BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] MichiGO – G-Dragon

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

MichiGO – G-Dragon

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
Yeah whassup

두둥두둥
Tu tung tu tung
now beat a drum
북을 울려 부릉부릉 신나게 밟아 발을 굴려 눈 풀려?
Bu cư tưn ryo bu rưng bu rưng si na kê ban ba ban rưn kun lyo nun phun lyo?
에너지 드링크 한잔 올려 뭐 졸려?
Ê nê chi tư ring khư han cha nôn lyo mươ chôn lyo?
시원하게 싹 비우고 말아 돌려
Si wươn ha kê sak bi u cô ma ra tôn lyo
제2의 인격체 맛간 중추신경계 거울에 비친 내 모습?
Chê 2 ê in kyok chê mas kan chung chu sin kyong kyê ko u rê bi chin ne mô sưp?
너무 위험해
No mu wuy hom he
I said mother father who are you
난 누구? 여긴 어디?
Nan nu ku? Yo ki no ti?
Nan nu ku? Yo ki no ti?
I’m a D boy

Dirty nasty as fun
(I feel good)
d-d-d-dirty nasty as fun
(you feel good?)
Dirty dirty dirty nasty as fun DNA-Fun

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
찢어진
Chi cho chin
T-shirt
꺾어신은
Kok ko si nưn
sneakers
남은 건 옆 예쁜 아가씨란
Na mưn ko nyo phê bư na ka si ran
desert Now 6 in the morning so where are you going no w shhhhh
(얼레리 꼴레리)
(on lê ri côn lê ri)
시간은 가 틱틱탁탁 길 비켜라 띠띠빵빵
Si ka nưn ka thik thik thik thik kin bi khyo ra ti ti bang bang
우린 아직 집에 가기 싫어 해는 지지않아
U ri na chik chi pê ka ki sin ho he nưn chi chi an ha
I said mother father who are you (whoo!)
딱 한번만 더 땡기고 가
Tak han bon man to teng ki cô ka
rock

Dirty nasty as fun
(I feel good)
d-d-d-dirty nasty as fun
(you feel good?)
dirty dirty dirty nasty as fun DNA-Fun

나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
Na ô nưn mi chi GO
싶어
Si pho yeah
we gotta Bam se Dance dance dance dance dirty nasty as fun
we gotta bamse Dance dance dance dance dirty nasty as fun
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
Na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho yeah
나 돌아 갈래
Na tô ra kan le
now shut up
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오 늘 미치GO
na ô nưn mi chi GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
나 오 늘 흔들GO
na ô nưn hưn tưn GO
싶어
Si pho

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Rose – Lee Hi

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Rose – Lee Hi

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
지금은 아름답겠지만
Chi cư mư na rưm tap kês chi man
날카로운 가시로 널 아프게 할걸
Nan kha rô un ka si rô no ra phư kê han kon

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
그래 난 향기롭겠지만
Cư re nan hyang ki rôp kês chi man
가까이 할수록 널 다치게 할걸
Ka ka i han su rôk non ta chi kê han kon

그런 가벼운 눈빛으로 날 쳐다보지 말아줘요
Cư ron ka byo un nun bi chư rô nan chyo ta bô chi ma ra chươ dô
함부로 사랑을 쉽게 얘기하지마
Ham bu rô sa rang ưn suyp kê ye ki ha chi ma
내 맘을 갖고 싶다면 내 아픔도 가져야 해요
Ne ma mưn kack cô sip ta myon ne a phưm tô ka chyo ya he dô
언젠가 반드시 가시에 찔릴 테니까
On chên ka ban tư si ka si ê chin lin thê ni ka

날 너무 믿지마
Nan no mu mit chi ma
넌 날 아직 잘 몰라
Non nan a chik chan mô la
So just run away run away
I said ooh ooh ooh

날 사랑하지마
Nan sa rang ha chi ma
넌 날 아직 잘 몰라
Non nan a chik chan mô la
I said run away just run away
다가오지마
Ta ka ô chi ma

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
지금은 아름답겠지만
Chi cư mư na rưm tap kês chi man
날카로운 가시로 널 아프게 할걸
Nan kha rô un ka si rô no ra phư kê han kon

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
그래 난 향기롭겠지만
Cư re nan hyang ki rôp kês chi man
가까이 할수록 널 다치게 할걸
Ka ka i han su rôk non ta chi kê han kon

자신감에 찬 니 모습이
Cha sin ka mê chan ni mô sư pi
내 눈엔 그저 안쓰러워
Ne nu nên cư cho an sư ro chươ
날 향한 씩씩한 발걸음이
Nan hyang han sik sik han ban ko rư mi
오늘따라 초라해 보여
Ô nưn ta ra chô ra he bô yo
감정 사치야 내겐
Kam chong sa chi ya ne kên
사랑 집착의
Sa rang chip chi kê
Best friend
So run away just run away
Cuz you and I must come to an end

Every rose has its thorn
Every rose has its thorn
Every rose has its thorn

날 너무 믿지마
Nan no mu mit chi ma
넌 날 아직 잘 몰라
Non nan a chik chan mô la
So just run away run away
I said ooh ooh ooh

날 사랑하지마
Nan sa rang ha chi ma
넌 날 아직 잘 몰라
Non nan a chik chan mô la
I said run away just run away
다가오지마
Ta ka ô chi ma

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
지금은 아름답겠지만
Chi cư mư na rưm tap kês chi man
날카로운 가시로 널 아프게 할걸
Nan kha rô un ka si rô no ra phư kê han kon

내 사랑은 새빨간 rose
Ne sa rang ưn se ban kan ROSE
그래 난 향기롭겠지만
Cư re nan hyang ki rôp kês chi man
가까이 할수록 널 다치게 할걸
Ka ka i han su rôk non ta chi kê han kon