Uncategorized

[PATA] What About Love

Bài phiên này là dành tặng riêng cho @Ừh là khoảng cách. 

Lần đâu phiên tiếng Anh đấy 🙂 đọc mà mắc cười không thôi.  

 

I-I’m feeling your thunder
A a, am phi ling yo thân đơ
The storm’s getting closer
đờ stom s gét ting clâu sờ
This rain is like fire
đis ren i lai fai ờ
And my-my world’s going under
èn mai-mai quơ s gô ing ân đờ
And I can’t remember
èn ai cen rè mem bơ
The reason that you got off the line
đờ ri sân đat you gót óp đơ lai
You’re moving on, you say
you mu ving on you say
Here I stay
hia ai s-tay
I’ll take this pain
ai tách đis ban
Yeah, I can’t, I can’t
yeh, ai cen, ai cen

But what about love?
bợt what a bao lớp?
What about our promises?
what a bao ao pro mis si?
What about love?
what a bao lớp?
You take it off and leave me nothing
you tách ít ớp, èn li me nô thing
What about love?
what a bao lớp?
What about us ’til the end?
what a bao ớs til đì èn
What about love?
what a bao lớp?
You cut my wings, and why i’m falling
you cút mai wing, èn quai am phon ling
What about love? What about love?
what a bao lớp? what a bao lớp?

Why you’re colder than winter?
quai you con đơ đan win tơ?
You’re switching the picture
you swít ching đờ píc trờ
You used to be perfect, yeah.
you diu to be bơ phẹc, yeh
Once you’re hot like the summer
quăn you hót lai đờ sâm mờ
Please help me remember
pơ li hép me rì mem bơ
The reason that you said “bye bye bye”
đơ rí sân đat you sát “bai bai bai”

You’re moving on, you say
you mu ving on, you say
Here I stay
hia ai s-tay
I’ll take this pain
ai tách đis ban
Yeah, I can’t, I can’t
yeh, ai cen, ai cen
But what about love?
bợt what a bao lớp?
What about our promises?
what a bao ao pro mis si?
What about love?
what a bao lớp?
You take it off and leave me nothing
you tách ít ớp, èn li me nô thing
What about love?
what a bao lớp?
What about us ’til the end?
what a bao ớs til đì èn
What about love?
what a bao lớp?
You cut my wings, and why i’m falling
you cút mai wing, èn quai am phon ling
What about love? What about love?
what a bao lớp? what a bao lớp?

Uh uh uh uh uh uh uh uh What about-what about love?
ò ó o o ò o ó ò what a bao-what a bao lớp?
Uh uh uh uh uh uh uh uh What about-what about love?
ò ó o o ò o ó ò what a bao-what a bao lớp?
Uh uh uh uh uh uh uh uh What about-what about love?
ò ó o o ò o ó ò what a bao-what a bao lớp?
Uh uh uh uh uh uh uh uh What about-what about love?
ò ó o o ò o ó ò what a bao-what a bao lớp?

You’re moving on, you say
you mu ving on you say
Here I stay
hia ai s-tay
Watching every night get colder
what chin e ry nai gét con đơ
You’re moving on, you say
you mu ving on you say
Here I stay
hia ai s-tay
I’ll take this pain
ai tach đis pen
Yeah, I can’t, I can’t
yeh, ai cen, ai cen

But what about love?
bợt what a bao lớp?
What about our promises?
what a bao ao pro mis si?
What about love?
what a bao lớp?
You take it off and leave me nothing
you tách ít ớp, èn li me nô thing
What about love?
what a bao lớp?
What about us ’til the end?
what a bao ớs til đì èn
What about love?
what a bao lớp?
You cut my wings, and why i’m falling
you cút mai wing, èn quai am phon ling
What about love? What about love?
what a bao lớp? what a bao lớp?

What about love? (What about-what about love what about)
what a bao lớp? (what a bao-waht a bao lớp what a bao)
What about love? (What about-what about love what about)
what a bao lớp? (what a bao-what a bao lớp what a bao)
What about love?
what a bao lớp?