Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Sad Crying – Lee Soo Young

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Sad Crying – Lee Soo Young
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

잊겠습니다, 내일도 그리울 테니
ick kês sưp ni ta, ne in tô cư ri un thê ni.

꽃 피고 봄이 오면 넌 내 곁에 올까
Côck phi cô bô mi ô myon non ne kyo thê ôn ka
해 저문 언덕에서 널 기다릴 거야
He cho mu non to kê so non ki ta rin ko ya
고요한 밤 너의 온기가 뺨을 적실
Cô dô han bam no ê ôn ki ka ba mưn chok sin
때 오늘도 그 밤처럼 널 노래할 거
te ô nưn tô cư bam cho rom non nô re han ko ya
내일이면 사라질 거야
Ne I ri myon sa rang chin ko ya
소리 없이 불어왔던 아픔도
Sô ru op si bu ro woas to na phưm tô
슬픔도 고통도 계절이 바뀌면
Sưn phưm tô cô thông tô kyê cho ri ba kuy myon
모두 없어질 거야
Mô tu op so chin ko ya
그리곤 홀연히 사라진 당신
Cư ri côn hô ryon hi sa ra chin tang sin
스쳐간 바람처럼 영영 떠나 가버린 당신
Sư chyo kan ba ram cho ro myong yong to na ka bo rin tang sin
오늘도 당신이 없는 이곳에서
Ô nưn tô tang si ni op nư ni cô sê so
하지만 당신의 흔적이 없는 곳이
Ha chi man tang si nê hưn cho ki op nưn cô si
없는 이곳에서 어찌 살아야할지
Op nư ni cô sê so o chi sa ra ya han chi

못내 걸음을 걸어야할지 울음을 할지
Môs ne ko rư mưn ko ro ya han chi u rư mưn han chi
물음이 찰진 별 헤는 동녘 그리움 자옥한 하늘을
mu rư mi chan chin byon hê nưn tông nyok cư ri um cha ôk han ha nư rưn
망연히 바라볼 뿐 난 오늘도
Mang yon hi ba ra bôn bun na nô nưn tô
당신을 그리며 때 없이 노래합니다
Tang si nưn cư ri myo te op si nô re hap ni ta
구멍 난 가슴에 당신을 품고 끝없이
Ku mong nan ka sư mê tang si nưn phum cô cư tho pi
춤을 춥니다 짝 잃은 새처럼
Chu mưn chup ni ta cha kin hưn se cho rom
애처로운 달빛을 벗 삼아
Ye chp rô un tan bi chưn bos sa ma

슬피 웁니다 눈물이 마르면
Sưn phi up ni ta nun mu ri ma rư myon
당신이 떠나간 자리를 서성입니다
tang si ni to na kan cha ri rưn so song ip ni ta
외로워 내 말을 들어줄 사람이 필요해
Quê rô quơ ne ma rưn tư ro chun sa ra mi phin dô he
가슴이 시려 차가워 누가 날 여기서 꺼내줘
Ka sư mi si ryo cha ka quơ nu ka na ryo ki so ko ne chươ

끝없는 고난과 시련 달콤한 인생과
Cư thop nưn cô nan koa sir yon tan khôm ha nin seng koa
끝없는 외로움은 데칼코마니
cư thop nư nuê rô u mưn tê khan khô ma ni
행복을 부르는 주문을 맘속으로 수없이 외쳐본다
heng bô cưn bu rư nưn chu mu nưn mam sô cư rô su op si quê chyo bôn ta
반쯤 감긴 눈으로 잠든 외로움을 달래본다
ban chưm kam kin nu nư rô cham tư nuê rô u mưn tan le bôn ta
밤이 지나고 바위틈에서 꽃이 피면 그대는 올까
ba mi chi na cô ba quy thư mê so cô chi phi myon cư te nư nôn ka
하염없는 빗물은 가엽게도 가녀린
Ha myo mop nưn bis mu rưn ka yop kê tô ka nyo rin
낙엽처럼 춤을 추고 하릴없이
Na kyop cho rom chu mưn chu cô ha ri rop si
피고 지는 내 맘을 알까
phi cô chi nưn ne ma mư ran ka
꽃 피고 봄이 오면 넌 내 곁에 올까
Côck phi cô bô mi ô myon non ne kyo thê ôn ka
해 저문 언덕에서 널 기다릴 거야
He cho mu non to kê so non ki ta rin ko ya

고요한 밤 너의 온기가 뺨을 적실
Cô dô han bam no ê ôn ki ka ba mưn chok sin
때 오늘도 그 밤처럼 널 노래할 거야 널 잊게
te ô nưn tô cư bam cho rom non nô re han ko ya no rick kê
모두가 잠든 달빛 아래서 별과 바람
mô tu ka cham tưn tan bi cha re so byon koa ba ram
당신과 나 이렇게 우리만 깨어서 조용히 속삭였지
Tang sin koa na I roh kê u ro man ke o so chô dông hi sôk sa kyos chi

그때 우리는 말없이 서로의 상처를 꺼내놨고
Cư te u ri nưn ma rop si so rô ê sang cho rưn ko ne noas cô
서로가 서로의 비밀을 맘으로 묶고
so rô ka so rô ê bi mi rưn ma mư rô môk cô
언제가 될지도 모르는 그 날을
On chê ka tuên chi tô mô rư nưn cư na rưn
그리며 굳건히 약속했지 그때
Cư ri myo kut kon hi yak sôk hes chi cư te
그렇게 스쳐간 당신의 눈가에 눈물이 빛났고
Cư rok kê sư chyo kan tang si nê nun ka ê nun mu ri bick nas cô
내 맘에 아련히 피어난 한 송이 국화꽃
ne ma mê a ryon hi phi o nan han song I kuk hoa côck
그 꽃을 당신께 드리게 될 줄 꿈에도 몰랐었지
Cư cô chưn tang sin kê tư ri kê tuên chunk u mê tô môn las sos chi
난 오늘도 떠나간 당신을 그리며
na nô nưn tô to na kan tang si nưn cư ri myon
때 없이 노래를 부르지 난
Te op si nô re rưn bu rư chi nan

외로워 내 말을 들어줄 사람이 필요해
Quê rô quơ ne ma rưn tư ro chun sa ra mi phin dô he
가슴이 시려 차가워 누가 날 여기서 꺼내줘.
Ka sư mi si ryo cha ka quơ nu ka na ryo ki so ko ne chươ
끝없는 고난과 시련
Cư thop nưn cô nan koa si ryon
달콤한 인생과 끝없는 외로움은 데칼코마니
tan khôm ha nin seng koa cư thop nư nuê rô u mưn tê kan khô ma no
행복을 부르는 주문을 맘속으로 수없이 외쳐본다
heng bô cưn bu rư nưn chu mu nưn mam sô cư rô su op si quê chyo bôn ta
반쯤 감긴 눈으로 잠든 외로움을 달래본다
Ban chưm kam kin nu nư rô cham tư nuê rô u mưn tan le bôn ta
밤이 지나고 바위틈에서
Ba mi chi na cô ba quy thư mê so
꽃이 피면 그대는 올까
cô chi phi myon cư te nư nôn ka
하염없는 빗물은
Ha yo mop nưn bis mu rưn
가엽게도 가녀린
Ka yop kê tô ka nyo rin
낙엽처럼 춤을 추고
Na kyop cho rom chu mưn chu cô
하릴없이 피고 지는 내 맘을 알까
Ha ri nop si phi cô chi nưn ne ma mư ran ka
불러도 대답 없는 너
Bun lo tô te ta pop nưn no
말없이 기다리는 나
Ma rop si ki ta ri nưn na
여전히 대답 없는 너
Yo chon hi te ta pop nưn no
아직도 기다리는 나
A chik tô ki ta ri nưn na
불러도 대답 없는 너
Bun lo tô ta ta pop nưn no
니 모습이 보이지 않아
Ni mô sư pi pô i chi an ha
말없이 기다리는 나
Ma rop si ki ta ri nưn na
니 소리가 들리지 않아
ni sô ri ka tưn li chi an ha
여전히 대답 없는 너
Yo chon hi te ta pop nưn no
언제나 같은 자리에서
On chê na ka thưn cha ri ê so
시간이 흐르고 세월이
Si ka ni hư rư cô sê quơ ri
변해도 오늘도 너를 기다려
Byon he tô ô nưn tô no rưn ki ta ryo
꽃 피고 봄이 오면 넌 내 곁에 올까
Côck phi cô bô mi ô myon non ne kyo thê ôn ka
해 저문 언덕에서 널 기다릴 거야
He cho mu non to kê so non ki ta rin ko ya
고요한 밤 너의 온기가 뺨을 적실
Cô dô han bam no ê ôn ki ka ba mưn chok sin
때 오늘도 그 밤처럼 널 노래할 거야 널 잊게
te ô nưn tô cư bam cho rom non nô re han ko ya ya no rick kê

꽃 피고 봄이 오면 넌 내 곁에 올까
Côck phi cô bô mi ô myon non ne kyo thê ôn ka
해 저문 언덕에서 널 기다릴 거야
He cho mu non to kê so non ki ta rin ko ya
고요한 밤 너의 온기가 뺨을 적실
Cô dô han bam no ê ôn ki ka ba mưn chok sin
때 오늘도 그 밤처럼 널 노래할 거야 널 잊게
te ô nưn tô cư bam cho rom non nô re han ko ya ya no rick kê
내일이면 사라질 거야
Ne I ri myon sa rang chin ko ya
소리 없이 불어왔던 아픔도
Sô ru op si bu ro woas to na phưm tô
슬픔도 고통도 계절이 바뀌면
Sưn phưm tô cô thông tô kyê cho ri ba kuy myon

모두 없어질 거야
Mô tu op so chin ko ya
그리곤 홀연히 사라진 당신
Cư ri côn hô ryon hi sa ra chin tang sin
스쳐간 바람처럼 영영 떠나 가버린 당신
Sư chyo kan ba ram cho ro myong yong to na ka bo rin tang sin
있겠습니다
Is kês sưp ni ta
오늘도 같은 자리에서
Ô nưn tô ka thưn cha ri ê so

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Rain Sound – B.A.P

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Rain Sound – B.A.P
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

B.A.P – Rain Sound

What’s going on – b1a4
Sad crying – lee soong young

어 우워 어우워 우워 어우워 우워 어우워
Oh uh quơ oh uh quơ u quơ o u quơ u quơ o u quơ
너란 여잔 혼란스러운 문답
Non ra nyo chan hôn nan sư ro un mun tap
난 입을 다문다
Na ni pưn ta mun ta
사랑을 이별에 묻다
Sa rang ư ri byo rê mun ta
창밖엔 잊어버린 비바람이 분다
Chang bak kê ni cho bo rin bi bar a mi bun ta
새벽에 듣는 라디오 소리엔 익숙한 음악들
Se byo kê tưt tưn ra ti ô sô ri ê nik suk ha nư mak tưn
니 생각나기엔 딱 좋아
Ni seng kak na ki ên tak chông a
비어있는 커피잔 두 개
Bi o is nưn kho phi chan tu ke
니가 없는 자리, 난 외로움과 다투네
Ni ka op nưn cha ri, na nuê rô um koa ta thu nê
혼자 길거리를 걷다
Hôn cha kin ko ri rưn kot ta
자주 가던 카페, 영화관을 본다
Cha chu ka ton ka phê yong hoa koa nưn bôn ta

나조차 추억에 잠기는데 넌 어떨까?
Na chô cha chu o kê cham ki nưn tê no no ton ka?
이 날씨, 온기, 스치는 바람까지도 기억이 날까?
I nan si, ôn ki, sư chi nưn ba ram ka chi tô ki o ki nan ka?
그저 지나간 흑백필름처럼 잊혀질 사람
Cư cho chi na kan hưk bek phin rưm cho ro mick hyo chin sa ram
아직도 널 그리워하다 난 잠이 들어
A chik tô non cư ri quơ ha ta nan cha mi tư ro
비 내리는 밤, 오늘은 난 잠 못 이뤄
Bi ne ri nưn bam, ô nư rưn nan cham mô si rơ
이 빗소리가 니 목소린지
I bis sô ri ka ni môk sô rin chi
날 부르는 소린지 나만 널 생각하니?
Nan bu rư nưn sô rin chi, na man non seng kak ha ni?
이 비가 나를 위로해줄까
I bi ka na rư ruy rô he chun ka
이런 내 맘을 알까? 자꾸 니가 생각나
I ron ne ma mư ran ka? Cha ku ni ka seng kak na

어 우워 어우워 우워 어우워 우워 어우워
Oh uh quơ oh uh quơ u quơ o u quơ u quơ o u quơ
널 연필로 그려보다 내리는 빗물이란 지우개로 지워본다.
No ryon phin rô cư ryo bô ta ne ri nưn bis mu ri ran chi u ke rô chi quơ bôn ta
어 우워 어우워 우워 어우워 우워 어우워
Oh uh quơ oh uh quơ u quơ o u quơ u quơ o u quơ
널 오늘도 그려본다, 내가 널 지울 수 있을까?
No rô nưn tô cư ryo bôn ta, ne ka non chi un su is sưn ka?
새빨간 우산
Seng ban ka nu san
축축이 젖은 옷과 운동화
Chuk chu ki cho chư nôs koa un tong hoa
보일러를 껐다 켰다
Bô in lo rưn kos ta kyos ta
뭘 해도 마르지 않아
Mươn he tô ma rư chi an ha
그게 내 맘인지 아닌지
Cư kê ne ma min chi a nin chi
혼란스러운 문답
Hôn ran sư ro un mun tap
비 내리던 날, 너에게 반해서
bi ne ri ton nan, no ê kê ban he so
우린 서로를 참 많이도 사랑했어
U rin so rô rưn cham man hi tô sa rang hes so
그럴 필요 없었던 것만 같아서
Cư ron phin dô op sos ton kos man ka tha so
막 맘이 아퍼(맘이 아퍼)
Mak ma mi a pho (ma mi a pho)
(맨 처음부터 내 왼쪽 가슴에 널 안고 진하게 남겨)
(men cho ưm bu tho ne quên chôk ka sư mê no ran cô chin ha kê nam kyo)
지금은 깊숙이 박혀버린 파편처럼 남아서
Chi cư mưn kip su ki bak hyo bo rin pha phyon cho rom na ma so
넌 나를 끌어당겨
Non na rưn cư ro tang kyo
너 없이도 살 수 있단 거짓말해버린 것 같아 맘을 버리지만
Non op si tô san su is tan ko chis man. he bo rin kos ka tha ma mưn bo ri chi man
아직도 널 그리워하다 난 잠이 들어
A chik tô non cư ri quơ ha ta nan cha mi tư ro
비 내리는 밤, 오늘은 난 잠 못 이뤄
Bi ne ri nưn ba mô nư rưn nan cham mô si rơ
이 빗소리가 니 목소린지
I bis sô ri ka ni môk sô rin chi
날 부르는 소린지 나만 널 생각하니
Nan bu rư nưn sô rin chi na man non seng kak ha ni?
이 비가 나를 위로해줄까
I bi ka na rư ruy rô he chun ka
이런 내 맘을 알까 자꾸 니가 생각나
I ron ne ma mư ran ka? Cha ku ni ka seng kak na
하늘아 날 도와줘
Ha nư ra nan tô woa chươ
이 비를 좀 멈춰줘
I bi rưn chôm mom chươ chươ
그 애를 잊을 수 있게
Cư ye rư ri chưn su is kê
Oh No

이 빗소리가 니 목소린지
I bis sô ri ka ni môk sô rin chi
날 부르는 소린지 나만 널 생각하니
Nan bu rư nưn sô rin chi na man non seng kak ha ni?
이 비가 나를 위로해줄까
I bi ka na rư ruy rô he chun ka
이런 내 맘을 알까? 자꾸 니가 생각나
I ron ne ma mư ran ka? Cha ku ni ka seng kak na

어 우워 어우워 우워 어우워 우워 어우워
Oh uh quơ oh uh quơ u quơ o u quơ u quơ o u quơ
창 밖에 울리는 빗소리
Chang bak kê un li nưn bis sô ri
생각이 나, 우리의 기억이
Seng ka ki na, u ri ê ki o ki
I cant leave without u girl
비 내리는 날이면 그리워, 너와의 입맞춤
Bi ne ri nưn na ri myon cư ri quơ, no qoa ê ip mack chum

어 우워 어우워 우워 어우워 우워 어우워
Oh uh quơ oh uh quơ u quơ o u quơ u quơ o u quơ
창 밖에 울리는 빗소리
Chang bak kê un li nưn bis sô ri
생각이 나, 우리의 기억이
Seng ka ki na, u ri ê ki o ki
I cant leave without u girl
비 내리는 날이면 언제든 너와 마주치는걸
Bi ne ri nưn na ri myon on chê tưn no woa ma chu chi nưn kon