Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hot Times – SM The Ballad

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Hot Times – SM The Ballad
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

Hey! I’m gonna tell about this, this story about “love” of men

Yeah Yeah My baby baby

 

Hot Times

내가 너를 눈뜰 때

Nê ka no rưn nun tưn tê

All my life time

오직 너만 가져도 돼

Ô chik no man ka chyo tô tuê

날 흔들고 시련 줘도, 인정할 수밖에없는걸 넌 하나뿐인 내 사람

Nan hưn tưn cô si ryon chươ tô, in chong han su bak kê op nưn kon non ha na bu nin ne sa ram

난 현실에 지쳐 부딪히고 싸워봐도 이놈의 세상 절대로 만만하지 않아

Nan hyon si rê chi chyo bu tick hi cô sa quơ boa tô I nô mê sê sang chon te rô man man ha chi an ha

난 남자니까 모두 참아 모두모두 견뎌

Nan nam cha ni ka mô tu cha ma mô tu mô tu kyon tyo

I don’t wanna be there

난 외롭고 때론 무섭고 이유조차 몰랐다

Na nuê rôp cô te rôn mu sop cô I yu chô cha môn las ta

너를 만나 달라졌어 난 더 이상 난 두렵거나 아프지 않아

No rưn man na tan la chyos so nan to I sang nan tu ryop ko na a phư chi an ha

난 하루하루 기대 속에 살아 너니까 난 괜찮아

Nan ha ru ha ru ki te sô kê sa ra no ni ka nan kuen chan ha

Hey girl, listen!

 

 

Hot Times

네 입술을 훔칠 때 내 심장도 모두 재가 되고 말아

Nê ip su rưn hum chin te ne sim chang tô mô tu che ka tuê cô ma ra

다 하얗게 밤을 새도 아직 목이 말라서 나를 멈출 수가 없었지

Ta ha yah kê ba mưn se tô a chik mô ki man ra so na rưn mom chun su ka op sos chi

Hot Times

내가 너를 눈뜰 때

Nê ka no rưn nun tưn tê

All my life time

오직 너만 가져도 돼

Ô chik no man ka chyo tô tuê

날 흔들고 시련 줘도 인정할 수밖에 없는걸 넌 하나뿐인 내 사람

Nan hưn tưn cô si ryon chươ tô, in chong han su bak kê op nưn kon non ha na bu nin ne sa ram

 

 

 

점점 난 너만 앓게 되는걸 두 눈이

Chom chom nan no ma nan kê tuê nưn kon tu nu ni

멀어도 너만은 금방 알아차릴 수 있겠는걸

Mo ro tô no ma nưn cưm bang a ra cha rin su is kês nưn kon

네 향기와

Nê hyang ki woa

(Do you know)

너의 체온이

No ê chê ô ni

(What I’m sayin’)

이 공간을 가득하게 채울 테니까

I công ka nưn ka tưk ha kê che un thê ni ka

난 멋 부리기 싫다 솔직하고 싶다

Nan mos bu ri ki sin ta sôn chik ha cô sip ta

네 곁에서라면 머슴인 것도 난 괜찮다

Nê kyo thê so ra myon mo rư min kos tô nan kuen chan ta

날 바보 같은 놈이라고 놀려도

Nan ba bô ka thưn nô mi ra cô nôn lyo tô

I’ll promise you, I’ll stay with you, No matter what my reason (is) baby

 

Hot Times

네 입술을 훔칠 때 내 심장도 모두 재가 되고 말아

Nê ip su rưn hum chin te ne sim chang tô mô tu che ka tuê cô ma ra

다 하얗게 밤을 새도 아직 목이 말라서 나를 멈출 수가 없었지

Ta ha yah kê ba mưn se tô a chik mô ki man ra so na rưn mom chun su ka op sos chi

Hot Times

내가 너를 눈뜰 때

Nê ka no rưn nun tưn tê

All my life time

오직 너만 가져도 돼

Ô chik no man ka chyo tô tuê

날 흔들고 시련 줘도 인정할 수밖에 없는걸 넌 하나뿐인 내 사람

Nan hưn tưn cô si ryon chươ tô, in chong han su bak kê op nưn kon non ha na bu nin ne sa ram

 

 

[Rap]
너와 함께하는 이 시간 수도 셀 수 없이 주고받은 수많은 키스

No woa ham kê ha nư ni si kan su tô sên su op si chu cô ba tưn su man hưn khi sư

우린 영원히 헤어지지 말자 절대로 절대로 찢어지지 말자

U ri yong quơn hi hê o chi chi man cha chon te rô chon te rô chi cho chi chi man cha

덕수궁 돌담길 같은 건 걷지 말기 키스 할 때는 도중에 눈뜨지 않기

Tok su kung tôn tam kin ka thưn kon kot chi man ki khi sư han te nưn tô chung ê nun tư chi an ki

새끼손가락 잡은 채 걷지 말기 우리 예쁜 사랑 절대 시험하기 싫다

Se ki sôn ka rak cha pưn che kot chi man ki u ri yê bưn sa rang chon te si hom ha ki sin ta

Yeah Yeah Yeah My baby

곁에 있어도 그리워 지는 것 너만

Kyo thê is so tô cư ri quơ chi nưn kos no man

생각하면 가슴한쪽이 아려오는 것

Seng kak ha muon ka sưm han chô ki a ryo ô nưn kos

“사랑해”라는 말에 눈물 흘리는

“ sa rang hê ” ra nưn ma rê nun mun hưn li nưn

것 내편이 돼주고 믿어주는 이게 사랑이란 걸

Kos ne phyo ni tuê chu cô mi to chu nư ni kê sa rang I ran kon

 

Hot Times

네 입술을 훔칠 때 내 심장도 모두 재가 되고 말아

Nê ip su rưn hum chin te ne sim chang tô mô tu che ka tuê cô ma ra

다 하얗게 밤을 새도 아직 목이 말라서 나를 멈출 수가 없었지

Ta ha yah kê ba mưn se tô a chik mô ki man ra so na rưn mom chun su ka op sos chi

Hot Times

내가 너를 눈뜰 때

Nê ka no rưn nun tưn tê

All my life time

오직 너만 가져도 돼

Ô chik no man ka chyo tô tuê

날 흔들고 시련 줘도 인정할 수밖에 없는걸 넌 하나뿐인 내 사람

Nan hưn tưn cô si ryon chươ tô, in chong han su bak kê op nưn kon non ha na bu nin ne sa ram

 

덕수궁 돌담길 같은 건

Tok si kung tôn ram kin ka thưn kon

걷지 말기 키스 할 때는

Kot chi man ki khi sư han te nưn

도중에 눈뜨지 않기

Tô chung ê nun tư chi an ki

새끼손가락 잡은 채 걷지

Se ki sôn ka rak cha pưn che kot chi

말기 우리사랑 절대로 절대로

Man ki u ri sa rang chon te rô chon te rô

시험하지 말기 시험하지 말기

Si hom ha chi man ki si hom ha chi man ki
Yeah