[lyrics hangul] RED – HyunA (4minute)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

RED – HyunA (4minute)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

So cool하게 더 Hot하게

SO COOL ha kê to HOT ha kê
Red lipstick 좀 더 빨갛게 (빨갛게)

RED LIPSTICK chôm to ban kah kê [ban kah kê]
So cool하게 더 Hot하게

SO COOL ha kê to HOT ha kê
Red lipstick 좀 더 빨갛게 (빨갛게)

RED LIPSTICK chôm to ban kah kê [ban kah kê]

새빨간 Lipstick을 바른 나는 빨개요 (빨개요) 깨물어 주고 싶은 애교가 예술이에요

se ban kan LIPSTICK ưn ba rưn na nưn ban ke dô [ban ke dô] ke mu ro chu cô si phưn ye kyô ka yê su ri yê dô
밤마다 내가 생각나 Like 매콤한 라면 먼저 들어와 봐 내가 좋다면

bam ma ta ne ka seng kak na LIKE me khôm han ra myon mon cho tư ro woa boa ne ka chôh ta myon

현아’s Back, uh 웬만한 애들보다 자빠진 몸매는 내겐 Full option

hyona’s Back, uh quên man han ye tưn bô ta cha ba chin môm me nưn ne kên FULL OPTION
몸 좀 풀고 달려 볼라니까 빨간 거 그게 나니까  이제 무대 위로 올라가 볼까

môm chôm phun cô tan lyo bôn la ni ka ban lan ko cư kê na ni ka i chê mu te quy rô ôn la ka bôn ka

날 두고 떠나지마

nan tu cô to na chi ma
나 지금 너무나 외롭단 말이야

na chi cưm no mu na quê rôp tan ma ri ya
너만은 너를 떠나지마

no ma nưn no rưn to na chi ma
여긴 나 하나밖에 없다고

yo kin na ha na bak kê op ta cô
나 지금 변해 버릴지 몰라

na chi cưm byon he bo rin chi mô la

원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Yeah)

ban kan kon hyona hyona nưn [yeah]
원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Ah~)

ban kan kon hyona hyona nưn [Ah~]

(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyo na

(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyon na

So cool하게 더 Hot하게

SO COOL ha kê to HOT ha kê

Red lipstick 좀 더 빨갛게 (빨갛게)

RED LIPSTICK chôm to ban kah kê [ban kah kê]

So cool하게 더 Hot하게

SO COOL ha kê to HOT ha kê

Red lipstick 좀 더 빨갛게 (빨갛게)

RED LIPSTICK chôm to ban kah kê [ban kah kê]

다 그만해 따끔하게 혼내줄테니까 엉덩이 대 감당 안돼 밤마다 Say

ta cư man he ta cưm ha kê hôn ne chun tê ni ka ong tong i te kam tang an tuê bam ma ta SAY
H Y U N 그리고 A

H Y U N cư ri cô A
죽이는 Dance 무대 위 Killer 콧대는 하늘을 찔러 긴말은 생략할게

chu ki nưn DANCE mu te quy KILLER khôs te nưn ha nư rưn chin lo kin ma rưn seng ryak han kê

날 두고 떠나지마

nan tu cô to na chi ma
나 지금 너무나 외롭단 말이야

na chi cưm no mu na quê rôp tan ma ri ya
너만은 너를 떠나지마

no ma nưn no rưn to na chi ma
여긴 나 하나밖에 없다고

yo kin na ha na bak kê op ta cô
나 지금 변해 버릴지 몰라

na chi cưm byon he bo rin chi mô la

원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Yeah)

ban kan kon hyona hyona nưn [yeah]
원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Ah~)

ban kan kon hyona hyona nưn [Ah~]

(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyo na
(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyon na

빨간 건 현아

ban kan kon hyon na

현아는 빨개요 현아는 빨개요

hyona nưn ban ke dô hyona nưn ban ke dô

현아는 빨개요 빨간 건 현아

hyona nưn ban ke dô ban kan kon hyona

현아는 빨개요

hyo a nưn ban ke dô

날 두고 떠나지마

nan tu cô to na chi ma
나 지금 너무나 외롭단 말이야

na chi cưm no mu na quê rôp tan ma ri ya
너만은 너를 떠나지마

no ma nưn no rưn to na chi ma
여긴 나 하나밖에 없다고

yo kin na ha na bak kê op ta cô
나 지금 변해 버릴지 몰라

na chi cưm byon he bo rin chi mô la

원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Yeah)

ban kan kon hyona hyona nưn [yeah]
원숭이 엉덩이는 빨개 (What)

quơn sung i ong tong i nưn ban ke [what]
빨간 건 현아 현아는 (Ah~)

ban kan kon hyona hyona nưn [Ah~]

(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyo na

(Oh~ Eh Oh Eh Oh)
Uh, uh 빨간 건 현아

Uh, uh ban kan kon hyon na

[lyrics hangul] BACK – INFINITE

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

BACK – Infinite
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Can You Save Me
Can You Save Me
기억해줘 니 서랍 속에 기억해줘 니 지갑 속에

ki ot he chươ ni so rap sô kê ki ok he chươ ni chi kap sô kê
내가 있던 흔적들을 하나도 빠짐 없이 새겨줘

ne ka is ton hưn chok tư rưn ha na tô ba chi mop si se kyo chươ
추억해줘 그 사진 속에 남아있던 그 공간 속에

chu ok he chươ cư sa chin sô kê na ma is ton cư công kan sô kê
내 향기 다 내 숨결 다 사라지지 않게

ne hyang ki ta ne sum kyon ta sa ra chi chi an kê
제발 날 지나쳐 온 봄날처럼 바람처럼 놓지마

chê ban nan chi na chyo ôn bôm nan cho rom ba ram cho rom nôh chi ma

Can You Save Can You Save Me
그래 날 스쳐 지난 향기처럼 수많은 날들 말고

cư re nan sư chyo chi nan hyang ki cho rom su man hưn nan tưn man cô

Can You Save Can You Save Me
Save Me
Save Me
돌아와줘

tô ra woa chươ
I Want You Back Back Back Back
Back
Back Back Back Back Back
너와 내 기억 날 시간에 맡겨두지마 돌아와줘

no woa ne ki ok nan si ka nê mat kyo tu chi ma tô ra woa chươ

I Want You Back Back Back Back
Back
Back Back Back Back Back
기다릴게 나 여기 남겨진 채 돌아선 채

ki ta rin kê na yo ki nam kyo chin che tô ra son che

I Say Save Me
Can You Save Me

잊을 법한 기억들을 둘씩 되돌려

i chưn bop han ki ok tư rưn tun sik tuê tôn lyo
계절이 지나 계절을 맞아 널 다시 내 품에

kyê cho ri chi na kyê cho rưn ma cha non ta si ne phu mê
제발 날 지나쳐 온 봄날처럼 바람처럼 놓지마

chê ban nan chi na chyo ôn bôm nan cho rom ba ram cho rom nôh chi ma

Can You Save Can You Save Me
그래 날 스쳐 지난 향기처럼 수많은 날들 말고

cư re nan sư chyo chi nan hyang ki cho rom su man hưn nan tưn man cô

Can You Save Can You Save Me

시간에 맡기지마 날 추억하려 하지마

si ka nê mat ki chi ma nan chu ok ha ryo ha chi ma
제발 제발 제발 하나도 지우지는 마 돌아와줘

chê ban chê ban chê ban ha na tô chi u chi nưn ma tô ra woa chươ

I Want You Back Back Back Back
Back
Back Back Back Back Back
너와 내 기억 날 시간에 맡겨두지마 돌아와줘

no woa ne ki ok nan si ka nê mat kyo tu chi ma tô ra woa chươ
I Want You Back Back Back Back
Back
Back Back Back Back Back
기다릴게 나 여기 남겨진 채 돌아선 채

ki ta rin kê na yo ki nam kyo chin che tô ra son che

I Say Save Me

[lyrics hangul] Break up to make up – Huh Gak ft. Eun Ji

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Break up to make up – Huh Gak ft. Eun Ji
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

온종일 전화기만 쳐다보다가 네 문자만 기다리다가

ôn chông in chon hoa ki man chyo ta bô ka nê mun cha man ki ta ri ta ka
괜한 자존심 때문에 잠도 못 이루는 건지

kuên han cha chôn sim te mu nê cham tô mô si ru nưn kon chi
너 없이도 난 괜찮을 것만 같았고 다 잘 지낼 줄 알았는데

no op si tô nan kuên chan hưn kos man kat as cô ta chan chi nen chu ra ras nưn tê
왜 그게 아닌 내 맘은 네 걱정만 하는지

quê cư kê a nin ne ma mưn nê kok chong man ha nưn chi

사실은 그 별것도 아닌 이유로 너를 떠나서 후회해

sa si rưn cư byon kos tô a ni ni yu rô no rưn to na so hu hê he

네가 내 곁에 와서 먼저 말해줘 너도 나와 같다면

nê ka ne kyo thê woa so mon cho man he chươ no tô na woa kat ta myon
이 여자는 왜 이 여자는 왜

i yo cha nưn quê i yo cha nưn quê

도대체 잊을 수가 없는 여자인지

tô te chê i chưn su ka op nưn yo cha in chi

떠나간 뒤에도 자꾸만 나를 울리는지

to na kan tuy ê tô cha ku man na rưn un li nưn chi

 

이 남자는 왜 이 남자는 왜 잊질 못해 죽어도 안돼

i nam cha nưn quê i nam cha nưn quê ick chin môs he chu ko tô an tuê

다시 한번 또다시 한번 말할게

ta si han bon tô ta si han bon man han kê

이제 그만 좀 싸우자

i chê cư man chôm sa u cha

 
이번엔 정말로 다 끝일 거라고 전화번호를 바꿔도

i bo nên chong man lô ta cư thin ko ra cô chon hoa bon hô rưn ba kươ tô
이미 내 습관들도 못난 모습도 너를 닮아버렸어

i mi ne sưp koan tưn tô môs nan mô sưp tô no rưn tan ma bo ryos so

이 여자는 왜 이 여자는 왜

i yo cha nưn quê i yo cha nưn quê
도대체 잊을 수가 없는 여자인지

tô te chê i chưn su ka op nưn yo cha in chi
떠나간 뒤에도 자꾸만 나를 울리는지

to na kan tuy ê tô cha ku man na rưn un li nưn chi

이 남자는 왜 이 남자는 왜 잊질 못해 죽어도 안돼

i nam cha nưn quê i nam cha nưn quê ick chin môs he chu ko tô an tuê

다시 한번 또다시 한번 말할게

ta si han bon tô ta si han bon man han kê

이제 그만 좀 싸우자

i chê cư man chôm sa u cha

 

Woo 먼저 연락이 오겠지 Woo 먼저 날 찾아오겠지

Woo mon cho yon ra ki ô kês chi Woo mon cho nam cha cha ô kês chi
Woo 사실은 아직도 난 네가 좀 더 필요해 이렇게 oh~

Woo sa si rư na chik tô nan nê ka chôm to phin dô he i roh kê Oh~
도대체 넌 잊을 수가 없는 여자인지

tô te chê no ni chưn su ka op nư nyo cha in chi
떠나간 뒤에도 자꾸만 나를 울리는지

to na kan tuy ê tô cha ku man na rư run li nưn chi

이 남자는 왜 이 남자는 왜 잊질 못해 죽어도 안돼

i nam cha nưn quê i nam cha nưn quê ick chin môs he chu ko tô an tuê
다시 한번 또다시 한번 말할게

ta si han bon tô ta si han bon man han kê
이제 그만 좀 싸우자

i chê cư man chôm sa u cha

[lyrics hangul] All my heart – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

All my heart – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

이건 진심이야 Babe 너로 가득한 내 속에 가슴에 네 손을 대 봐. 두근거리는 걸.

i kon chin si mi ya BABE no rô ka tưk han ne sô kê ka sư mê nê sô nưn te boa. tu cưn ko ri nưn kon. 
머릿속엔 온통 너야. 세상 안에 겉돌던 날 지친 날 살 수 있게 해 준 너야

mo ris sô kê nôn thông no ya. sê sang a nê kot tôn ton nan chi chin nan san su is kê he chun no ya

 

한참을 방황 끝에 (혼자) 견뎠어 너 없이. (너 없이) 이제야 내가 차츰 평화롭게 미소를 짓

han cha mưn bang hoang cư thê [hôn cha] kyon tyos so no op si. [no op si] i chê ya ne ka cha chum phyong hoa rôp kê mi sô rưn chis

어 둠을 주던 커튼 (멀리) 걷어준 네 손길. (네 손길) 눈앞에 네가 비춰 슬픔 따윈 지워져

o tu mưn chu ton kho thưn [mon li] ko to chun nê sôn kin. [nê sôn kin] nu na phê nê ka bi chươ sưn phưm ta quơn chi quơn chyo

 

아직까지 못해준 그 말. 목이 메여 시큰한 그 말. 누구보다 사랑해. 오직 너와 나 난나나 난나나 난나

a chik ka chi môs he chun cư man. mô ki ê yo si khưn han cư man. nu ku bô ta sa rang he. ô chik no woa na nan na na nan na na nan na

이 순간이 행복해 정말. 내게 와서 고마워 정말. 나를 다 줄 한 사람 오직 너와 나 난나나 난나나 바로 너.

i sun ka ni heng bôk he chong man. ne kê woa so cô ma quơ chong man. na rưn ta chun han sa ra mô chik no woa na nan na na nan na na ba rô no. 

 

Baby Boo, My hot little figure

세상을 온통 뒤져, 지쳐 쓰러질 때쯤

sê sang ư rôn thông tuy chyo, chi chyo sư ro chin te chưm
눈에 밟힌

 

nu nê ban hin

Venus

눈이 부셔

nu ni bu syo

 

It feels like a dream, so don’t wake me up.

We so fly 날아갈래 to the sky 아무도 우릴 방해 못하도록 말야

WE SO FLY na ra kan re TO THE SKY a mu tô u rin bang he môs ha tô rôk ma rya  
잡은 두 손 놓지 않을 거란 고백 모두 전부 우릴 부러워 할거야 약속해

cha pưn tô sôn nôh chi an hưn ko ran cô bek mô tu chon bu u rin bu ro quơ han ko ya yak sôk he  

 

이건 부탁이야 Babe 내가 너만의 남자로 늘 곁에 머물 수 있게 손을 내밀어.

i kon bu tha ki ya BABE ne ka no ma nê nam cha rô nưn kyo thê mo mun su is kê sô nưn ne mi ro
내게 중요한 건 너야. 떠날까봐 몹시 겁나. 널 못 놔. 어떻게든 지킬 거야.

ne kê chung dô han kon no ya. to nan ka boa môp si kop na. non môs noa. o toh kê tưn chi khin ko ya  

 

큰 돈과 좋은 차 (내게) 없어도 만족해. (만족해) 특별한 너의 존잰 그 무엇도 가늠이 안 돼.

khưn tôn koa chô hưn cha [ne kê] op so tô man chôk he. [man chôk he] thưk byon han no ê chôn chen cư mu os tô ka nư mi an tuê.   
널 알고 만난 만큼 (점점) 난 흠뻑 빠졌지. (빠졌지) 꿈꿨던 작은 기쁨 너를 보면 그려져.

no ran cô man nan man khưm [chom chom] nan hưm bek ba chyos chi. [ba chyos chi] cum kươs ton cha cưn ki bưm no rưn bô myon cư ryo chyo

 

아직까지 못해준 그 말. 목이 메여 시큰한 그 말. 누구보다 사랑해. 오직 너와 나 난나나 난나나 난나

a chik ka chi môs he chun cư man. mô ki ê yo si khưn han cư man. nu ku bô ta sa rang he. ô chik no woa na nan na na nan na na nan na

이 순간이 행복해 정말. 내게 와서 고마워 정말. 나를 다 줄 한 사람 오직 너와 나 난나나 난나나 바로 너.

i sun ka ni heng bôk he chong man. ne kê woa so cô ma quơ chong man. na rưn ta chun han sa ra mô chik no woa na nan na na nan na na ba rô no. 

 

구겨진 소망하나 펼쳐본다. 그 속에 너와 나 걷고 있어.

ku kyo chin sô mang ha na phyon chyo bôn ta. cư sô kê no woa na kot cô is so

너무 멀었던 네가 다가와줄 때마다 난 눈물이 나 Yeah~

no mu mo ros ton nê ka ta ka woa chun te ma ta nan nun mu ri na yeah~

아직까지 못해준 그 말. 목이 메여 시큰한 그 말. 누구보다 사랑해. 오직 너와 나 난나나 난나나 난나

a chik ka chi môs he chun cư man. mô ki ê yo si khưn han cư man. nu ku bô ta sa rang he. ô chik no woa na nan na na nan na na nan na
이 순간이 행복해 정말. 내게 와서 고마워 정말. 나를 다 줄 한 사람 오직 너와 나 난나나 난나나 바로 너. (x2)

i sun ka ni heng bôk he chong man. ne kê woa so cô ma quơ chong man. na rưn ta chun han sa ra mô chik no woa na nan na na nan na na ba rô no. (x2) 

[lyrics hangul] So I – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

So I – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

Baby I just want to love you
You open up my heart… So I
알아요 믿어요 첫눈에 반한단 그 말
a ra dô mi to dô chos nu nê ban han tan cư man
아침에 눈을 뜨면 어젯밤 꿈속에 그대
a chi mê nu nưn tư myo no chês ban kum sô kê cư te
내게로와 입맞추던 그 느낌 그대로
ne kê rô woa ip mack chu ton cư nư kim cư te rô
아직 남아 계속 남아 온종일 그대 생각에 웃죠
a chik na ma kyê sôk na ma ôn chông in cư te seng ka kê us chyô
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
그때도 지금도 아직도 가슴뛰는 말
cư te tô chi cưm tô a chik tô ka sưm suy nưn man
You love me
기다리죠 허전한 이 마음 (달래서 그대 곁으로)
ki ta ri chyô ho chon ha ni ma ưm [tan le so cư te kyo thư rô]
혼자만의 욕심일까 때론 겁이나
hôn cha ma nê dôk si min ka te rô ko pi na
그리움에 두려워도 이렇게 간절히 그댈 원하는걸요
cư ri u mê tu ryo quơ tô i roh kê kan chon hi cư ten quơn ha nưn kon dô
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
그대 뿐이죠 두근거리는 맘도
cư te bu ni chyô tu cưn ko ri nưn mam tô
나 이렇게
na i ron kê
so I love you
사랑한다고 늘 고맙다고 너무
sa rang han ta cô nưn cô map ta cô no mu
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
So I pray for you (oh) so I
so I promise you (oh) so I
약속해요 모든것이 그대라고 믿을께요 (그대라고 믿을께요)
yak sôk he dô mô tưn ko si cư te ra cô mi tưn kê dô [cư te ra cô mi tưn kê dô]
will you come to me
나 조그만 더 그대 품에 오 사랑해요 그대 my love 나 언제까지나 이렇게
na chô cư man to cư te phu mê ô sa rang he dô cư te MY LOVE na on chê ka chi na i ron kê
So.. I love you..

Lịch vạn niên.

Tháng Tám 2014
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031