Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Miss Right – Teen Top

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Miss Right – Teen Top
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Yeah~ Teen Top is back
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
let’s go

어느 날 우연히 너를 처음 본 순간 첫 눈에 반해버려 눈 돌아간거야
o nư na ru yon hi no rưn cho ưm bôn sun kan chos nu nê ban he bo ryo nun tô ra kan ko ya
나도 내가 이럴 줄은 정말 몰랐어 사랑이 찾아왔어 외로운 나에게로
na tô ne ka i ron chu rưn chong man mô las so sa rang i cha cha woas so wuê rô un na ê kê rô
그래 뭐 세상에 예쁜 여잔 많아 그 중에서도 넌 남달라
cư re mươ sê sang ê yê bư nyo chan man ha cư chung ê so tô non nam tan la
다들 인정하지 근데 있지 넌 예뻐도 너무 예뻐
ta tư rin chong ha chi cưn tê is chi non yê bo tô no mu yê bo
왠지 모르게 너의 긴 생머리는 꽃 향기가 날 것 같아
wuên chi mô rư kê no ưi kin seng mo ri nưn kôck hyang ki ka nan kos ka tha
미치겠네 너 땜에 나 돌 것 같아
mi chi kês nê no te mê na tôn kos ka tha

긴 생머리 그녀 눈 감아도 생각나네
kin seng mo ri cư nyo, nun ka ma tô seng kak na nê
긴 생머리 그녀 정신 나갈 것 같아
kin seng mo ri cư nyo, chong sin na kan kos ka tha
긴 생머리 그녀 왜 이리 보고픈건지
kin seng mo ri cư nyo, wuê i ri bô cô phưn kon chi
나 어떡해 이제 어떡해야 해요
na o to khe i chê o to khe ya he dô
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy

긴 생머리 그녀 비가 내릴 때면 유난히 생각이 나는 그녀
kin seng mo ri cư nyo bi ka ne rin te myo nuy nan hi seng ka ki na nưn cư nyo
화장기가 없는 쌩얼이 더욱더 예뻤던 그녀
hoa chang ki ka op nưn seng o ri to uk to yê bos ton cư nyo
그녀가 떠난 뒤로 생각에 반이 푸념
cư nyo ka to nan tuy rô seng ka kê ba ni phu nyom
추억에 젖어 밤새 술 푸면 긴 머릴 풀며 내게 다가와줘
chu o kê cho cho bam se sun phu kin mo rin phưn myo ne kê ta ka woa chươ
다시 또 그대 향기를 내게 줘
ta si tô cư te hyang ki rưn ne kê chươ
니 옆에 그 남잔 누군데 너무 좋아보여 배 아프게
ni yo phê cư nam chan nu kun tê no mu chông a bô yo be a phư kê
그럼 난 이제 어떡해 그냥 몰라몰라몰라몰라몰라
cư rom na ni chê o tok he cư nyang mô la mô la mô la mô la mô la
사랑한단 고백 한 번 제대로 못했잖아 나
sa rang han ta cô bek han bon chê te rô môs hes chan ha na
그 남자는 너를 사랑하는 게 아니야
cư nam cha nưn no rưn sa rang ha nưn kê a ni ya

긴 생머리 그녀 눈 감아도 생각나네
kin seng mo ri cư nyo, nun ka ma tô seng kak na nê
긴 생머리 그녀 정신 나갈 것 같아
kin seng mo ri cư nyo, chong sin na kan kos ka tha
긴 생머리 그녀 왜 이리 보고픈건지
kin seng mo ri cư nyo, wuê i ri bô cô phưn kon chi
나 어떡해 이제 어떡해야 해요
na o to khe i chê o to khe ya he dô
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy

난 내게 처음이였어 이렇게 사랑한 게
nan ne kê cho ư mi yos so. i roh kê sa rang han kê
왜 그리 내 맘을 모르는거야
wuê cư ri ne ma mưn mô rư nưn ko ya
주위를 맴돌고 맴돌았잖아
chu wuy rưn mem tôn cô mem tô ras chan ha
넌 날 모르고 있잖아 너만 바라보는 날
non nan mô rư cô is chan ha no man ba ra bô nưn nan

긴 생머리 그녀 눈 감아도 생각나네
kin seng mo ri cư nyo, nun ka ma tô seng kak na nê
긴 생머리 그녀 정신 나갈 것 같아
kin seng mo ri cư nyo, chong sin na kan kos ka tha
긴 생머리 그녀 왜 이리 보고픈건지
kin seng mo ri cư nyo, wuê i ri bô cô phưn kon chi
나 어떡해 이제 어떡해야 해요
na o to khe i chê o to khe ya he dô
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy
랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄라 랄랄랄랄랄랄라
ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan la, ran lan lan lan lan lan la
oh baby you got me crazy

긴 생머리 그녀
kin seng mo ri cư nyo

Phiên âm Tiếng Việt

[Lyrics hangul] Baby Cry – TAP (Full House Take 2 OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Baby Cry – TAP (Full House Take 2 OST)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

사랑 아프다 니 가슴엔 난 없나봐
sa rang a phư ta, ni ka sư mên, na nop na boa
원하고 널 원해도 너는 다른 곳 보고 있어
wươn ha cô no rươn he tô no nưn ta rưn côs bô cô is so

I can’t cry, I can’t cry
Let me love, let me love
I can’t cry, I can’t cry
Let me love, let me love

죽을 것 같아 넌 자꾸만 고갤돌려
chu cưn kos tha tha non cha ku man cô ken tôn lyo
미친듯 나 미친듯 내 심장은 너만 원해
mi chin tưs na mi chin tưs ne sim chang ưn no man wươn he

바보야
ba bô ya
why why
나 아닌 사랑으로
na a nin sa rang ư rô
나처럼 아파할 거면서
na cho ro ma pha han ko myon so
baby why baby so cry

사랑해
sa rang he
don’t break my heart, don’t break my love
너 울지마
non un chi ma
사랑해
sa rang he
can take my heart can take my love
널 사랑해
non sa rang he

바보야 너땜에 눈물이 너땜에 눈물이나
ba bô ya no te mê nun mu ri no te mê nun mu ri na
oh
바보야 너땜에 아프고 너땜에 아프잖아 울지마
ba bô ya no te mê a phư cô no te mê a phư chan ha un chi ma

I can’t cry I can’t cry
Let me love let me love
I can’t cry I can’t cry
Let me love let me love

죽을 것 같아 넌 자꾸만 고갤돌려
chu cưn kos tha tha non cha ku man cô ken tôn lyo
미친듯 나 미친듯 내 심장은 너만 원해
mi chin tưs na mi chin tưs ne sim chang ưn no man wươn he

바보야
ba bô ya
why why
그렇게 울고있니
cư roh kê un cô is ni
이렇게 널보고 있는데
i roh kê bon bô cô is nưn tê
baby why baby so cry

사랑해
sa rang he
don’t break my heart don’t break my love
너 울지마
non un chi ma
사랑해
sa rang he
can take my heart can take my love
널 사랑해
non sa rang he

바보야 너땜에 눈물이 너땜에 눈물이나
ba bô ya no te mê nun mu ri no te mê nun mu ri na
Oh
바보야 너땜에 아프고 너땜에 아프잖아
ba bô ya no te mê a phư cô no te mê a phư chan ha

사랑해
sa rang he
don’t break my heart don’t break my love
너 울지마
non un chi ma
사랑해
sa rang he
can take my heart can take my love
널 사랑해
non sa rang he

바보야 너땜에 눈물이 너땜에 눈물이나
ba bô ya no te mê nun mu ri no te mê nun mu ri na
Oh
바보야 너땜에 아프고 너땜에 아프잖아 울지마
ba bô ya no te mê a phư cô no te mê a phư chan ha un chi ma

I can’t cry I can’t cry
Let me love, let me love
I can’t cry I can’t cry

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Stop It – B.A.P

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Stop It – B.A.P
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

그 이쁜 얼굴로 인상 구기지 말고
cư i bư non kun lô in sang ku ki chi man cô
화나지 않았다면 날 죽이지마
hoa na chi an has ta myon nan chu ki chi ma
이해할께 됐다고만 말하지 말고
i he han kê tues ta cô man man ha chi man cô
기분 풀어 니가 웃길 원하지 난
ki bun phu ro ni ka us ki ruyn ha chi nan

내 앞에선 맘대로 해
ne a phê son man te rô he
여우같이 넌 안 해도 돼
yo u ka thi no nan he tô tuê
그러니까 제발 내내내게는 아 화 좀 내지마
cư ro ni ka chê ban ne ne ne kê nư na hoa chôm ne chi ma

말해봐 이건 아니잖아 해도 너무 하잖아
man he boa i ko na ni chan ha he tô no mu ha chan ha
baby
화냈다 다시 사랑한다
hoa nes ta si sa rang han ta
왔다 갔다 하니 왜
woas ta kas ta ha ni wuê
(oh baby)

속상한 맘에 가끔씩 미울 때도 많지만
sôk sang han ma mê ka cưm sik mi un te tô man chi man
너무 쉽게 화만 내는 너에게 이렇게 말할래
no mu suyp kê hoa man ne nưn no ê kê i roh kê man han le

화 좀 내지마 하지마 제발 그러지마
hoa chôm ne chi ma ha chi ma chê ban cư ro chi ma
짜증나 열이나 널 사랑하잖아
cha chưng na yo ri na non sa rang ha chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mưn an ka
(내 맘을 알까 넌 내 맘을 알까)
(ne ma mưn an ka non ne ma mư ran ka)
제발 좀 욱! 하지마 사람들 많잖아
chê ban chôm uk! ha chi ma sa ram tưn man chan ha
작게 좀 말해줘 다 들린다잖아
chak kê chôm man he chươ ta tưn lin ta chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mư ran ka

난 말야 니가 원하는 건 모든 들어줬잖아
nan ma rya ni ka w ươn ha nưn kon mô tưn tư ro chươs chan ha
baby
자꾸만 잔소리 같지만 널 위한 걸 모르니
cha ku man chan sô ri kat chi man no ruy han kon mô rư ni
(oh baby)

너로 인해 항상 바뀌어 매일
no rô in he hang sang ba kuy so me in
팔팔 열차를 타는듯해 매일
화 좀 내지마
hoa chôm ne chi ma
뭐라해도 나는 너만의 슈퍼맨
mươ ra he tô na nưn no ma nê syu pho men
널 위해선 뭐든지 하겠어 (겠어)
no ruy he son mươ tưn chi ha kês so (kês so)
널 절대로 놓지 않겠어 (겠어)
non chon te rô nôh chi an kês so (kês so)
아 화 좀 내지마
a hoa chôm ne chi ma
제발 욱! 하지마
chê ba ruk! ha chi ma

화 좀 내지마 하지마 제발 그러지마
hoa chôm ne chi ma ha chi ma chê ban cư ro chi ma
짜증나 열이나 널 사랑하잖아
cha chưng na yo ri na non sa rang ha chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mưn an ka
(내 맘을 알까 넌 내 맘을 알까)
(ne ma mưn an ka non ne ma mư ran ka)
제발 좀 욱! 하지마 사람들 많잖아
chê ban chôm uk! ha chi ma sa ram tưn man chan ha
작게 좀 말해줘 다 들린다잖아
chak kê chôm man he chươ ta tưn lin ta chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mư ran ka

눈에 넣어도 안 아픈 그런 너란 걸 알지만
nu nê no ho tô a na phưn cư ron no ran ko ran chi man
바라는 건 딱 한 가지 한번만 내 말 들어줄래
ba ra nưn kon tak han ka chi han bon man ne man tư ro chun le

화 좀 내지마 하지마 제발 그러지마
hoa chôm ne chi ma ha chi ma chê ban cư ro chi ma
짜증나 열이나 널 사랑하잖아
cha chưng na yo ri na non sa rang ha chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mưn an ka
(내 맘을 알까 넌 내 맘을 알까)
(ne ma mưn an ka non ne ma mư ran ka)
제발 좀 욱! 하지마 사람들 많잖아
chê ban chôm uk! ha chi ma sa ram tưn man chan ha
작게 좀 말해줘 다 들린다잖아
chak kê chôm man he chươ ta tưn lin ta chan ha
몇 번을 말해야 넌 내 맘을 알까
myock bo nưn man he ya non ne ma mư ran ka