Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Caffeine – Yang Yoseob (ft.Yong Junhyung of Beast)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Caffeine – Yang Yoseob (ft.Yong Junhyung of Beast) 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

늦었네 자야 되는데 머릿속에 양은 벌써 다 셌어
Nư chos nê cha ya tuê nưn tê mo ris sô kê yang ưn bon so ta sês so
어떻게든 잠들어 보려 했던 샤워도 또 다시 했어
O tok kê tưn cham tư ro bô ryo hes ton sya wươ tô tô ta si hes so
천장에 니 얼굴이 자꾸 그려지고 눈감으면
Chon chang ê ni on ku ri cha ku cư ryo chi cô nun ka mư myon
끝나버린 우리 story가 담긴 책이 펼쳐지고
Kưt na bo rin u ri STORY ka tam kin che ki phyon chyo chi cô

넌 떠나간 후에도 날 이렇게 괴롭혀
Non to na kan hu ê tô na ri roh kê kuê rôp hyo
어쩌다가 내가 이렇게까지 괴로워
O cho ta ka ne ka I roh kê ka chi kuê rô wươ
하게 된 건지 내가 뭘 잘못한 건지
Ha kê tuên kon chi ne ka mươn chan môs han kon chi
우리가 왜 이별인건지도 모르는데
U ri ka wuê I byo rin kon chi tô mô rư nưn tê [I don’t now what happen]

Cause you’re like caffeine
난 밤새 잠 못 들고
Nan bam se cham môs tưn cô
심장은 계속 뛰고 그러다가 또 니가 너무 밉고
Sim chang ưn kyê sôk tuy cô cư ro ta ka tô ni ka no mu mip cô
Like caffeine
멀리하려고 해도
Mon li ha ryo cô he tô
잊어보려고 해도 그럴 수가 어쩔 수가 없잖아
I cho bô ryo cô he tô cư ron su ka o chon su ka op chan ha

You’re bad to me so bad to me oh girl you’re like caffeine
You’re bad to me so bad to me oh girl you’re like caffeine
You’re bad to me so bad to me oh girl you’re like caffeine
You’re bad to me so bad to me so bad to me yeah

숨을 쉴 때마다 니가 그립다 같은 하늘 아래 있다
Su mưn suyn ta ma ta ni ka cư rip ta ka thưn ha nư ra re is ta
생각하니까 더 미친다 이러면서도 난 널 못 놓아
Seng kak ha ni ka to mi chin ta [I ro myon so tô nan non môs nô ha]
저기 창문 밖 다투는 연인들이 보여 지난 우리 모습 같아 눈물 고여
Cho ki chang mun bak ta thu nưn yo nin tư ru bô yo chi na nu ri mô sưp ka tha nun mun cô yo
이봐요 그러지 말고 그녈 감싸줘요 날 봐요 이런 내가 어때 보이나요
I boa dô cư ro chi man cô cư nyon kam sa chươ dô nan boa dô I ron ne ka o te bô I na dô

널 붙잡을 기회도 내겐 줄 수 없었니
Non buth cha pưn ki huê tô ne kên chun su op sos ni
그렇게 쉽게 끝나버릴 가벼운 사인
Cư roh kê suyp kê kưt na bo rin ka byo un sa in
아니었잖니 아님 내 착각인 건지
A ni os chan ni a nim ne chak ka kin kon chi
우리가 왜 이별인 건지도 모르는데
U ri ka wuê I byo rin kon chi tô mô rư nưn tê [I don’t now what happen]

Cause you’re like caffeine
난 밤새 잠 못 들고
Nan bam se cham môs tưn cô

심장은 계속 뛰고 그러다가 또 니가 너무 밉고
Sim chang ưn kyê sôk tuy cô cư ro ta ka tô ni ka no mu mip cô
Like caffeine
멀리하려고 해도
Mon li ha ryo cô he tô
잊어보려고 해도 그럴 수가 어쩔 수가 없잖아
I cho bô ryo cô he tô cư ron su ka o chon su ka op chan ha

이렇게 널 미워하다가도 난
I roh kê non mi wươ ha ta ka tô nan
함께였던 시간 돌아보면 웃음이 나와
Ham kê yos ton si kan tô ra bô myo nu sư mi na woa
어쩌면 잊기 싫은 건지도 몰라
O chom myo nick ki si rưn kon chi tô mô la
아니 잊기 싫은가 봐 간직하고 싶은 건가 봐
A ni ich ki sin hưn ka boa kan chik ha cô si phưn kon ka boa

Cause you’re like caffeine
난 밤새 잠 못 들고
Nan bam se cham môs tưn cô
심장은 계속 뛰고 그러다가 또 니가 너무 밉고
Sim chang ưn kyê sôk tuy cô cư ro ta ka tô ni ka no mu mip cô
Like caffeine
멀리하려고 해도
Mon li ha ryo cô he tô
잊어보려고 해도 그럴 수가 어쩔 수가 없잖아
I cho bô ryo cô he tô cư ron su ka o chon su ka op chan ha

You bad to me so bad to me oh girl you like caffeine
You bad to me so bad to me oh girl you like caffeine
You bad to me so bad to me oh girl you like caffeine
You bad to me so bad to me so bad to me yeah