Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Every Moment Of You – Sung Si Kyung [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Every Moment Of You – Sung Si Kyung [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

이윽고 내가 한눈에 너를 알아봤을 때

I ưk cô ne ka han nu nê no rư ra a boas sưn te

모든 건 분명 달라지고 있었어

Mô tưn kon bun myong tan la chi cô is sos so

내 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어

Ne sê sang ưn no ran ki chon koa hu rô na nuy-o

 

니가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와

Ni ka sum suy myon ta sư han ba ra mi bu ro woa

니가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰

Ni ka u sư myon nun bu sin hes sa ri bi chươ

 

거기 있어줘서 그게 너라서

Ko ki is so chươ so cư kê no ra so

가끔 내 어깨에 가만히 기대주어서

Ka cưm ne o ke ê ka man hi ki te chun o so

나는 있잖아 정말 빈틈없이 행복해

Na nư nis chan ha chong man bin thư mop si heng bôk he

너를 따라서 시간은 흐르고 멈춰

No rưn ta ra so si ka nưn hư rư cô mom chươ

 

물끄러미 너를 들여다 보곤 해

Mun cư ro mi no rưn tư ryo ta bô côn he

그것 말고는 아무것도 할 수 없어서

Cư kos man cô nư na mu kos tô han su op so so

너의 모든 순간 그게 나였으면 좋겠다

No ê mô tưn sun kan cư kê ma yos sư myon chôh kês ta

생각만 해도 가슴이 차올라 나는 온통 너로

Seng kak man he tô ka sư mi cha ôn la na nư nôn thông no rô

 

보고 있으면 왠지 꿈처럼 아득한 것

Bô cô is sư myon quên chi cum cho rom a tưk han kos

몇 광년 동안 날 향해 날아온 별빛 또 지금의 너

Myock koang nyong tong an nan hyang he na ra ôn byon bick tô chi cư mê no

 

거기 있어줘서 그게 너라서

Ko ki is so chươ so cư kê no ra so

가끔 나에게 조용하게 안겨주어서

Ka cưm na ê kê chô dông ha kê an kyo chu o so

나는 있잖아 정말 남김없이 고마워

Na nư nis chan ha chong man nam ki mop si cô ma quơ

너를 따라서 시간은 흐르고 멈춰

No rưn ta ra so si ka nưn hư rư cô mom chươ

 

 

물끄러미 너를 들여다보곤 해

Mun cư ro mi no rưn tư ryo ta bô côn he

너를 보는 게 나에게는 사랑이니까

No rưn bô nưn kê na ê kê nưn sa rang I ni ka

너의 모든 순간 그게 나였으면 좋겠다

No ê mô tưn sun kan cư kê ma yos sư myon chôh kês ta

생각만 해도 가슴이 차올라 나는 온통 너로.

Seng kak man he tô ka sư mi cha ôn la na nư nôn thông no rô

니 모든 순간 나였으면.

Ni mô tưn sun kan na yos sư myon

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Tears Like Today – Huh Gak [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Tears Like Today – Huh Gak [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

이렇게 널 부르던 그 사람 나라는걸

I roh kê non bu rưn ton cư sa ram na ra nưn kon

눈치 없이 흐르는 내 눈물 사랑인걸

Nun chi op si hư rư nưn ne nun mun sa rang in kon

 

늘 내 옆에 있었는데 너인줄 모르고

Nưn ne yo phê is sos nưn tê no in chun mô rư cô uh

왜 기다린 널 안고 슬픈 얘기만 말해

Quê ki ta rin no ran cô sưn phư nye ki man man he

 

오늘 같은 눈물이 더 얼마나 남아있나

Ô nưn ka thưn nun mu ri to on ma na na ma is na

사랑을 또 이별을 난 몰라 말해줄래

Sa rang ưn tô I byo rưn nan mô la man he chun le

자꾸만 빗물이 눈물되어 내 앞을 가리고

Cha ku man bis mu ri nun mun tue o ne a phê ka ri cô

어디쯤 가고 있나 오늘 같은 눈물이 더

O ti chưm ka cô is na ô nưn ka thưn nun mu ri to

 

얼마나 더 난 몰라

On ma na to nan mô la

얼마나 더 난 몰라

On ma na to nan mô la

 

 

눈물 없는 사랑은 사랑이 아니란걸

Nun mu rop nưn sa rang ưn sa rang I a ni ran kon

이제서야 알았어 이별도 사랑인걸

I chê so ya a ras so I byon tô sa rang in kon

 

널 두고서 떠나야해 널 두고 가야해

Non tu cô so to nay a he non tu cô ka ya he

왜 오늘을 알면서 사랑한다고 말해

Quê ô nư rư ran myon so sa rang han ta cô man he

 

오늘 같은 눈물이 더 얼마나 남아있나

Ô nưn ka thưn nun mu ri to on ma na na ma is na

사랑을 또 이별을 난 몰라 말해줄래

Sa rang ưn tô I byo rưn nan mô la man he chun le

자꾸만 빗물이 눈물되어 내 앞을 가리고

Cha ky man bis mu ri nun mun tue o ne a phê ka ri cô

어디쯤 가고 있나 오늘 같은 눈물이 더

O ti chưm ka cô is na ô nưn ka thưn nun mu ri to

 

얼마나 더 난 몰라

On ma na to nan mô la

얼마나 더 난 몰라

On ma na to nan mô la

오늘 같은 눈물이

Ô nưn ka thưn nun mu ri

난 몰라 얼마나 더 난 몰라

Nan mô la on ma na to nan mô la

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] I Love You – JUST [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

I Love You – JUST [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

어디에 있는 거니 넌 아직도 내 맘이 보이지 않니

O ti ê is nưn ko ni non a chik tô ne ma mi bô I chi an ni

네가 그리워 또 네가 보고 싶어서 난 잊지못해

Nê ka cư ri quơ tô nê ka bô cô si pho so na nick chi môs he

널 향한 내 맘은

Non hyang han ne ma mưn

 

I LOVE YOU

I NEED YOU

너에게 하고픈 말 가슴이 뛰는 그 말

No ê kê ha cô phưn man ka sư mi tuy nưn cư man

 

I LOVE YOU

I NEED YOU

다른곳에 있어도 영원히 너만 바라볼게

Ta rưn cô sê is so tô yong quơn hi no man ba ra bôn kê

 

서툰 나의 사랑이 어쩌면 그대를 또 밀어냈나봐

So thun na ê sa rang I o cho myon cư te rưn tô mi ro nes na boa

너만 바라고 또 너만 그리워한 나를 기억해줘

No man ba ra cô tô no man cư ri quơ han na rưn ki ot he chươ

널 잊은적 없어

No ri chưn cho kop so

 

I LOVE YOU

I NEED YOU

너를 다시 만나면 사랑이 내게 오면

No rưn ta si man na myon sa rang I ne kê ô myon

 

I LOVE YOU

I NEED YOU

바보같은 내 맘이 오늘도 그댈 사랑하죠

Ba bô ka thưn ne ma mi ô nưn tô cư ten sa rang ha chyô

조금만 더 가까이 나에게 다가와

Chô cưm man to ka ka I na ê kê ta ka woa

미련한 내 사랑이 널 놓치지 않게

Mi ryon han ne sa rang I non nôh chi chi an kê

 

멀리서 저 멀리서 그대 오기만 바라는

Mon li so cho mon li so cư te ô ki man ba ra nưn

너를 향한 내 맘 알잖아

No rưn hyang han ne ma man chan ha

I LOVE YOU

I NEED YOU

너에게 하고픈 말 가슴이 뛰는 그 말

No ê kê ha cô phưn man ka sư mi tuy nưn cư man

 

I LOVE YOU

I NEED YOU

다른 곳에 있어도 영원히 너만 바라볼게

Ta rưn cô sê is so tô yong quơn hi no man ba ra bôn kê

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Man From The Star – Younha [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Man From The Star – Younha  [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

별빛이 반짝이던 그 어느 날

Byon bi chi ban cha ki ton cư o nư nan

내 심장을 멈추게 했던 그 사람

Ne sim chang ưn mom chu kê hes ton cư sa ram

눈 부시게 아름다운 그대의 사랑이

Nun bu si kê a rưm ta un cư te ê sa rang i

하얀 눈처럼 내려왔죠

Ha [yan] nun cho rom ne ryo woas chyô

 

We will be together for all times

I’ll be on your side never turn again

아껴왔던 나의 순간들을 이제 함께 할

A kyo woas ton na ê sun kan tư rưn i chê ham kê han

그대는 영원한 나의 사랑

Cư te nưn yong quơn han na ê sa rang

 

내 곁에 아무도 없다 말해도

Ne kyo thê a mu tô op ta man he tô

또 그대는 아무 말 없이 웃네요

Tô cư te nưn a mu ma rop si us nê dô

내 두 눈을 바라보는 그대의 사랑이

Ne tu nu nưn ba ra bô nưn cư te ê sa rang i

나의 마음을 움직이죠

Na ê ma ư mư rum chi ki chyô

 

We will be together for all times

I’ll be on your side never turn again

아껴왔던 나의 순간들을 이제 함께 할

A kyo woas ton na ê sun kan tư rưn i chê ham kê han

그대는 영원한 나의 사랑

Cư te nưn yong quơn han na ê sa rang

 

 

이제 말해봐요

I chê man he boa dô

my love

세상에 외칠 준비됐나요

Sê sang ê quê chin chun bi tues na dô

아껴왔던 나의 순간들을 이제 함께 할

A kyo woas ton na ê sun kan tư rư ri chê ham kê han

그대는 영원한 나의 사랑

Cư te nưn yong quơn han na ê sa rang

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] My Destiny – Lyn [You Came From The Star OST]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

My Destiny – Lyn [You Came From The Star OST]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

나 다시 허락한다면

Na ra si ho rak han ta myon

그댈 다시 볼 수 있다면

Cư ten ta si bôn su is ta myon

내 지난 기억 속에서

Ne chi nan ki ot sô kê so

그 아픔 속에서

Cư a phưm sô kê so

그댈 불러

Cư ten bôn lo

 

You are my destiny

그댄

Cư ten

You are my destiny

그댄

Cư ten

You`re my everything

그대만 보면서

Cư te man bô myon so

이렇게 소리없이 불러봅니다

I roh kê sô ri op si bun lo bôp ni ta

You are the one my love

그댄

Cư ten

You are the one my love

그댄

Cư ten

You are my delight of all

그대는 영원한 나의 사랑이죠

Cư te nưn yong quơn han na ê sa rang I chyô

 

내 곁에 다가와 줘요

Ne kyo thê ta la woa chươ dô

날 아직 사랑한다면

Na ra chik sa rang han ta myon

두 눈에 고인 눈물이

Tu nu nê cô in nun mu ri

그대를 원하죠

Cư te rưn quơn ha chyô

사랑해요

Sa rang he dô

 

You are my destiny

그댄

Cư ten

You are my destiny

그댄

Cư ten

You are my everything

변하지 않는건

Byon ha chi an nưn kon

그대를 향한 나의 사랑입니다

Cư te rưn hyang han na ê sa rang ip ni ta

You are the one my love

그댄

Cư ten

You are the one my love

그댄

You are my delight of all

세상이 변해도

Sê sang I byon he tô

그대만 사랑하는 나를 아나요

Cư te man sa rang ha nưn na rư ran a dô

My Destiny

 

그대를 불러봅니다.

Cư te rưn bun lo bôp ni ta