Phiên âm Tiếng Việt, Super Junior

[lyrics hangul] SWING – SUPER JUNIOR [Kr.ver]

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

SWING – SUPER JUNIOR [Kr.ver]
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Hey, Mr.!

때가온거야그만일어나

Te ka ôn ka ya cư ma ni ro na

Hey!

자, 깨어나동굴을허물고슬슬네존재를드러내

Cha, ke o na tông ku rưn ho mu cô sưn sưn nê chon cha rưn tư ro ne

Maria!

시계보지마기다리지마

Si kye bô chi ma ki ta ri chi ma

Oh!

안올사랑인걸알면서왜못놔그만떨어져나가게둬

An ôn sa rang in ko ran myon so quê môs noa cư man to ro chyp na ka kê tươ

 

Shall We Dance

무릎을털고주먹을쥐어

Mu rư phưn thon cô chu mo cưn chuy o

Shall We Dance

아팠던날에울컥한대도

A pha ton na rê un khok han te tô

온몸을관통할이노래가주문이될테니

Ôn mô mưn koan thông ha ri nô re ka chu mu ni tuên thê ni

 

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

이봐! 험한세상겁내봤자두발아래야

I boa! Hom han sê sang kop ne boas cha tu ba ra re ya

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Hey!

Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~

 

Uno dos tres

글쎄, 무슨말이필요할까그냥눈빛에담아도다알아

Cưn sê, mu sưn ma ri phin dô han ka cư nyang nun bi chê ta ma tô ta a ra

So Relax, Be Cool

내곁에서더돋보이게해줄게

Ne kyo thê so to tôt bô I kê he chun kê

난네가포기했던스텝도계산된춤인것처럼할수있어

Nan nê ka phô ki hes ton sư thêp tô kye san tuên chu min kos cho rom han su is so

So Relax, Be Cool

내곁에서넌즐기기만하면돼

Ne kyo thê so non chun ki ki man ha myon tuê

잊지마. 날마다누구나처음을살아후회도있단걸

Ich chi ma. Nan ma ta nu kun a cho ư mưn sa rah u hue tô is tan kon

 

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

이봐! 험한세상겁내봤자두발아래야

I boa! Hom han sê sang kop ne boas cha tu ba ra re ya

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up!

 

쉽게멈추지는마아직놀라긴이른걸

Suyp kê mom chu chi nưn ma a chik nôn la ki ni rưn kon

영원같은지금이순간

Yong quơn ka thưn chi cư mi sun kan

Dance With Me Tonight, Just Swing

Swing, My Babe! Tonight

 

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

우린이음악에맞춰모두다잊고자

U ri ni ư ma kê mack chươ mô tu ta ick cô cha

Swing Never Never Give Up! Swing

거봐! 다들너만주시하는기운을느껴

I boa! Hom han sê sang kop ne boas cha tu ba ra re ya

세상다보란듯이자, 우뚝서버려

Sê sang ta bô ran tư si cham, u tuk so bo ryo

Swing Never Never Give Up! Hey!

Hey~ Yeah~ Swing Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up!

Hey~ Yeah~ Swing Hey Yeah~ Swing Never Never Give Up! Swing!

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Be A Man – MBLAQ

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Be A Man – MBLAQ
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

눈앞이빙빙도는데

Nun a phi bing bing tô nưn tê
머릴어디에부딪혔나

Mo ri lo ti ê bu ti chyos na
헤어져자꾸그말이맴도는데

Hê o chyo cha ky cư ma ri mem tô nưn tê
내가뭔가잘못들은것일까

Ne ka mươn ka chan môs tư rưn ko sin ka
잠깐이모든일들이

Cham ka ni mô tư nin tư ri
이제정리가되고있어

I chê chong ri ka tuê cô is so
재미끝난나와헤어지잔말로

Che mi kưt nan na qoa hê o chi chan man lô
나를충격에빠뜨린거라면

Na rưn chung kyo kê ba tư rin ko ra myon

 

차근차근히생각해보니

Cha kun cha kun hi seng kak he bô ni
나는너를떠나살수가없어

Na nưn no rưn to na san su ka op so
네가없으면나도없어

Nê ka op sư myon na tô op so
그냥숨만쉬는게전부야

Cư nyang sum man suy nưn kê chon bu ya
남자답게보내줄까

Nam cha tap kê bô ne chun ka
꽉잡은손을놔줄까

Koak cha pưn sô nưn noa chun ka
잘가라고안아줄까

Chan ka ra cô a na chun ka
결국아무것도못해

Kyon ku ka mu kos tô môs he

오늘은집에가있어

Ô nư rưn chi pê ka is so
조금시간이필요해서

Chô cưm si ka ni phin dô he so
지금은내가제정신이아니라

Chi cư mưn ne ka chê chong si ni a ni ra
모든게거짓말이길바랬어

Mô tưn kê ko chis ma ri kin ba res so
눈물이마르고나서야생각을했어

Nun mu ri ma rư cô na so ya seng ka cưn hes so

어차피너는신경조차

O cha phi no nưn sin kyong chô cha
안쓰겠지얼마나힘든지

An sư kês chi on ma na him tưn chi
내가어떻게너아닌다른여자랑

Ne ka o toh kê no a nin ta rưn yo cha rang
붙겠니얼마나힘들지

But kês ni on ma na him tưn chi
상상조차도못해나는원래

Sang sang chô cha tô môs he na nưn quơn re
너랑미래까지생각했거든

No rang mi re cha chi seng kak hes ko tưn
근데다틀렸어너외엔

Cưn tê ta thưn lyos so no we ên
다른여잘사랑할마음이없거든

Ta rưn yo chan sa rang han ma ư mi op ko tưn

 

차근차근히생각해보니

Cha kun cha kun hi seng kak he bô ni
나는너를떠나살수가없어

Na nưn no rưn to na san su ka op so
네가없으면나도없어

Nê ka op sư myon na tô op so
그냥숨만쉬는게전부야

Cư nyang sum man suy nưn kê chon bu ya
남자답게보내줄까

Nam cha tap kê bô ne chun ka
꽉잡은손을놔줄까

Koak cha pưn sô nưn noa chun ka
잘가라고안아줄까

Chan ka ra cô a na chun ka

결국아무것도못해

Kyon ku ka mu kos tô môs he

 

더잘할게란말을하기엔

To chan han kê ran ma rưn ha ki ên
네눈빛이흔들리지않는데

Nê nun bi chi hưn tưn li chi an nưn tê
방법이없어피할수없어

Bang bo pi op so phi han su op so

never never

 

차근차근히생각해보니

Cha kun cha kun hi seng kak he bô ni
나는너를떠나살수가없어

Na nưn no rưn to na san su ka op so
네가없으면나도없어

Nê ka op sư myon na tô op so
그냥숨만쉬는게전부야

Cư nyang sum man suy nưn kê chon bu ya
남자답게보내줄까

Nam cha tap kê bô ne chun ka
꽉잡은손을놔줄까

Koak cha pưn sô nưn noa chun ka
잘가라고안아줄까

Chan ka ra cô a na chun ka
결국아무것도못해

Kyon ku ka mu kos tô môs he