Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Mitbadake / From The Bottom – Tablo ft. Bumkey

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Mitbadake / From The Bottom – Tablo ft. Bumkey 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 네가 웃을 때마다 가슴이 아파.
Han phin ne seng ưi mit ba ta kê so nan man na lê tuên nê ka u sưn te ma ta ka sư mi a pha.
내겐 모든 게 죄책감.
Ne kên mô tưn kê chuê chek kam
혹시나 반쪽 미소 아닐까?
Hôk si na ban chôk mi sô a nin ka?
다른 세상 알지 못해 못다핀 미소 아닐까?
Ta rưn sê sang an chi môs he môs ta phin mi sô an nin ka?
넌 괜찮다고 하지만, 괜찮음밖에 줄 수 없나봐.
Non kuên chan ta cô ha chi man, kuên chan hưm bak kê chun su op na boa
또 다시 난 이 작고 창피한 빈손 내밀기 싫어서,
Tô ta si nan i chak cô chang phi han bin sôn ne min ki sin ho so
참 바보같이 난 네가 내민 손마저도 빈손이 되게 해.
Cham ba bô ka tha nan nê ka ne min sôn ma cho tô bin sô ni tuê kê he
일찍 혹은 늦게, 소식 좋은 그때 만날 수는 없었나?
In chok hô cưn nưck kê, sô sik chô hưn cư te man nan su nưn op sos na?
햇빛 돋은 숲의 진푸름 안에서 쉴 수 있었는데,
Bes bick tô tưn su phê chin phu rư ma nê so suyn su is sis nưn tê,
이젠 내 먹구름아래서 나와 빗속을 걷는 내 사랑.
I chên ne mok ku rư ma re so na woa bis sô cưn kot nưn ne sa rang
불쌍한 사람. 내 마음속은 이게 아닌데.
Bun sang han sa ram. Ne ma ưm sô cưn I kê a nin tê.
내 불행의 반을 떼어가길 바래서 너의 반쪽이 된 건 아닌데.
Ne bun heng ưi ba nưn tê o ka kin ba re so no ưi ban chô ki tuên ko na nin tê

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 너의 울음소리가 가슴이 아파, 내겐.
Ha phin ne seng ưi mat ba ta kê so nan man na kê tuên no ưi u rưm sô ri ka ka sư mi a pha, ne kên
달래주고 싶어도 지쳐 표정이 어두워 웃게 하지 못하고, 울다 지쳐 잠든 널 눕혀.
Tan le chu cô si pho tô chi chyo phyô chong I o tu wươ us kê ha chi môs ha cô, un ta chi chyo cham tưn non nup hyo
멈춰있는 내 두 손이 너의 시계인데.
Mom chươ is nưn ne tu sô ni no ưi si kyê in tê
무너져 있는 건 내가 아닌 너의 미래인데.
Mu no chyp is nưn kon ne ka a nin no ưi mi re in tê
왜… 자고 일어나면 달라지는 널 볼 때마다 한 치도 자라지 못한 내 현실만 생각나.
Wuê… cha cô I ro na myon tan la chi nưn non bôn te ma ta han chi tô cha ra chi môs han ne hyon sin man seng kak na
미안해. 수천수만 번을 말하고 또 미안해.
Mi an he. Su chơn su man bo nưn man ha cô tô mi an he
이 좁은 방의 낮은 천장이 하늘이란 게.
I chô pưn bang ưi na chưn chon chang I ha nư ri ran kê
내가 너의 우산이자 비란 게.
Ne ka no ưi u sa ni cha bi ran kê

Goodnight, goodnight.
Goodnight, goodnight.
Goodnight, goodnight.
Good mornin’.

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

Baby I’ll try.
언젠가는 행복이 되어줄게.
On chên ka nưn heng bô ki tuê o chun kê
Try.
언젠가는 최고가 되어줄게.
On chên ka nưn chuê cô ka tuê o chun kê
Try.
오늘까지는 말뿐이지만
Ô nưn ka chi nưn man bu ni chi man
Girl I’ll try.

Baby I’ll try.
언젠가는 세상을 다 줄게
On chên ka nưn sê sang ưn ta chun kê
Try.
안된다면 세상을 바꿀게.
An tuên ta mơn sê sang ưn ba kun kê
Try.
오늘까지는 말뿐이지만
Ô nưn ka chi nưn man bu ni chi man
Girl I’ll try.

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Bad – Tablo ft. Jinsil

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Bad – Tablo ft. Jinsil
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 
뭔가 달라졌대 모두 내가 변했대 참 정이 많았던 애가 언젠가 좀 차가워졌대
mươn ka tan la chyos te mô tu ne ka byon hes te cham chong I man has to nê ka on chê ka chôm
뭔가 달라졌대 모두 내가 변했대 참 정이 많았던 애가 언젠가 좀 차가워졌대
mươn ka tan la chyos te mô tu ne ka byon hes te cham chong I man has to nê ka on chê ka chôm
이젠 알 수가 없겠대 항상 웃었던 넌대 눈빛 표정 말투가 어두워졌고 무서워졌대
I chê nan su ka op kês te hang sang u sos ton non te nun bick phyô chong man thu ka o tu wươ chyos cô mu so wươ so wươ chyos te
죽이고픈 기억 때문인지 내 마음에서 날 지워가면서
Chu ki cô phưn ki ot te mu nin chi ne ma ư mê so nan chi wươ ka mơn so
부질없는 착한 마음은 이 세상에선 결함이니까 어서 점점 나빠지고 싶나봐
Bu chi rop nưn chak han ma ư mư ni sê sang ê son kyon ha mi ni ka o so chom chom na ba chi cô siph na boa
사랑하면 닮아간다는 말처럼 이렇게 해서라도 너와 조금만 닮아지고 싶나봐
Sa rang ha mơn tan ma kan ta nưn man cho ro mi rok kê he so ra tô no woa chô cưm man tan ma chi cô sip na boa

나쁘다 사랑은 참 나쁘다
Na bư ta sa rang ưn cham na bư ta
숨 쉬는 이유가 되어버린 네가 내 숨을 막는다
Sum suy nư ni yu ka tuê o bo rin nê ka ne su mưn mak nưn ta

Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

아는 만큼 나쁘게 돼
A nưn man khưm na bư kê tuê
안내던 화가 나는 말 나답지가 않다는 말
An ne ton hoa ka na nưn man na tap chi ka an ta nưn man
“나다운 게 뭔데?” 라고 말하면서 잘만 아는 말
‘na ta un kê mươn tê?” ra cô man ha mơn so chan ma na nưn man
내가 나를 못 봐 어둠속에 안겨 봐도 눈 감아 봐도 마음 편히 못 자
Ne ka na rưn môs boa o tum sô kê an kyo boa tô nun ka ma boa tô ma ưm phyon hi môs cha
밤새도록 해매 한 모금조차 조금도 못 마시던 술이 고파
Bam se tô rôk he me han mô cưm chô cha chô cưm tô môs ma si ton su ri cô pha
조바심에 취해서 새벽비가 쏟아지는 길에서 비틀거리며
Chô ba si mê chuy he so se byok bi ka sư ta chi nưn ki rê so bu thưn ko ri myo
시비를 걸며 좋은 말만 속삭이던 입에서 숨 쉬면 욕이 나와
Si bi rưn kon myo chô hưn man man sôk sa ki ton I pê so sum suy myon dô ki na woa
불씨가 화가 되기 전엔 못 지나가
Bun si ka hoa ka tuê ki cho nên môs chi na ka
버릇처럼 거짓말하게 되고 사랑을 사랑이라는 이름으로 괴롭히잖아
Bo rưs cho rom ko chis man ha kê tuê cô sa rang ưn sa rang I ra nư ni rư mư rô kuê rôp hi chan ha

나쁘다 사랑은 참 나쁘다
Na bư ta sa rang ưn cham na bư ta
숨 쉬는 이유가 되어버린 네가 내 숨을 막는다
Sum suy nư ni yu ka tuê o bo rin nê ka ne su mưn mak nưn ta

Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

나쁜 너 보다 나쁜 건
Na bưn bo bô ta na bưn kon
그런 너를 잊지 못해 망가지고 나빠지는 나
Cư ron no rưn ick chi môs he mang ka chi cô na ba chi nưn na
다른 사람에게 나빠지는 나
Ta rưn sa ra mê kê na ba chi nưn na
나쁜 너 보다 나쁜 건
Na bưn bo bô ta na bưn kon
그런 너를 잊지 못해 망가지고 나빠지는 나
Cư ron no rưn ick chi môs he mang ka chi cô na ba chi nưn na
다른 사람에게 나쁜 나
Ta rưn sa ra mê kê na bun na

나쁘다 참 나쁘다 아프다 참 아프다
Na bư ta cham na bư ta a phư ta cham a phư ta
What we call love. Love is a sickness. Can I get a witness? 2x
나쁘다 참 나쁘다 아프다 참 아프다
Na bư ta cham na bư ta a phư ta cham a phư ta
What we call love. Love is a sickness. Can I get a witness?
Love is a sickness. Love.

Love is so bad, bad, bad, bad, bad.
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad.
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] House / Home – Tablo ft Lee Sora

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

House / Home – Tablo ft Lee Sora
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

 

문턱은 넘어서면 어지러워.

Mun tho cưn no mo so mơn o chi ro wuy

내게 편한 나의 경계선이어서.

Ne kê phyon han na ưi kyong kyê so ni o so

심장만 어지럽혀 치워둔 쓸모없는 감정은 먼지 덮여.

Sim chang ma no chi rop hyo chi wươ tun sưn mô op nưn kam chong ưn mon chi to phyo

여길 벗어나면 죽음.

Yo kin bo so na mơn chu cưm

익숙한 슬픔보다 낯선 행복이 더 싫어서, 걸음 버린 나…

Ik suk han sun phưm bô ta nack son heng bô ki to sin ho so, ko rưn bo rin na…

헌신발이 될까만 겁이나.

Hon sin ba ri tuên ka man ko pi na

세상, 세월, 사람 날 꺾어 신어서. 잊고 있어.

Sê sang, sê wươn, sa ram nan kok ko si no so. Ick cô is so

문 앞에 수북이 쌓인 신문과 고지서처럼 나와 상관없는 세상의 생각.

Mu na phê su bô ki sa hin sin mun koa cô chi so cho rom na woa sang koa nop nưn sê sang ưi sang kak

요구들 내 앞에 늘어놓지 마.

dô ku tưn ne a phê nư ro nôk chi ma

This is my home. Leave me alone.

여기만은 들어오지 마.

Yo ki ma nưn tư ro ô chi ma

이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn. han ko rưm bo so na ryp he tô. mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta
내게 행복할 자격 있을까?

Ne kê heng bôk han cha kyo kis sưn ka?

난 왜 얕은 상처 속에도 깊이 빠져있을까?

Na nuê ya thưn sang cho sô kê tô ki phi ba chyo is sưn ka?

사는 건 누구에게나 화살세례지만 나만 왜 마음에 달라붙은 과녁이 클까?

Sa nưn kon nu ku ê kê na hoa san sê ryê chi man na ma nuê ma ư mê tan la bu thưn koa nyo ki khưn ka?

감정이 극과 극 달리고, 걸음 느린 난 뒤떨어져 숨 막히고 내 맘을 못 쥐어.

Kam chong I cưk koa cưk tan li cô, ko rưm nư rin nan tuy to ro chyo sum mak hi cô ne ma mưn môs chuy o

세상을 놓쳐. 몇 걸음 위 행복인데 스스로 한단씩 계단을 높여.

Sê sang ưn nôh chyo. Moc ko rư muy heng bô kin tê sư sư rô han tan sik kyê ta nưn nô phyo

누구에겐 두려운 일 하지만 내겐 웃음보다 자연스러운 일.

Nu ku ê kên tu ryo un in ha chi man ne kên u sưm bô ta cha yon sư ro un in

사람이 운다는 것은 참을수록 길게 내뱉게만 되는 그저 그런 숨 같은 일.

Sa ra mi un ta nưn ko sưn cha mưn su rôk kin kê ne bet kê man tuê nưn cư cho cư ron sum ka thưn in.

Let me breathe.

슬픔이 내 집이잖아.

Sưn phư mi ne chi pi cha ha

머물래 난, 제자리에.

Mo mun le nan. Chê cha ri ê

잠시 행복 속으로 외출해도 반듯이 귀가할 마음인 걸 이젠 알기에.

cham si heng bôk sô cư rô wươ chun he tô ban tư si kuy ka han ma ư min ko ri chê nan ki ê
이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn han ko rưm bo so na ryp he tô mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta

집이 되어버린 내 슬픔 속에 그댈.

Chi pi tuê o bo rin ne sưn phưm sô kê cư ten

집이 되어버린 내 슬픔 속에 그댈 초대해도 될까?

Chi pi tuê o bo rin ne sưn phưm sô kê cư ten chô te he tô tuên ka?

이젠 눈물 없이도 운다.

I chên nun mu rop si tô un ta

그저 숨 쉬듯이 또 운다.

Cư cho sum suy tư si tô un ta

집이 되어버린 슬픔을 한 걸음 벗어나려 해도 문턱에서 운다.

Chi pi tuê o bo rin sưn phư mưn han ko rưm bo so na ryp he tô mun tho kê so un ta

나도 모르게 운다.

Na tô mô rư kê un ta