Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Fiction – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Fiction – BEAST

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

아직 난 널 잊지 못하고

A chik nan non ick chi môs ha kô

모든 걸 다 믿지 못하고

Mô tưn kon ta mit chi môs ha kô

이렇게 널 보내지 못하고 오늘도

I roh kê non bô ne chi môs ha kô ô nưn tô

다시 만들어볼게 우리 이야기 끝나지 않게 아주 기나긴

Ta si man tư ro bô kê u ri I ya ki kưth na chi an kê a chu ki na kin

살갗을 파고 스며드는 상실감은 잠시 묻어둘게

San ka chưn pha kô sư myơ tư nưn sang sin ka mưn cham si mu to tun kê

새로 써 내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 나

Se rô sso ne ryơ ka si cha kưn heng bôk ha kô ôs kô is nưn no woa na

네가 날 떠나지 못하게 배경은 출구가 없는 좁은 방 안

Nê ka nan tto na chi môs ha kê be kyơng ưn chun ku ka op nưn chô pưn bang an

아무렇지 않게 네게 키스하고

A mu roh chi an kê nê kê khi sư ha kô

달콤한 너의 곁을 떠나가질 못해

Tan khôm han no ưi kyơ thưn tto na ka chin môs he

우린 끝이라는 건 없어

U rin kư thi ra nưn kon op so

이렇게 난 또 (Fiction in Fiction in Fiction)

I roh kê nan tô (Fiction in Fiction in Fiction)

잊지 못하고 (Fiction in Fiction in Fiction)

Ick chi môs ha kô (Fiction in Fiction in Fiction)

내 가슴 속에 끝나지 않을 이야길 쓰고 있어

Ne ka sưm sô kê kưth na chi an hưn I ya kin sư kô is so

널 붙잡을게 (Fiction in Fiction in Fiction)

Non buth cha pưn kê (Fiction in Fiction in Fiction)

놓지 않을게 (Fiction in Fiction in Fiction)

Nôh chi an hưn kê (Fiction in Fiction in Fiction)

끝나지 않은 너와 나의 이야기 속에서 오늘도 in Fiction

Kưth na chi an hưn no woa na ưi I yang ki sô kê so ô nưn tô IN FICTION

지금 여긴 행복한 이야기들밖에 없어

Chi kưm yo kin heng bôk han I ya ki tưn bak kê op so

너무 행복한 우리 둘만의 이야기가 이렇게

No mu heng bôk han u ri tun ma nưi I ya ki ka I roh kê

(현실과는 다르게) 써 있어 점점 채워지고 있어

(hyơng sin koa nưn ta rô kê) sso is so chom chom che wươ chi kô is so

너는 나에게로 달려와서 안기고

No nưn na ê kê rô tan ryơ woa so an ki kô

품 안에 안긴 너를 나는 절대 놓지 못해

Phu ma nê an kin no rưn na nưn chon te nôh chi môs he

우린 끝이라는 건 없어

U rin kư thi ra nưn kon op so

이렇게 난 또 (Fiction in Fiction in Fiction)

I roh kê nan tô (Fiction in Fiction in Fiction)

끊지 못하고 (Fiction in Fiction in Fiction)

Kưn chi môs ha kô (Fiction in Fiction in Fiction)

내 가슴 속에 끝나지 않을 이야길 쓰고 있어

Ne ka sưm sô kê kưth na chi an hưn I ya kin sư kô is so

널 붙잡을게 (Fiction in Fiction in Fiction)

Non buth cha pưn kê (Fiction in Fiction in Fiction)

놓지 않을게 (Fiction in Fiction in Fiction)

Nôh chi an hưn kê (Fiction in Fiction in Fiction)

끝나지 않은 너와 나의 이야기 속에서 오늘도 in Fiction

Kưth na chi an hưn no woa na ưi I yang ki sô kê so ô nưn tô IN FICTION

다시 한 번 더 말하지만

Ta si han bon to man ha chi man

지금 너는 내 옆에 있다고

Chi kưm no nưn ne yo phê is ta kô

그렇게 믿고 있어 난

Kư roh kê mit kô is so nan

(하지만 Fiction) 난 목적을 잃어버린 작가

(ha chi man FICTION) nan môk cho kưn in ho bo rin chak ka

이 소설의 끝은 어떻게 마무리 (나만의 Fiction) 지어야 해

I sô so rưi kkư thưn o tok kê ma mu ri (na man ưi FICTION) chi o ya he

사랑해 사랑해 사랑해 사랑해 사랑해 이 세 글자만 (모두 다 Fiction)

써내려가

Sa rang he, sa rang he, sa rang he, sa rang he, sa rang he, I sê kưn cha man (mô tu ta FICTION) sso ne ryơ ka

무뎌진 펜 눈물로 얼룩진 낡은 종이 위로 (모두 다 Fiction)

Mu tyơ chin phên nun mun rô on ruk chin nan kưn chông I wuy rô (mô tu ta FICTION)

행복할 수도 슬플 수도 없어 이 이야기는

Heng bôk han su tô sưn phưn su tô op so I I ya ki nưn

지금 난 너무나도 행복한

Chi kưm nan no mu na tô heng bôk han

생각에 이야기를 쓰지만

Seng ka kê I ya ki rưn sư chi man

모든 게 바람일 뿐이라고 여전히

Mô tưn kê ba ra min bbu ni ra kô yo chon hi

난 행복한 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)

Nanheng bôk han kon (Fiction in Fiction in Fiction)

우리 함께인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)

U ri ham kê in kon (Fiction in Fiction in Fiction)

이제 시작인 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)

I chê si cha kin kon (Fiction in Fiction in Fiction)

끝은 없는 걸 (Fiction in Fiction in Fiction)

Kư thưn op nưn kon (Fiction in Fiction in Fiction)

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Black Paradise – BEAST

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Black Paradise – BEAST

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Welcome yo kin Black (Black) Paradise
Welcome yo kin Black (Black) Paradise
ain’t no light,
들려오는 소리는
tưn lyo ô nưn sô ri nưn
Gunshot
검은 하늘 아래 울려 퍼지는
ko mưn ha nư ra re un lyo pho chi nưn
Scream & Shout
몸과 머리는 차갑게
mơm koa mo ri nưn cha kap kê
Cold like Ice
숨이 끝까지 차 올라도
su mi kưt ka chi cha ôn la tô
Keep Runnin
(손 내밀어 봐도 그 어느 누구도)
(sôn ne mi ro boa tô cư o nư nu ku tô)
잡아주지 않지만 뭐 괜찮아
cha pa chi chi an chi man mươ kuên chan ha
(멈추지 않아도 좀 다치더라도)
(mom chu chi an ha tô chôm ta chi to ra tô)
I’ll never down until I die

조금만 더 아주 조금만 더 쉬지 않고 달려 가다 보면
chô cưm man to a chu chô cưm man to suy chi an cô tan lyo ka ta bô myon
눈앞에 펼쳐 질것만 같아 그렇게 믿고 있어 난
nu na phê phyon chyo chin kos jman ka tha cư roh kê mit cô is so nan
정신차려 제발 정신차려 모든 게 희미해지고
chong sin cha ryo chê ban chong sin cha ryo mô tưn kê hê mi he chi cô
중심을 잃어도 날 부르는 네 목소리가 들려
chung si mư rin ho tô na bu rư nưn tê môk sô ri ka tưn lyo

그래도 내가 살아가는 이유, 급박한 상황 속에서 찾아낸 단 하나의 여유
cư re tô ne ka sa ra ka nư ni yu, cưp bak han sang hoang sô ke7 so cha cha nen tan ha na ưi yo yu
나보다는 널 더 지킬게 한 가닥의 빛이 있다면 그건 너
na bô ta nưn non to chi khin kê han ka ta kê bi chi is ta myon cư kon no
It’s you

Welcome yo kin Black (Black) Paradise
붉은색과 검은색 까마귀야 울어라
bun cưn sek koa ko mưn sek ka ma kuy ya u ro ra
ain’t no tomorrow
오늘이 마지막인 것처럼 하루를 살아가
ô nư ri ma chi ma kin kos cho rom ha ru rưn sa ra ka
Welcome yo kin Black (Black) Paradise
붉은색과 검은색 까마귀야 울어라
bun cưn sek koa ko mưn sek ka ma kuy ya u ro ra
ain’t no tomorrow
오늘이 마지막인 것처럼 하루를 살아가
ô nư ri ma chi ma kin kos cho rom ha ru rưn sa ra ka

Don’t test me god
이쯤 했으니까 그만둘 때도 되지 않으셨습니까
i chưm he sư ni ka cư man tun te tô tuê chi an hư syos sưp ni ka
더 이상 흘러나올 눈물도 없어, 더는 시험에 들게 하지마옵소서
to i sang hưn lo na ưn nun mun tô op so, to nưn si ho mê tưn kê ha chi ma ôp sô so
모두에게 공평하게 나눠진 삶이라면서
mô tu ê kê công phyong ha kê na nươ chin san mi ra myon so
왜 나에겐 이렇게 가혹한 시간만 주어져
wuê na ê kê ni roh kê ka hôk han si kan man chu o chyo
남들처럼 행복하게 웃을 수 없어도
nam tưn cho rom heng bôk ha kê u sưn su op so tô
Just give me reason
내게 그녀라는 이유를 줘
ne kê cư nyo ra nư ni yu rưn chươ

조금만 더 아주 조금만 더 쉬지 않고 달려 가다보면
chô cưm man to a chu chô cưm man to suy chi an cô tan lyo ka ta bô myon
눈앞에 펼쳐질 것만 같아 그렇게 믿고 있어 난
nu na phê phyon chyo chin kos jman ka tha cư roh kê mit cô is so nan
정신차려 제발 정신차려 모든 게 희미해지고
chong sin cha ryo chê ban chong sin cha ryo mô tưn kê hê mi he chi cô
중심을 잃어도 날 부르는 네 목소리가 들려
chung si mư rin ho tô na bu rư nưn tê môk sô ri ka tưn lyo

그래도 내가 살아가는 이유, 급박한 상황 속에서 찾아낸 단 하나의 여유
cư re tô ne ka sa ra ka nư ni yu, cưp bak han sang hoang sô ke7 so cha cha nen tan ha na ưi yo yu
나보다는 널 더 지킬게 한 가닥의 빛이 있다면 그건 너
na bô ta nưn non to chi khin kê han ka ta kê bi chi is ta myon cư kon no
It’s you

Welcome yo kin Black (Black) Paradise

Welcome yo kin Black (Black) Paradise
붉은색과 검은색 까마귀야 울어라
bun cưn sek koa ko mưn sek ka ma kuy ya u ro ra
ain’t no tomorrow
오늘이 마지막인 것처럼 하루를 살아가
ô nư ri ma chi ma kin kos cho rom ha ru rưn sa ra ka
Welcome yo kin Black (Black) Paradise
붉은색과 검은색 까마귀야 울어라
bun cưn sek koa ko mưn sek ka ma kuy ya u ro ra
ain’t no tomorrow
오늘이 마지막인 것처럼 하루를 살아가
ô nư ri ma chi ma kin kos cho rom ha ru rưn sa ra ka

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] I Know – Yang Pa Ft. Lee Boram (SeeYa) & Soyeon (T-ara)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

I Know – Yang Pa Ft. Lee Boram (SeeYa) & Soyeon (T-ara)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

알아요 날 사랑하는지 다 알아요 얼마나 아플지
a ra dô nan sa rang ha nưn chi ta a ra dô on ma na a phưn chi
미안해요 내 작은 가슴속에는 그대 머물곳이 없네요
mi an he dô ne cha cưn ka sưm sô kê nưn cư te mo mun cô si op nê dô
사랑은 참 못됐나봐요 서로 다른곳을 보고 있네요
sa rang ưn cham môs tuês na boa dô so rô ta rưn cô sưn bô cô is nê dô
사랑은 참 아픈거래요 깊어지면 상처가 되죠
sa rang ưn cham a phưn ko re dô ki pho chi myon sang cho ka tuê dô

내리는 비에 내 눈물 감춰도 내 맘 감출수없죠
ne ri nưn bi ê ne nun mun kam chươ tô ne mam kam chun su op chyô

알아요 날 사랑하는지 다 알아요 얼마나 아플지
a ra dô, nan sa rang ha nưn chi, ta a ra dô, on ma na a phưn chi
미안해요 아무리 애를 써봐도 한사람밖에 난 몰라요
mi an he dô, a mu ri ye rưn so, boa tô, han sa ram, bak kê nan mô la dô
사람은 참 바본가봐요 한사람만 바라보게 하니까
sa rang ưn cham ba bôn ka boa dô, han sa ram man ba ra bô ka ha ni ka
사랑은 참 바람같아요 잡히지가 않으니까요
sa rang ưn cham ba ram ka tha dô, chap hi chi ka an hư ni ka dô

내리는 비에 내 눈물 감춰도 내 맘 감출수없죠
ne ri nưn bi ê ne nun mun kam chươ tô ne mam kam chun su op chyô
알아요 날 사랑하는지 다 알아요 얼마나 아플지
a ra dô, nan sa rang ha nưn chi, ta a ra dô, on ma na a phưn chi
미안해요 아무리 애를 써봐도 한사람밖에 난 몰라요
mi an he dô, a mu ri ye rưn so, boa tô, han sa ram, bak kê nan mô la dô
알아요 날 사랑하는지 다 알아요 얼마나 아플지
a ra dô nan sa rang ha nưn chi ta a ra dô on ma na a phưn chi
미안해요 내 작은 가슴속에는 그대 머물곳이 없네요
mi an he dô ne cha cưn ka sưm sô kê nưn cư te mo mun cô si op nê dô
그대 내 맘 알고있나요
cư te ne mam an cô is na dô

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] I Hope – FT Island

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

I Hope – FT Island

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

하루가 지나고 한달이 지나도
ha ru ka chi na cô han ta ri chi na tô
너에게 연락이 오지를 않았어
no ê kê yon ra ki ô chi rư ran has so
눈물이 흘러 가슴이 아파
nun mu ri hưn lo ka sư mi a pha
아니야 잠시뿐야
a ni ya cham si bu nya
아닐거야 아닐거야
a nin ko ya a nin ko ya
아닐거야 나를 달래지만
a nin ko ya na rưn tan le chi man
니가 떠난 빈 자리만 커져가
ni ka to nan bin cha ri man kho chyo ka

너를 다시 봐도 넌 넌 내 사랑
no rưn ta si boa tô non non ne sa rang
수백 번 봐도 난 난 네 사랑
su bek bon boa tô nan nan nê sa rang
하늘이 맺어준 넌 내 사랑
ha nư ri me cho chun non ne sa rang
니가 잠시 길을 잃은 것 뿐이야
ni ka cham si ki rư rưn hưn kos bu ni ya
다시 태어나도 너만 바래
ta si the o na tô no man ba re
다시 사랑해도 너만 바래
ta si sa rang he tô no man ba re
돌아올거야 돌아올거야
tô ra ưn ko ya tô ra ôn ko ya
니가 없는 나는 없으니까
ni ka op nưn na nư nop sư ni ka

날 사랑한다 해놓고
nan sa rang han ta he nôh cô
도대체 어디로 떠난거야 나를 버리고
tô te chê o ti rô to nan ko ya na rưn bo ri cô
잡은 내 두 손까지도 우리 약속까지도
cha pưn ne tu sôn ka chi tô u ri yak sôk ka chi tô
놔버리고 깨버리고 어떻게 떠나
noa bo ri cô ke bo ri cô toh kê to na
꿈일거야 꿈일거야
ku min ko ya ku min ko ya
꿈일거야 나를 속이지만
ku min ko ya na rưn sô ki chi man
나만 혼자 남겨진게 서러워
na man hôn cha nam kyo chin kê so ro wươ

너를 다시 봐도 넌 넌 내 사랑
no rưn ta si boa tô non non ne sa rang
수백번 봐도 난 난 네 사랑
su bek bon boa tô nan nan nê sa rang
하늘이 맺어준 넌 내 사랑
ha nư ri me cho chun non ne sa rang
니가 잠시 길을 잃은 것 뿐이야
ni ka cham si ki rư rưn hưn kos bu ni ya
다시 태어나도 너만 바래
ta si the o na tô no man ba re
다시 사랑해도 너만 바래
ta si sa rang he tô no man ba re
돌아올거야 돌아올거야
tô ra ưn ko ya tô ra ôn ko ya
니가 없는 나는 없으니까
ni ka op nưn na nư nop sư ni ka

이 모든게 악몽일거라 난 생각했어
i mô tưn kê ak mông in ko ra nan seng kak hes so
아~제발 이 꿈에서 깨기만 바래
a~ chê ba ri ku mê so ke ki man ba re
오늘이 지나고 내일 또 눈 뜨면
ô nư ri chi na cô ne in tô nun tư myon
이 모든게 현실이 아닌 꿈이길 바래
i mô tưn kê hyon si ri a nin ku mi kin ba re
모든게 현실보다 더
mô tưn kê hyon sin bô ta to
리얼했던 꿈이였길 나는 바래 널 바래
ri on hes ton ku mi yos kin na nưn ba re non ba re
아직도 너를 원해
a chik tô no rư rươn he

다시 돌아봐도 넌 넌 내 사랑
no rưn ta si boa tô non non ne sa rang
수천번 봐도 난 난 네 사랑
su bek bon boa tô nan nan nê sa rang
하늘이 허락한 넌 내 사랑
ha nư ri me cho chun non ne sa rang
우린 잠시 멀어졌던 것 뿐이야
u rin cham si mo ro chyos ton kos bun ya
다른 여잘 봐도 너만 바래
ta rưn yo chan boa tô no man ba re
다른 사랑해도 너만 바래
ta si sa rang he tô no man ba re
돌아올거야 돌아올거야
tô ra ưn ko ya tô ra ôn ko ya
내가 없는 너는 없으니까
ni ka op nưn na nư nop sư ni ka

난 매일 밤 기도해
nan me in bam ki tô he
내 행복 아닌 불행을 위해
ne heng bô ka nin bun heng ưn wuy he
넌 내가 아닌 다른 사랑 못하게
non ne ka a nin ta rưn sa rang môs ha kê
난 너 아니면 안돼
nan no a ni myo nan tuê
내 심장이 널 말해
ne sim chang i non man he
나는 변함없어
nan nưn byon ha mop so
다시 태어나도 너만 바래
ta si the o na tô no man ba re

다시 태어나도 너만 바래
ta si the o ne tô no man ba re
다시 사랑해도 너만 바래
ta si sa rang he tô no man ba re
돌아 올 꺼야 돌아 올 꺼야
tô ra ôn ko ya tô ra ưn ko ya
네가 없는 나는 없으니까
nê ka op nưn na nư nop sư ni ka

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Of All Days – TOP (BigBang member)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Of All Days – TOP (BigBang member)

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

어쩌면 후회하고 있지너에게 남긴 상처들
o cho myon hu huê ha cô is chi no ê kê nam kin sang cho tưn
멈추지 않는 시간은 너무 차갑기만 해
mom chu chi an nưn si ka nưn no mu cha kap ki man he
반가워 오랜만이군 조금은 어색하지만 친구
ban ka wươ ô ren ma ni kun chô cư mư no sek ha chi man chin ku
이렇게 얘길 꺼내 왠지 특별한 밤 텅빈
i roh kê ye kin ko ne wuên chi thưk byon han bam thong bin
café

향이 그윽한
hyang i cư ưk han
latte
오늘은 좀 싱거운 것 같네
ô nư rưn chôm sing ko un kos kat nê
창밖에 (비) 비가 내리고 숨 죽이듯 아련한 안개
chang bak kê (bi) bi ka ne ri cô sum chu ki tư sa ryon ha nan ke
새삼스레 잠 못드는 밤이야
se sam sư rê cham môs tư nưn ba mi ya
줄어든 연필심과 시름많은 어두운 이 밤에
chu ro tư nyon phin sim koa si rưm man hư no tu u ni ba mê
Radio sang a song
도레미파솔솔 (도레미파솔솔)
nô rê mi pha sôn sôn (tô rê mi pha sôn sôn)
그래 이젠 여기에 나 홀로
cư re i chê nyo ki ê na hôn rô

오늘따라 오늘따라 내 머리 위로
ô nưn ta ra ô nưn ta ra ne mo ri wuy rô
너는 날아다니고
no nưn na ra ta ni cô
(yeah yeah)
너를따라 너를따라서 자유롭게
no rưn ta ra no rưn ta ra so cha yu rôp kê
훨훨 날아다니죠
hươn hươn na ra ta ni chyô
(ah yeah)

멋진 날개를 달고 널 만날수 있다면
mos chin na ke rưn tan cô non man nan su is ta myon
I can do that that do that that
Do that do that do do that that

반복해 잠 못드는 밤 밤
ban bôk he cham môs tư nưn bam bam
미련한 맘 모두다 지워볼까 해
mi ryon han mam mô tu ta chi wươ bôn ka he
흐르는 정적 찬 바람 쏠쏠
hư rư nưn chong chok chan ba ram sôn sôn
더욱 반복되는 난 밤마다 오늘따라
to uk ban bôk tuê nưn nan bam ma ta ô nưn ta ra
맘구석에 박혀버린 가시 매일 흐리멍텅 한 날씨
mam ku so kê bak hyo bo rin ka si me in hư ri mong thong han nan si
휴대폰 통화기록은 죄다 발신
huy te phôn thông hoa ki tô cưn chuê ta bam sin
I’m a right
무쇠 팔 무쇠 다리
mô suê phan mô suê ta ri
아무 흔적없이 떠나가라 불편에 잠 설치다 흐른 거친 땀에
a mu hưn cho kop si to na ka ra bun phyo nê cham son chi ta hư rưn kon chin ta mê
이런 내 자신이 놀라워 침을 쏘고 죽은 벌과
i ron ne chan si ni nôn la wươ chi mưn sô cô chu cưn bon koa
flower

오늘따라 오늘따라 내 머리 위로
ô nưn ta ra ô nưn ta ra ne mo ri wuy rô
너는 날아다니고
no nưn na ra ta ni cô
(yeah yeah)
너를따라 너를따라서 자유롭게
no rưn ta ra no rưn ta ra so cha yu rôp kê
훨훨 날아다니죠
hươn hươn na ra ta ni chyô
(ah yeah)

멋진 날개를 달고 널 만날 수 있다면
mos chin nan ke rưn tan cô non man nan su is ta myon
I can do that that do that that
Do that do that do do that that

I can feel it I I can feel it feel it
I can feel it feel it in the air I can feel it
I can can can can feel it feel it
Let me tell ya
T.O.P break it down

어쩌면 후회하고 있지
o cho myon hu huê ha cô is chi
너에게 남긴 상처들 멈추지 않는 시간은
no ê kê nam kin sang cho tưn mom chu chi an nưn si ka nưn
너무나 홀로
no mu na hôn lô

오늘따라 오늘따라 내 머리 위로
ô nưn ta ra ô nưn ta ra ne mo ri wuy rô
너는 날아다니고
no nưn na ra ta ni cô
(yeah yeah)
너를따라 너를따라서 자유롭게
no rưn ta ra no rưn ta ra so cha yu rôp kê
훨훨 날아다니죠
hươn hươn na ra ta ni chyô
(ah yeah)

멋진 날개를 달고 널 만날 수 있다면
mos chin nan ke rưn tan cô non man nan su is ta myon
I can do that that do that that
Do that do that do do that that