Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Red Light – F(X)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Red Light – F(X)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi ro te ni Yeah mi ro te ni na a cha ha myon ban hyo

Ay Ay It’s a Red Light Light

이건실제상황뭐가잘못된건지도몰라

I kon sin chê sang hoang mươ ka chan môs tuên kon chi tô mô la

Ay Ay It’s a Red Light Light

경고하는누군가목소리를잘들어

Kyong cô han nưn nu kun ka môk sô ri rưn chan tư ro

Red Light

잠시만숨을쉬어봐 Eh- Oh- 이건전쟁이아니야

Cham si man su mưn suy o boa Eh Oh I kon chon cheng I a ni ya

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

Boy 니가말한최선이란변명내겐의문투성이일뿐

Boy ni ka man han chươ so ni tan byon myong ne kê nê mun thu song I in bun

진짜사랑이란어쩌면아주느린파동아주느린파동

Chin cha sa rang I ra no cho myo na chu nư rin pha tông a chu nư rin pha tông

Ay Ay It’s a Red Light Light

서로에게찾자빛으로찬특별한비상구

So rô ê kê chack cha bi chư rô chan thưk byon han bi sang ku

Ay Ay 생각해봐봐그무엇이우릴왜멈추게했던건지 Red Light

Ay Ay seng kak he boa boa cư mu o si u rin quê mom chu kê hes ton kon chi Red Light

한번만뒤를돌아 Eh Oh 소중한걸찾아봐

Han bon man tuy rưn tô ra Eh Oh sô chung hank on cha cha boa

 

눈크게떠거기충돌직전폭주를멈춰

Nun khư kê to ko ki chung tôn chik chon phôk rưn mom chươ

변화의목격자가되는거야

Byon hoa ê môk kyok cha ka tuê nưn ko ya

밀어대던거친캐터필러그앞에모두

Mi ro te ton ko chin khe tho phin lo cư a phê mô tu

침몰할때

Chim môn han te

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

기적은오는걸너무오래걸렸지만파란불우린기다려원해

Ki cho cư nô nưn kon no mu ô re kon lyos chi man pha ran bur u rin ki ta ryo quơn he

폭주를멈춰이건실제상황목소리들어봐

Phôk chu rưn mom chươ I kon sin chê sang hoang môk sô ri tư ro boa

눈크게떠 Yeah 너의앞에나타난세상을봐

Nun khư kê to Yeah no ê a phê na tha nan sê sang ưn boa

밀어만대던충돌직전널밀어대던

Mi ro man te ton chung tông chik chon non mi ro te ton

캐터필러그건

Khe tho phin lo cư kon

Madness

 

켜졌어 Red Light 선명한 Red Light 스스로켜져그것은 Red Light

Khyo chyos so Red Light son myong han Red Light sư sư rô khyo chyo cư ko sưn Red Light

켜졌어 Red Light 두개의 Red Light 붉은태양과네앞의 Red Light

Khyo chyos so Red Light tu ke ê Red Light bun rưn the yang koa nê a phê Red Light

 

Ay Wait a minute

정글속의룰따라약한자는먹혀

Chong cưn sô kê run ta ra yak han cha nưn mok hyo

앞으로만밀어대니 Yeah 밀어대니나아차하면밟혀

A phư rô man mi rot e ni Yeah mi rot e ni na a cha ha myon ban hyo

캐터필러캐터필러앞에모두다침몰할때켜진거야켜진거야

Khe tho phin lo khe tho phin lo a phê mô tut a chim môn han te khyo chin ko yak ho chin ko ya

 

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Kim Ah Joong – Maria

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

 Kim Ah Joong – Maria
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

자 지금 시작해 조금씩 뜨겁게
Cha chi cưm si chak he chô cưm sik tô kop kê
우 두려워하지마
U tu ryo quơ ha chi ma
펼쳐진 눈앞에 저 태양이 길을 비춰 우 절대 멈추지마
Phyon chyo chin nu na phê cho the yang I ki rưn bi chươ u chon te mom chu chi ma
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아
cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지
ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
기적은 이렇게 내 눈앞에 펼쳐있어
ki cho cưn i roh kê ne nu na phê phyon chyo is so
우 절대 멈추지마
u chon te mom chu chi ma
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아
cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지.

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
(Maria)
멈춰버린 심장전체가
mom chươ bo rin sim chang chon chê ka
걷잡을 수 없이 뛰어와
kot cha pưn su op si tuy o qoa
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아

cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
Maria Ave Maria
저 흰 구름 끝까지 날아

cho hin ku rưm kưt ka chi na ra
Maria Ave Maria
거친 파도 따윈 상관없지

ko chin pha tô ta quơn sang koa nop chi
Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Hyomin – Nice Body

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Hyomin – Nice Body
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

Ah yeah

You know Brave sound

Hyomin, Loco

Let’s do that

Let me see your body move

I love that

 

여자라면누구나노출을원해요

Yo cha ra myon nu ku na nô chu rư rươn he dô

여자라면한번쯤다이어트를하네요

Yo cha ra myon han bon chum ta I o thư rưn ha nê dô

여자라면분명히사랑받길원해요

Yo cha ra myon bun myong hi sa rang bat ki rươn he dô

꿈속의왕자님은분명히나타날거예요

Kum sô kê woang cha ni mưn bun myong hi na than an ko yê dô

 

(먹고싶은것도참고) 독하게살아가

[mok cô si phưn kos tô cham cô] tôk ha kê sa ra ka

(아픈것도모두참고) 난예뻐질거야

[a phưn kos tô mô tu cham cô] nan yê bo chin ko ya

사랑할거야더보여줄거야난달라질거야

Sa rang han ko ya  to bô yo chun ko ya nan tan la chin ko ya

you do deserve it

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(give me love, give me love, give me love)

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해요

I chê na rưn my si môs he

 

너도알고있어네다리이쁜거?

No tô an cô is so nê ta ri I bưn ko?

나도알고있어쳐다보면지는거

Na tô an cô is so chyo ta bô myon chi nưn ko

이기고싶지않아적어도이낮에는

I ki cô sip chi an ha cho ko tô I na chê nưn

식곤증때문에나른했던나를일으키는너

Sik côn chưng te mu nê na rưn hes ton na rư ri rư khi nưn no

마치운동하는서양누나들

Ma chi un tông ha nưn so yang nu na tưn

너빼곤다밋밋하기만한통나무

No be côn ta mis mis ha ki man han thông na mu

벌써부터우연을가장한만남을

Bon so bu tho u yo nưn ka chang han man na mưn

상상하고있는난다자란꿈나무

Sang sang ha cô is nưn nan ta cha ran kum na mu

 

남자라면누구나이런여잘원해요

Nam cha ra myon nu ku na I ron yo cha rươn he dô

남자라면하나같이예쁜걸좋아해요

Nam cha ra myon ha na ka thi yê bưn kon chô ha he dô

남자라면한번쯤야한생각을해요

Nam cha ra myon han bon chư mya han seng ka cưn he dô

그게나였으면좋겠어그랬으면좋겠어

Cư kê na yos sư myon chô kês so cư res sư myon chô kês so

 

(먹고싶은것도참고) 독하게살아가

[mok cô si phưn kos tô cham cô] tôk ha kê sa ra ka

(아픈것도모두참고) 난예뻐질거야

[a phưn kos tô mô tu cham cô] nan yê bo chin ko ya

사랑할거야더보여줄거야난달라질거야

Sa rang han ko ya  to bô yo chun ko ya nan tan la chin ko ya

you do deserve it

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(give me love, give me love, give me love)

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해 Baby

I chê na rưn my si môs he Baby

 

나정말힘들었어요오오

Na chong man him tư ros so dô ô ô

그대땜에얼마나노력한지몰라요오

Cư te te mê on ma na nô ryok han chi mô la dô ô

맵시나는스타일기분좋아스마일

Mep si na nưn sư tha in ki bun chô ha sư ma in

당당해졌어이젠나도

Tang tang he chyos so I chên na tô

 

내몸맨 nice nice body

Ne mum men nice nice body

잘빠진다리쌔끈한허리

Chan ba chin ta ri se kun han ho ri

(넌날안달나게해두눈을떼지못해)

[non ma ran tan na kê he tu nu nưn tê chi môs he]

내몸맨 nice nice body

Ne môn men nice nice body

모두다놀래하나같이반해

Mô tu ta nôn le ha na ka thi ban he

이제나를무시못해요

I chê na rưn my si môs he dô

 

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Melted – Akdong Musician (AKMU)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Melted – Akdong Musician (AKMU)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

 

붉은해가세수하던파란바다검게물들고

Bun rưn he ka sê su ha ton pha ran ba ta ko-om kê mun tưn cô
구름비바람오가던하얀하늘회색빛들고

Ku rưm bi ba ram ô ka ton ha yan ha nưn h-uê sek bick tưn cô
맘속에찾아온어둠을그대로두고

Mam sô kê cha cha ôn o tu mưn cư te rô tu cô
밤을덮은차가운그림자마냥굳어간다

Ba mưn to phưn cha ka un cư rim cha ma nyang ku to kan ta

얼음들이녹아지면

O rưm tư ri nô ka chi myon
조금더따뜻한노래가나올텐데

Chô cưm to ta tưs han nô re ka na ôn thên tê
얼음들은왜그렇게차가울까

O rưm tư rưn quê cư roh kê cha ka un ka
차가울까요

Cha ka un ka dô

Why are they so cold
Why are they so cold

 

 

붉은해가세수하던파란바다

Bun rưn he ka sê su ha ton pha ran ba ta
그깊이묻힌옛온기를바라본다

Cư ki phi mut hin yê sôn ki rưn ba ra bôn ta
too late get it out
어른들세상추위도풀렸으면해

O rưn tưn sê sang chu quy tô phun lyos sư myon he
얼었던사랑이이젠주위로흘렀으면해

O ros ton sa rang I I chên chu quy rô hưn los sư myon he

맘속에찾아온어둠을그대로두고

Mam sô kê cha cha ôn o tu mưn cư te rô tu cô
밤을덮은차가운그림자마냥굳어간다

Ba mưn to phưn cha ka un cư rim cha ma nyang ku to kan ta
얼음들이녹아지면

O rưm tư ri nô ka chi myon
조금더따뜻한노래가나올텐데

Chô cưm to ta tưs han nô re ka na ôn thên tê
얼음들은왜그렇게차가울까

O rưm tư rưn quê cư roh kê cha ka un ka

차가울까요

Cha ka un ka dô

얼음들이녹아지면

O rưm tư ri nô ka chi myon
조금더따뜻한노래가나올텐데

Chô cưm to ta tưs han nô re ka na ôn thên tê
얼음들은왜그렇게차가울까

O rưm tư rưn quê cư roh kê cha ka un ka
차가울까요

Cha ka un ka dô

Why are they so cold
Why are they so cold