Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Dancing queen – Crayon Pop

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Dancing queen – Crayon Pop
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te

아정말 돌아 미쳐 버리겠네
a chong man tô ra mi chyo bo ri kês nê
나 요즘 격하게 따분해 따분해
na dô chưm kyok ha kê ta bun he ta bun he
이번 주말엔 시간 남아돌아
i bon chu ma rên si kan na ma tô ra
나 지금 격하게 우울해
na chi cưm kyok ha kê u un he

이무도 날 찾지 않는 이밤
i mu tô nan chack chi an nư ni bam
혼자선 외로워요
hôn cha so nuê rô quơ dô
아 진짜 좀 신나는 일 없을까
a chin cha chôm sin na nư ni rop ưn ka
불타는 금요일에 밤밤밤
bun tha nưn cưm dô i rê bam bam bam

Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
쏟아지는 별빛아래 앗 뜨거운 밤에
sô ta chi nưn byon bi cha re as tư ko un ba mê
Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
두팔을 저 하늘위로
tu pha rưn cho ha nư ruy rô
Everybody Baby Dancing in the night

Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te

아 정말 뒷골 땡겨 미치겠네
a chong man tuês côn teng kyo mi chi kês nê
나 지금 완전 또 까칠해 까칠해
na chi cư moan chon tô ka chin he ka chin he
밤은 깊어 가는데 나 어쩌나
ba mưn ki pho ka nưn tê na o cho na
나 지금 격하게 우울해 우울해
na chi cưm kyok ha kê u mun he u mun he

이무도 날 찾지 않는 이밤
i mu tô nan chak chi an nư ni bam
혼자선 외로워요
hôn cha so nuê rô quơ dô
아 진짜 좀 신나는 일 없을까
a chin cha chôm sin na nư ni rop sưn ka
불타는 금요일에 밤밤밤
bun tha nưn cưm dô i rê bam bam bam

Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
쏟아지는 별빛아래 앗 뜨거운 밤에
sô ta chi nưn byon bi cha re as tư ko un ba mê
Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
두팔을 저 하늘위로
tu pha rưn cho ha nư ruy rô
Everybody Baby Dancing in the night

Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
쏟아지는 별빛아래 앗 뜨거운 밤에
sô ta chi nưn byon bi cha re as tư ko un ba mê
Baby
빠라바 빠빠
ba ra ba ba ba
Dancing in the moonlight
두팔을 저 하늘위로
tu pha rưn cho ha nư ruy rô
Everybody Baby Dancing in the night
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te
Dance Dance
춤을춰요 그대
chu mưn chươ dô cư te

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Saturday night – Crayon Pop

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Saturday night – Crayon Pop
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

때가 됐어 바로 오늘 밤
te ka tuês so ba rô ô nưn bam
기다렸어 자 준비는 끝났어
ki ta ryos so cha chun bi nưn kưt nas so
출렁이는 저 음악소리
hun long i nưn cho ư mak sô ri
내 가슴 두근두근 쿵쿵쿵
ne ka sưm tu cưn tu cưn khung khung khung
뭔가 될것 같은 오늘밤
mươn ka tuên kos ka thưn ô nưn bam
이 짜릿하는 그 느낌이 좋아
i cha ris ha nưn cư nư ki mi chô ha
더 높이 하늘을 찔러봐
to nô phi ha nư rưn chin lo boa
Tonight
불타는 바로 오늘 밤
bun tha nưn ba rô ô nưn bam

Saturday night
다같이 춤을 춰요 이쪽저쪽 눈치 보지마요
ta ka thi chu mưn chươ dô i chôk cho chôk nun chi bô chi ma dô
Saturday night
다같이 흔들어요 반짝반짝 빙빙 돌아봐요 오
ta ka thi hưn tư ro dô ban chak ban chak bing bing tô ra boa dô ô

Hey mister DJ
Don’t stop the music
Hey mister DJ
Don’t stop oh Saturday Night
Hey mister DJ
Don’t stop the music
Hey mister DJ
Don’t stop oh Saturday Night

뭔가 될것 같은 오늘밤
mươn ka tuên kos ka thư nô nưn bam
이 짜릿하는 그 느낌이 좋아
i cha ris ha nưn cư nư ki mi chô ha
출렁이는 저 음악소리
chun rong i nưn cho ư mak sô ri
내 가슴 두근두근 쿵쿵쿵
ne ka sưm tu cưn tu cưn khung khung khung
오늘밤 놀아볼래 나와 함께 놀아볼래
ô nưn bam nô ra bôn le na woa ham kê nô ra bôn le
멋지게 놀아줄게 나를 한번 지켜볼래
mos chi kê nô ra chun kê na rưn han bon chi khyo bôn le
니 눈이 휘둥그레 입이 떡 벌어져 어때
ni nu ni huy tung cư rê i pi tok bo ro chyo o te
자 달려보자 OK 불타는 바로 오늘 밤
cha tan lyo bô cha OK bun tha nưn ba rô ô nưn bam

Saturday Night
다같이 춤을 춰요이쪽저쪽 눈치 보지마요
ta ka thi chu mưn chươ dô i chôk cho chôk nun chi bô chi ma dô
Saturday Night
다같이 흔들어요 반짝반짝 빙빙 돌아봐요
ta ka thi hưn tư ro dô ban chak ban chak bing bing tô ra boa dô ô
Saturday Night
Saturday Night
다같이 춤을 춰요이쪽저쪽 눈치 보지마요
ta ka thi chu mưn chươ dô i chôk cho chôk nun chi bô chi ma dô
Saturday Night
다같이 흔들어요 (흔들어요) 반짝반짝 빙빙 돌아봐요 Oh
ta ka thi hưn tư ro dô [hưn tư ro dô] ban chak ban chak bing bing tô ra boa dô ô

Hey mister DJ
Don’t stop the music
Hey mister DJ
Don’t stop oh Saturday Night
Hey mister DJ
Don’t stop the music
Hey mister DJ
Don’t stop oh Saturday Night