Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] BEAST – Good Luck

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

***

BEAST –  Good Luck
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Why why you leave me alone, baby~
I’m still, still loving you
넌 지금 나를 두고 떠나가지만 행복하길 바랄게
non chi cưm na rưn tu cô to na ka chi man [ha~] heng bôk ha kin ba ran kê
넌 입버릇처럼 항상 내게 말했지 언젠가 올 너와 나의 (마지막을)
no nip bo rưs cho rom hang sang ne kê man hes chi on chên ka ôn no woa na ê [ma chi ma cưn]
난 입버릇처럼 항상 너에게 말했지 내가 할 수 있는 모든 걸 다해 널 지킨다고
na nip bo rưs cho rom hang sang no ê kê man hes chi ne ka han su is nưn mô tưn kon ta he non chi khin ta cô
(I wanna) Hold you tight Make you mine Never leave me alone
너 하나만 바라는데 난 그거면 충분한데
no ha na man ba ra nưn tê nan cư ko myon chung bun han tê
결국엔 모든 게 어긋나 버렸어
kyon ku kên mô tưn kê o cưs na bo ryos so
이런 나를 두고 떠나가니 왜
i ron na rưn tu cô to na ka ni quê
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he
I hate you love you
하루에도 몇 번
ha ru ê tô myock bon
Up and down Feels like an elevator
Heal me I’m heartsick There ain’t no cure for my disease
너덜너덜해 난 너 때문에 네가 남긴 상처의 크기는 가늠이 안 돼
no ton no ton he nan no te mu nê nê ka nam kin sang cho ê khư ki nưn ka nư mi an tuê
이런 상황에 난 널 위해 두 손을 모으네
i ron sang hoang ê nan no ruy he tu sô nưn mô ư nê
I pray for ya Good luck to ya

(I wanna) Hold you tight Make you mine Never leave me alone
너 하나만 바라는데 난 그거면 충분한데
no ha na man ba ra nưn tê, nan cư ko myon chung bun han tê
결국엔 모든 게 어긋나 버렸어
kyon ku kên mô tưn kê, o cưs na bo ryos so
이런 나를 두고 떠나가니 왜
i ron na rưn tu cô to na ka ni quê
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he
더 행복해야 해 이거 하나만은 알고 가
to heng bôk he ya he i ko ha na ma nư nan cô ka
나만큼 널 사랑할 사람 없단 걸
na man khưm non sa rang han sa ra mop kon
난 너에게 많은 이별 중 하나겠지만
nan no ê kê man hư ni byon chung ha na kês chi man
넌 나에게 처음이자 마지막인 걸
non na ê kê cho ư mi cha ma chi ma kin kon
Good luck baby Good luck to you
꼭 행복해야 해
côk heng bôk he ya he
너만 보는 날 너 하나밖에 없던 날 두고 떠나갔다면
no man bô nưn nan no ha na bak kê op ton nan tu cô to na kas ta myon
Good luck baby Good luck to you
누구를 만나도
nu ku rưn man na tô
네가 내게 남긴 상처만큼 넌 더 행복해야 해
nê ka ne kê nam kin sang cho man khưm ton to heng bôk he ya he