 위로해주라
Na ryu rô he chu ra
기댈 곳 하나 없이 쓰러지는
ki ten côs ha na op si sư ro chi nưn
별 헤는 밤 계절이 지나 조금씩 달라져가는 이 밤
Byon hê nưn bam kyê cho ri chi na chô cưm sik tan la chyo ka nư ni bam
하지만 난 여전히 난 잠 못 이룬 밤
Ha chi man na nyo chon hi nan cham mô si run bam

다시 찾아온 이 밤
Ta si cha cha ô ni bam
So sad tonight
그대가 없이 다시 맞는 이 밤
Cư te ka op si ta si mack nư ni bam
In the midnight a a a midnight a
니가 없이 잠 못 드는
Ni ka op si cham môs tư nưn
Midnight