Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Nam Gyu Ri – That Man

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Nam Gyu Ri – That Man
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

그대내눈앞에있는데

Cư te ne nu na phê is nưn tê

그대그토록바랬었던

Cư te cư thô rôk ba res sos ton

그사람인데차마말못해

Cư sa ra min tê cha ma man môs he

잊지못한미련이날아프게해
ick chi môs han mi ryo ni na ra phư kê he
얼마나더내마음이슬플지

On ma na to ne ma ư mi sưn phưn chi

얼마나더눈물나야하는지

On ma na to nun mun nay a ha nưn chi

여전히넌내가슴속에

Yo chon hi non ne ka sưm sô kê

뛰고만있는데언제올건지

Tuy cô man is nưn tê on chê ôn kon chi

넌나를왜왜그렇게망설이는지

Non na rưn quê quê cư roh kê mang so ri nưn chi

넌나를왜자꾸외롭게만만들어

Non na rưn quê cha ku quê rôp lê man man tư ro

나를보고날믿고기댈수있게

Na rưn bô cô nan mit cô ki ten su is kê

나이렇게도널붙잡고싶은데

Na I roh kê tô non but chap cô si phưn tê
아플거면그럴꺼면내곁에

A phưn ko myon cư ron ko myon ne kyo thê
그냥있어참던눈물흐르게

Cư nyang is so cham ton nun mun hư rư kê
더이상나그무엇과도

To I sang na cư mu os koa tô
바꿀수없는너내게와야해

Ba cun su op nưn no ne kê qoa ya he

넌나를왜왜그렇게망설이는지

Non na rưn quê quê cư roh kê mang so ri nưn chi
넌나를왜자꾸외롭게만만들어

Non na rưn quê cha ku quê rôp lê man man tư ro
나를보고날믿고기댈수있게

Na rưn bô cô nan mit cô ki ten su is kê

나이렇게도널붙잡고싶은데

Na I roh kê tô non but chap cô si phưn tê

내세상이너를잊지못하고

Ne sê sang I no rư rick chi môs ha cô

또사랑한단그말로널붙잡을텐데

Tô sa rang han tan cư man lô non but cha pưn thên tê
그사람이날그사람이나를지켜줄

Cư sa ra mi nan cư sa ra mi na rưn chi khyo chun

마지막이될것같은그사람

Ma chi ma ki tuên kos ka thưn cư sa ram

내맘속이너땜에하얘지잖아

Ne mam sô ki no te mê ha ye chi chan ha

너밖에는보이지않잖아

No bak kê nưn bô I chi an chan ha

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Love Is… – Park Jang Hyun ft. Park Hyun Kyu (The Heirs OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Love Is… – Park Jang Hyun ft. Park Hyun Kyu (The Heirs OST)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Love is feeling

그대를처음본순간

Cư te rưn cho ưm bôn sun kan

Love is feeling

시간이멈춘듯그대와함께사랑하고원했죠

Si ka ni mom chun tưs cư te woa han kê sa rang ha cô quơn hes chyô

 

Love is my pain

사랑을더할수록

Sa rang ưn to han su rôk

Love is my pain

세상이질투해그대란사람을아프게해요

Sê sang I chin thu he cư te ran sa ra mư ra phư kê he dô

 

내가숨을쉬게하는사람심장깊이새긴사람하나입니다

Ne ka su mưn suy kê ha nưn sa ram sim chang ki phi se kin sa ram ha na ip ni ta

나의눈물속에사는사람가슴속에숨긴사람하나입니다

Na ê nun mun sô kê sa nưn sa ram ka sưm sô kê sum kin sa ram ha na ip nit a

 

그대하나입니다

Cư te ha na ip ni ta

그댈사랑합니다

Cư ten sa rang hap ni ta

 

내가잊지못할사랑이여행복했던사랑이여

Ne ka ick chi môs han sa rang I yo heng bôk hes ton sa rang I yo  

Love is love is love is love is feeling

 

Love is my heart

멈출수없는사랑

Mom chin su op nưn sa rang

Love is my heart

지독한슬픔도우리의사랑을막을수없죠

Chi tôk han sun phưm tô u ri ê sa rang ưn ma cưn su op chyô

 

내가숨을쉬게하는사람심장깊이새긴사람하나입니다

Ne ka su mưn suy kê ha nưn sa ram sim chang ki phi se kin sa ram ha na ip ni ta

나의눈물속에사는사람가슴속에숨긴사람하나입니다

Na ê nun mun sô kê sa nưn sa ram ka sưm sô kê sum kin sa ram ha na ip nit a

 

나의소중한사람사랑을알려준사람그대입니다.

Na ê sô chung han sa ram sa rang ư ran lyo chun sa ram cư te ip ni ta

오~ 나의머리속에박힌사람기억속에사는사람그댑니다

Oh ~ na ê mo ri sô kê bak hin sa ram ki ot sô kê sa nưn sa ram cư tep ni ta

 

그대하나입니다

Cư te ha na ip ni ta

그댈사랑합니다

Cư ten sa rang hap ni ta

 

내가잊지못할사랑이여행복했던사랑이여

Ne ka ick chi môs han sa rang I yo heng bôk hes ton sa rang I yo  

 

Love is love is love is love is feeling

Love is feeling

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Changmin (2AM) – Moment (The Heirs OST)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Changmin (2AM) – Moment (The Heirs OST)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

In your eyes In your mind
사랑이 그려져
Sa rang I cư ryo chyo
우리 멀리 있어도 가려진 데도
U ri mon li is so tô ka ryo chin tê tô
Love is you
바람결에 날리운 그리움이 내 마음을 전해주길
Ba ram kyo rê nan li un cư ri u mi ne ma ư mưn chon he chu kin
oh oh oh

Love is the moment
니가 오던 그날 그 순간
Ni ka ô ton cư nan cư sun ka
두 눈에 맺혀 가슴에 맺혀 자꾸 떠올라
Tu nu nê meck hyo ka sư mê meck hyo cha ku to ôn la
Love is the moment
니가 가던 그날 그 순간
Ni ka ô ton cư nan cư sun ka
잊을 수 없어 자꾸 떠올라
I chưn su op so cha ku to ôn la
Close your eyes Close your ears
사랑이 느껴져
Sa rang I nư kyo chyo
너를 잡지 못해도 안지 못해도
No rưn chap chi môs he tô an chi môs he tô
Love is you
햇살 속에 가려진 그리움이 내 마음을 전해주길
Hes san sô kê ka ryo chin cư ri u mi ne ma ư mưn chon he chu kin
Love is the moment
니가 오던 그날 그 순간
Ni ka ô ton cư nan cư sun ka
두 눈에 맺혀 가슴에 맺혀 자꾸 떠올라
Tu nu nê meck hyo ka sư mê meck hyo cha ku to ôn la
Love is the moment
니가 가던 그날 그 순간
Ni ka ô ton cư nan cư sun ka
잊을 수 없어 자꾸 떠올라
I chưn su op so cha ku to ôn la
Love is the moment
너를 보낸 그날 그 순간
No rưn bô nen cư nan cư sun kan
심장이 멈춰 시간이 멈춰 자꾸만 아파
Sim chang I mom chươ si ka ni mom chươ cha ku ma na pha
Love is the moment
너를 떠난 그날 그 순간
No rưn to nan cư nan cư sun kan
사랑도 떠나 자꾸만 아파
Sa rang tô to na cha ku ma a pha
In your eyes In your mind
사랑이
Sa rang i
Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hnagul] Akdong Musician (AKMU) – 200%

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Akdong Musician (AKMU) – 200%
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

나를봐나를봐나를봐

Na rưn boa na rưn boa na rưn boa

날바라봐바라봐바라봐

Nan ba ra boa ba ra boa ba ra boa

 

너를본내마음속에사랑이

No rưn bôn ne ma ưm sô kê sa rang i

내본능이고백빨리하라해

Ne bôn nưng i cô bek ban ri ha ra he

너주위를둘러싼수많은경쟁자

No chu quy rưn tun lo san su man hưn kyong cheng cha

Yes I’m a soldier for you

Sweet

멘트장전발사하기전에

Mên thư chang chong ban sa ha ki chon nê

제군글입풀었나 (Yes 완전)

Chê cun cư rip phu ros na [yes woan chon]

간장콩장콩장장 Equals 간콩장장

Kan chang không chang không chang chang Equals kan không chang chang

(Yeah I’m ready)

 

아침이깨는소리

A chi mi ke nưn sô ri

Morning

바람들은

Ba ram tư rưn

Makes harmony

저물어가는달빛은

Cho mu ro ka nưn tan bi chưn

Let it go

여물어가는

Yo mu ro ka nưn

Romance

꿈꾸고

Kum ku cô

(Good night)

Hey baby it’s comin’ new day

새로운느낌이야이건

Se rô un nư ki mi ya I kon

Hey

왜이래

Quê I re

It’s common lovesick

아무래도이거는이거는

A mu re tô I ko nư ni ko nưn

 

It must be L.O.V.E 이백 percent, sure of that

I want you really I mean really

정말이야널좋아하는데빨갛게익은내얼굴이그걸증명해

Chong ma ri ya non chô ha ha nưn tê ban kah kê i cưn ne on ku ri cư kon chung myong he

 

나를봐나를봐나를봐

Na rưn boa na rưn boa na rưn boa

날바라봐바라봐바라봐

Nan ba ra boa ba ra boa ba ra boa

 

Nan Strawberry cho rom (Very very)

상큼한사람

Sang khưm han sa ram

Don’t (Worry worry)

어리바리한그대주위사람들은모두다이기주의

O ri ba ri han cư te chu quy sa ram tư ưn mô tu ta i ki chu ê

밤낮을걸으며 (널지켜줄) 나와달리

Bam na chưn ko rư myo [non chi khyo chun] na woa tan li

(그들은차키를) 과시하지만

[cư tư rưn cha khi rưn] koa si ha chi man

BAD GUY

자다가일어나잠꼬대로도널찾네

Cha ta ka I ro na cham cô te rô tô non chack nê

 

아침이깨는소리

A chi mi ke nưn sô ri

Morning

바람들은

Ba ram tư rưn

Makes harmony

저물어가는달빛은

Cho mu ro ka nưn tan bi chưn

Let it go

여물어가는

Yo mu ro ka nưn

Romance

꿈꾸고

Kum ku cô

Hello

어디가는거니

O ti ka nưn ko ni

(Where you) I’ll be there

네가있는그거리

Nê ka is nưn cư ko ri

(That way)

 

아직우리사이서먹해도그래도 Try는해봐야지나라도

A chi ku ri sa I so mok he tô cư re tô Try nưn he boa ya chi na ra tô

It must be L.O.V.E  i bek percent, sure of that

I want you really I mean really

정말이야널좋아하는데빨갛게익은내얼굴이그걸증명해

Chontg ma ri ya non chô ha ha nưn tê ban kah kê i cưn ne on ku ri cư kon chưng myong he

 

처음이야이런기분멈추질못하겠어막넘쳐

Cho ư mi ya i ron ki bun mom chu chin môs ha kês so mak nom chyo

누가잠가놓은듯내입은네앞에서오물쪼물안열려

Nu ka cham ka nô hưn tưs ne I pưn nê a phê so ô mun chô mu ra nyon lyo

내부름에뒤를돌아보는네두눈을보니

Ne bu rư mê tuy rưn tô ra bô nưn nê tu nu nưn bô ni

(I said) see you tomorrow

 

Oh baby it can’t be over like this

Someone help me

내맘을전할수있다면

Ne ma mưn chon han su is ta myon

사실은나널

Sa si rưn na non

(Oh please)

좋아하는데

Chô ha ha nưn tê

(I’m sure)

모든걸담은이눈빛이그걸증명해

Mô tưn kon ta mư ni nun bi chi cư kon chưng myong he

It must be L.O.V.E I bek percent, sure of that

I want you really I mean really

정말이야널좋아하는데빨갛게익은내얼굴이그걸증명해

Chong ma ri ya non chông ha ha nưn tê ban kah kê i cưn ne on ku ri cư kon chưng myong he

It must be L.O.V.E

Phiên âm theo vần, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Give Love – Akdong Musician (AKMU)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Give Love  – Akdong Musician (AKMU)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

니가날싫어해하는걸알아

Ni ka nan sin ho he ha nưn ko ra ra

나는서운해그런날왜너는못이해해

Na nưn so un he cư ron na ruê no nưn mô si he he

You don’t understand

난너를좋아한다고

Nan no rưn chô ha han ta cô

 

내가뭘잘못했는데내게왜그러는데

Ne ka mươn chan môs hes nưn tê ne kê quê cư ro nưn tê

그럴수록난되게섭섭해

Cư ron su rôk nan tuê kê sip sip he

Oh I’m so sad

그러니까슬슬

Cư ro ni ka sưn sưn

Let me come into your

마음

Ma ưm

 

중요한건마음

Chung dô han kon ma ưm

결코네얼굴만보고좋아하는거 (아니아니야)

Kyon khô nê on kun man bô cô chô ha ha nưn ko [a ni a ni ya]

날미워하는너의날이선말투까지도

Nan mi quơ ha nưn no ê na ri son man thu ka chi tô

사랑하게된거이게내 (맘이야)

Sa rang ha kê tuên ko I kê ne [ma mi ya]

너에대한건사소한것도기억해난마니아

No ê te han kon sa sô han kos tô ki ot he nan ma ni a

아무리나삐굴어도넌내게이순간만화야

A mu ri na bi cu ro tô non ne kê I sun kan man hoa ya

순정만화야주인공은맨날맨날이렇게밤마다기도해

Sun chong man hoa ya chu in công ưn men nan men na ri roh kê bam ma ta ki tô he

 

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

 

 

Give Love

Give Love

 

잘못한것도없는데왜

무작정싫어하고보는너

Why can’t you understand me

난너를좋아한다고

 

네가날싫어해하는걸안후

Nê ka nan sin ho he ha nưn ko ran hu

부터샘솟던의욕이다시들고

Bu tho sem sôs to nê dô ki ta si tưn cô

설레던내맘도끝이겠구나

Son lê ton ne mam tô cư thi kês ku na

했는데또다시슬금슬금

Hes nưn tê tô ta si sưn cưm sưn cưm

 

다가가도될까

Ta ka ka tô tuên ka

 

바라보는것조차싫어할까봐

Ba ra bô nưn kos chô cha sin ho han ka boa

난몰래뒤에서 ‘긍긍전전’해

Nan môn le tuy ê so cưng cưng chon chon he

점점해가지면달빛정전에

Chom chom he ka chi myon tan bick chong cho nê

용기가나내맘을전부전해

Dông ki ka na ne ma mưn chon bu chon he

하지만그녀와내사이거리너무멀어

Ha chi man cư nyo woa ne sa I ko ri no mu mo ro

주고또주는사랑이길바닥에다버려져낙엽처럼쌓이네

Chu cô tô chu nưn sa rang I kin ba ra kê ta bo ryo chyo na kyop cho rom sa hi nê

봄이되면흙으로남아혹시기대해싹이될까

Bu mi tuê myon hư cư rô na ma hôk si kit e he sa ki tuên ka

 

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

Give Love 사랑을좀주세요

Give Love sa rang ưn chôm chu sê dô

Give Love 사랑이모자라요

Give Love sa rang I mô cha ra dô

매일매일자라는사랑을그녀에게주는데도받질않으니

Me in me in cha ra nưn sa rang ưn cư nyo ê kê chu nưn tê tô bat chi ran hư ni

 

Give Love

Give Love