BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Don’t Hate Me – Epik High

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

 Don’t Hate Me – Epik High

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Everybody hates me but you love me and I love you
오오오! (워오오!) 난 너만 손뼉치면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man sôn byok chi myon tuê
Baby
온세상이 안티 그런 내가 웃는 이유
Ôn sê sang I an thi cư ron ne ka us nư ni yu
오오오! (워오오!) 난 너만 내 편이면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man ne phyo ni myon tuê

1, 2, 3, 4!

나만 달달달 볶아 실수도 잘못처럼 세상 모두가 입에 망치 때려 날 못처럼
Na ma tan tan tan bôk ka sin su tô chan môs cho rom sê sang mô tu ka I pê mang chi te ryo nan môs cho rom
구멍투성인 마음 눈물만 새 웃으면 안 돼? 난 왜?
Ku mong thu song I ma ưm nun mun man se u sư myo nan tuê? Nan wuê?
사람 싫어하는데 무슨 이유가 있냐고? 내가 싫을 땐 왜 수천 수만가지냐고
Sa ram sin ho ha nưn tê mu sư ni yu ka is nya cô? Ne ka sin hưn ten wuê su chon su man ka chi nya cô
전부 내 탓이라고 소리치네 내 입을 막는
Chon bu ne tha si ra cô sô ri chi nê ne I pưn mak nưn
goalkeepers
꼴보기 싫대!
côn bô ki sin te!

다 나만 싫어해 다 나만 미워해
Ta na man sin ho he ta na man mi wươ he
다 손가락질 해
Ta sôn ka rak chin he
네가 없으면 나 미칠 것 같애
Nê ka op sư myon na chu cưn kos ka the

Everybody hates me but you love me and I love you
오오오! (워오오!) 난 너만 손뼉치면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man sôn byok chi myon tuê
Baby
온세상이 안티 그런 내가 웃는 이유
Ôn sê sang I an thi cư ron ne ka us nư ni yu
오오오! (워오오!) 난 너만 내 편이면 내 편이면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man ne phyo ni myon tuê phyo ni myon tuê

나란 쥐구멍에 비친 단 하나의 볕 슬픔 나누고는 싶지만 다 나의 것
Na ran chuy ku mong ê bi chin tan ha na ưi byot sưn phưm na nu cô nưn siph chi man ta na ưi kos
넌 그냥 웃어주기만 하고 숨어 세상 가장 큰 방패 뒤에 머물러 행복만 품어
Non cư nyang u so chu ki man ha cô su mo sê sang ka chang khưn bang phe tuy ê mo mun lo heng bôk man phu mo
이런 비호감 공공의 적인 나와 숨만 쉬면 논란 공공의 껌인 나와
I ron bi hô kam công công ưi cho kin na woa sum man suy myon nôn ran công công ưi ko min na woa
도마 위에서 춤을 추며 즐기는 너 취향 하나 참 죽이는 너
Tô ma wuy ê so chu mưn chu myo chưn ki nưn no chuy hyang ha na cham chu ki nưn no

 

다 나만 뭐라 해 화살로 겨냥해 사라지길 바래
Ta na man mươ ra he hoa san lô kyo nyang he sa ra chi kin ba re
네가 없으면 나 죽을 것 같애
Nê ka op sư myon na chu cưn kos ka the

Everybody hates me but you love me and I love you
오오오! (워오오!) 난 너만 손뼉치면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man sôn byok chi myon tuê
Baby
온세상이 안티 그런 내가 웃는 이유
Ôn sê sang I an thi cư ron ne ka us nư ni yu
오오오! (워오오!) 난 너만 내 편이면 내 편이면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man ne phyo ni myon tuê phyo ni myon tuê

제가 그렇게 미워요? 저를 사랑해줘요
chê ka cư roh kê mi wươ dô? Cho rưn sa rang he chươ dô

날 사랑한다 날 미워한다 x3
Nan sa rang han ta nan mi wươ han ta x3
Love and hate!
둘 다 고맙지 뭐
Tun ta cô map chi mươ
Everybody hates me but you love me and I love you
오오오! (워오오!) 난 너만 손뼉치면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man sôn byok chi myon tuê
Baby
온세상이 안티 그런 내가 웃는 이유
Ôn sê sang I an thi cư ron ne ka us nư ni yu
오오오! (워오오!) 난 너만 내 편이면 내 편이면 돼
Oh oh oh! (wươ oh oh!) nan no man ne phyo ni myon tuê phyo ni myon tuê

Hate me Hate me Hate me Hate me Hey hey hey hey
Hate me (don’t hate me) Hate me (don’t hate me) Hate me (don’t hate me)
Please love me

너만 내 팬이면 돼!
no man ne phên ni myong tuê!

 

 

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Lady – BigBang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Lady – BigBang

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

excuse me miss girl
excuse me miss girl
excuse me miss girl
excuse me miss girl

oh lady
벌써 가지마요 내게 좀 시간을 줘
Bon so ka chi ma dô ne kê chôm si ka nưn chươ
my lady
아직 못다한 말들이 남아있는걸요
A chik môs ta han man tư ri na ma is nưn kon dô
내일해 그러지마요 나에게 네 사랑을 줘
Ne in he cư ro chi ma dô na ê kê nê sa rang ưn chươ
my lady i say yo i say yoyoyoyo

잠깐 실례
Cham kan sin ly-ê
excuse me miss
이름은? 나이는? 너 시간있어?
I rư mưn? Na I nưn? No si ka nis so?
girl
절대 헤치지않아 난
Chon te hê chi chi an ha nan
gentleman
그러니까 빨리
Cư ro ni ka ban li
what’s yo name

사실 두근두근거려 나 땀이 주르륵주르륵 맘이 콩딱콩딱
Sa sin tu cưn tu cưn ko ryo na ta mi chu rư rưk chu rư rưk ma mi không tak không tak
나도 몰라 몰라
Na tô mô la mô la
성큼성큼 한 발자국 살금살금 우리 애정전선 맑음맑음
Song khưm song khưm han ban cha kuk san cưm san kưm u ri ye chong chon son man cưn man cưn
here we go

오늘따라 왠지 기분좋은 예감이
ô nưn ta ra wuên chi ki bun chô hưn yê ka mi
설레는 맘
Son lê nưn mam
ah-ha
오늘은 말을 걸 수 있을까
Ô nư rưn ma rưn kon su is sưn ka

oh lady
벌써 가지마요 내게 좀 시간을 줘
Bon so ka chi ma dô ne kê chôm si ka nưn chươ
my lady
아직 못다한 말들이 남아있는걸요
A chik môs ta han man tư ri na ma is nưn kon dô
내일해 그러지마요 나에게 네 사랑을 줘
Ne in he cư ro chi ma dô na ê kê nê sa rang ưn chươ
my lady i say yo i say yoyoyoyo

네 눈에 띄게
Nê nu nê tuê kê
1.2
넌 쳐다보지않아 뻘쭘해
Non chyo ta bô chi an ha bon chum he
곧 넘어올거란 걸
Côt no mo ôn ko ran kon
i know (you are the only one girl)
내 모든걸 다 설명할 순 없겠지만 나도 이런적은 처음이야
ne mô tưn kon ta son myong han su nop kês chi man na tô I ron cho cưn cho ư mi ya
너를 본 순간 세상은 멈춰버린걸 내 맘 빼고는
no rưn bôn sun kan sê sang ưn mom chươ bo rin kon ne mam be cô nưn

오늘따라 왠지 기분좋은 예감이
ô nưn ta ra wuên chi ki bun chô hưn yê ka mi
간절한 맘
kan chon han mam
ye-he
네가 내 진심을 알아줄까
Nê ka ne chin si mư ra ra chun ka

oh lady
벌써가지마요 내게 좀 시간을 줘
Bon so ka chi ma dô ne kê chôm si ka nưn chươ
my lady
아직 못다한 말들이 남아있는걸요
A chik môs ta han man tư ri na ma is nưn kon dô
내일해 그러지마요 나에게 네 사랑을 줘
Ne in he cư ro chi ma dô na ê kê nê sa rang ưn chươ
my lady i say yo i say yoyoyoyo

i say yoyoyo let it gogogo
나도 지쳤어 빨리
Na tô chi chyos so ban li
call call call
아직도 내 맘을 모르겠어 너? 이제는 내가 네 맘을 모르겠어
a chik tô ne ma mưn mô rư kês so? I chê nưn ne ka nê ma mưn mô rư kês so
어떻게 하면 날 받아줄지 과연 그 생각들만 하면 어지러 매스꺼워
o tok kê ha myon nan ba ta chun chi koa yon cư seng kak tưn man ha myo no chi ro me sư ko wươ
이제 포기할까 하다가 또 다시 네 얼굴만 보면 발그레 발그레
I chê phô ki han ka ha ta ka tô ta si nê on kun man bô myon ban cư rê ban cư rê
어쩔줄 몰라 난 그래
O chon chun mô la nan cư re

마지막이야 멋진
Ma chi ma ki ya mos chin
suit
를 차려입고 널 닮은 꽃과 목걸이 반지
Rưn cha ryo ip cô non tan mưn côck koa môk ko ri ban chi
i love you i need you i wanna be your man baby

oh lady
벌써 가지마요 내게 좀 시간을 줘
Bon so ka chi ma dô ne kê chôm si ka nưn chươ
my lady
아직 못다한 말들이 남아있는걸요
A chik môs ta han man tư ri na ma is nưn kon dô
내일해 그러지마요 나에게 네 사랑을 줘
Ne in he cư ro chi ma dô na ê kê nê sa rang ưn chươ
my lady i say yo i say yoyoyoyo

excuse me miss lady
tell me what’s your name is
where you from baby