Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] NU’EST – Good Bye Bye

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

NU’EST – Good Bye Bye
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

차가워진 눈물과 표정 난 너에게서 왜 헤매는지 알지 못했어

Cha ka quơ chin nun mun koa phyô chong nan no ê kê so quê hê me nưn chi an chi môs hes so

풀리지도 않을 맘에 상처만 남기고

Phun li chi tô an hưn ma mê sang cho man nam ki cô

그럴 때면 내게 말해 ‘이 추억만은 남겨줘’사라진

Cư ron te myon ne kê man he ‘I chu ot ma nưn nam kyo chyo’ sa ra chin

Innocence

나만을 밝혀 주던 빛은 너인데

Na ma nưn ban hyo chu ton bi chưn no in tê

시간의 덫에 또 속아 머물 순 없어

Si ka nê to chê tô sô ka mo mun su nop so

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

** 끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

난 너 없이도 살 수 있어

Nan no op si tô san su is so

죽지 못해 산다는 게 내일에 내 모습일까 봐 걱정이 돼

Chuk chi môs he san ta nưn kê ne I rê ne mô sư pin ka boa kok chong I tuê

기나긴 삶의 하루 중간 어디쯤에는 널 잊을 곳은 있을거야 확신해 늘

Ki na kin san mê ha ru chung ka no ti chư mê nưn no ri chưn cô sư nis sưn ko yah oak sin he nưn

아주 가끔은 우릴 돌아봐 노력은 생각보다 내게 솔직하니까

A chu ka cư mư nu rin tô ra boa nô ryo cưn seng kak bô ta ne kê sôn chik ha ni ka

어제는 잊고 또 일어서면 돼 풀린 신발끈 다시 묶고 뛰면 돼

I chê nư nick cô tô I ro so myon tuê phun rin sin ban cưn ta si muk cô tuy myon tuê

낡은 일기장에 적힌 우리처럼 길을 잃고서 더 이상 살 수 없 어남겨진

Nan ư nin ki chang ê chok hi nu ri cho rom ki rưn in cô so to I sang sa su op so nam kyo chin

Innocence

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

** 끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

난 너 없이도 살 수 있어

Nan no op si tô san su is so

내 눈물이 땅에 닿는 모습 보일 수 없어 난 계속

Ne nun mu ri tang ê tah nưn mô sưp bô in su op so nan kyê sôk

Tic Tic Tac

나의 두 눈이 너의 입술이 다시 만날 땐 우린 빛이 날 거야

Na ê tu nu ni no ê ip su ri ta si man nan te nu rin bi chi nan ko ya

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

이젠 괜찮아

I chên kuên chan na

without you

BigBang

[lyrics hangul] Eyes, Nose, Lips – Taeyang (from BigBang)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Eyes, Nose, Lips – Teayang (from BigBang)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

미안해 미안해 하지마 내가 초라해지잖아

Mi an he mi an he ha chi ma ne ka chô ra he chi chan ha

빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아

Ban ka nê bư nip sun lô o so na rưn chu ki cô ka na nưn kuên chan na

마지막으로 나를 바라봐줘 아무렇지 않은 듯 웃어줘

Ma chi ma cư rô na rưn ba ra boa chươ a mu roh chi an hưn tư su so chươ

네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게  나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게

Nê ka bô cô si phưn te ki ot han su is kê na ê mo ris sô kê nê on kun cư rin su is kê

널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고 혹시

Non bô nen su op nưn na ê dôk si mi chip cha ki tuê o non ka tươs cô hôk si

이런 나 땜에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜

I ron na te mê him tư ros ni a mu te ta pop nưn no ba bô cho rom quê

너를 지우지 못해 넌 떠나버렸는데

No rưn chi u chi môs he non to na bo ryos nưn tê

 

너의 눈 코 입 날 만지던네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê

 

사랑해 사랑했지만 내가 부족했었나 봐

Sa rang he sa rang hes chi man ne ka bu chôk hes sos na boa

혹시 우연이라도 한순간만이라도 널

Hôk si u yo ni ra tô han sun kan ma ni ra tô nyong

볼 수 있을까 하루하루가 불안해져

Bôn su is sưn ka ha ru ha ru ka bu ran he chyo

네 모든 게 갈수록 희미해져

Nê mô tưn kê kan su rô khê mi he chyo

사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데

Sa chin sô kê no nưn quê he man kê us nưn tê

 

우리에게 다가오는 이별을 모른 채

U ri ê kê ta ka ô nư ni byo rưn mô rưn che

 

널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고

Non bô nen su op nưn na ê dôk si mi chip cha ki tuê o non ka tươs cô

혹시 이런 나 땜에 힘들었니 아무 대답 없는 너

Hôk si I ron na te mê him tư ros ni a mu te ta pop nưn no

바보처럼 왜 너를 지우지 못해 넌 떠나버렸는데

Ba bô cho rom quê no rưn chi u chi môs he ton to nab o ryos nưn tê

 

너의 눈 코 입 날 만지던 네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê

 

나만을 바라보던 너의 까만 눈

Na ma nưn ba ra bô ton no ê ka man nun

향기로운 숨을 담은 너의 코

Hyang ki rô un su mưn ta mưn no ê khô

사랑해 사랑해

Sa rang he sa rang he

내게 속삭이던 그 입술을 난

Ne kê sôk sa ki ton cư ip su rưn nan

 

너의 눈 코 입 날 만지던 네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Red Light – F(X)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Red Light – F(X)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi ro te ni Yeah mi ro te ni na a cha ha myon ban hyo

Ay Ay It’s a Red Light Light

이건실제상황뭐가잘못된건지도몰라

I kon sin chê sang hoang mươ ka chan môs tuên kon chi tô mô la

Ay Ay It’s a Red Light Light

경고하는누군가목소리를잘들어

Kyong cô han nưn nu kun ka môk sô ri rưn chan tư ro

Red Light

잠시만숨을쉬어봐 Eh- Oh- 이건전쟁이아니야

Cham si man su mưn suy o boa Eh Oh I kon chon cheng I a ni ya

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

Boy 니가말한최선이란변명내겐의문투성이일뿐

Boy ni ka man han chươ so ni tan byon myong ne kê nê mun thu song I in bun

진짜사랑이란어쩌면아주느린파동아주느린파동

Chin cha sa rang I ra no cho myo na chu nư rin pha tông a chu nư rin pha tông

Ay Ay It’s a Red Light Light

서로에게찾자빛으로찬특별한비상구

So rô ê kê chack cha bi chư rô chan thưk byon han bi sang ku

Ay Ay 생각해봐봐그무엇이우릴왜멈추게했던건지 Red Light

Ay Ay seng kak he boa boa cư mu o si u rin quê mom chu kê hes ton kon chi Red Light

한번만뒤를돌아 Eh Oh 소중한걸찾아봐

Han bon man tuy rưn tô ra Eh Oh sô chung hank on cha cha boa

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

기적은오는걸너무오래걸렸지만파란불우린기다려원해

Ki cho cư nô nưn kon no mu ô re kon lyos chi man pha ran bur u rin ki ta ryo quơn he

폭주를멈춰이건실제상황목소리들어봐

Phôk chu rưn mom chươ I kon sin chê sang hoang môk sô ri tư ro boa

눈크게떠 Yeah 너의앞에나타난세상을봐

Nun khư kê to Yeah no ê a phê na tha nan sê sang ưn boa

밀어만대던충돌직전널밀어대던

Mi ro man te ton chung tông chik chon non mi ro te ton

캐터필러그건

Khe tho phin lo cư kon

Madness

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi rot e ni Yeah mi rot e ni na a cha ha myon ban hyo

캐터필러캐터필러앞에모두다침몰할때켜진거야켜진거야

Khe tho phin lo khe tho phin lo a phê mô tut a chim môn han te khyo chin ko yak ho chin ko ya

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Kim Ah Joong – Maria

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Kim Ah Joong – Maria
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

자 지금 시작해 조금씩 뜨겁게
Cha chi cưm si chak he chô cưm sik tô kop kê
우 두려워하지마
U tu ryo quơ ha chi ma
펼쳐진 눈앞에 저 태양이 길을 비춰 우 절대 멈추지마
Phyon chyo chin nu na phê cho the yang I ki rưn bi chươ u chon te mom chu chi ma
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아
cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지
ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
기적은 이렇게 내 눈앞에 펼쳐있어
ki cho cưn i roh kê ne nu na phê phyon chyo is so
우 절대 멈추지마
u chon te mom chu chi ma
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아
cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지.

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
(Maria)
멈춰버린 심장전체가
mom chươ bo rin sim chang chon chê ka
걷잡을 수 없이 뛰어와
kot cha pưn su op si tuy o qoa
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아

cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아

cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hyomin – Nice Body

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Hyomin – Nice Body
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Ah yeah

You know Brave sound

Hyomin, Loco

Let’s do that

Let me see your body move

I love that

 

여자라면누구나노출을원해요

Yo cha ra myon nu ku na nô chu rư rươn he dô

여자라면한번쯤다이어트를하네요

Yo cha ra myon han bon chum ta I o thư rưn ha nê dô

여자라면분명히사랑받길원해요

Yo cha ra myon bun myong hi sa rang bat ki rươn he dô

꿈속의왕자님은분명히나타날거예요

Kum sô kê woang cha ni mưn bun myong hi na than an ko yê dô

 

(먹고싶은것도참고) 독하게살아가

[mok cô si phưn kos tô cham cô] tôk ha kê sa ra ka

(아픈것도모두참고) 난예뻐질거야

[a phưn kos tô mô tu cham cô] nan yê bo chin ko ya

사랑할거야더보여줄거야난달라질거야

Sa rang han ko ya  to bô yo chun ko ya nan tan la chin ko ya

you do deserve it

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(give me love, give me love, give me love)

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해요

I chê na rưn my si môs he

 

너도알고있어네다리이쁜거?

No tô an cô is so nê ta ri I bưn ko?

나도알고있어쳐다보면지는거

Na tô an cô is so chyo ta bô myon chi nưn ko

이기고싶지않아적어도이낮에는

I ki cô sip chi an ha cho ko tô I na chê nưn

식곤증때문에나른했던나를일으키는너

Sik côn chưng te mu nê na rưn hes ton na rư ri rư khi nưn no

마치운동하는서양누나들

Ma chi un tông ha nưn so yang nu na tưn

너빼곤다밋밋하기만한통나무

No be côn ta mis mis ha ki man han thông na mu

벌써부터우연을가장한만남을

Bon so bu tho u yo nưn ka chang han man na mưn

상상하고있는난다자란꿈나무

Sang sang ha cô is nưn nan ta cha ran kum na mu

 

남자라면누구나이런여잘원해요

Nam cha ra myon nu ku na I ron yo cha rươn he dô

남자라면하나같이예쁜걸좋아해요

Nam cha ra myon ha na ka thi yê bưn kon chô ha he dô

남자라면한번쯤야한생각을해요

Nam cha ra myon han bon chư mya han seng ka cưn he dô

그게나였으면좋겠어그랬으면좋겠어

Cư kê na yos sư myon chô kês so cư res sư myon chô kês so

 

(먹고싶은것도참고) 독하게살아가

[mok cô si phưn kos tô cham cô] tôk ha kê sa ra ka

(아픈것도모두참고) 난예뻐질거야

[a phưn kos tô mô tu cham cô] nan yê bo chin ko ya

사랑할거야더보여줄거야난달라질거야

Sa rang han ko ya  to bô yo chun ko ya nan tan la chin ko ya

you do deserve it

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(give me love, give me love, give me love)

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해 Baby

I chê na rưn my si môs he Baby

 

나정말힘들었어요오오

Na chong man him tư ros so dô ô ô

그대땜에얼마나노력한지몰라요오

Cư te te mê on ma na nô ryok han chi mô la dô ô

맵시나는스타일기분좋아스마일

Mep si na nưn sư tha in ki bun chô ha sư ma in

당당해졌어이젠나도

Tang tang he chyos so I chên na tô

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(넌날안달나게해두눈을떼지못해)

[non ma ran tan na kê he tu nu nưn tê chi môs he]

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해요

I chê na rưn my si môs he dô