Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lời bài hát] And I Love You – Suju’s Yesung ft. F(x)’s Luna

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

And I Love You – Suju’s Yesung ft. F(x)’s Luna 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

[YESUNG]
만일 그대를 지나쳐갔다면
Ma nin cư te rưn chi na chyo kas ta mơn
이런 눈물 난 아마 몰랐을거야
I ron nun mun na na ma môn las sưn ko ya
사랑해봤던 가슴이라지만
Sa rang he boas ton ka sư mi ra chi man
이별만큼은 무뎌지지않아
I byon man khư mưn mu tyo chi chi an ha

다시 오지 않겠죠
Ta si ô chi an kês chyô
미칠듯 사랑 하는 일
Mi chin tưs sa rang ha nưn in
너로 굳어진 내 가슴은
No rô ku to chin ne ka sư mưn
기다림이 전부인가봐
Ki ta ri mi chơn bu in ka boa

너를 사랑하고 밤새 지우고
No rưn sa rang ha cô bam se chi u cô
앞에 두고 다가설 수 없고
A phê tu cô ta ka son su op cô
널 못잊어서 니가 그리워서
Non môs i cho so ni ka cư ri wươ so
숨을 쉬는게 죽음같아
Su mưn syu nưn kê chu cưm ka tha
참 두려워져
Cham tu ryo wươ chyo

[LUNA]
만일 그대가 내 하룰 본다면
Ma in cư te ka ne ha run bôn ta mơn
마음이 아파 고갤 떨굴지 몰라
Ma ư mi a pha cô ken ton kun chi mô la
몇번의 계절 거치고 거쳐야
Byock bơ nê kyê chon ko chi cô ko chyo ya
슬픈 꿈에서 잠깰수 있나요
Sưn phưn cu mê so cham ken su is na dô

다시 이럴일은 없겠죠
Ta si I ro ri rưn op kês chyô
보고싶어 눈물 짓는 일
Bô cô si pho nun mun chis nư nin
겁이 많아진 내 가슴은
Ko pi man ha chin ne ka sư mưn
다른 사랑 못 할 것 같아
Ta rưn sa rang môs han kos ka tha

너를 사랑하고 밤새 지우고
No rưn sa rang ha cô bam se chi u cô
앞에 두고 다가설 수 없고
A phê tu cô ta ka son su op cô
널 못잊어서 니가 그리워서
Non mô si cho so ni ka cư ri wươ so
숨을 쉬는게 죽음같아
Su mưn syu nưn kê chu cưm ka tha
두려워져
Tu ryo wươ chyo

[BOTH]
기다릴게 노력해볼께
Ki ta rin kê nô ryok he bôn kê
날 위해 떠나간단 말 하지마
Na ryu he to na kan tan man ha chi ma
사랑한다면 같은 맘이라면
Sa rang han ta mơn ka thưn ma mi ra mơn
곁에 있어줘 내 심장이 뛸때까지
Kyo thê is so chươ ne sim chang I tyun te ka chi

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Sandy – NU’EST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Sandy – NU’EST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

욕심이라고 너의 옆에 서기엔
Dôk si mi ra cô no ưi yo phê so ki ên
참아보지만 이젠 그게 잘 안돼
Cha ma bô chi man i chên cư kê cha ran tuê
뭐 내가 할 줄 아는 게 별로 많진 않지만
Mươ ne ka han chu ra nưn kê byon lô man chi nan chi man
많은 사람들 앞에 용길 내보려고 해
Man hưn sa ram tư ra phê dông kin ne bô ryo cô he
어색하긴해도 이름을 부르면
O sek ha kin he tô I rư mưn bu rư mơn
고갤 들어 나를 바라봐주길
Cô ken tư ro na rưn ba ra boa chu kin

Sandy Sandy
너밖엔 안보여
No bak kê nan bô do
Babe I’m Loving You Babe
Sandy Sandy
나땜에 절대로 아프게 안할게
Na te mê chon te rô a phư kê an han kê
니 두 눈의 눈물은 내 세상을 멈춰
Ni tô nu nê nun mu rưn ne sê sang ưn mom chươ
Sandy Sandy
친구론 부족해
Chin ku rôn bu chôk he
Be My Love, Sandy

사실 신경 쓰이는 너의 옆의 남자들
Sa sin sin kyong sư I nưn no ưi yo phê nam cha tưn
애써 웃어보지만 이젠 그게 잘 안돼
Ye so u so bô chi ma ni chên cư kê cha ran tuê
떨리기는해도 니 손을 잡으면
Ton li ki nưn he tô ni sô nưn cha pư mơn
아무 말도 말고 따라와주길
A mu man tô man cô ta ra woa chu kin
Sandy Sandy
너밖엔 안보여
No bak kê nan bô do
Babe I’m Loving You Babe
Sandy Sandy
나땜에 절대로 아프게 안할게
Na te mê chon te rô a phư kê an han kê
니 두 눈의 눈물은 내 세상을 멈춰
Ni tô nu nê nun mu rưn ne sê sang ưn mom chươ
Sandy Sandy
친구론 부족해
Chin ku rôn bu chôk he
Be My Love, Sandy

알아 겁이 날거란 거
A ra ko pi nan ko ran ko
애써 울음을 참던 걸 알아
Ye so u rư mưn cham ton ko ra ra
지난날은 그대로 흘러가게 두면 돼
Chi nan na rưn cư te rô hưn lo ka kê tu mơn tuê I chê
더는 아프지마
To nư na phư chi ma
Sandy Sandy
고갤 끄덕여줘
Cô ken cư to kyo chươ
Babe

Sandy Sandy
너밖엔 안보여
No bak kê nan bô do
Babe I’m Loving You Babe
Sandy Sandy
나땜에 절대로 아프게 안할게
Na te mê chon te rô a phư kê an han kê
니 두 눈의 눈물은 내 세상을 멈춰
Ni tô nu nê nun mu rưn ne sê sang ưn mom chươ
Sandy Sandy
친구론 부족해
Chin ku rôn bu chôk he
Be My Love, Sandy

끝까지 지켜줄께
Cưt ka chi chi kyo chun kê
네 맘속 다 비춰줄께
Nê mam sôk ta bi chươ chun kê
My Baby My Lady Woo Would You Be My Sandy
너는 나의
No nưn na ưi
Sunshine
눈이 부셔 너의
Nu ni bu syo no ưi
Smile
끝까지 간직해
Cưt ka chi kan chik he
Baby

non
Forever Mine Right
My Baby My Lady Woo Would You Be My Sandy

친구론 부족해
Chin ku rôn bu chôk he
Be My Love, Sandy
(Sandy
니 두 눈의 눈물은 내 세상을 멈춰
Ni tô nư nê nun mu rưn ne sê sang ưn mom chươ
Sandy Sandy
친구론 부족해
Chin ku rôn bu chôk he
Be My Love, Sandy)

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Not over you – NU’EST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Not over you – NU’EST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 
안돼 뜻 모를 나의 이 눈물은 뭔데
An tuê tưs mô rưn na ưi I nun mu rưn mươn tê
훔쳐도 계속 떨어지는건데
Hum chyo tô kyê sôk to ro chi nưn kon tê
Yeah
오래간만에 널 만날텐데
Ô re kan ma nê non man nan thên tê
Oh

You may be over me but I’m not over you
어떻게 그리 쉽게 잊겠니 아직도 힘들 뿐
O tok kê cư ri syup kê ick kês ni a chik tô him tưn bun
한참 시간이 흘러갔더라도
Ham cham si ka ni hưn lo kas to ra tô
현실은 그대로 똑같더라고
Hyon si rưn cư te rô tôk kat to ra cô
우린 하나였는데
U rin ha na yos nưn tê
I want you back

아직 우린 똑같아
A chik u rin tôk ka tha
날 보는 니 웃음도 같아
Nan bô nưn ni u sưn tô ka tha
내 심장은 너밖에 모르는가봐
Ne sim chang ưn no bak kê mô rư nưn ka boa
널 보고 또 다시 뛰는걸 봐
Non bô cô tô ta si tuy nưn kon boa
숨이 막힐 것 같아
Su mi mak him kos ka tha
내 눈물이 차올라 아파
Ne nun mu ri cha ôn la a pha
이 세상에 그 어떤 거짓말보다
I sê sang ê cư o ton ko chis man bô ta
널 완전히 잊었단 말이 더 나쁜 것 같아
Non woan chon hi I chos tan ma ri to na bưn kos ka tha

Step Back
아직 넌 내게 다가오면 안돼
A chik non ne kê ta ka ô mơn an tuê
슬퍼서 너를 미워했던 난데
Sưn pho so no rưn mi wươ hes ton nan tê
Yeah
나쁜 기억을 지워야만 해
Na bưn ki o cưn chi wươ ya man he
Oh

미안해 있을 땐 못 느꼈지
Mi an he is sưn ten môs nư kyos chi
but I’m so lonely
수백번씩 하루를 지나 밤새 니 생각에
Su bek bon sik ha ru rưn chi na bam se ni seng ka kê
머리 속에 맴돌아 혼자 헤매
Mo ri sô kê mem tô ra hôn cha hê me
wanna make it right
맨 처음 그때로
Men cho ưm cư te rô
안되겠지 말처럼 뜻대로
An tuê kês chi man cho rơm tưs te rô
I need you with me
절대로
Chon te rô
I’ll never let you go

*이대로 널 보낼 수 없는 걸
I te rô non bô nen su op nưn kon
두번은 헤어질 수 없는 걸
Tu bơ nưn hê o chin su op nưn kon
사랑을 찾겠어 간절히 원했어 너만을
Sa rang ưn chack kês so kan chon hi wươn hes so no ma nưn
같은 사랑을 하고
Ka thưn sa rang ưn ha cô
같은 추억에 살아
Ka thưn chu o kê sa ra
내 심장은 너만을 사랑하나 봐
Ne sim chang ưn no ma nưn sa rang ha na boa
널 보고 또 다시 뛰는 걸 봐
Non bô cô tô ta si tyu nưn kon boa
돌아와줘요
Tô ra woa chươ dô
My Girl
끝까지 넌 나와 하난 걸
Cưt ka chi non na woa ha nan kon
널 위해서 남겨 논 사랑을 찾아
No ryu he so nam kyo nôn sa rang ưn cha cha
다시 내게 돌아와
Ta si ne kê tô ra woa
Oh Baby I’m Not Over You
Woo~~~ Still Loving You

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Beautiful Night – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Beautiful Night – BEAST
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

BEAST comeback rất tuyệt, nghe cả album cứ như là đang đi nghỉ hè ở Bali vậy. Chất nhạc rất trẻ trung và bắt tai. Like this!

****

[lời bài hát] Beautiful Night – BEAST
별이 빛나는 아름다운 밤이야이야
Byơ ri bick na nư na rưm ta un ba mi ya I ya
이 밤이 영원하길 내 손을 잡아봐
I ba mi yong wươn ha kin ne sô nưn cha pa boa
푸른 달빛이 아름다운 밤이야이야
Phu rưn tan bi chi a rưm ta un ba mi ya I ya
나와 저 하늘을 걸어봐
Na woa cho ha nư rưn ko ro boa

I’m yours
너만이 나를 설레게 해
No ma ni na rưn son lê kê he
I’m outta control
I’m yours Nobody
아무도 널 대신할 수 없어 날 미치게 해
A mu tô non te sin han su op so nan mi chi kê he

Left
그리고
Cư ri cô
Right
넌 나를 흔들어
Non na rưn hưn tư ro
Disco night
아래위로 날 앞뒤로 내 마음을 뒤집어
A re wyu rô na rap tyu rô ne ma ư mưn tyu chi po
Inside out
그런 너는 솜사탕 아 질리지가 않아
Cư ron no nưn sôm sa thang a chin li chi ka an ha
오늘 이 밤이 다 가기 전에
Ô nư ri ba mi ta ka ki cho nê
Let’s love all night
아직 난 사랑을 잘 몰라 너를 처음 본 순간
A chik nan sa rang ưn chan mô la no rưn cho ưm bôn sun kan
강하게 밀려오는 파도를 느꼈어
Kang ha kê min ryo nưn pha tô rưn nư kyos so
내 마음 속 한구석까지도 깊이 적셔 오오오오오
Ne ma ưm sôk han ku sok ka chi tô ki phi chok syo ô ô ô ô ô
Girl

별이 빛나는 아름다운 밤이야이야
Byơ ri bick na nư na rưm ta un ba mi ya I ya
이 밤이 영원하길 내 손을 잡아봐
I ba mi yong wươn ha kin ne sô nưn cha pa boa
푸른 달빛이 아름다운 밤이야이야
Phu rưn tan bi chi a rưm ta un ba mi ya I ya
나와 저 하늘을 걸어봐
Na woa cho ha nư rưn ko ro boa

I’m yours
너만이 나를 설레게 해
No ma ni na rưn son lê kê he
I’m outta control
I’m yours Nobody
아무도 널 대신할 수 없어 날 미치게 해
A mu tô non te sin han su op so nan mi chi kê he

Something good Nothing better
내게 한도 없는 크레딧 카드처럼
Ne kê han tô op nưn khư rê tis kha tư cho rơm
나 힘없이 넘어가 이런 느낌 나쁘지 않아
Na hi mop si no mo ka I ron nư kim na bư chi an ha
Girl
한 큐에 니 안에 들어갈게 너도 모르게
Han khiu ê ni a nê tư ro kan kê no tô mô rư kê
내가 자꾸만 생각날 거야 꿈속에서 만나
Ne ka cha ku man seng kak nan ko ya kum sô kê so man na
I’m waiting for you

아직 난 사랑을 잘 몰라
A chik nan sa rang ưn chan mô la
니 앞에 설 때마다 강하게 밀려오는 파도를 느꼈어
Ni a phê son te ma ta kang ha kê min lyo ô nưn pha tô rưn nư kyos so
내 마음 속 한구석까지도 깊이 적셔 오오오오오
Ne ma ưm sôk han ku sok ka chi tô ki phi chok syo ô ô ô ô ô
Girl

별이 빛나는 아름다운 밤이야이야
Byơ ri bick na nư na rưm ta un ba mi ya I ya
이 밤이 영원하길 내 손을 잡아봐
I ba mi yong wươn ha kin ne sô nưn cha pa boa
푸른 달빛이 아름다운 밤이야이야
Phu rưn tan bi chi a rưm ta un ba mi ya I ya
나와 저 하늘을 걸어봐
Na woa cho ha nư rưn ko ro boa

I’m yours
너만이 나를 설레게 해
No ma ni na rưn son lê kê he
I’m outta control
I’m yours Nobody
아무도 널 대신할 수 없어 날 미치게 해
A mu tô non te sin han su op so nan mi chi kê he

I just wanna love you all night long
니 품에 안겨 잠들고 싶어
Ni phu mê an kyo cham tưn cô pho
Tonight

I’m yours
너만이 나를 설레게 해
No ma ni na rưn son lê kê he
I’m outta control
I’m yours Nobody
아무도 널 대신할 수 없어 날 미치게 해
A mu tô non te sin han su op so nan mi chi kê he

별이 빛나는 아름다운 밤이야이야
Byơ ri bick na nư na rưm ta un ba mi ya I ya
이 밤이 영원하길 내 손을 잡아봐
I ba mi yong w ươn ha kin ne sô nưn cha pa boa
푸른 달빛이 아름다운 밤이야이야
Phu rưn tan bi chi a rưm ta un ba mi ya I ya
나와 저 하늘을 걸어봐
Na woa cho ha nư rưn ko ro boa
별이 빛나는 아름다운 밤이야이야
Byơ ri bick na nư na rưm ta un ba mi ya I ya

 

kyumin, Sexy, Free & Single, Super Junior

Gia phả nhà Super Junior

Cái này đang lang thang thì bắt gặp, thấy hay quá nên copy về cho m.n cùng đọc nà~
Cảnh báo, đọc cái này phải đọc từ từ và phân tích cho kỹ. Những người có tiền sử về tim mạch hay đang chuẩn bị thư giãn đi thi đại học mấy ngày tiếp theo thì không nên đọc, rất dễ điên! Báo trước rồi ha^^! 
 

Nếu concept 6JB, bìa album có ẩn ý là:
Jungsoo (Leeteuk) – Zeus (Vua của các vị thần, thần của sấm và chớp)
Jongwoon (Yesung) – Demeter (Nữ thần nông nghiệp)
Youngwoon (Kangin) – Hades (Chúa tể của âm phủ, thần chết, và là anh em của Poseidon và Zeus)
Donghee (Shindong) – Poseidon (Thần biển và cũng là người tạo ra động đất)
Sungmin – Venus (Nữ thần tình yêu và sắc đẹp)
Hyukjae (Eunhyuk) – Athena (Nữ thần chiến tranh, sự thông thái và chiến lược)
Siwon – Apollo (Thần của ánh sáng, thơ, nhạc, chữa bệnh và tiên tri)
Donghae – Artemis (Nữ thần của Mặt Trăng và săn bắn)
Ryeowook – Hephaestus (Thần của lửa và nghề rèn)
Kyuhyun Hermes (Thần của thương mại, du lịch. Người đưa tin của các vị thần)

VẬY THÌ, TRONG 6JIB’S CONCEPT: 
Yesung là chị gái thứ hai của Leeteuk, và cũng là vợ thứ tư của anh ấy.

Kangin là anh trai của Leeteuk và Shindong.

Shindong và Yesung có mối quan hệ với nhau và có hai đứa con.

Sungmin là vợ của Ryeowook đồng thời có mối quan hệ với Kyuhyun và có con với anh ấy.

Eunhyuk là con gái của Leeteuk.

Donghae và Siwon là hai đứa con sinh đôi của Leeteuk.
Ryeowook là con trai của Leeteuk, từng một lần tán tỉnh Eunhyuk.
Kyuhyun cũng là con trai của Leeteuk.
—>Vậy cuối cùng sau mớ quan hệ tè le, chỉ có Kyumin là thật??? [yeahhhh!!!]

—>Đọc xong có não có bề gì Y không chịu trách nhiệm đâu nhá! Mọi thắc mắc về nguồn gốc gia đình SJ xin liên hệ… Google và Wikipedia!:))
Viettrans by Sprout_Nana
Nguồn: http://www.jindatran.com