kyumin, Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lyrics hangul] Love Dust – Kyuhyun

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Love Dust – Kyuhyun

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

 

그댈 사랑한 많은 흔적들을 이젠 지워야겠죠
Cư ten sa rang han man hưn hưn chok tư rư ri chên chi quơ ya kês chyô
그대 사진도 함께 나눈 찻잔도
Cư te sa chin tô ham kê na nun chas chan tô
주인도 없이 남아 있죠
chu in tô op si na ma is chyô
추억만으론 내 미련만으론
Chu ot ma nư rôn ne mi ryon ma nư rôn
더는 의미 없는 모든 것들을
to nư nê mi op nưn mô tưn kos tư rưn

손대면 난 눈물이 흘러서
Sôn te myon nan nun mu ri hưn lo so
바라볼 때면 맘에 멍이 들어서
ba ra bôn te myon ma mê mong i tư ro so
이젠 가슴 시린 추억으로 묻어두려
I chên ka sưm si rin chu o cư rô mu to tu ryo
그대 흔적을 난 지우죠
cư te hưn cho cưn nan chi u chyô

사랑 더 없죠 내게 남은 거라곤 그대의 추억뿐
Sa rang to op chyô ne kê na mưn ko ra côn cư te ưi chu ot bun
반쪽을 잃어 아무 쓸모도 없이 날 무겁게만 할 뿐인데
Ban chô cưn in ho a mu sưn mô tu op si nan mu kop kê man han bu nin tê

나의 눈물도 긴 .나의 한숨도 .이젠 아무 소용없는 걸 알죠
Na ê nun mun tô kin na ê han sum tô i chê na mu sô dông op nưn ko ran chyô

손만 대어도 난 눈물이 흘러서
Sôn man te o tô nan nun mu ri hưn lo so
바라볼 때면 마음에 멍이 들어서
ba ra bôn te myon ma ư mê mong i tư ro so
이젠 가슴 시린 추억으로 남겨질
I chên ka sưm si rin chu o cư rô nam kyo chin
그대 흔적이 너무 많아서 난 아프죠
cư te hưn cho ki no mu man ha so na na phư chyô

꼭 먼지처럼 내 맘 곳곳에 .그 사랑이 남아
Côk mon chi cho rom ne mam côs cô sê cư sa rang i na ma oh oh oh oh oh oh oh oh

그댈 사랑한 그 흔적을 치우죠 내
Cư ten sa rang han cư hưn cho cưn chi u chyô ne
방 가득한 그대의 향기까지도
bang ka tưk han cư te ưi hyang ki ka chi tô
하지만 내 안에 남아있는 사랑은
Ha chi man n a nê na ma is nưn sa rang ưn
지우려 해도 모두 버리려 해도
chi u ryo he tô mô tu bo ri ryo he tô
그게 잘 안되나봐요
Cư kê cha ran tuê nan boa dô
그대가 내 맘에 배어서
cư te ka ne ma mê be o so