2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Falling In Love – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

Falling In Love – 2NE1

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

Touch me over here
Touch me touch me over there
Touch me over here
Touch me over there
Touch me over here
Touch me Touch me over there
Touch touch touch
Yeah yeah

Oh my
내 맘이 왜 이리 설레는지 몰라
Ne ma mi quê I ri son lê nưn chi mô la
이름도 모르는 그대 앞에서 난
I rưm tô mô rư nưn cư re a phê so nan
오 천국 같은 너의 눈빛에 정말
Ô chon kuk ka thưn no ưi nun bi chê chong man
Alright Alright Alright Alright

Tonight I drop it low
기분은 짜릿해
Ki bu nưn cha ris he
심장은 터져
Sim chang ưn tho chyo
Blow
넌 내
Non ne
Johnny Depp
입술이 말라와 내 뼛속 끝까지 저려와
Ip su ri man la woa ne byos sôk kưt ka chi cho ryo woa
눈부신 널 쳐다볼 수 없어
Nun bu sin non chyo ta bôn su op so
boy I’m so blind
진흙 속 진주 난 너의 신부
Chin hưn sôk chin chu nan no ê sin bu
널 내 걸로 만들겠어
Non ne kon lô man tưn kês so
That’s what a queen do

Yeah in the club it’s getting ugly I don’t care
Can’t nobody stop the fire let them haters sit n stare
I keep falling in love, falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kach cô si pho na o tok kê
Boy
Falling in love falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kack cô si pho na o tok kê
Boy

Touch me over here
Touch me touch me over there
Touch me over here
Touch me over there
Touch me over here
Touch me Touch me over there
Touch touch touch
Yeah yeah

Oh my
내가 이래도 되나 싶어
Ne ka I re tô tuê na si pho
lost my mind
네게 반해 정신을 놔버렸나 봐
Nê kê ban he chong si nưn noa bo ryos na boa
니 손끝이 내 몸에 닿는 이 순간
Ni sôn cư thi ne mô mê tah nư ni sun kan
Alright Alright Alright Alright

두근 두근대 난 자존심을 잃지
Tu cưn tu cưn te nan cha chon si mư rin chi
사랑 속에서 난 길을 잃은 길치
Sa rang sô kê so nan ki rư rin hưn kon chi
놓치지 않겠어 방아쇠를 잡아
Nôh chi chi an kês so bang a suê rưn cha pa
니 심장을 향해 쏴
Ni sim chang ưn hyang he soa
blakah blakah

You mine boy
내게 넘어와
Ne kê no mo woa
boy gimme gimme
굳이 밀 당하겠다면 넌
Cư ti min tang ha kês ta myon non
silly silly
끝없는 매력에 나 사고치겠어
Cư thop nưn me ryo kê na sa cô chi kês so
같이 함께하겠어? 너와라면 난
Ka thi ham kê ha kês so? No woa ram yon nan
yes sir

I keep falling in love, falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kach cô si pho na o tok kê
Boy
Falling in love falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kack cô si pho na o tok kê
Boy

난 너밖에 없어
Nan no bak kê op so
내가 기다리고 기다렸던 그
Ne ka ki ta ri cô ki ta ryos ton cư
somebody

non
rollercoaster
내 마음을 들었다 놨다 어떡하니
Ne ma ư mưn tư ros ta noas ta o tok ha ni
너는 어떨지
No nư no ton chi
만약 너도 나와 같다면 말해
Ma nyak no tô na woa kat tam yon man he
tell me
Yeah yeah I just keep falling in love again

I keep falling in love, falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kach cô si pho na o tok kê
Boy
Falling in love falling in love
너만 보면 내 마음이
No man bô myon ne ma ư mi
oh oh oh oh
Falling in love falling in love
널 갖고싶어 나 어떡해
Non kack cô si pho na o tok kê
Boy

Touch me over here
Touch me touch me over there
Touch me over here
Touch me over there
Touch me over here
Touch me Touch me over there
Touch touch touch
Yeah yeah

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hush – Apink

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

Hush – Apink

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Hush hush hush hush
Hush hush hush hush
Hush hush hush hush

자꾸 생각나 너무 떨리고 설레고 우우 우우 우우
Cha ku seng kak na no mu ton li cô son lê cô uh uh uh uh uh uh
(Oh everyday)
이런 맘은 처음이야
I ron ma mưn cho ư mi ya
두근대고 난리야 마음이 마음이 우우
Tu cưn te cô nan ri ya ma ư mi ma ư mi uh uh
oh oh
혹시라도 날 몰라볼까봐
hôk sir a tô na mô la bôn ka boa
내 맘을 이렇게 숨기고 있는데
ne ma mư ri roh kê sum ki cô is nưn tê
절대 말하지마 잠깐만 쉿!
Chon te man ha chi ma cham kan man suys
아직 나를 좋아하지 않을 수도 있잖아
A chik na rưn chô ha ha chi an hưn su tô is chan ha
ooh ooh
Hush hush huh hush hush
아직은 아냐 기다려볼래
a chi cư na nya ki ta ryo bôn le
좀 더 바라볼래
Chôm to bar a bôn le
Hush hush huh hush hush
내가 먼저 말할거야
Ne ka mon cho man han ko ya
더 지켜볼거야
To chi kyo bôn ko ya
ohhh
Hush hush hush hush
Hush hush hush hush

쳐다보지마 자꾸 말 걸지마 그럼 눈치채잖아
chyo ta bô chi ma cha ku man kon chi ma cư rom nun chi che chan ha
(Oh every day)
얼굴이 빨개지고 머리가 멍해져 힘이 빠져와
On ku ri ban ke chi cô mo ri ka mong he chyo hi mi ba chyo woa
oh oh

혹시라도 널 마주친다면
hôk si ra tô nyon ma chu chin ta myon
돌아서서 아무 말 못할텐데
tô ra so so a mu man môs han thên tê
아직 말하지마 잠깐만 쉿!
A chik man ha chi ma cham kan man suys!
아직 나를 모른다고 할 수도 있잖아
A chik na rưn mô rưn ta cô han su tô is chan ha
ooh ooh

Hush hush huh hush hush
아직은 아냐 기다려볼래
a chi cư na nya ki ta ryo bôn le
좀 더 바라볼래
Chôm to bar a bôn le
Hush hush huh hush hush
내가 먼저 말할거야
Ne ka mon cho man han ko ya

더 지켜볼거야 ohh
To chi kyo bôn ko ya
ohhh

I don’t know you who you are
I don’t even know your name
I don’t know what you say
Hush hush hush hush

I don’t know you who you are
I don’t even know your name
I don’t know what you say
Hush hush hush hush

이렇게 꿈에서라도 함께라면
I roh kê ku mê so ra tô ham kê ra myon
난 좋아 이렇게라도 곁에
Nan chô ha I roh kê ra tô kyo thê
with you

혹시라도 날 몰라볼까봐
hôk sir a tô na mô la bôn ka boa

내 맘을 이렇게 숨기고 있는데
ne ma mư ri roh kê sum ki cô is nưn tê

절대 말하지마 잠깐만 쉿!
Chon te man ha chi ma cham kan man suys

아직 나를 좋아하지 않을 수도 있잖아 ooh ooh
A chik na rưn chô ha ha chi an hưn su tô is chan ha
ooh ooh

Hush hush huh hush hush
아직은 아냐 기다려볼래
a chi cư na nya ki ta ryo bôn le
좀 더 바라볼래
Chôm to bar a bôn le
Hush hush huh hush hush
내가 먼저 말할거야
Ne ka mon cho man han ko ya
더 지켜볼거야
To chi kyo bôn ko ya
ohhh
Hush hush hush hush
Hush hush hush hush

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Trap – Henry

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 

 ***

Trap – Henry

Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

움직일 수 없어 왜 나는 무거워져 가기만 해

Um chi kin su op so que na nưn mu ko quơ chyo ka ki man he

네 맘 구석에 놓여진 채 놓인 채

Nê mam ku so kê nô hyo chin che nô hin che

네게 닿고 싶은데 그저 컴컴한 이 어둠 속에

Nê kê tah cô si phưn tê cư cho khom khom ha ni o tum sô kê

자꾸 가라앉아 같은 곳에 그 곳에

Cha ku ka ra an cha ka thưn cô sê cư cô sê

 

네 안에서 점점 난 잊혀져 가

Nê a nê so chom chom na nick hyo chyo ka

늘 머물러 있는 이 사랑 안에

Nưn mo mun lo is nư ni sa rang a nê

Oh

nan

I’m Trapped I’m Trapped

 

* 나는 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나봐

Na nưn chi chyo ka na hôn cha so man ku mưn ku cô is na boa

세게 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니

Sê kê hưn tư ro na rưn ke quơ chu kês ni ke quơ chi kês ni

I’m Trapped I’m Trapped

난 나를 잃어가 너 없인 나의 이름 조차 기억이 안 나

Nan na rư nin ho ka no op sin na ưi I rưm chô cha ka o ki an na

이젠 네 안에서 나를 놓아주겠니 놓아주겠니

I chên nê a nê so na rưn nô ha chu kês ni nô ha chu kês ni

I’m Trapped I’m Trapped

I’m Trapped Oh

I’m Trapped Oh-

 

너와 난 이렇게 달라져 가는데

No woa na ni roh kê tan la chyo ka nưn tê

너의 끝이 없는 욕심에 그 욕심에

No ưi cư thi op nưn dôk si mi cư dôk si mê

너라는 새장에 작은 새장 안에 버려진 새

No ra nưn se chang ê cha cưn se chang a nê boy o chin se

 

날아갈 수 조차 난 없는데 없는데

Na ra kan su chô cha nan op nưn tê op nưn tê

 

네 안에서 점점 난 약해져 가

Nê a nê so chom chom na nick hyo chyo ka

늘 머물러 있는 이 사랑 안에

Nưn mo mun lo is nư ni sa rang a nê

Oh

nan

I’m Trapped I’m Trapped

 

* REPEAT

I’m Trapped Oh- I’m Trapped Yeah-

 

널 잊고 싶어 (널 잊고 싶어)

No rick cô si pho (No rick cô si pho)

날아가고 싶어 (날아가고 싶어)

Na ra ka cô si pho (Na ra ka cô si pho)

널 내려놓고 (널 내려놓고)

Non ne ryo nô cô (Non ne ryo nô cô)

자유롭고 싶어 (자유롭고 싶어)

Cha yu rôp cô si pho (Cha yu rôp cô si pho)

 

* REPEAT X2

I’m Trapped Oh- Ooh- Ooh-