BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Doom Dada – TOP

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Doom Dada – TOP
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Long time no see
Long time no see
Long time no see
Long time no see
Long Long time no see
Long time no see
간질간질 해
kan chin kan chin he
어린 애들은 가 구석에
o rin ye tư rưn ka ku so kê
나 그대의 Taste를 바꿔주는
na cư te ê Taste rưn ba kươ chu nưn
Sommelier
뜨끈뜨끈할 때 후후불어 함께 옛다
tư cưn tư cưn han te hu hu bu ro ham kê yês ta
던져줄때 감사하며 고개숙여 만세
ton chyo chun te kam sa ha myo cô ke su kyo man sê
Hey Mister ster
나 타타탑
na tha tha thap
진짜가 나가신다
chin cha ka na ka sin ta
뜨끈뜨끈 할때
tư cưn tư cưn han te
후후 잘불어 나Rap할때 너무 Hot 해
hu hu chan bu ro na RAP han te no mu HOT he
얼마안됐어 이 탄내 어떡할래
on ma an tuês so i than ne o tok han le
잠재된 세포가 흐르는 자여
cham che tuên sê phô ka hư rư nưn cha yo
최후의 무기를 본적 있나요
chuê hu ê mu ki rưn bôn cho kis na dô
잠자는 영혼의 가녀린 고막에
cham cha nưn yong hô nê ka nyo rin cô ma kê
가시를 찌르니 활활 타요
ka si rưn chi rư ni hoan hoan tha dô
잠재된 세포가 흐르는 자여
cham che tuên sê phô ka hư rư nưn cha yo
가시를 찌르니 활활 타요
ka si rưn chi rư ni hoan hoan tha dô
Oh God God God God
고막을 씻기는
cô ma cưn sis ki nưn
Shower
멈추지 않는 뜨거운 영혼
mom chu chi an nưn tư ko un yong hôn
저 넓은 터전에서 우리같이 춤춰요
cho non bưn tho chi nê so u ri ka thi chum chươ dô
멈추지 않는 뜨거운 영혼
mom chu chi an nưn tư ko un yong hôn
Let’s Go
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
행진
heng chin
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
난 21세기 범상치 않은
nan 21 sê ki bom sang chi an hưn
Korean
MIC
를 쥔 신들린
rưn chuyn sin tưn lin
Rap basquiat
오랜만에 입을 푼다 난 한 곡이면 끝나
ô ren me nê i pưn phun ta nan han cô ki myon kưt na
널 미치게 하지만 나는 맑은
non mi chi kê ha chi man na nưn man cưn
pinot noir
뼈가 녹아도 나 좋아 광란에
byo ka nô ka tô na chô ha koang ra nê
끝장을 봐요
kưt chang yôn boa dô
다 그대로 이대로 또 새로운
ta cư te rô i te rô tô se rô un
세상을 봐요
sê sang ưn boa dô
복잡한 세상에 시끄런 소리들
bôk chap han sê sang ê si cư ron sô ri tưn
총알 넣고 탕탕탕
chông an noh kê thang thang thang
거친 숨 학학 내쉬고
ko chin sum hak hak ne suy cô
DOOM
DA DA DIVI DA
가나다라마바사
ka na ta ra ma ba sa
아자차카타파하 늘이 보우하사
a cha cha kha tha pha ha nư ri bô u ha sa
우주 위를 보고 듣는 느낌 난
u chu quy rưn bô cô tưt nưn nư kim nan
겁 없는 몽상가
ko pop nưn mông sang ka
도망가 안 도망가
tô mang ka an tô mang ka
너희 지금 물만났어
no hê chi cưm mun man nas so
God God God God
고막을 씻기는
cô ma cưn sis ki nưn
Shower
멈추지 않는 뜨거운 영혼
mom chu chi an nưn tư ko un yong hôn
저 넓은 터전에서 우리같이 춤춰요
cho non mưn tho cho nê so u ri ka thi chum chươ dô
멈추지 않는 뜨거운 영혼
mom chu chi an nưn tư ko u nyong hôn
Let’s Go
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
행진
heng chin
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
행진
heng chin
Mass media
침착하고 새
cham chak ha cô se
영감을 감당해
yong ka myôn kam tam he
DOOM DADA DIVI DA na
명상으로 제 3세계를 관찰해
myong sang ư rô chê sêck sê kyê rưn koan chan he
신이 주신 인류의 힘
si i chu si nin ryu ê him
더 눈부신 문명의
to nun bu sin mun myong ê
Win
DOOM DADA DIVI DA
새 생명에 푸른빛이 비추길
se sang myong ê phu rưn bi chi bi chu kin
돌아 돌아 돌고 돌아 거꾸로만
tô ra tô ra tôn cô tô ra ko ku rô man
돌아 돌아
tô ra tô ra
입만살은 인간들의 목소리만
ip man sa rư nin kan tư rê môk sô ri man
겉돌아
kot tô ra
몰아몰아 몰고 몰아 지글지글
mô ra mô ra môn cô mô ra chi cưn chi cưn
모락모락
mô rak mô rak
과열이된 Media가 사람들을 몰아
koa yo ri tuê MEDIA ka sa ram tư rưn mô ra
Hakunamatata Hakunamatata
DOOM DADA DIVI DA
새 생명에
se seng myong ê
푸른빛이 비추길
phu rưn bi chi bi chu kin
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
Let’s Go
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA
DOOM DA DA DIVI DA DA DOOM
Ye

BigBang, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Ringa Ringa – Taeyang

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Ringa Ringa – Taeyang
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

손 들어라 광복 된 것처럼
sôn tư ro ra koang bôk tuên kos cho rom
뛰어봐라 발목 삘 것처럼
tuy o boa ra ban môk bin kos cho rom
발작 온 듯이 흔들어
ban cha côn tư si hưn tư ro
다같이 노래를 불러
ta ka thi nô re rưn bun lo
My name is T to the A
to the E (to the)
Y to the A N G
(hot 뜨거워)
(hot tư ko quơ)
언제나 붉게 타오르지 오르지 (끓어)
on chê na bôn kê tha ô rư chi ô rư chi [cưn ho]
여자들은 내 몸에 내 노래에 (울어)
yo cha tư rưn ne mô mê ne nô re ê [u ro]
Slow jam 아니면 dance
Slow Jam a ni myon Dance
넌 그냥 네 몸을 맡기면 돼
non cư nyang nê mô mưn mat ki myon tuê
겁내지 말아 눈 가리면 돼
kop ne chi ma ra nun ka ri myon tuê
wanna get high
내 짝이면 돼
ne cha ki myon tuê
오늘 밤 우린 타 롤러코스터 ride
ô nưn ba mu rin tha rôn lo khô sư tho Ride
안전벨트는 없어
an chon bên thư nư nop so
난 그냥 내 옆자리면 돼
nan cư nyang ne yoph cha ri myon tuê

멈추지마
mom chu chi ma
baby don’t kill my vibe
이대로가 지금 좋으니까
i te rô ka chi cưm chô hư ni ka
To the left to the right
그대로 날 따라와 ye 아 ye ye yeah
cư te rô nan ta ra woa Ye a Ye ye yeah

손 들어라 광복 된 것처럼
sôn tư ro ra koang bôk tuên kos cho rom
뛰어봐라 발목 삘 것처럼
tuy o boa ra ban môk bin kos cho rom
발작 온 듯이 흔들어
ban cha côn tư si hưn tưn ro
다같이 노래를 불러
ta ka thi nô re rưn bun lo
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring
링가링가 (아싸) 링가링가 (좋다)
ring ka ring ka [a sa] ring ka ring ka [chôt ta]

오늘은 불금이니까 화재 조심
ô nư rưn bun cư mi ni ka hoa che chô sim
물은 좋으니까 걱정 말고서
mu rưn chô hư ni ka kok chong man cô so
body movin’
We partying so hard
힘주면 부러질 것 같이
him chu myon bu ro chin kos ka thi
월요일 so far 다신 안 찾아올 것 같이
quơn dô in So Far ta si nan cha cha ôn kos ka thi
어제 일은 다 잊어버려 그제 일처럼
o chê i rưn ta i cho bo ryo cư chê in cho rom
내일 일은 다 지워버려 남의 일처럼
ne i ri rưn ta chi quơ bo ryo na mê in cho rom
다 같이 jump jump jump 마치 고무줄 놀이
ta ka thi Jump Jump Jump ma chi cô mu chun nô ri
Ladies bump bump bump shake shake that thing for me

멈추지마
mom chu chi ma
baby don’t kill my vibe
이대로가 지금 좋으니까
i te rô ka chi cưm chô hư ni ka
To the left to the right
그대로 날 따라와 ye 아 ye ye yeah
cư te rô nan ta ra woa Ye a Ye ye yeah
손 들어라 광복 된 것처럼
sôn tư ro ra koang bôk tuên kos cho rom
뛰어봐라 발목 삘 것처럼
tuy o boa ra ban môk bin kos cho rom
발작 온 듯이 흔들어
ban cha côn tư si hưn tưn ro
다같이 노래를 불러
ta ka thi nô re rưn bun lo
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring
링가링가 (아싸) 링가링가 (좋다)
ring ka ring ka [a sa] ring ka ring ka [chôt ta]

 

It’s our party we can do what we want to
이 리듬에 맞춰 모두 1,2
i ri tư mê mack chươ mô tu 1,2
하나 둘 셋
ha na tun sês
baby 1,2 step
Ye ye ye ye ye ye ye
내 두 손을 놓지마
ne tu sô nưn nôh chi ma
don’t run boo
세상을 가져다줄게 전부
sê sang ưn ka chyo ta chun kê chon bu
Hey dj
볼륨을 더 키워줘 이제
bôn ryu mưn to khi quơ chươ i chê

손 들어라 광복 된 것처럼
sôn tư ro ra koang bôk tuên kos cho rom
뛰어봐라 발목 삘 것처럼
tuy o boa ra ban môk bin kos cho rom
발작 온 듯이 흔들어
ban cha côn tư si hưn tưn ro
다같이 노래를 불러
ta ka thi nô re rưn bun lo
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링 (like)
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring (like)
링가링가링 링가링가링
ring ka ring ka ring ring ka ring ka ring
링가링가 (아싸) 링가링가 (좋다)
ring ka ring ka [a sa] ring ka ring ka [chôt ta]

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] My love – Lee Seung Chul

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

My love – Lee Seung Chul
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

사랑해 그말은 무엇보다 아픈말
sa rang he cư ma rưn mu os bô ta a phưn man
숨죽여서 하는말 이젠 하기 힘든말
sum chu kyo so ha nưn ma ri chên ha ki him tưn man

Oh 햇살이 밝은 아침보다 밤의 달빛이 어울려요
Oh hes sa ri ban cư na chim bô ta ba mê tan ba chi o un lyo dô
이별의 그 입맞춤 잠시 접어둔채 이대로 이렇게
i byo rê cư ip mack chum cham si cho po tun che i te rô i roh kê

힘껏 안아줄께 널 그리고 말할께
him ko sa na chun kê non cư ri cô man han kê
나 이렇게 너를 외치면서 My Love
na i roh kê no rư ruê chi myon so My Love
넌 보지 못할 내 마지막 눈물
non bô chi môs han ne ma chi mak nun mun

힘껏 안아줄께 널 그리고 보낼께
him ko sa na chun kê non cư ri cô bô nen kê
나 또한번 너를 외치면서 My Love
na tô han bon no rư ruê chi myon so My Love
넌 듣지 못할 사랑한단 내말
non tưt chi môs han sa rang han ta ne man
괜찮아 그말은 안쓰러운 거짓말
ku ên chan ha cư ma rư nan sư ro un ko chis man
애쓰면서 웃어도 우린 그저 눈물만
ye su myon so u so tô u rin cư chi nun mun man

Oh 햇살이 밝은 아침보다 밤의 달빛이 어울려요
이별의 그 입맞춤 잠시 접어둔채 이대로 이렇게

힘껏 안아줄께 널 그리고 말할께
him ko sa na chun kê non cư ri cô man han kê
나 이렇게 너를 외치면서 My Love
na i roh kê no rư ruê chi myon so My Love
넌 보지 못할 내 마지막 눈물

non bô chi môs han ne ma chi mak nun mun
힘껏 안아줄께 널 그리고 보낼께
him ko sa na chun kê non cư ri cô bô nen kê
나 또한번 너를 외치면서 My Love
na tô han bon no rư ruê chi myon so My Love
넌 듣지 못할 사랑한단 내말
non tưt chi môs han sa rang han ta ne man
My Love

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Suzy – Don’t Forget Me [Gu Family Book OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Suzy – Don’t Forget Me [Gu Family Book OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

듣고 있나요 슬픈 내 혼잣말을
tưt cô is na dô sưn phưn ne hôn chas ma rưn
그댈 그댈 탓하는 이말을
cư ten cư ten thas ha nư ni ma rưn
부르면 다시 아픔이 되는 이름
bu rư myon ta si a phư mi tuê nư ni rưm
그대 그대 그대
cư te cư te cư te

가끔씩 그대
ka cưm sik cư te
내 생각에 웃어준다면
ne sang ka kê mu so chun ta myon
더 이상 미련 갖지 않을테니
to i sang mi ryon kack chi an hưn thê ni

나를 잊지말아요 나를 나를
na rưn ick chi ma ra dô na rưn na rưn
제발 기억해줘요 나를 나를
제발기억해줘요 나를 나를
chê ban ki ot he chươ dô na rưn na rưn

이별은 한번인데
i byo rưn han bo nin tê
그리움은 왜 많은지
cư ri u mưn quê man hưn chi
한순간도 난 잊은적
han sun kan tô na ni chưn chok
없었죠 사랑해요
op sos chyô sa rang he dô

그런건가요 아무렇지 않나요
cư ron kon ka dô a mu roh chi an na dô
그댄 그댄 그댄
cư ten cư ten cư ten

그흔한 약속없이
cư hôn ha nyak sô kop si
나는 떠나가지만
na nưn to na ka chi man
내안에 아직 남아있는 사람
ne an ê a chik na ma is nưn sa ram
나를 잊지말아요 나를 나를
na rưn ick chi ma ra dô na rưn na rưn
나를 제발기억해줘요 나를 나를
na rưn chê ban ki ot he chươ dô na rưn na rưn

이별은 한번인데
i byo rưn han bo nin tê
그리움은 왜 많은지
cư ri u mưn quê man hưn chi
한순간도 난 잊은적
han sun kan tô na ni chưn chok
없었죠
op sos chyô

지나간 내 사랑을
chi na kan ne sa rang ưn
다시 하자는건 아녜요
ta si ha cha nưn ko na nyê dô
다만 내 사랑을
ta man ne sa rang ưn
기억하면 되요
ki ot ha myon tuê dô

나를 잊지말아요 나를 나를
na rưn ick chi ma ra dô na rưn na rưn
나를 사랑해줘요 나를 나를
na rưn sa rang he chươ dô na rưn na rưn
이별은 한번인데
i byo rưn han bo nin tê
그리움은 왜 많은지
cư ri u mưn quê man hưn chi
한순간도 난 잊은적없었죠
han sun kan tô na ni chưn cho kop sos chyô
사랑해요 사랑해요
sa rang he dô sa rang he dô

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Yoon Mirae – Touch Love [Master’s Sun OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

Yoon Mirae – Touch Love [Master’s Sun OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress
https://juniorbabygirl.wordpress.com/
****

 

내 손끝에 그대가
ne sôn cư thê cư te ka
스치면 차가웠던
sư chi myon cha ka quơs ton
심장에 온기가 번지죠
sim chang ê ôn ki ka bon chi chyô

살며시 다가가
san myo si ta ka ka
기대고만 싶지만
ki te cô man sip chi man
그대와의 거리는
cư te woa ê ko ri nưn
좁혀지질 않네요
chôp hyo chi chi ran nê dô

만질 수가 없어도 돼
man chin su ka op so tô tuê
안을 수도 없어도 돼
an chin su ka op so tô tuê
Lonely love Yes I love you
내 운명처럼
ne un myong cho rom
그댈 느낄 수 있어요
cư ten nư kin su is so dô
랄랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-
랄랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-
랄랄라- 랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-ran la-
내 맘 닿을 수 있어요
ne mam ta hưn su is so dô

두 손을 내밀어
tu sô nưn ne mi ro
그댈 잡고 싶지만
cư ten chap cô sip chi man
더 멀어질 것 같아
to mo ro chin kos ka tha
그대 곁을 맴돌죠
cư te kyo thưn mem tôn chyô

사랑할 수 없어도 돼
sa rang han su op so tô tuê
닿을 수도 없어도 돼
ta hưn su tô op so tô tuê
Lonely love Yes I love you
난 멀리서도
nan mon li so tô
그댈 볼 수가 있어요
cư ten bôn su ka is so dô

만질 수가 없어도 돼
man chin su ka op so tô tuê
안을 수도 없어도 돼
a nưn su tô op so tô tuê
Lonely love Yes I love you
내 운명처럼
ne un myong cho rom
그댈 느낄 수 있어요
cư ten nư kin su is so dô

랄랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-
랄랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-
랄랄라- 랄라- 랄라- 랄라-
ran lan la-ran la-ran la-ran la-
내 맘 닿을 수 있어요
ne mam ta hưn su is so dô

Lonely love