Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] So Give Me A Smile – M-Signal [You’ve Fallen For Me OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

So Give Me A Smile – M-Signal [You’ve Fallen For Me OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

그래 웃어봐 행복이 오게
cư re u so boa heng bô ki ô kê
그래 웃어봐 사랑도 내 품에 안기게
cư re u so boa sa ram tô ne phu mê an ki kê
저 하늘 별처럼 많은 꿈들도
cho ha nưn byon cho rom man hưn kum tưn tô
그래 일어나 주저 앉지마
cư re i ro na chu cho an chi ma
그래 일어나 하루에 한 걸음이라도
cư re i ro na ha ru ê han ko rư mi ra tô
느린 걸음도 괜찮을 거야
nư rin ko rưn tô kuen chan hưn ko ya

 

나의 눈에 눈물 고여올 때
no ê nu nê nun mun cô yo ôn te
나의 볼에 눈물 흐를 때면
na ê bô ê nun mun hư rưn te myon
크게 소리 질러 슬픔도 놀라 도망칠 거야
khư kê sô ri chin lo sưn phưm tô nô la tô mang chin ko ya

 

나의 가슴 무너져 내릴 때
na ê ka sưm mu no chyo ne rin te
나의 가슴이 시리게 아파 올 때면
na ê ka sư mi si ri kê a pha ôn te myon
크게 웃어 희망이 날 찾을 수 있게
khư kê u so hê mang i nan cha chưn su is kê

 

이젠 괜찮아 웃을 수 있어
i chên kuen chan ha u sưn su is so
이젠 괜찮아 너와 함께 할 수 있다면
i chên kuen chan ha no woa ham kê han su is ta myon
힘이 들 땐 쉬어가면 되니까
hi mi tưn ten suy o ka myon tuen ni ka
조금 높아도 넘을 수 있어
chô cưm nô pha tô no mun su is so
앞을 막아도 잠시 돌아가면 되니까
a phưn ma ka tô cham si tô ra ka myon tuê ni ka
절대 그 자리에 멈추지는 마
chon te cư cha ri ê mom chu chi nưn ma
나의 눈에 눈물 고여올 때
na ê nu nê nun mun cô yo ôn te
나의 볼에 눈물 흐를 때면
ne ê bô rê nun mun hư rưn te myon
크게 소리 질러 슬픔도 놀라 도망칠 거야
khư kê sô ri chin lo sưn phưm tô nọn la tô mang chin ko ya
두 팔 활짝 펴고
tu phan han chak phyo cô

넘어 질 수 있어 그건 실패가 아니야
no mo chin su is so cư kon sin phe ka a ni ya
훌훌 털어내 울고 있지는 않아
hun hun tho ro ne un cô is chi nư nan ha
일어나서 다시 뛰어 가면 되니까
i ro na so ta si tuy o ka myon tuê ni ka

가끔 사랑에 웃기도 하고
ka cưm sa ram ê us ki tô ha cô
가끔 사랑에 울기도 해도
ka cưm sa ram ê un ki tô he tô
그런 모든 것이 나를 강하게 할 테니까
cư ron mu tưn ko si na rưn kang ha kê han thê ni ka

가끔 사랑에 전부를 걸고
ka cưm sa ram ê chon bu rưn kon cô
가끔 사랑에 후회를 한다고 해도
ka cưm sa ram ê hu hê rưn han ta cô he tô
난 괜찮아 나는 오늘도 꿈을 꾸며
nan kuen chan ha na nư nô nưn tô ku mưn ku myon
거리를 나설 거야
ko ri rưn na son ko ya