Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Crying – Heo YoungSaeng

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Crying – Heo YoungSaeng
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

[lời bài hát] Crying – Heo YoungSaeng

Cuz I can’t see you no more
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying

Oh! Baby listen to me
마지막 한번만
Ma chi mak han bon man
아무것도 할 수 없는 나란걸 알지만
A mu kos tô han su op nưn na ran ko ran chi man
이렇게 난 여기서 마지막 노랠 불러
I rok kê na nyo ki so ma chi mak nô ten bun lo
To you baby hey yeah

(내 두 눈 위로) 내게 남은 상처 난 어떡해
(ne tu nu nuy rô) ne kê na mưn sang cho na no tok he
(흐르는 내 앞에 눈물로) 너 돌아와 줄 순 없니
(hư rư nưn ne a phê nun mun lô) no tô ra woa chun su nop ni

You’re my baby don’t go away
내 마음속에 남은 너인데
Ne ma ưm sô kê na mưn no in tê
널 만난 이 자리에 이곳에서
Non man na ni cha ri ê I cô sê so
아직도 너만을 난 기다려
A chik tô no ma nưn nan ki ta ryo
Cuz I can’t see you no more
Cryin’ cryin’ cryin’ x4

가로수 길을 걷던 그때로 돌아가
Ka rô su ki rưn kot ton cư te rô tô ra ka
아무것도 몰랐던 난 행복했었지만
A mu kos tô mô las ton nan heng bôk hes sos chi man
이제는 혼자 걷는 이 길에 남겨진 건 너 없는 나
I chê nưn hôn cha kot nư nu ki rê nam kyo chin kon no op nưn na

(내 두 눈 위로) 내게 남은 상처 난 어떡해
(ne tu nu nuy rô) ne kê na mưn sang cho na no tok he
(흐르는 내 앞에 눈물로) 다시 내게 돌아와 줄 순 없니
(hư rư nưn ne a phê nun mun lô) ta si ne kê tô ra woa chun su op ni
Yeah

You’re my baby don’t go away
내 마음속에 남은 너인데
Ne ma ưm sô kê na mưn no in tê
널 만난 이 자리에 이곳에서
Non man na ni cha ri ê I cô sê so
아직도 너만을 난 기다려
A chik tô no ma nưn nan ki ta ryo

Cuz I can’t see you no more
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying

마지막 이 순간만큼은 마지막 이 하루만큼은
Ma chi ma ki sun kan man khư mưn ma chi ma ki ha ru man khư mưn
아프지 않게 또 슬프지 않게
A phư chi an kê tô sưn phư chi an kê
tonight yeah
Cuz I can’t see you no more Cuz I can’t see you no more

Baby you’re breakin‘ my baby you’re breakin’ my heart
넌 내게 다신 오지 않지만
Non ne kê ta si nô chi an chi man
널 만난 이 자리에 이곳에서
Non man na ni cha ri ê I cô sê so
아직도 너만을 난 기다려
A chik tô no ma nưn nan ki ta ryo

Cuz I can’t see you no more
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying
Crying crying crying
Baby you’re breakin’my heart
Cause I can’t see you no more

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] No Mercy – B.A.P

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

No Mercy – B.A.P
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Yeah, sounds good!
We fly here B.A.P, leggo!
Boom clap! boom boom clap!
Boom clap! boom boom clap!
Boom clap! boom boom clap!
Yeah, let it go something like..

마, 느그들 그건 아이다 아이가
Ma, nư cư tưn cư ko na I ta a I ka
음악이 장난이가? 고마 우린 아이다
Ư ma ki chang na ni ka? Cô ma u ri na I ta
니 그카니 내 이카지, 안그카면 내 이카나?
Ni cư kha ni ne I kha chi, an cư kha myon ne u kha na?
고마하고 됐다마, 느그껀 저리 치아뿌라
Cô ma ha cô tuês ta ma, nư cư kon cho ri chi a bu ra
아따 갸들 짜세가 진짜로 아니여
A ta kya tưn cha sê ka chin cha rô a ni yo
워메, 행님들 이 꼴좀 보소, 겁나 아니여
Wươ mê, heng nim tư ri côn chôm bô sô, kop na a ni yo
나쁜자슥들 씹어주는게 사내 아입니까?
Na bưn cha sưk tưn si po chi nưn kê sa ne a ip ni ka?
므째이처럼 하는 랩, 바로 이 맛 아입니까?
Mư che I cho rom ha nưn rep, ba rô I ma sa ip ni ka?

틀에 갇힌 패러다임, 부셔줄게
Thư rê kat him phe ro ta [im], bu syo chun kê
we so fly
바보같이 따라하진 않겠어
Ba bô ka thi ta ra ha chi nan kês so
앵무새 같은 너와 나를 비교하지마
Eng mu se ka thưn no woa na rưn bi kyô ha chi ma
마, 콱 궁딜 쌔리삐까?
Ma, khoak kung tin se ri bi ka?
let me work out
가짜들을 깨 삐라
Ka cha tư rưn ke bi ra
we are world wide
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P

Baby wussup!
우리가 왔어!
U ri ka woas so!
이제는 너그럽게 봐주지 않겠어
I chên nưn no cư rop kê boa chu chi an kês so
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P
이제 알겠어? 자비란 없어!
I chê an kês so? Cha bi ra nop so?
우리를 느낄 준비 됐음
U ri rưn nư kin chun be tuês sưm
put ya hands up!
더 크게 소리 질러봐
To khư kê sô ri chin lo boa
get ya hands up!
Boom clap! boom boom clap!
Boom clap! boom boom clap!
Boom clap! boom boom clap!
Yeah, let it go something like..

아는 사람만 알아, 다 바라봐
A nưn sa ram ma na ra, ta ba ra boa
We are the main
우릴 따라와, 잘 알아, 음악은 신나는 게임
U rin ta ra woa, cha ra ra, ư ma cưn sin na nưn kê im
차원이 다른 스타일,
Cha wươ ni ta rưn sư tha in
we makin’classic
제대로 느끼게 해줄게 이젠 너희들이 무서워할 말
Chê te rô nư ki kê he chun kê I chên no hê tư ri mu so wươ han man
We’ll be back

음악이 울려 퍼진다, 함성이 크게 터진다
Ư ma ki un lyo pho chin ta, ham song I khư kê tho chin ta
마, 콱 궁딜 쌔리삐까?
Ma, khoak kung tin se ri bi ka?
let me work out
가짜들을 깨 삐라,
Ka cha tư rưn ke bi ra
we are world wide
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P

Baby wussup!
우리가 왔어!
U ri ka woas so!
이제는 너그럽게 봐주지 않겠어
I chên nưn no cư rop kê boa chu chi an kês so
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P
이제 알겠어? 자비란 없어!
I chê an kês so? Cha bi ra nop so?
우리를 느낄 준비 됐음
U ri rưn nư kin chun be tuês sưm
put ya hands up!
더 크게 소리 질러봐
To khư kê sô ri chin lo boa
get ya hands up!
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P

Baby wussup!
우리가 왔어!
U ri ka woas so!
이제는 너그럽게 봐주지 않겠어
I chên nưn no cư rop kê boa chu chi an kês so
No, no, no, no mercy!
Yeah, we are the B.A.P
이제 알겠어? 자비란 없어!
I chê an kês so? Cha bi ra nop so?
우리를 느낄 준비 됐음
U ri rưn nư kin chun be tuês sưm
put ya hands up!
더 크게 소리 질러봐
To khư kê sô ri chin lo boa
get ya hands up!

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Marry U – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Marry U – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Love~ oh baby my girl~
그댄 나의 전부 눈부시게 아름다운
Cư ten na ưi chon bu nun bu si kê a rưm ta un
나의 신부 신이 주신 선물
Na ưi sin bu si ni chu sin son mun
행복한가요 그대의 까만 눈에서 눈물이 흐르죠
Heng bôk han ka dô cư te ưi ka man nu nê so nun mu ri hư rư chyô
까만 머리 파뿌리 될 때까지도
Ka man mo ri pha bu ri tuên te ka chi tô
나의 사랑 나의 그대 사랑할 것을 나 맹세할게요
Na ưi sa rang na ưi cư te sa rang han ko sưn na mang sê han kê dô

그대를 사랑한다는 말 평생 매일 해주고 싶어
Cư te rưn sa rang han ta nưn man, phyong seng me in he chu cô si pho
Would you marry me?
널 사랑하고 아끼며 살아가고 싶어
Non sa rang ha cô a ki myo, sa ra ka cô si pho

그대가 잠이 들 때마다 내 팔에 재워주고 싶어
Cư te ka cha mi tưn te ma ta, ne pha rê che wươ chu cô si pho
Would you marry me?
이런 나의 마음 허락해줄래?
I ron na ưi ma ưm, ho rak he chun le?

평생 곁에 있을게
Phyong seng kyo thê is sưn kê
(I do)
널 사랑하는 걸
Non sa rang ha nưn kon
(I do)
눈과 비가 와도 아껴주면서
Nun koa bi ka woa tô a kyo chu mơn so
(I do)
너를 지켜줄게
No rưn chi khyo chun kê
(My love)

하얀 드레스를 입은 그대 턱시도를 입은 나의 모습
Ha yan tư rê sư rư ri pưn cư te thok. si tô rưn I pưn na ưi mô sưp
발걸음을 맞추며 걷는 우리 저 달님과 별에
Ban ko rư mưn mack chu myo kot nưn u ri cho tan nim koa byo rê
I swear
거짓말 싫어 의심싫어
Ko chis man sin ho ưi sim sin ho
사랑하는 나의 공주
Sa rang ha nưn na ưi công chu
Stay with me

우리가 나이를 먹어도 웃으며 살아가고 싶어
U ri ka na I rưn mo ko tô, u sư myo sa ra ka cô si pho
Would you marry me?
나의 모든 날을 함께 해줄래?
Na ưi mô tưn na rưn ham kê he chun le?

힘들고 어려워도
Him tưn cô o ryo wươ tô
(I do)
늘 내가 있을게
Nưn ne ka is sưn kê
(I do)
우리 함께하는 많은 날 동안
U ri ham kê ha nưn man hưn nan tông an
(I do)
매일 감사할게
Me in kam sa han kê
(My love)

오래 전부터 너를 위해 준비한
Ô re chon bu tho no rư ruy he chun bi han
내 손에 빛나는 반지를 받아줘
Ne sô nê bick na nưn ban chi rưn ba ta chươ
오늘과 같은 맘으로 지금의 약속 기억할게
Ô nưn koa ka thưn ma mư rô, chi cư mê yak sôk ki ot han kê
Would you marry me?

평생 곁에 있을게
Phyong seng kyo thê is sưn kê
(I do)
널 사랑하는 걸
Non sa rang ha nưn kon
(I do)
눈과 비가 와도 아껴주면서
Nun koa bi ka woa tô a kyo chu mơn so
(I do)
너를 지켜줄게
No rưn chi khyo chun kê
(I do)

힘들고 어려워도
Him tưn cô o ryo wươ tô
( I do)
늘 내가 있을게
Nưn ne ka is sưn kê
( I do)
우리 함께하는 많은 날동안
U ri ham kê ha nưn man hưn nan tông an
( I do)
매일 감사할게
Me in kam sa han kê
(My love)

내가 그대에게 드릴 것은 사랑밖에 없죠
Ne ka cư te ê kê tư rin ko sưn sa rang bak kê op chyô
그저 그뿐인걸 보잘것없죠
Cư cho cư bu nin kon bô chan ko sop chyô
서툴러보이고 많이 부족해도 나의 사랑
So thun lo bô I cô man hi bu chôk he tô na ưi sa rang
나의 그대 지켜줄게요
Na ưi cư te chi khyo chun kê dô
한가지만 약속해줄래? 무슨일 있어도
Han ka chi man yak sôk he chun le? Mu sư ni ris so tô
우리 서로 사랑하기로… 그뿐이야
U ri so rô sa rang ha ki rô… cư bu ni ya
나와 결혼해줄래?
Na woa kyon hôn he chun le?
I do

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Tomorrow – Tablo ft Tae Yang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Tomorrow – Tablo ft Tae Yang
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 
No no no no more tomorrow
No no no no more tomorrow

사랑은 받는다고 갖는 게
Sa rang ưn bat nưn ta cô kack nưn kê
시간은 걷는다고 가는 게
Si ka nưn kot nưn ta cô ka nưn kê
사람은 숨 쉰다고 사는 게 아닌데
Sa ra mưn sum suyn ta cô sa nưn kê a nin tê

Baby there’s no no tomorrow
그때 그대로 난 멈춰있고
Cư te cư te rô nan mom chươ is cô
마지막 그 순간에 머문 시간
Ma chi mak cư sun ka nê mo mun si kan
너에겐 그저 지난날이지만
No ê kên cư cho chi nan na ri chi man
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow
Till you come back, everyday is yesterday
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow

가슴을 찢던 그 기억이 달력을 찢고 한해처럼 저물어가
Ka sư mưn chick ton cư ki o ki tan ryo cưn chick cô han he cho rom cho mu ro ka
너를 잊고 사는 척 하기도 해 아직도 내 세상은 변함없어
No rưn ick cô sa nưn chok ha ki tô he a chik tô ne sê sang ưn byon ha mop so
너만 없어 사람들은 다 돌아보면 웃게 되는 거래
No man op so sa ram tư rưn ta tô ra bô mơn us kê tuê nưn ko re
너를 향했던 고개를 틀기도 힘든 내게
No rưn hyang hes ton cô ke rưn thưn ki tô him tưn ne kê
듣기도 싫은데 왜 떠들까? 난 여기서 머문다
Tưt ki tô sin hưn tê wuê to rưn ka? Na nyo ki so mo mun ta
하지마라 내일은 해가 뜬다는 말
Ha chi ma ra ne I rưn he ka tưn ta nưn man
너와의 밤보다 캄캄한 아침일 테니
No woa ưi bam bô ta kham kham ha na chi min thê ni
비온 뒤에 땅이 굳는다는 말
Bi ôn tuy ê tang I kut nưn ta nưn man
너와의 근심보다 답답한 안심일 테니
No woa ưi cưn sim bô ta tap tap ha nan si min thê ni
다 엉망이잖아
Ta ong mang I chan ha
너에게는 다시 봄이지만 내 계절은 변하지 않아
No ê kê nưn ta si bô mi chi man ne kyê cho rưn byon ha chi an ha
내 마음이 또 싹튼다 해도
Ne ma ư mi tô sak thưn ta he tô
I’ve got no tomorrow

Baby there’s no no tomorrow
그때 그대로 난 멈춰있고
Cư te cư te rô nan mom chươ is cô
마지막 그 순간에 머문 시간
Ma chi mak cư sun ka nê mo mun si kan
너에겐 그저 지난날이지만
No ê kên cư cho chi nan na ri chi man
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow
Till you come back, everyday is yesterday
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow

속은 텅 빈 죽은 미소인데 너를 만날 때보다 좋아 보인대
Sô cưn thong bin chu cưn mi sô in tê no rưn man nan te bô ta chô ha bô in te
이젠 한숨이 놓인대 난 숨이 조이네
I chên han su mi nô hin te nan su mi chô I nê
미소가 나만 못 속이네
Mi sô ka na man môs sô ki nê
평범해지긴 했어 마음이 짐이 돼서 많이 비워냈어
Phyong bom he chin kin hes so ma ư mi chi mi tuê so man hi bi wươ nes so
정말 미치겠어
Chong man mi chi kês so
내겐 들리지 않는 위로들 제발 그만해
Ne kên tưn li chi an nưn wuy rô tưn chê ban cư man he
사랑은 다른 사랑으로 잊는다는 말
Sa rang ưn ta rưn sa rang ư rô ick nưn ta nưn man
나에겐 이별보다 쓸쓸한 만남일 테니
Ne ê kê ni byon bô ta sưn sưn han man na min thê ni
시간이 다 해결해준다는 말
Si ka ni ta he kyon he chun ta nưn man
나에겐 매순간이 죽은듯한 삶일 테니
Na ê kên me sun ka ni chu cưn tưs han san min thê ni
그래 사랑이란 건 받는다고 갖는 게
Cư re sa rang I ran kon bat nưn ta cô kack nưn kê
시간이란 건 걷는다고 가는 게
Si ka ni ran kon kot nưn ta cô ka nưn kê
사람은 숨을 쉰다고 사는 게 아닌 걸 이젠 아는데
Sa ra mưn su mưn suyn ta cô sa nưn kê a nin ko ri chê na nưn tê

No no more tomorrow No no more tomorrow
네가 돌아올 때까진
Nê ka tô ra ôn te ka chin
No, no, no more tomorrow
내게 돌아올 때까진
Nê ka tô ra ôn te ka chin
No, no, no more tomorrow

Baby there’s no no tomorrow
그때 그대로 난 멈춰있고
Cư te cư te rô nan mom chươ is cô
마지막 그 순간에 머문 시간
Ma chi mak cư sun ka nê mo mun si kan
너에겐 그저 지난날이지만
No ê kên cư cho chi nan na ri chi man

Baby there’s no, no, no, no more tomorrow
Till you come back, everyday is yesterday
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow
Till you come back to me
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow
Till you come back, everyday is yesterday
Baby there’s no, no, no, no more tomorrow

Phiên âm Tiếng Việt

[lời bài hát] Airbag – Tablo ft. Naul

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Airbag – Tablo ft. Naul
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

I need an airbag eh
다가오는 거대한 슬픔에 부딪히기 전에
Ta ka ô nưn ko te han sưn phư mê bu tick hi ki cho nê

집에 가기 싫은 밤이면
Chi pê ka ki sin hưn ba mi mơn
택시 기사 아저씨가 빠른 길만 피해가
Thek si ki sa a cho si ka ba rưn kin man phi he ka
라디오에선 말 많은 디제이가
Ra ti ô ê son man man hưn ti chê I ka
쉽게 웃어주는 게스트와 노래는 틀지 않지
Suyp kê u so chu nưn kê sư thư woa nô re nưn thưn chi an chi
대화가 길어져 평상시엔 듣기 싫어서
Te hoa ka ki ro chyo phyong sang si ên tưt ki sin ho so
주파수를 돌려 달라 했겠지만
Chu pha su rưn tôn lyp tan la hes kês chi man
뭐 듣고 싶은 노래도 없는데
Mươ tưt cô si phưn nô re tô op nưn tê
계속 떠들게 내 생각 음소거를 해
Kyê sôk to tưn kê ne seng ka cưm sô ko rưn he
알 수 없는 말에 폭소가 이어지고
An su op nưn ma rê phôk sô ka I o chi cô
굳은 표정이었던 기사 아저씨도
Cư tưn phyô chong I os ton ki sa s cho si tô
함께 웃는 것을 보니 요즘 뜨는 유행어인가봐
Ham kê us nưn ko sưn bô ni dô chưm tư nư nyu heng o in ka boa
어쩌면 나만 섬인가봐
O cho myon na man so min ka boa
끝내 누군가의 신청곡이 소개돼
Cưt ne nu kun ka ưi sin chong cô ki sô ke tuê
한 때 참 좋아했던 슬픈 노래
Han te cham chô ha hes ton sưn phưn nô re
저 사람도 혼자 있을까
Cho sa ram tô hôn cha is sưn ka
긴 하루가 잠시 잠드는 곳에
Kin ha ru ka cham si cham tư nưn cô sê

I need an airbag
다가오는 거대한 슬픔에 부딪히기 전에
Ta ka ô nưn ko te han sưn phư mê bu tick hi ki cho nê
I need an airbag
피하기엔 너무 늦었어
Phi ha ki ên no mu nư chos so

요즘은 정리할 일도 많아 잘 취하지도 않아
Dô chư mưn chong ri ha rin tô man ha chan chuy ha chi tô an ha
그렇다고 술자리를 피하지도 않아
Cư rok ta cô sun cha ri rưn phi ha chi tô an ha
혼자 있기 싫은 걸까
Hôn cha is ki sin hưn kon ka
아니면 눈에 띄게 혼자이고 싶은 걸까
A ni mơn nu nê tê kê hôn cha I cô si phưn kon ka
내게 외로움은 당연해 과연 내 곁에 누군가
Ne kê wuê rô u mưn tang yong he koa yon ne kyo thê nu kun ka
있다고 해서 나눠 가질 내가 있을까
Is ta cô he so na nươ ka chin ne ka is sưn ka
달기 싫은 물음표 다행히도 그때
Tan ki sin hưn mu rưm phyô ta heng hi tô cư te
크게 통화 중인 목소리가 귀로 붙네
Khư kê thông hoa chung in môk sô ri ka kuy rô but nê
약속 잡힌 술 모임이 취소됐나 봐
Yak sôk chap hin sun mô I mi chuy sô tuês na boa
전화를 끊고 뭔가 토라진
Chon hoa rưn cưn cô mươn ka thô ra chin
아저씨는 투덜대고 내 시선은
A cho si nưn thu ton te cô ne sin so nưn
미터기 위에 삐뚤어지게 붙여놓은 가족사진
Mi tho ki wuy ê bi tu ro chi kê bu thyo nô hưn ka chôk sa chin
방황하게 되는 건 집이 없어서
Hang hoang ha kê tuê nưn kon chi pi op so so
혹은 갈 길이 없어서일까
Hô cưn kan ki ri op so so in ka
갈 곳은 많아도 그 어디에도
Kan cô sưn man ha tô cư o ti ê tô
나를 기다리는 사람이 없어서일까
Na rưn ki ta ri nưn sa ra mi op so so in ka

I need an airbag
다가오는 거대한 슬픔에 부딪히기 전에
Ta ka ô nưn ko te han sưn phư mê bu tick hi ki cho nê
I need an airbag
피하기엔 너무 늦었어
Phi ha ki ên no mu nư chos so

I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
Once again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
Once again

나 지금 위험해 나 지금 위험해
Na chi cư muy hơm he na chi cư muy hơm he
부딪치지 마
Bu tick chi chi ma
언제 오기 시작했는지
On chê ô ki si chak hes nưn chi
어느새 창밖을 보니 비가 내린 지
O nư se chang bak cưn bô ni bi ka ne rin chi
한참이 된 듯이 빗물이 길바닥에 고여
Han cha mi tuên tư si bis mu ri kin ba ta kê cô yo
그 위에 비친 교통사고 전광판이 보여
Cư wuy ê bi chin kyô thông sa cô chon koang pha ni bô yo
이때 왜 잘살고 있을 네가
I te wuê chan san cô is sưn nê ka
하필 기억이나 눈물이 고이는지
Ha phin ki o ki na nun mu ri cô I nưn chi
사망이란 단어 옆에 숫자 1이
Sa mang I ran tan no yo phê sus cha ha na i
어찌나 외롭게 보이는지
O chi na wuê rôp kê bô I nưn chi

I need an airbag
다가오는 거대한 슬픔에 부딪히기 전에
Ta ka ô nưn ko te han sưn phư mê bu tick hi ki cho nê
I need an airbag
피하기엔 너무 늦었어
Phi ha ki ên no mu nư chos so

네가 그리운 이 밤
Nê ka cư ri u ni bam
비가 오고 미끄러지는 내 마음
Bi ka ô cô mi cư ro chi nưn ne ma ưm
I need you. yes, I need you
My airbag

I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
Once again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
I guess I’m all alone again
Not again