Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Walk By – Teen Top

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.

Không được phép đăng lên wedsite khác.

Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Walk By – Teen Top

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com

****

Yeah, we back
Brave Sound
We are Teen Top!
Oh~ I can’t let you go
Please don’t tell me no
전혀 다를 것 하나 없는 그런 나인데
chon hyo ta rưn kos ha na op nưn cư ron na in tê
왜 친구들은 내게 와 다 물어봐
quê chin ku tư rưn ne kê qoa ta mu ro boa
무슨 일 있냐고 어디 아프냐고
mu sư ni ris nya cô o ti a phư nya cô
아무래도 아직은 나 힘든가봐
A mu re tô a chi cưn na him tưn ka boa
나 홀로인 밤이 무서워
na hôn lô in ba mi mu so quơ
달빛에 내 모습 초라할 뿐야
tan bi chê ne mô sưp chô ra han bun ya
너 없이 눈뜨기 두려워
no op si nun tư ki tu ryo quơ
살아있는 게 신기할 뿐야
sa ra is nưn kê sin ki han bu nya
넌 다를 것 같아서
non ta rưn kos ka tha so
모든걸 다 줬어
mô tưn kon ta chươs so
이제와 이게 뭐야 나더러 뭘 어쩌라는 거야
i chê qoa i kê mươ ya na to ro mươ ro cho ra nưn ko ya
너 없이 말야
no op si ma rya
거리를 걷다가 나 길을 걷다가
ko ri rưn kot ta ka na ki rưn kot ta ka
뒤늦게 알았어 헤어졌단 걸
tuy nưck kê a ras so hê o chyos tan kon
노래를 듣다가 눈물이 흘러와
nô re rưn tưt ta ka nun mu ri hưn lo woa
이제야 알았어 니가 떠나갔다는 걸
i chê ya a ras so ni ka to na kas ta nưn kon
Oh ma girl oh ma girl oh ma girl
많이 사랑했나봐 나만 아픈가봐
man hi sa rang hes na boa na ma na phưn ka boa
Oh ma girl oh ma girl oh ma girl
나 정말 바보인가봐요 이게 이별인가봐요
na chong man ba bô in ka boa dô i kê i byo rin ka boa dô
Drop the bass
dro-dro-drop the bass
dro-dro-drop the bass, bass
drop the bass, bass
Drop the bass
dro-dro-drop the bass
dro-dro-drop the bass, bass
drop the bass, bass
너무 늦은 게 아니라 혹시 너도 나와 같다면
no mu nư chưn kê a ni ra hôk si no tô na woa kat ta myon
나 기다릴게 널 여기서 다시 돌아와줘 내게로
na ki ta rin kê no ryo ki so ta si tô ra woa chươ ne kê rô
너는 가고 나만 남아 도저히 못하겠어
no nưn ka cô na man na ma tô cho hi môs ha kês so
너를 잊는 거 지우는 거 어떻게 넌 그리도 쉬웠어
no rư rưck nưn ko chi u nưn ko o toh kê non cư ri tô suy quơs so
애써 아무렇지 않은 척 이별 그거 별거 아닌 척
ye so a mu roh chi an hưn cho ki byon cư ko byon ko a nin chok
해봤지만 결국에 난 오늘도 말야 너 없이 말야
he boas chi man kyon ku kê na nô nưn tô ma rya no op si man rya
거리를 걷다가 나 길을 걷다가
ko ri rưn kot ta ka na ki rưn kot ta ka
뒤늦게 알았어 헤어졌단 걸
tuy nưck kê a ras so hê o chyos tan kon
노래를 듣다가 눈물이 흘러와
nô re rưn tưt ta ka nun mu ri hưn lo woa
이제야 알았어 니가 떠나갔다는 걸
i chê ya a ras so ni ka to na kas ta nưn kon
Oh ma girl oh ma girl oh ma girl
많이 사랑했나봐 나만 아픈가봐
man hi sa rang hes na boa na ma na phưn ka boa
Oh ma girl oh ma girl oh ma girl
나 정말 바보인가봐요 이게 이별인가봐요
na chong man ba bô in ka boa dô i kê i byo rin ka boa dô
1,2,3 go!
Oh~ I can’t let you go
Please don’t tell me no
오늘도 너를 그리며 나홀로 길을 걷다가
Ô nưn tô no rưn cư ri myo na hôn lô ki rưn kot ta ka