kyumin, Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lyrics hangul] Love Dust – Kyuhyun

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Love Dust – Kyuhyun

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

그댈 사랑한 많은 흔적들을 이젠 지워야겠죠
Cư ten sa rang han man hưn hưn chok tư rư ri chên chi quơ ya kês chyô
그대 사진도 함께 나눈 찻잔도
Cư te sa chin tô ham kê na nun chas chan tô
주인도 없이 남아 있죠
chu in tô op si na ma is chyô
추억만으론 내 미련만으론
Chu ot ma nư rôn ne mi ryon ma nư rôn
더는 의미 없는 모든 것들을
to nư nê mi op nưn mô tưn kos tư rưn

손대면 난 눈물이 흘러서
Sôn te myon nan nun mu ri hưn lo so
바라볼 때면 맘에 멍이 들어서
ba ra bôn te myon ma mê mong i tư ro so
이젠 가슴 시린 추억으로 묻어두려
I chên ka sưm si rin chu o cư rô mu to tu ryo
그대 흔적을 난 지우죠
cư te hưn cho cưn nan chi u chyô

사랑 더 없죠 내게 남은 거라곤 그대의 추억뿐
Sa rang to op chyô ne kê na mưn ko ra côn cư te ưi chu ot bun
반쪽을 잃어 아무 쓸모도 없이 날 무겁게만 할 뿐인데
Ban chô cưn in ho a mu sưn mô tu op si nan mu kop kê man han bu nin tê

나의 눈물도 긴 .나의 한숨도 .이젠 아무 소용없는 걸 알죠
Na ê nun mun tô kin na ê han sum tô i chê na mu sô dông op nưn ko ran chyô

손만 대어도 난 눈물이 흘러서
Sôn man te o tô nan nun mu ri hưn lo so
바라볼 때면 마음에 멍이 들어서
ba ra bôn te myon ma ư mê mong i tư ro so
이젠 가슴 시린 추억으로 남겨질
I chên ka sưm si rin chu o cư rô nam kyo chin
그대 흔적이 너무 많아서 난 아프죠
cư te hưn cho ki no mu man ha so na na phư chyô

꼭 먼지처럼 내 맘 곳곳에 .그 사랑이 남아
Côk mon chi cho rom ne mam côs cô sê cư sa rang i na ma oh oh oh oh oh oh oh oh

그댈 사랑한 그 흔적을 치우죠 내
Cư ten sa rang han cư hưn cho cưn chi u chyô ne
방 가득한 그대의 향기까지도
bang ka tưk han cư te ưi hyang ki ka chi tô
하지만 내 안에 남아있는 사랑은
Ha chi man n a nê na ma is nưn sa rang ưn
지우려 해도 모두 버리려 해도
chi u ryo he tô mô tu bo ri ryo he tô
그게 잘 안되나봐요
Cư kê cha ran tuê nan boa dô
그대가 내 맘에 배어서
cư te ka ne ma mê be o so

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] The Baddest Female – CL

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

The Baddest Female – CL

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?
난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?
그래 나는 쎄 아주 사납게
Cư re na nưn sê a chu sa nap kê
너 정도론 날 절대 감당 못해
No chong tô rôn nan chon te kam tang môs he
질투 따윈 눈 꼽 만큼도 모르죠
Chin thu ta quơn nun côp man khưm tô mô rư chyô
점쟁이도 내 맘속은 못 맞추죠
Chom cheng i tô ne mam sô cưn môs mack chu chyô

난 여왕벌 난 주인공
Na nyo qoang bon nan chu in công
당장 어디로 튈지 몰라 럭비공
Tang chang o ti rô thuyn chi mô la rok bi công
목에 걸린
Mô kê kon lin
Gold Chain Swingin’ Left Right
외롭지 않아 매일 밤마다
Quê rôp chi an ha me in bam ma ta
Get Right

당당한 지조 고귀한 품위
Tang tang han chi chô cô kuy han phu muy
눈 웃음은 기본 내 눈물은 무기
Nu nu sư mưn ki bôn ne nun mu rưn mu ki
(That’s right)
이 미소는
I mi sô nưn
Fire
널 애태우니까
No re the u ni ka
(Burn)
You Want It Come And Get It Now
싫으면 시집가
Sun hư myon si chip ka
난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?
난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?

언니야~ 언니 언니 언니
On ni ya~ on ni on ni on ni
언니야~ 언니 언니 언니
On ni ya~ on ni on ni on ni

남자들은 허니라 불러요
Nam cha tư rưn ho ni ra bun lo dô
여자들은 언니라 불러요
Yo cha tư rư non ni ra bun lo dô
팍팍 잘나가는 내 싸늘한 한마디
Phak phak chan nan ka nưn ne sa nưn han han ma ti
Round Round
돌고 도는 이 이상한 멜로디
Tôn cô tô nư ni i sang han mên lô ti
yeah

내가 제일 잘나가 ha?
Ne ka chê in chan na ka HA?
난 매일 바빠 너무 바빠 왜 기분 나빠 ha?
Nan me in ba ba no mu ba ba quê ki bun na ba HA?
G5 G6
보다 높이 날라가 ha?
Bô ta nô phi nan la ka HA?
All My B Boys And B Girls
자 나를 따라와
Cha na rưn ta ra woa

콧대는 지존
Khôs te nưn chi chôn
I Never Say Sorry (nope)
가식은 기본 내 똑똑한 머리
Ka si cưn ki bôn ne tôk tôk han mo ri
(yes)
내 미소는
Ne mi sô nưn
KILLA
모두 죽이니까
Mô tu chu ki ni ka
(oops)
You Want It Come And Get It Now
싫으면 시집가
Sin hư myon si chip ka

난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?
난 나쁜 기집애 나난 나쁜 기집애 난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe na nan ba bưn ki chi pe nan na bưn ki chi pe
Where All My Bad Gals At?

언니야 언니 언니 언니
On ni ya on ni on ni on ni
언니야 언니 언니 언니
On ni ya on ni on ni on ni

This is For All My Bad Girls Around The World
Not Bad Meaning Bad But Bad Meaning Good U Know
Let’s Light It up And Let It Burn Like We Don’t care
Let em know How It Feels Damn Good To Be Bad

G I Z to the I B E
난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe
Can’t you see?
G I Z to the I B E
난 나쁜 기집애
Nan na bưn ki chi pe
Come With Me!

Now Do The Unnie (Hey) Now Do The Unnie (Hey)
Now Do The Unnie
해가 질 때까지 모두 다같이
He ka chin te ka chi mô tu ta ka thi
Now Do The Unnie (Hey) Now Do The Unnie (Hey)
Now Do The Unnie
해가 질 때까지 모두 다같이
He ka chin te ka chi mô tu ta ka thi
Now Do The Unnie (Hey) Now Do The Unnie (Hey)
Now Do The Unnie
해가 질 때까지 모두 다같이
He ka chin te ka chi mô tu ta ka thi
Now Do The Unnie (Hey) Now Do The Unnie (Hey)
Now Do The Unnie
해가 질 때까지 모두 다같이
He ka chin te ka chi mô tu ta ka thi

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Sign – Brown Eyed Girls

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Sign – Brown Eyed Girls 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

숨이 가파
Su mi ka pha
Mayday, dot dot dot dot dot
맘이 아파
Ma mi a pha
Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또
Si ka nưn tô
Tic Toc
흘러만 가
Hưn lo man ka
Tic Toc
들리니 내
Tưn li ni ne
Sign, Sign, dot dot dot dot dot

dot dot dot dot dot
마지못해서라도
Ma chi môs he so ra tô
dot dot dot dot dot
나를 한 번 봐 봐
Na rưn han bon boa boa
환했던 나를 봐 이렇게 나 변해가
Hoan hes ton na rưn boa i roh kê na byon he ka
아무 말 못하고
A mu man môs ha cô
dot dot dot dot dot

It`s me-
바보같이 눈물만 펑펑펑 흘리는 나야 난
Ba bô ka thi nun mun man phong phong phong hưn li nưn na ya nan
all day and all night
어두운 방안에 있기만 해
o tu un bang a nê is ki man he
not all right
아무리 말해도 내맘을 왜 몰라
a mu ri man he tô ne ma mưn quê mô la
일분 일초의 순간 순간이 나의 가슴을 조여와
in bu nin chô ưi sun kan sun ka ni na ưi ka sư mưn chô yo qoa
스르륵 감기는 나의 두 눈이
Sư rư rưk kam ki nưn na ưi tu nu ni
주르륵 흘리는 나의 눈물이이대로
Chu rư rưk hưn li nưn na ưi nun mu ri i te rô
끝이란게 두려워 난 모든게
Cư thi ran kê tu ryo quơ nan mô tưn kê
이런 날 구해줘 제발
I ron nan ku he chươ chê ban

숨이 가파
Su mi ka pha
Mayday, dot dot dot dot dot
맘이 아파
Ma mi a pha
Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또
Si ka nưn tô
Tic Toc
흘러만 가
Hưn lo man ka
Tic Toc
들리니 내
Tưn li ni ne

Sign, Sign, dot dot dot dot dot
dot dot dot dot dot
못한 말은 많은데
Môs han ma rưn man hưn tê
dot dot dot dot dot
제발 들어 봐 봐
Chê ban tư ro boa boa
이렇게 나를 봐 모르는 척 하지마
I roh kê na rưn boa mô rư nưn chok ha chi ma
모든걸 잃은 날
Mô tưn ko rin hưn nan
dot dot dot dot dot
그대 이제는 아나요 내 맘
Cư te i chê nư na na dô ne mam
수천번 고백했네 난너를 향한 사랑의 싸인
Su chon bon cô bek hes nê nan no rưn hyang han sa rang ưi sa in

Did you get my sign? sign?
니가 있어야 일어 일어 나 나
Ni ka is so ya i ro i ro na na
니가 없어 시름시름 앓아외면하지 마요 날
Ni ka op so si rưm si rư man ha quê myon ha chi ma dô nan
want you by my side, side
파르르 떨리는 나의 입술이
Pha rư rư ton li nưn na ưi ip su ri
하루를 버티지 못할 심장이
Ha ru rưn bo thi chi môs han sim chang i
이대로 멈추는게 두려워 나 모든게
I te rô mom chu nưn kê tu ryo quơ na mô tưn kê
이런 날 구해줘 제발
I ron nan ku he chươ chê ban

숨이 가파
Su mi ka pha
Mayday, dot dot dot dot dot
맘이 아파
Ma mi a pha
Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또
Si ka nưn tô
Tic Toc
흘러만 가
Hưn lo man ka
Tic Toc
들리니 내
Tưn li ni ne

Sign, Sign, dot dot dot dot dot
내안에 니가 또 차오른다
Ne a nê ni ka tô cha ô rưn ta
숨을 꼭 참고 널 참아본다
Su mưn côk cham cô non cha ma bôn ta
널 보내면 무너질 날 알잖아 제발
Non bô ne myon mu no chin na ran cha ha chê ban
숨이 가파
Su mi ka pha
Mayday, dot dot dot dot dot
맘이 아파
Ma mi a pha
Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또
Si ka nưn tô
Tic Toc
흘러만 가
Hưn lo man ka
Tic Toc
들리니 내
Tưn li ni ne

Sign, Sign, dot dot dot dot dot
(제발)
(chê ban)
숨이 가파
Su mi ka pha
Mayday, dot dot dot dot dot
맘이 아파
Ma mi a pha
Mayday, dot dot dot dot dot
시간은 또
Si ka nưn tô
Tic Toc
흘러만 가
Hưn lo man ka
Tic Toc
들리니 내
Tưn li ni ne
Sign, Sign, dot dot dot dot dot

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Be Alright – Yoseob ft. G.Na ft. Gayoon ft. Changseob

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Be Alright – Yoseob ft. G.Na ft. Gayoon ft. Changseob 

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

세상 끝에 홀로 남겨졌을 때
Sê sang cư thê hôn lô nam kyo chyos sưn te
나도 몰래 자꾸 눈물이 흐르죠
na tô môn le cha ku nun mu ri hư rư chyô
함께 있어도 혼자라 느낄 때
Ham kê is so tô hôn cha ra nư kin te
더 이상 슬퍼하지 마 이제는 내 손을 잡아
To i sang sưn pho ha chi ma i chê nưn ne sô nưn cha pa
괜찮아 다시 일어날 수 있어
Kuên chan ha ta si i ro nan su is so

차가운 비가 내려와도 거센 바람이 불어와도
Cha ka un bi ka ne ryo qoa tô ko sên ba ra mi bu ro qoa tô
걱정 마 다시 이겨낼 수 있어
Kok chong ma ta si i kyo nen su is so
함께라면 우린 할 수 있잖아
Ham kê ra myo nu rin han su is chan ha

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
On chê na no ưi kyo thưn chi khyo chun kê
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh
Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh

어둠 속을 혼자 헤매었을 때
O tum sô cưn hôn cha hê me os sưn te
내겐 아무것도 보이지 않았죠
Ne kê na mu kos tô bô i chi an has chyô
가끔 눈물 나게 슬픈 날에는
Ka cưm nun mun na kê sưn phưn na rê nưn
내 손을 잡아주었죠 눈물을 닦아 주었죠
Ne sô nưn cha pa chu os chyô nun mu rưn tak ka chu os chyô
괜찮아 다시 일어날 수 있어
Kuên chan ha ta si i ro nan su is so
차가운 비가 내려와도 거센 바람이 불어와도
Cha ka un bi ka ne ryo woa tô ko sên ba ra mi bu ro woa tô
걱정 마 다시 이겨낼 수 있어
Kok chong ma ta si i kyo nen su is so
함께라면 우린 할 수 있잖아
Ham kê ra myo nu rin han su is chan ha

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

지치고 힘이 들 때 그냥 울고 싶을 때
Chi chi cô hi mi tưn te cư nyang un cô si phưn te
마음껏 울어도 돼 괜찮아 잘 될 거야
Ma ưm kos su ro tô tuê kuên chan ha chan tuên ko ya
주저앉고 싶을 때 기대 쉬고 싶을 때
Chu cho an cô si phưn te ki te suy cô si phưn te
내가 안아줄게
Ne ka a na chun kê

이제는 너의 뒤에 서 있을게
I chê nưn no ưi tuy ê so is sưn kê
언제나 너의 곁을 지켜 줄게
On chê na no ưi kyo thưn chi khyo chun kê
환하게 길을 비춰주는
Hoan ha kê ki rưn bi chươ chu nưn
한줄기 빛이 되어줄게
Han chu ki bi chi tuê o chun kê
서로의 힘이 되어 주기로 해
So rô ưi hi mi tuê o chu ki rô he
우리 함께
U ri ham kê

Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh
Everything’s gonna be alright…alright…alright
Everything’s gonna be alright…oh oh oh…oh oh

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Because I Miss You – CN Blue’s Jung Yong Hwa [You’ve Fallen For Me / Heartstrings OST ]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Because I Miss You – CN Blue’s Jung Yong Hwa [You’ve Fallen For Me / Heartstrings OST ]

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

늘 똑같은 하늘에 늘 같은 하루
Nưn tôk ka thưn ha nư rê nưn ka thưn ha ru
그대가 없는것말고는 달라진게 없는데
Cư te ka op nưn kos man cô nưn tan la chin kê op nưn tê
난 웃고만 싶은데 다 잊은듯이
Na nus cô man si phưn tê ta i chưn tư si
아무일 아닌 듯 그렇게 웃으며 살고픈데
A mu i ra nin tưs cư roh kê u sư myo san cô phưn tê
그리워 그리워서 그대가 그리워서
Cư ri quơ cư ri quơ so cư te ka cư ri quơ so
매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요
Ma in nan hôn cha so man cư te rưn bu rư cô bun lo boa dô
보고파 보고파서 그대가 보고파서
Bô cô pha bô cô pha so cư te ka bô cô pha so
이제 난 습관처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도
I chê nan sưp koan cho rom cư te i rưm man bu rư nê dô ô nưn tô
난 보낸줄 알았죠 다 남김없이
Nan bô nen chu ra ras chyô ta nam ki mop si
아니죠 아니죠 난 아직 그대를 못보냈죠
A ni chyô a ni chyô na na chik cư te rưn môs bô nes chyô
그리워 그리워서 그대가 그리워서
Cư ri quơ cư ri quơ so cư te ka cư ri quơ so
내일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요
Ne in nan hôn cha so man cư te rưn bu rư cô bun lo boa dô

보고파 보고파서 그대가 보고파서
Bô cô pha bô cô pha so cư te ka bô cô pha so
이제 난 습관처럼 그대 이름만 부르네요 오늘도
I chê nan sưp koan cho rom cư te i rưm man bu rư nê dô ô nưn tô

하루하루가 죽을 것만 같은데
Ha ru ha ru ka chu cưn kos man ka thưn tê
어떻게 해야해요
O toh kê he ya he dô

사랑해 사랑해요 그대를 사랑해요
Sa rang he sa rang he dô cư te rưn sa rang he dô
말조차 못하고서 그대를 그렇게 보냈네요
Man chô cha môs ha cô so cư te rưn cư roh kê bô nes nê dô

미안해 미안해요 내 말이 들리나요
Mi an he mi an he dô ne ma ri tưn li na dô
뒤늦은 내 고백을 그댄 들을 수 있을까요
Tuy nư chưn ne cô ba cưn cư ten tư rưn su is sưn ka dô
사랑해요
Sa rang he dô