Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Like A Star – K.Will [You came from the star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Like A Star – K.Will [You came from the star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

그대 어디 있어도 무얼 하고 있어도
Cư te o ti is so tô mu on ha cô is so tô
그저 이 내 가슴은 그댈 느낄 수 있죠
Cư cho I ne ka sư mưn cư ten nư kin su is chyô

사랑할 것 같았죠
Sa rang han kos ka thas chyô
사랑할 수 밖에 없죠
Sa rang han su bak kê op chyô
내 눈에 내 맘 그 안에
Ne nu nê ne mam cư a nê
그댄 별처럼 빛나니까
Cư ten byon cho rom bick na ni ka

하루 시작을 그대와
Ha ru si cha cưn cư te woa
하루 마지막을 그대와
Ha ru ma chi ma cưn cư te woa
하나만 바라다
Ha na man ba ra ta
오늘이 다 가는데
Ô nư ri ta ka nưn tê
아직 사랑한다는 말 못 해서
A chik sa rang han ta nưn man môs he so
조금 멀리서 그대 뒤에서 웃어요
Chô cưm mon li so cư te tuy o so u so yô

한 발 먼저 다가가다 한 발 멀어질 것 같아
Han ban mon cho ta ka ka ta han ban mo ro chin kos ka tha
이런 게 사랑이니까 그댈 놓치면 안 되지만
I ron kê sa rang I ni ka cư ten nôh chi myo nan tuê chi man

하루 시작을 그대와
Ha ru si cha cưn cư te woa
하루 마지막을 그대와
Ha ru ma chi ma cưn cư te woa
하나만 바라다
Ha na man ba ra ta
오늘이 다 가는데
Ô nư ri ta ka nưn tê
아직 사랑한다는 말 못 해서
A chik sa rang han ta nưn man môs he so
조금 멀리서 그대 뒤에서 웃어요
Chô cưm mon li so cư te tuy o so u so yô

세어봐도
Sê o boa tô
세지 못 할 만큼
Sê chi môs han man khưm
계절이 바뀌어도
Kyê cho ri ba kuy o tô
메마른 내 기억을
Mê ma rưn ne ki o cưn
두드리는 비 같은
Tu tư ri nưn bi ka thưn
그 사람은 그대이니까
cư sa ra mưn cư te I ni ka

하루 시작을 그대와
Ha ru si cha cưn cư te woa
하루 마지막을 그대와
Ha ru ma chi ma cưn cư te woa
하나만 바라다
Ha na man ba ra ta
오늘이 다 가는데
Ô nư ri ta ka nưn tê
아직 사랑한다는 말 못 해서
A chik sa rang han ta nưn man môs he so
조금 멀리서 그대 뒤에서 웃어요
Chô cưm mon li so cư te tuy o so u so yô

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hello – Hyorin [You came from the star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Hello – Hyorin [You came from the star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

우연히 내게 다가와 감싸 안아주고
U yon hi ne kê ta ka woa, kam sa a na chu cô
서로 멍하니 바라보다 건낸 말안녕
so rô mong ha ni ba, ra bô ta, kon nen ma ran nyong
꿈속에서만 스쳐갔던 지금넌 내 앞에
kum sô kê so man sư chyo kas ton, chi cưm non ne a phê

사랑이 왔는데 그댄 떠난대
sa rang I woas nưn tê, cư ten to nan te
기다렸는데 더 볼 수가 없대
Ki ta ryos nưn tê, to bôn su ka op te
늘 바보처럼 흐르는 눈물이 말해 안녕이젠
Nưn ba bô cho rom, hư rư nưn nun mu, ri man he, an nyong I chên
Good bye

Hello Hello Hello Hello Hello

다시 만날 땐 내가 먼저 괜찮아 안녕
ta si man nan ten ne ka mon cho kyen chan ha an nyong
꿈에서라도 마주칠까 두 눈을 감아요
ku mê so ra tô ma chu chin ka, tu nu nưn ka ma dô

사랑이 왔는데 그댄 떠난대
sa rang I woas nưn tê, cư ten to nan te
기다렸는데 더 볼 수가 없대
Ki ta ryos nưn tê, to bôn su ka op te
늘 바보처럼 흐르는 눈물이 말해안녕 이젠
Nưn ba bô cho rom, hư rư nưn nun mu, ri man he an nyong I chên
Good bye

시간이 서둘러 널 내게로 데려와주길
Si ka ni so tun lo, non ne kê rô tê ryo woa chu kin
단 한번만 말해주길 믿어지지 않는 이야기를
Tan han bon man, man he chu kin, mi to chi chi an nư ni ya ki rưn

어디 있는지
O ti is nưn chi
내맘 아는지
Ne ma ma nưn chi
보고 싶은데
Bô cô si phưn tê
(다신 볼 수 없는 곳에)
[ta sin bôn su, op nưn cô sê]
밤 하늘에 소리쳐 안녕
Bam ha nu rê sô ri chyo an nyong

사랑이 왔는데 그댄 떠난대
sa rang I woas nưn tê cư ten to nan te
기다렸는데 더 볼 수가 없대
Ki ta ryos nưn tê to bôn su ka op te
늘 바보처럼 흐르는 눈물이 말해 안녕 이젠
Nưn ba bô cho rom hư rư nưn nun mu ri man he an nyong I chên
Good bye

Hello HelloHello
Hello Hello