[lời bài hát] Temptation – AOA

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Temptation – AOA
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

너의 달콤했던 속삭임에 속아 그저 황홀했던 유혹들에 속아
No ưi tan khôm hes ton sôk sa ki mê sô ka cư cho hoang hôn hes to ryu hôk tư rê sô ka
내가 쓰러져 내가 망가져 미소 뒤에 숨어 있는 검은 손길에
Ne ka sư ro chyo ne ka mang ka chyo mi sô tuy ê su mo is nưn ko mưn sôn ki rê
Oh uh wo oh~
Oh uh wo oh~
하얀 가면 쓰고 내 곁으로 와선 정신 없이 나를 취하게 하고선
Han yan ka myon sư cô ne kyo thư rô woa son chong si nop si ni rưn chuy ha kê ha cô son
내가 쓰러져 내가 망가져 미소 뒤에 숨어 있는 검은 눈길에
Ne ka sư ro chyo ne ka mang ka chyo mi sô tuy ê su mo is nưn ko mưn nun ki rê
Oh uh wo oh~
Oh uh wo oh~

I don’t believe your smile
I don’t believe your no more
나 홀로
Na hôn lô
lonely lonely lonely
진실한 사랑이 오길 오길
Chin sin han sa rang I ô ki rô kin
I don’t believe your smile
I don’t believe your no more
나 홀로
Na hôn lô
lonely lonely lonely
진실한 사랑이 오길 오오오 오길
Chin sin han sa rang I ô ki rô ô ô ô ô kin

너의 달콤했던 속삭임에 속아 그저 황홀했던 유혹들에 속아
No ưi tan khôm hes ton sôk sa ki mê sô ka cư cho hoang hôn hes to ryu hôk tư rê sô ka
내가 쓰러져 내가 망가져 미소 뒤에 숨어 있는 검은 손길에
Ne ka sư ro chyo ne ka mang ka chyo mi sô tuy ê su mo is nưn ko mưn sôn ki rê

I don’t believe your smile I don’t believe your no more
나 홀로
na hôn lô
lonely lonely lonely
진실한 사랑이 오길 오오오 오길
Chin sin han sa rang I ô ki rô ô ô ô ô kin

웃기는
Us ki nưn
monster
다 보겠네 달콤했던 네 말도 못 믿겠네
Ta bô kês nê tan khôm hes ton nê man tô môs mit kês nê
I’m alone & alone
지치게 하는 네 말 따윈 난 들을 필요 없어
Chi chi kê ha nưn nê man ta wươn nan tư rưn phin dô op so
just skip now

난 가식 따윈
Nan ka sik ta wươn
no
두 말 필요 없이
Tu man phin dô op si
go
너에게 남은 정 따윈 없어
No ê kê na mưn chong ta wươ nop so
손 내밀지 말고
Sôn ne min chi man cô
get out now uh

이젠 일어나 훌훌 털어버리고 가끔 흙투성이에 넘어진대도
I chê ni ro na hun hun tho ro bo ri cô ka cưm hưn thu song I ê no mo chin te rô
정말 괜찮아 웃을 수 있어 나니까
Chong man kuên chan ha u sưn su is so na ni ka

oh oh oh no one no oh oh no one
I don’t believe your smile I don’t believe your no more
나 홀로
na hôn lô
lonely lonely lonely
진실한 사랑이 오길 오길
Chin sin han sa rang I ô ki rô kin
I don’t believe your smile I don’t believe your no more
나 홀로
na hôn lô
lonely lonely lonely

진실한 사랑이 오길 오오오 오길
Chin sin han sa rang I ô ki rô ô ô ô ô kin
하얀 가면 쓰고 내 곁으로 와선 정신 없이 나를 취하게 하고선
Han yan ka myon sư cô ne kyo thư rô woa son chong si nop si ni rưn chuy ha kê ha cô son
내가 쓰러져 내가 망가져 미소 뒤에 숨어 있는 검은 눈길에
Ne ka sư ro chyo ne ka mang ka chyo mi sô tuy ê su mo is nưn ko mưn nun ki rê
oh no no

[lời bài hát] Love Is Only You – AOA

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Love Is Only You – AOA
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

 

 

Love is only you
Love is only you
Love is only you yeah
Love is only you
(ma Love is only you)
Love is only you
(ma Love is only you)
Only you
(ma Love is only you you you)

좋은 노래를 들어도 예쁜 거리를 걸어도 떠가 떠 올라 떠 올라 상상만해도 떨려
Chô hưn nô re rưn tư ro tô, dê bưn ko ri rưn ko ro tô, ni ka to ka to ôn la to ôn la, sang sang man he tô ton lyo
좋은 영화를 봐도 예쁜 옷을 입어도 자꾸 널 자꾸 널 떠올리며 웃곤 해
Chô hưn yong hoa rưn boa tô, yê bưn ô sưn I po tô, cha ku non cha ku non to ôn li myo us côn he
말은 안 해도 느낌만으로 알아 내 심장이 사랑을 말하는걸
Ma rưn an he tô nư kim ma nư rô a ra, ne sim chang I sa rang ưn man ha nưn kon

You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
Oh
항상 내 곁에서 사랑을 속삭여줘
Hang sang ne kyo thê so sa rang ưn sôk sa kyo chươ
You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
매일 네 품에 꼭 안겨 꿈을 꿀 거야 꿀 거야
Me in nê phu mê cô kan kyo ku mưn kun ko ya kun ko ya
Baby

Love is only you
(ma Love is only you)
Love is only you
(ma Love is only you)
Love is only you
(ma Love is only you you you)

uh
굳이 날 웃기려고 안 해줘도 재미있는 얘기 거리가 없어도
Ku ti na rus ki ryo cô an he chươ tô che mi is nưn te ki ko ri ka op so tô
괜시리 웃음이나 널 바라보면 아무런 이유 없이 내 얼굴엔 미소가
Kuên si ri u sư mi na non ba ra bô myon a mu ro ni yu op si ne on cu rên mi sô ka
내 마음 들킬까 맘 졸이지 않아 너는 좀 특별하니까
Ne ma ưm tưn khin ka mam chô ri chi an ha no nưn chôm thưk byon ha ni ka
나를 감추지 않아 너를 향한 내 맘 그대로 다 보여 주고파
Na rưn kam chu chi an ha no rưn hyang han ne mam cư te rô ta bô yo chu cô pha
너에게는 아낌없이 주는 나무가 되고파
No ê kê nưn a ki mop si chu nưn na mu ka tuê cô pha

눈을 바라봐 사랑한다 말해줘 내 심장이 뛰는걸 넌 들리니
Nu nưn ba ra boa sa rang han ta man he chươ ne sim chang I tuy nưn kon non tư ri ni
You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
oh
항상 내 곁에서 사랑을 속삭여줘
Hang sang ne kyo thê so sa rang ưn sôk sa kyo chươ
You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
매일 네 품에 꼭 안겨 꿈을 꿀 거야 꿀 거야
Me in nê phu mê cô kan kyo ku mưn kun ko ya kun ko ya
Baby

우울할 때에도 너만 생각하면 내 얼굴엔 미소가 번지고
u un han te ê tô no man seng kak ha myon ne on ku rên mi sô ka bon chi cô
스물 네 시간도
sư mun nê si kan tô
Oh oh
내겐 모자라 종일 너만 생각하는데
Ne kên mô cha ra chông in no man seng kak ha nưn tê
Oh no no no no no

You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
Oh
작은 내 두 손을 살며시 잡아줄래
Cha cưn ne tu sô nưn san myo si cha pa chun le
You are my sunshine of my life my sunshine of my heart
매일 널 향해 고백해 너를 사랑해 사랑해
Me in non hyang he cô bek he no rưn sa rang he sa rang he
Baby

Love is only you
(ma Love is only you)
Love is only you
(ma Love is only you)
Love is only you only you
(only you)
Only you only you
(it’s you)

 

[lời bài hát] Evils – AOA

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Evils – AOA
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Dành tặng fan AOA nha~ Chúc mừng các gái debut~

***

 

웬일이야 미쳤나 봐 숨이 막혀와 온몸이 다 충격이야 찌릿 찌릿해
wuên I ri ya mi chyos na boa su mi mak hyo woa ôn mô mi ta chung kyo ki ya chi ris chi ris he
발소리 똑각 똑각 똑각 점점 더 똑각 똑각 똑똑각
ban sô ri tôk kak tôk kak tôk kak chơm chơm to tôk kak tôk kak tôk kak
봐봐봐
Boa boa boa
baby
난난난 쏙 빠져버렸어 휴휴휴
Nan nan nan sôk ba chyo bo ryos so hyu hyu hyu
baby
Ha ha ha
hold me hold me now

내게로 똑각 똑각 똑각 다가와 똑각 똑각 똑똑각
ne kê rô tôk kak tôk kak tôk kak ta ka woa tôk kak tôk kak tôk tôk kak
Shalalalala Shalow Shalow
내 이름을 불러줘
Ne I rư mưn bun lo chươ
Shalalalala Shalow Shalow
주문을 걸어볼까
Chu mu nưn ko ro bôn ka
반했어요
Ban hes so dô
ELVIS ELVIS
멋쟁이
Mos cheng-i
ELVIS
두근 두근 두근 두근 그댄
Tu cưn tu cưn tu cưn tu cưn cư ten
ELVIS

You’re my ELVIS
그대 매력에 다 미쳐 oh 다 미쳐
Cư te me ryo kê ta mi chyo OH ta mi chyo
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS tell me tell me your love

ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS everybody wink wink

Bing bing bing
baby
뱅뱅뱅 하늘이 돌아가 쿵쿵쿵
Beng beng beng ha nư ri tô ra ka khung khung khung
Baby
쾅쾅쾅
Khoang khoang khoang
hold me hold me now

내게로 똑각 똑각 똑각 다가와 똑각 똑각 똑똑각
ne kê rô tôk kak tôk kak tôk kak ta ka woa tôk kak tôk kak tôk tôk kak
Shalalalala Shalow Shalow
나를 사랑해줘요
Na rưn sa rang he chươ dô
Shalalalala Shalow Shalow
그댄 나의
Cư ten na ưi
Number one
반했어요
Ban hes so dô
ELVIS ELVIS
멋쟁이
Mos cheng-i
ELVIS
두근 두근 두근 두근 그댄
Tu cưn tu cưn tu cưn tu cưn cư ten
ELVIS

You’re my ELVIS
그대 매력에 다 미쳐 oh 다 미쳐
Cư te me ryo kê ta mi chyo OH ta mi chyo
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS tell me tell me your love

ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS everybody wink wink

널 향한 내 desire 넌 나의
Non hyang han ne DESIRE non na ưi
fire I can’t stop thinking about you take me higher
Eeny, meeny, meeny, miny, moe
나는 네가 아니면은 안되고
na nưn nê ka a ni myo nưn an tuê cô
다른 사람은 내 눈에 들어오지도 않어
Ta rưn sa ra mưn ne nu nê tư ro ô chi tô an ho
Just only you ELVIS

반했어요
Ban hes so dô
ELVIS ELVIS
나만의
Na ma nê
ELVIS bling bling bling bling
빛나는
Bick na nưn
ELVIS

You’re my ELVIS
그대 숨결에 다 취해
Cư te sum kyo rê ta chuy he
oh
다 취해
Ta chuy he
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS tell me tell me your love

ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS
찌릿찌릿
Chi ris chi ris
ELVIS everybody wink wink

 

 

[lời bài hát] Mitbadake / From The Bottom – Tablo ft. Bumkey

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Mitbadake / From The Bottom – Tablo ft. Bumkey 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 네가 웃을 때마다 가슴이 아파.
Han phin ne seng ưi mit ba ta kê so nan man na lê tuên nê ka u sưn te ma ta ka sư mi a pha.
내겐 모든 게 죄책감.
Ne kên mô tưn kê chuê chek kam
혹시나 반쪽 미소 아닐까?
Hôk si na ban chôk mi sô a nin ka?
다른 세상 알지 못해 못다핀 미소 아닐까?
Ta rưn sê sang an chi môs he môs ta phin mi sô an nin ka?
넌 괜찮다고 하지만, 괜찮음밖에 줄 수 없나봐.
Non kuên chan ta cô ha chi man, kuên chan hưm bak kê chun su op na boa
또 다시 난 이 작고 창피한 빈손 내밀기 싫어서,
Tô ta si nan i chak cô chang phi han bin sôn ne min ki sin ho so
참 바보같이 난 네가 내민 손마저도 빈손이 되게 해.
Cham ba bô ka tha nan nê ka ne min sôn ma cho tô bin sô ni tuê kê he
일찍 혹은 늦게, 소식 좋은 그때 만날 수는 없었나?
In chok hô cưn nưck kê, sô sik chô hưn cư te man nan su nưn op sos na?
햇빛 돋은 숲의 진푸름 안에서 쉴 수 있었는데,
Bes bick tô tưn su phê chin phu rư ma nê so suyn su is sis nưn tê,
이젠 내 먹구름아래서 나와 빗속을 걷는 내 사랑.
I chên ne mok ku rư ma re so na woa bis sô cưn kot nưn ne sa rang
불쌍한 사람. 내 마음속은 이게 아닌데.
Bun sang han sa ram. Ne ma ưm sô cưn I kê a nin tê.
내 불행의 반을 떼어가길 바래서 너의 반쪽이 된 건 아닌데.
Ne bun heng ưi ba nưn tê o ka kin ba re so no ưi ban chô ki tuên ko na nin tê

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

하필 내 생의 밑바닥에서 날 만나게 된 너의 울음소리가 가슴이 아파, 내겐.
Ha phin ne seng ưi mat ba ta kê so nan man na kê tuên no ưi u rưm sô ri ka ka sư mi a pha, ne kên
달래주고 싶어도 지쳐 표정이 어두워 웃게 하지 못하고, 울다 지쳐 잠든 널 눕혀.
Tan le chu cô si pho tô chi chyo phyô chong I o tu wươ us kê ha chi môs ha cô, un ta chi chyo cham tưn non nup hyo
멈춰있는 내 두 손이 너의 시계인데.
Mom chươ is nưn ne tu sô ni no ưi si kyê in tê
무너져 있는 건 내가 아닌 너의 미래인데.
Mu no chyp is nưn kon ne ka a nin no ưi mi re in tê
왜… 자고 일어나면 달라지는 널 볼 때마다 한 치도 자라지 못한 내 현실만 생각나.
Wuê… cha cô I ro na myon tan la chi nưn non bôn te ma ta han chi tô cha ra chi môs han ne hyon sin man seng kak na
미안해. 수천수만 번을 말하고 또 미안해.
Mi an he. Su chơn su man bo nưn man ha cô tô mi an he
이 좁은 방의 낮은 천장이 하늘이란 게.
I chô pưn bang ưi na chưn chon chang I ha nư ri ran kê
내가 너의 우산이자 비란 게.
Ne ka no ưi u sa ni cha bi ran kê

Goodnight, goodnight.
Goodnight, goodnight.
Goodnight, goodnight.
Good mornin’.

오, 이 세상의 눈물이 다
Ô, I sê sang ê nun mu ri ta
내 작은 눈가에 고이게 되더라도
Ne cha cưn nun ka ê cô I kê tuê to ra tô
너의 눈물까지 내가 대신 흘렸으면 해.
No ê nun mun ka chi ne ka te sin hưn lyos sư mơn he

Baby I’ll try.
언젠가는 행복이 되어줄게.
On chên ka nưn heng bô ki tuê o chun kê
Try.
언젠가는 최고가 되어줄게.
On chên ka nưn chuê cô ka tuê o chun kê
Try.
오늘까지는 말뿐이지만
Ô nưn ka chi nưn man bu ni chi man
Girl I’ll try.

Baby I’ll try.
언젠가는 세상을 다 줄게
On chên ka nưn sê sang ưn ta chun kê
Try.
안된다면 세상을 바꿀게.
An tuên ta mơn sê sang ưn ba kun kê
Try.
오늘까지는 말뿐이지만
Ô nưn ka chi nưn man bu ni chi man
Girl I’ll try.

 

[lời bài hát] Bad – Tablo ft. Jinsil

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Bad – Tablo ft. Jinsil
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 
뭔가 달라졌대 모두 내가 변했대 참 정이 많았던 애가 언젠가 좀 차가워졌대
mươn ka tan la chyos te mô tu ne ka byon hes te cham chong I man has to nê ka on chê ka chôm
뭔가 달라졌대 모두 내가 변했대 참 정이 많았던 애가 언젠가 좀 차가워졌대
mươn ka tan la chyos te mô tu ne ka byon hes te cham chong I man has to nê ka on chê ka chôm
이젠 알 수가 없겠대 항상 웃었던 넌대 눈빛 표정 말투가 어두워졌고 무서워졌대
I chê nan su ka op kês te hang sang u sos ton non te nun bick phyô chong man thu ka o tu wươ chyos cô mu so wươ so wươ chyos te
죽이고픈 기억 때문인지 내 마음에서 날 지워가면서
Chu ki cô phưn ki ot te mu nin chi ne ma ư mê so nan chi wươ ka mơn so
부질없는 착한 마음은 이 세상에선 결함이니까 어서 점점 나빠지고 싶나봐
Bu chi rop nưn chak han ma ư mư ni sê sang ê son kyon ha mi ni ka o so chom chom na ba chi cô siph na boa
사랑하면 닮아간다는 말처럼 이렇게 해서라도 너와 조금만 닮아지고 싶나봐
Sa rang ha mơn tan ma kan ta nưn man cho ro mi rok kê he so ra tô no woa chô cưm man tan ma chi cô sip na boa

나쁘다 사랑은 참 나쁘다
Na bư ta sa rang ưn cham na bư ta
숨 쉬는 이유가 되어버린 네가 내 숨을 막는다
Sum suy nư ni yu ka tuê o bo rin nê ka ne su mưn mak nưn ta

Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

아는 만큼 나쁘게 돼
A nưn man khưm na bư kê tuê
안내던 화가 나는 말 나답지가 않다는 말
An ne ton hoa ka na nưn man na tap chi ka an ta nưn man
“나다운 게 뭔데?” 라고 말하면서 잘만 아는 말
‘na ta un kê mươn tê?” ra cô man ha mơn so chan ma na nưn man
내가 나를 못 봐 어둠속에 안겨 봐도 눈 감아 봐도 마음 편히 못 자
Ne ka na rưn môs boa o tum sô kê an kyo boa tô nun ka ma boa tô ma ưm phyon hi môs cha
밤새도록 해매 한 모금조차 조금도 못 마시던 술이 고파
Bam se tô rôk he me han mô cưm chô cha chô cưm tô môs ma si ton su ri cô pha
조바심에 취해서 새벽비가 쏟아지는 길에서 비틀거리며
Chô ba si mê chuy he so se byok bi ka sư ta chi nưn ki rê so bu thưn ko ri myo
시비를 걸며 좋은 말만 속삭이던 입에서 숨 쉬면 욕이 나와
Si bi rưn kon myo chô hưn man man sôk sa ki ton I pê so sum suy myon dô ki na woa
불씨가 화가 되기 전엔 못 지나가
Bun si ka hoa ka tuê ki cho nên môs chi na ka
버릇처럼 거짓말하게 되고 사랑을 사랑이라는 이름으로 괴롭히잖아
Bo rưs cho rom ko chis man ha kê tuê cô sa rang ưn sa rang I ra nư ni rư mư rô kuê rôp hi chan ha

나쁘다 사랑은 참 나쁘다
Na bư ta sa rang ưn cham na bư ta
숨 쉬는 이유가 되어버린 네가 내 숨을 막는다
Sum suy nư ni yu ka tuê o bo rin nê ka ne su mưn mak nưn ta

Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

나쁜 너 보다 나쁜 건
Na bưn bo bô ta na bưn kon
그런 너를 잊지 못해 망가지고 나빠지는 나
Cư ron no rưn ick chi môs he mang ka chi cô na ba chi nưn na
다른 사람에게 나빠지는 나
Ta rưn sa ra mê kê na ba chi nưn na
나쁜 너 보다 나쁜 건
Na bưn bo bô ta na bưn kon
그런 너를 잊지 못해 망가지고 나빠지는 나
Cư ron no rưn ick chi môs he mang ka chi cô na ba chi nưn na
다른 사람에게 나쁜 나
Ta rưn sa ra mê kê na bun na

나쁘다 참 나쁘다 아프다 참 아프다
Na bư ta cham na bư ta a phư ta cham a phư ta
What we call love. Love is a sickness. Can I get a witness? 2x
나쁘다 참 나쁘다 아프다 참 아프다
Na bư ta cham na bư ta a phư ta cham a phư ta
What we call love. Love is a sickness. Can I get a witness?
Love is a sickness. Love.

Love is so bad, bad, bad, bad, bad.
사랑은 알수록 나빠질 수밖에 없나봐
Sa rang ưn an su rôk na ba chin su bak kê op na boa
Love is so bad, bad, bad, bad, bad.
사랑을 알게 되면 가슴이 아프게 돼
Sa rang ư ran kê tuê mơn ka sư mi a phư kê tuê

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

Lịch vạn niên.

Tháng Bảy 2012
H B T N S B C
« Th6   Th8 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031