Uncategorized

[lyrics hangul] Jo Kwon (2AM) – The Day I Confessed (The Day Of Confessing My Love)

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Jo Kwon (2AM) – The Day I Confessed (The Day Of Confessing My Love)
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

 

어떻게 말할까 수백번 생각하느라 잠을 설쳐서 얼굴도 엉망이고

O tok kê man han ka su bek bon seng kak ha nư ra cha mưn son chyo so on kun tô ong mang I cô
오늘따라 머리까지 맘에 안들어 하루종일 안절부절
ô nưn ta ra mo ri ka chi ma mê an tư ro ha ru chông I ran chon bu chon
어느새 너를 만나기 한 시간전 꽃집에 들러 꽃을 좀사려는데
o nư se no rưn man na ki han si kan chon côck chi pê tưn lo chô chưn chôm sa ryo nưn tê

장밀살까 다른꽃살까 에라 모르겟다 아줌마 이쁘게 해주세요

Chang min san ka ta rưn côck san ka ê ra mô rư kês ta a chum ma I bư kê he chu sê dô

오늘은 널 만나면 이쁘다고 말하려 했는데

Ô nư rưn non man na myo ni bư ta cô man ha ryo hes nưn tê
얼굴보자마자 내가 꽃삿으니까 니가 밥사

On kun bô cha ma cha ne ka côck sa sư ni ka ni ka bap sa
어쩜 이런 말만 나와

O cho mi ron man man na woa

도대체 멍청한건지 아님 순진한건지

Tô te chê mong chong han kon chi a nim sun chin hank on chi
이렇게 한심한 말만 튀어나와

I roh kê han sim han man man tuy o na woa
사실은 내가 하려했던 말은 말야

Sa su rưn ne ka ha ryo hes ton ma rưn ma rya
난 널 사랑해

Nan non sa rang he

밤새워 연습햇던말 다 잊어버리고

Bam se quơ yon sưp ton man ta I cho bo ri cô
멋없이 그냥 건넨 꽃다발에도

Mo sop si cư nyang kon nên côck tab a rê tô
밝게 웃어주던 많이 좋아하던 넌 천사야

Ban kê u so chu ton man hi chô ha ha ton no chon sa ya
you are my angel

밥먹고 이런 저런 얘길나누며

Bap mok cô I ron cho ro nye kin na nu myo
언제 말할까 기회만 엿보다가

On chê man han ka ki huê man yos bô ta ka
지금할까 지금이야 사실 나 이젠 아무것도 안들려
chi cưm han ka chi cư mi ya sa sin na I chê na mu kos tô an tuên lyo

내맘은 너 아니면 안된다고 말하려 하는데

Ne ma mưn no a ni myo nan tuên ta cô man ha ryo ha nưn tê
둘 다 외로운데 한번 만나볼래

Tun ta quê rô un tê han bon man na bôn le
계속이런말만 나와

Kyê sô ki ron man man no woa

도대체 멍청한 건지 아님 순진한건지

Tô te chê mong chong han kon chi a nim sun chin hank on chi
이렇게 한심한 말만 튀어나와

I roh kê han sim han man man tuy o na woa
사실은 내가하려 했던 말은 말야

Sa su rưn ne ka ha ryo hes ton ma rưn ma rya
난 널 사랑해

Nan non sa rang he

밤새워 연습했던 말 다 잊어버리고

Bam se quơ yon sưp ton man ta I cho bo ri cô
멋없이 그냥 건넨 내 고백에도

Mo sop si cư nyang kon nên côck tab a rê tô
밝게 웃어주며 고갤 끄덕여준 넌 천사야

Ban kê u so chu ton man hi chô ha ha ton no chon sa ya
you are my angel

널 사랑해 널 사랑해 밤새 연습하고 하지 못한말

Non sa rang he non sa rang he bam se yon sưp ha cô ha chi môs han man 
널 좋아해 널 사랑해 꼭 해주고 싶던 말

Non chông a he non sa rang he côk he chu cô sip ton man

oh 도대체 멍청한건지 아님 순진한건지

Tô te chê mong chong han kon chi a nim sun chin hank on chi
이렇게 한심한 말만 튀어나와

I roh kê han sim han man man tuy o na woa
사실은 내가 하려 했던 말은 말야

Sa su rưn ne ka ha ryo hes ton ma rưn ma rya

난 널 사랑해
Nan non sa rang he

밤새워 연습했던 말 다 잊어버리고

Bam se quơ yon sưp ton man ta I cho bo ri cô
멋없이 그냥 건넨 내 고백에도

Mo sop si cư nyang kon nên côck tab a rê tô
밝게 웃어주며 고갤 끄덕여준 넌 천사야

Ban kê u so chu ton man hi chô ha ha ton no chon sa ya

you are my angel
you are my angel
내가 더 잘할게

Ne ka to chan han kê

Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] Even If I Die, I Can’t Let You Go – 2AM

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Even If I Die, I Can’t Let You Go – 2AM 
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

어려도 아픈 건 똑같아

O ryo tô a phưn kon tôk ka tha
세상을 잘 모른다고 아픈걸 모르진 않아

Sê sang ưn chan mô rưn ta cô a phưn kon mô rư chi na na

 

괜찮아 질 거라고 왜 거짓말을 해

Kuên chan na chin ko ra cô quê ko chis ma rưn he
이렇게 아픈 가슴이 어떻게 쉽게 낫겠어

I roh kê a phưn ka sư mi o tok kê suyp kê nas kês so
너 없이 어떻게 살겠어 그래서 난

No op si o tok kê san kês so cư re so nan

 

죽어도 못 보내 내가 어떻게 널 보내

Chu ko tô môs bô ne ne ka o tok kê non bô ne
가려거든 떠나려거든 내 가슴 고쳐내

Ka ryo ko tưn to na ryo ko tưn ne ka sưm cô chyo ne
아프지 않게 나 살아갈 수 라도 있게

A phư chi an kê na sa ra kan su ra tô is kê
안 된다면 어차피 못살 거

An tuên ta myo no cha phi môs san ko
죽어도 못 보내

Chu ko tô môs bô ne

 

 

아무리 니가 날 밀쳐도 끝까지 붙잡을 거야

A mu ri ni ka nan min chyo tô kưt ka chi bôt cha pưn ko ya
어디도 가지 못하게

O ti tô ka chi môs ha kê

 

정말 갈 거라면 거짓말을 해

Chong man kan ko ra myon ko chis ma rưn he
내일 다시 만나자고 웃으면서 보자고

Ne in ta si man na cha cô u sư myon so bô cha cô
헤어지잔 말은 농담이라고 아니면 난

Hê o chi chan ma rưn nông ta mi ra cô a ni myon nan

 

죽어도 못 보내 내가 어떻게 널 보내

Chu ko tô môs bô ne ne ka o tok kê non bô ne
가려거든 떠나려거든 내 가슴 고쳐내

Ka ryo ko tưn to na ryo ko tưn ne ka sưm cô chyo ne
아프지 않게 나 살아갈 수 라도 있게

A phư chi an kê na sa ra kan su ra tô is kê
안 된다면 어차피 못살 거

An tuên ta myo no cha phi môs san ko
죽어도 못 보내

Chu ko tô môs bô ne

 

그 많은 시간을 함께 겪었는데

Cư man hưn si ka nưn ham kê kyok kos nưn tê
이제와 어떻게 혼자 살란 거야

I chê woa o tok kê hôn cha san lan ko ya
그렇겐 못해 난 못해

Cư roh kên môs he nan môs he

 

죽어도 못 보내 정말로 못 보내 내가 어떻게 널 보내

Chu ko tô môs bô ne chong man lô môs bô ne ne ka o tok kê non bô ne
가려거든 떠나려거든 내 가슴 고쳐내

Ka ryo ko tưn to na ryo ko tưn ne ka sưm cô chyo ne
아프지 않게 나 살아갈 수 라도 있게

A phư chi an kê na sa ra kan su ra tô is kê
안 된다면 어차피 못살 거

An tuên ta myo no cha phi môs san ko
죽어도 못 보내

Chu ko tô môs bô ne

 

2NE1, Phiên âm Tiếng Việt

[lyrics hangul] If I Were You – 2NE1

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

If I Were You – 2NE1
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

***

오늘도 이렇게 하루가 지나가네

Ô nưn tô I roh kê ha ru ka chi na ka nê
온종일 나 너만을 위해 보냈는데

Ôn chông in na no ma nư  ruy he bô nes nưn tê

네가 가장 좋아하는 옷을 꺼내 입고

Nê ka ka chang chô ha ha nư nô sưn ko ne ip cô
거울에 비친 가장 아름다워야 할 내 모습은

Ko u rê bi chin ka chang a rưm ta quơ ya han ne mô sư pưn
초라하게만 보여

Chô ra ha kê man bô yo
눈치 없는 밤 하늘은 너무 아름다워

Nun chi op nưn bam ha nư rưn no mu a rưm ta quơ

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴 봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의마음

no ê ma ưm ma ê ma ưm

내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해널 후회 없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

눈앞에 있는 걸 다 던져버리고 싶지만 크게 소리 지르고 싶지만
nu na phê is nưn kon ta ton chyo bo ri cô siph chi man khư kê sô ri chi rư cô siph chi man
그걸 듣는 건 나 혼자뿐인걸 타들어 가는 촛불과 함께

Cư kon tưt nưn kon na hôn cha bun in kon tha tư ro ka nưn chôs bôn koa ham kê
얼마 남지 않은 내 마음 아름다운 이 집이 감옥처럼 느껴져

On ma nam cha an hưn ne ma ư ma rưm ta u ni chi pi ka môk cho rom nư kyo chyo
눈치 없는 밤 하늘은 너무 아름다워

Nun chi op nưn bam ha nư rưn no mu a rưm ta quơ

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의 마음
no ê ma ưm ma ê ma ưm
내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해 널 후회 없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

가끔 나도 너처럼 다 뒤로하고 밖으로 나가

Ka cưm na tô no cho rom ta tuy rô ha cô bak cư rô na ka
술로 아픔을 웃음으로 슬픔을 씻어 내리고 싶어 하지 않을 뿐

Sun lô a phư mư ru sư mư rô sưn phư mưn si so ne ri cô si pho ha chi an hưn bun

네가 나로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
내가 너로 살아 봤으면 해

Ne ka no rô sa ra boas sư myon he
단 하루라도 느껴 봤으면 해

Ta ha ru ra tô nư kyê boas sư myon he
너의 마음 나의 마음
no ê ma ưm ma ê ma ưm
내가 너를 사랑했으면 해 네가 나를 사랑했으면 해

Ne ka no rưn sa rang hes sư myon he nê ka na rưn sa rang hes sư myon he
단 하루라도 함께 했으면 해널 후회없이 보내줄 수 있게

Tan ha ru ra tô ham kê hes sư myon he non hu hê op si bô ne chun su is kê

네가 나로 살아봤으면 내가 너로 살아봤으면

Nê ka na rô sa ra boas sư myon ne ka no rô sa ra boas sư myon
단 하루라도 느껴봤으면 널 후회없이 보내 줄 수 있게

Tan ha ru ra tô nư kyê boas sư myon non hu hê op si bô ne chun su is kê