Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] NU’EST – Good Bye Bye

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

NU’EST – Good Bye Bye
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

차가워진 눈물과 표정 난 너에게서 왜 헤매는지 알지 못했어

Cha ka quơ chin nun mun koa phyô chong nan no ê kê so quê hê me nưn chi an chi môs hes so

풀리지도 않을 맘에 상처만 남기고

Phun li chi tô an hưn ma mê sang cho man nam ki cô

그럴 때면 내게 말해 ‘이 추억만은 남겨줘’사라진

Cư ron te myon ne kê man he ‘I chu ot ma nưn nam kyo chyo’ sa ra chin

Innocence

나만을 밝혀 주던 빛은 너인데

Na ma nưn ban hyo chu ton bi chưn no in tê

시간의 덫에 또 속아 머물 순 없어

Si ka nê to chê tô sô ka mo mun su nop so

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

** 끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

난 너 없이도 살 수 있어

Nan no op si tô san su is so

죽지 못해 산다는 게 내일에 내 모습일까 봐 걱정이 돼

Chuk chi môs he san ta nưn kê ne I rê ne mô sư pin ka boa kok chong I tuê

기나긴 삶의 하루 중간 어디쯤에는 널 잊을 곳은 있을거야 확신해 늘

Ki na kin san mê ha ru chung ka no ti chư mê nưn no ri chưn cô sư nis sưn ko yah oak sin he nưn

아주 가끔은 우릴 돌아봐 노력은 생각보다 내게 솔직하니까

A chu ka cư mư nu rin tô ra boa nô ryo cưn seng kak bô ta ne kê sôn chik ha ni ka

어제는 잊고 또 일어서면 돼 풀린 신발끈 다시 묶고 뛰면 돼

I chê nư nick cô tô I ro so myon tuê phun rin sin ban cưn ta si muk cô tuy myon tuê

낡은 일기장에 적힌 우리처럼 길을 잃고서 더 이상 살 수 없 어남겨진

Nan ư nin ki chang ê chok hi nu ri cho rom ki rưn in cô so to I sang sa su op so nam kyo chin

Innocence

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

** 끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

난 너 없이도 살 수 있어

Nan no op si tô san su is so

내 눈물이 땅에 닿는 모습 보일 수 없어 난 계속

Ne nun mu ri tang ê tah nưn mô sưp bô in su op so nan kyê sôk

Tic Tic Tac

나의 두 눈이 너의 입술이 다시 만날 땐 우린 빛이 날 거야

Na ê tu nu ni no ê ip su ri ta si man nan te nu rin bi chi nan ko ya

* Good bye baby Good bye baby

너 없이 매일 눈감아도 이젠 그만

No op si me in nun ka ma tô I chên cư man

Good bye baby Good bye baby

니 손 다신 못 잡는대도

Ni sôn ta sin môs chap nưn te tô

끝없는 터널 속을 거닌대도 이겨낼 수 있어

Cư thop nưn tho non sô cưn ko nin te tô I kyo nen su is so

And let me say

Good bye baby Good bye baby

이젠 괜찮아

I chên kuên chan na

without you

BigBang

[lyrics hangul] Eyes, Nose, Lips – Taeyang (from BigBang)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Eyes, Nose, Lips – Teayang (from BigBang)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

미안해 미안해 하지마 내가 초라해지잖아

Mi an he mi an he ha chi ma ne ka chô ra he chi chan ha

빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 괜찮아

Ban ka nê bư nip sun lô o so na rưn chu ki cô ka na nưn kuên chan na

마지막으로 나를 바라봐줘 아무렇지 않은 듯 웃어줘

Ma chi ma cư rô na rưn ba ra boa chươ a mu roh chi an hưn tư su so chươ

네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게  나의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게

Nê ka bô cô si phưn te ki ot han su is kê na ê mo ris sô kê nê on kun cư rin su is kê

널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고 혹시

Non bô nen su op nưn na ê dôk si mi chip cha ki tuê o non ka tươs cô hôk si

이런 나 땜에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 왜

I ron na te mê him tư ros ni a mu te ta pop nưn no ba bô cho rom quê

너를 지우지 못해 넌 떠나버렸는데

No rưn chi u chi môs he non to na bo ryos nưn tê

 

너의 눈 코 입 날 만지던네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê

 

사랑해 사랑했지만 내가 부족했었나 봐

Sa rang he sa rang hes chi man ne ka bu chôk hes sos na boa

혹시 우연이라도 한순간만이라도 널

Hôk si u yo ni ra tô han sun kan ma ni ra tô nyong

볼 수 있을까 하루하루가 불안해져

Bôn su is sưn ka ha ru ha ru ka bu ran he chyo

네 모든 게 갈수록 희미해져

Nê mô tưn kê kan su rô khê mi he chyo

사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데

Sa chin sô kê no nưn quê he man kê us nưn tê

 

우리에게 다가오는 이별을 모른 채

U ri ê kê ta ka ô nư ni byo rưn mô rưn che

 

널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고

Non bô nen su op nưn na ê dôk si mi chip cha ki tuê o non ka tươs cô

혹시 이런 나 땜에 힘들었니 아무 대답 없는 너

Hôk si I ron na te mê him tư ros ni a mu te ta pop nưn no

바보처럼 왜 너를 지우지 못해 넌 떠나버렸는데

Ba bô cho rom quê no rưn chi u chi môs he ton to nab o ryos nưn tê

 

너의 눈 코 입 날 만지던 네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê

 

나만을 바라보던 너의 까만 눈

Na ma nưn ba ra bô ton no ê ka man nun

향기로운 숨을 담은 너의 코

Hyang ki rô un su mưn ta mưn no ê khô

사랑해 사랑해

Sa rang he sa rang he

내게 속삭이던 그 입술을 난

Ne kê sôk sa ki ton cư ip su rưn nan

 

너의 눈 코 입 날 만지던 네 손길

No ê nun khô ip nan man chi ton nê sôn kin

작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만

Cha cưn sôn thôp ka chi ta yo chon hi non nư kin su is chi man

꺼진 불꽃처럼 타들어가버린

Ko chin bun côck cho rom tha tư ro ka bo rin

우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게

U ri sa rang mô tu ta no mu a phư chi ma ni chên no chu o ki ra bu rưn kê