Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Only U – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Only U – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

 

내 말 들어 줄래 아무 말도 하지 말고 나 사실은 너무나 불안해
Ne man tư ro chun le, a mu man tô ha chi man cô, na sa si rưn no mu na bu ran he
네가 없는 하루 어떻게 견딜지 정말 몰라
Nê ka op nưn ha ru o tok kê kyon tin chi chong man mô la
우리 끝이 아니라는걸 알아
U ri cư thi a ni ra nưn ko ra ra
내가 없는 빈자리에 혼자 아파 울지는 마
Ne ka op nưn bin cha ri ê hôn cha a pha un chi nưn ma

내 맘속에 오직 너 네 맘속에 오직 나
Ne mam sô kê ô chik no nê mam sô kê ô chik na
서로 닮아가는 모습이 사랑에 빠져 있다는 것
So rô tan ma ka nưn mô sư pi sa rang ê ba chyo is ta nưn kos
같은 하늘 다른 곳 우린 잠시 떨어져
Ka thưn ha nưn ta rưn cô su rin cham si to ro chyo
지금 이 순간 영원히 잊지 말고 기억해
Chi cưm I sun kan yong wươn hi ick chi man cô ki ot he

내게 보여줬던 네 사랑을 기억할게 그 누구도 대신할 수 없는
Ne kê bô yo chươs ton nê sa rang ưn ki ot han kê cư nu ku tô te sin han su op nưn
단 하나의 사랑 내 가슴 깊이 널 담아 둘래
Tan ha na ưi sa rang ne ka sưm ki pho non ta ma tun le
오래 기다리게 해서 미안해
Ô re ki ta ri kê he so mi an he
내 평생에 하나뿐인 너는 정말 특별한 걸
Ne phyong seng ê ha na bu nin no nưn chong man thưk byon han kon

내 맘속에 오직 너 네 맘속에 오직 나
Ne mam sô kê ô chik no nê mam sô kê ô chik na
서로 닮아가는 모습이 사랑에 빠져 있다는 것
So rô tan ma ka nưn mô sư pi sa rang ê ba chyo is ta nưn kos
같은 하늘 다른 곳 우린 잠시 떨어져
Ka thưn ha nưn ta rưn cô su rin cham si to ro chyo
지금 이 순간 영원히 잊지 말고 기억해
Chi cưm I sun kan yong wươn hi ick chi man cô ki ot he

사실 너도 알지 너 그래 난 너 아니면 안 돼 너도 나 아니면 안 돼
Sa sin no tô an chi no cư re nan no a ni myo nan tuê no tô na a ni myo nan tuê
네 생각에 찢어지는 가슴 깊어지는 한숨 누가 그래 차츰 차츰 나아질 거란 말 뿐
Nê seng ka kê chi cho chi nưn ka sưm ki pho chi nưn han sum nu ka cư re cha chưm cha chưm na a chin ko ran man bun
사랑해 사랑해 사랑해 너 듣지 못해도 미안해 미안해 미안해 후회스럽게도
Sa rang he sa rang he sa rang he no tưt chi môs he tô mi an he mi an he mi an he hu hê sư rop kê tô
F.5.R.E.V.E.R.
네 손 잡을게 첫 눈에 꽂힌 그날처럼 우리 사이 새로 고침
nê sôn cha pưn kê chos nu nê côck hin cư nan cho rơm u ri sa I se rô cô chim

Be my love. (I) Need you, girl.
오직 내게는 너뿐이야 너도 알잖아
Ô chik ne kê nưn no bu ni ya no tô an chan ha
차가운 바람이 불어오면 손끝에 스치는 그 느낌이 네 곁에 늘 있는 걸
Cha ka un ba ra mi bu ro ô myon sôn cư thê sư chi nưn cư nư ki mi nê kyo thê nư ris nưn kon

내 손 잡아주던 너 발 맞추어 걷던 나
Ne sôn cha pa chu ton no ban mack chu o kot ton na
다시 너를 만날 그날엔 네 두 손 놓지 않을 거야
Ta si no rưn man nan cư na rên nê tu sôn nôh chi an hưn ko ya

내 맘속에 오직 너 네 맘속에 오직 나
Ne mam sô kê ô chik no nê mam sô kê ô chik na
서로 닮아가는 모습이 사랑에 빠져 있다는 것
So rô tan ma ka nưn mô sư pi sa rang ê ba chyo is ta nưn kos
같은 하늘 다른 곳 우린 잠시 떨어져
Ka thưn ha nưn ta rưn cô su rin cham si to ro chyo
지금 이 순간 영원히 잊지 말고 기억해
Chi cưm I sun kan yong wươn hi ick chi man cô ki ot he

 

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Haru – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Haru – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Uh~
Yeah~
Baby~ eh~
Na ah~
Oh baby~
Yeah~

이런 기분 처음이야
I ron ki bun cho ư mi ya
Baby
이런 사랑 처음이야
I ron sa rang cho ư mi ya
Baby
나를 설레게 하는 사람 말야 나랑 닮은 사랑 너 말야
Na rưn son lê kê ha nưn sa ram ma rya, na rang tan mưn sa rang no ma rya

보고 봐도 또 보고 싶어 내 옆에만 있어줄 사람
Bô cô boa tô tô bô cô si pho ne yo phê ma nis so chun sa ram
누가 봐도 내 이쁜 여자친구 나랑 닮은 사랑 너 말야
Nu ka boa tô ne I bun yo cha chin ku, na rang tan mưn sa rang no ma rya
눈 감아도 찾을 수 있어 세상 단 하나뿐인 널 내가 널 지켜줄게
Nun ka ma tô cha chưn su is so sê sang tan ha na bu nin non ne ka non chi khyo chun kê
Oh Baby~

너의 하루에 나의 하루에 서로가 있기에 난 모든 것이 아름다워
No ưi ha ru ê na ưi ha ru ê so rô ka is ki ê nan mô tưn ko so a rưm ta wươ
헤어지자는 아픈 말 하지 말기 그렇게 내 옆에만 있어줘요
Hê o chi cha nư na phưn man ha chi man ki cư rok kê ne yo phê is so chươ dô

너랑 나랑 사랑할 때 너랑 나랑 입맞출 때
No rang na rang sa rang han te no rang na rang ip mack chun te
달콤한 이 기분 케익보다 짜릿한 너에 숨소리
tan khôm ha ni ki bun kê ik bô ta cha ris han no ê sum sô ri
너랑 나랑 안고 잘 때 너랑 나랑 눈을 뜰 때
No rang na rang an cô chan te no rang na rang nu nưn tưn te
내 품에 안겨 귓가에 속삭여
ne phu mê an kyo kuês ka ê sôk sa kyo
너를 위해 준비할게 너는 그냥 받기만 해 내 모든걸 다 줄게
No rưn wuy he chun bi han kê no nưn cư nyang bat ki man he ne mô tưn kon ta chun kê
(Baby~)

너의 하루에 나의 하루에 서로가 있기에 난 모든 것이 아름다워
No ưi ha ru ê na ưi ha ru ê so rô ka is ki ê nan mô tưn ko so a rưm ta wươ
헤어지자는 아픈 말 하지 말기 그렇게 내 옆에만 있어줘요
Hê o chi cha nư na phưn man ha chi man ki cư rok kê ne yo phê is so chươ dô

항상 고갤 들어 나를 올려다보는 너를 내 큰손으로 볼을 감싸 안음 너는 얼음
Hang sang cô ken tư ro na rưn ôn lyo ta bô nưn no rưn ne khưn sô nư rô bô rưn kam sa a nưm no nưn o rưm
코를 맞대고 부비부비 하고 싶어 너와 어디든 구비구비 가고 싶어
Khô rưn mack te cô bu bi bu bi ha cô si pho no woa o ti tưn ku bi ku bi ka cô si pho
Ma little girlfriend
그 전에 그 옆에 갈게 맘에 들게 언제나 달릴게 매일매일 토닥토닥 쓰담쓰담
Cư cho nê cư yo phê kan kê ma mê tưn kê on chê na tan lin kê me in me in thô tak thô tak sư tam sư tam
나랑 너랑 알콩달콩 깨소금 뿌릴게
Ne rang no rang an không tan không ke sô cưm bu rin kê
Baby~

너의 하루에 나의 하루에 서로가 있기에
No ưi ha ru ê na ưi ha ru ê so rư ka is ki ê
난 모든 것이 아름다워 헤어지자는 아픈 말 하지 말기 그렇게 내 옆에만 있어줘요
Nan mô tưn ko si a rưm ta wươ hê o chi cha nư na phưn man ha chi man li cư rok kê ne yo phê man is so chươ dô
너의 하루에 나의 하루에 서로가 있기에 난 모든 것이 아름다워
No ưi ha ru ê na ưi ha ru ê so rô ka is ki ê nan mô tưn ko so a rưm ta wươ
헤어지자는 아픈 말 하지 말기 그렇게 내 옆에만 있어줘요
Hê o chi cha nư na phưn man ha chi man ki cư rok kê ne yo phê is so chươ dô

 

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] Outsider – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

Outsider – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

오늘 하루 동안 나는 아웃사이더
Ô nưn ha ru tông an na nư na Outsider
복잡한 일 던져버린 아웃사이더
Bôk chap ha nin ton chyo bo ri na Outsider
그 누구의 눈치 따위 보지 않고
Cư nu ku ưi nun chi ta wuy bô chi an cô
내 갈 길을 뚜벅뚜벅 아웃사이더, 아웃사이더, 아웃사이더
Ne kan ki rưn tu bok tu bo ka Outsider, Outsider, Outsider

복잡한 지하철 꾸벅꾸벅 졸다 허겁지겁 내려
Bôk chap han chi ha chon ku bok ku bok chôn ta ho kop chi kop ne ryo
9 to 5
죽어라 일하고 나면 해가 저물고, 넉다운이 되고
Chu ko ra in ha cô na myon he ka cho mun cô, nok ta u ni tuê cô
내 오랜 친구와 밥 한번 먹기 뭐가 힘든지
Ne ô ren chin ku woa bap han bon mok ki mươ ka him tưn chi
그리 같이 붙어 다니던 훈훈했던 우리 둘 사이도 멀어진 듯 하고
Cư ri ka thi bu tho ta ni ton hun hun hes ton u ri tun sa I tô mo ro chin tưs ha cô
정말 안 된다고
Chong ma ran tuên ta cô

*오늘 하루 동안 나는 아웃사이더
Ô nưn ha ru tông an na nư na Outsider
복잡한 일 던져버린 아웃사이더
Bôk chap ha nin ton chyo bo ri na Outsider
그 누구의 눈치 따위 보지 않고
Cư nu ku ưi nun chi ta wuy bô chi an cô
내 갈 길을 뚜벅뚜벅 아웃사이더
Ne kan ki rưn tu bok tu bo ka Outsider

**내 두 발이 흘러 가는 낯선 길로 오늘은 무작정 가보는 거야
Ne tu ba ri hưn lo ka nưn nack son kin lô, ô nư rưn mu chack chong ka bô nưn ko ya
해야 할 일, 숙제, 고민 오늘 딱 하루 잊고
He ya ha run, suk chê, cô mi nô nưn tak ha ru ick cô
혼자만의 시간 속에 오늘 난 아웃사이더
Hôn cha ma nê si kan sô kê ô nưn na na Outsider

Rap
Ha, Ha Hey~!
가자!
Ka cha!
Let’s go!
나 전화길 끄고 딱 아무 생각도 하지 말고 머릴 비워 싹
Na chon hoa kin cư cô ta, ka mu seng kak tô ha chi man cô mo rin bi wươ sak
밖에 나가 보면 달라질 걸 아마 백수처럼 그냥 어디든 골라
Bak kê na ka bô myon tan la chin ko ra ma, bek su cho rom cư nyang o ti tưn côn la
뭘 더 고민해 대충 걷는 것도 좋아 보이네 자꾸 어렵게 생각하다 보면 또 꼬이네
Mươn to cô min he te chung kot nưn kos tô chô ha bô I nê cha ku o ryop kê seng kak ha ta bô myon tô cô I nê
어차피 흘러 가잖아
A cha phi hưn lo ka chan ha
My life
오늘만큼만은 나를 위해
Ô nưn man khưm ma nưn na rưn wuy he
Freestyle outsider

내 두발이 흘러 가는 낯선 길로 오늘은 무작정 가보는 거야
Ne tu ba ri hưn lo ka nưn nack son kin lô ô nư rưn mu chack chong ka bô nưn ko ya
해야 할 일, 숙제, 고민 오늘 딱 하루 잊고
He ya ha run, suk chê, cô mi nô nưn tak ha ru ick cô
혼자만의 시간 속에 오늘 난 아웃사이더
Hôn cha ma nê si kan sô kê ô nưn na na Outsider

혼자여도 외롭지 않아 나를 좀더 느낄 수 있잖아
Hôn cha yo tô wuê rôp chi an ha na rưn chôm to nư kin su is chan ha
Oh yeah~
마음이 차분해져 기분이 자꾸 좋아져
Ma ư mi cha bun he chyo ki bu ni cha ku chô ha chyo
Baby
아무도 가지 않았던 길로 나의 방식대로 가고 싶어
A mu tô ka chi an has ton kin lô na ưi bang sik te rô ka cô si pho

오늘 하루 동안 나는 아웃사이더
Ô nưn ha ru tông an na nư na Outsider
복잡한 일 던져버린 아웃사이더
Bôk chap ha nin ton chyo bo ri na Outsider
그 누구의 눈치 따위 보지 않고
Cư nu ku ưi nun chi ta wuy bô chi an cô
내 갈 길을 뚜벅뚜벅 아웃사이더, 아웃사이더, 아웃사이더
Ne kan ki rưn tu bok tu bo ka Outsider, Outsider, Outsider

내 두 발이 흘러 가는 낯선 길로 오늘은 무작정 가보는 거야
Ne tu ba ri hưn lo ka nưn nack son kin lô ô nư rưn mu chack chong ka bô nưn ko ya
해야 할 일, 숙제, 고민 오늘 딱 하루 잊고
He ya ha run, suk chê, cô mi nô nưn tak ha ru ick cô
혼자만의 시간 속에 오늘 난 아웃사이더
Hôn cha ma nê si kan sô kê ô nưn na na Outsider

내 두 발이 흘러 가는 낯선 길로 오늘은 무작정 가보는 거야
Ne tu ba ri hưn lo ka nưn nack son kin lô ô nư rưn mu chack chong ka bô nưn ko ya
해야 할 일, 숙제, 고민 오늘 딱 하루 잊고
He ya ha run, suk chê, cô mi nô nưn tak ha ru ick cô
혼자만의 시간 속에 오늘 난 아웃사이더
Hôn cha ma nê si kan sô kê ô nưn na na Outsider

Phiên âm Tiếng Việt, Sexy, Free & Single, Super Junior

[lời bài hát] SPY – Super Junior

Có thể copy về và photo ra nhưng phải để nguyên cre.
Không được phép đăng lên wedsite khác.
Bản phiên âm thuộc quyền sở hữu của Ami Wakeshima!

 ***

SPY – Super Junior
Cre: Ami Wakeshima wordpress

https://juniorbabygirl.wordpress.com/

****

Lúc nghe mp3 mình hơi ngạc nhiên. Nó không như tưởng tượng của mình vì đoạn điệp khúc của HảiHách.

Chưa từng thấy SPY nào nhắng như mấy ông này,

Thôi hóng MV (lại cái hộp, haizz)

***

내가 사랑한
Ne ka sa rang han
S. P. Y
그녀를 쫓아
Cư nyo rưn chư cha
Day and night
잡힐 듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만
Chap hin tưs chap hi chi an ha cư rim cha cho rom but chi man
내가 사랑한
Ne ka sa rang han
S. P. Y
그녀를 쫓아
Cư nyo rưn chư cha
Day and night
숨이 턱 끝까지 차 와 그녀를 겨눈 그 순간
Su mi thok cưt ka chi cha woa, cư nyo rưn kyo nun cư sun kan

I got you little run away
I got you little run away
I got you little run away
I got you little run away

일생일대 스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉
In seng in te sư rin tôt nưn sư thô ri ka chi cưm bu tho ha I ra I thư, mak tan lin ko ya chuk
본능으로 꺾은 핸들 그게 답 일걸 붙잡고 밟아 봐 맨 끝까지 가 봐
Bôn nưng ư rô kok cưn hen tưn cư kê ta pin kon, but chap cô ban ba boa, men cưt ka chi ka boa

함정을 피해 봤잔데 내 포망에 잡힌
Ham chong ưn phi he boas chan tê ne phô mang ê chap hin
Baby
그 손맛이 짜릿해 이것 참 살아있네
Cư sôn ma si cha ris he I kos cham sa ra is nê

내가 사랑한
Ne ka sa rang han
S. P. Y.
그녀를 쫓아
Cư nyo rưn chư cha
Day and night
잡힐 듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만
Chap hin tưs chap hi chi an ha cư rim cha cho rom but chi man
내가 사랑한
Ne ka sa rang han
S. P. Y.
그녀를 쫓아
Cư nyo rưn chư cha
Day and night
숨이 턱 끝까지 차 와 그녀를 겨눈 그 순간
Su mi thok cưt ka chi cha woa, cư nyo rưn kyo nun cư sun kan

골드 핑거를 찾아서 영화 같은 체이싱 달렸어
Côn tư phing ko rưn cha cha so, yong hoa ka thưn chê I sing tan lyơs so
서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블록버스터
So rô rưn bi us cô nôn li myo, chưck cô chưck nưn bưn lôk bo sư tho
그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서
Cư cô ri woa ưi kin ko ri rưn, chôp hyos sư myon I chê mom chươ so
Now one two one two, Let’s go, go go~~~!

Doo Roo Roo Doo (Go kick it in the butt! Go kick it in the!)
Doo Roo Roo Doo (Go kick it in the butt! Go kick it in the!)

친절하신 네비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속
Chin chon ha sin nê bi kê I syon mi an ha chi man ko bo ri cô chim sưng ka thưn ne, bôn nưng ma nư rô kyê sôk
가 가 가 자 이 길이 맞다면 난
Ka ka ka cha I ki ri mack ta myon nan
O.K.
그게 남자야 맨 아니면
Cư kê nam cha ya men a ni myon
Not O.K.

함정을 피해 봤잔데 내 포망에 잡힌
Ham chong ưn phi he boas chan tê ne phô mang ê chap hin
Baby
그 손맛이 짜릿해 이것 참 살아있네
Cư sôn ma si cha ris he I kos cham sa ra is nê

나, 나, 나, 나를 사랑한
Na, na, na, na rưn sa rang han
Spy girl
더, 더, 더 멀리 달아나
To, to, to mon li ta ra na
침착한 손끝을 떠나 표적에 꽂힐 때 느껴져
Chim chak han sôn cư thưn to na phyô cho kê côck hin te nư kyo chyo
심장이 미친 듯 뛰고 머리는 차가워져
Sim chang I mi chin tưs tuy cô mo ri nưn cha ka wươ chyo
A-hey

I got you little run away
I got you little run away

침착한 손끝을 떠나 표적에 꽂힐 때 느껴져
Chim chak han sôn cư thưn to na phyô cho kê côck hin te nư kyo chyo
심장이 미친 듯 뛰고 머리는 차가워져
Sim chang I mi chin tưs tuy cô mo ri nưn cha ka wươ chyo
A-hey

Memories, Sexy, Free & Single, Super Junior

SPY

Èo, Suju của chúng ta lại sắp cơm bách.

Lần này là style điệp viên 077, hóng lắm nha.

XEM Ở ĐÂY ~

Không biết mình đã repplay cái teaser perf bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nói chung là quá chất!

Không biết SM có make MV cho bài này không nhỉ? Hy vọng là có…

Mấy giai đã chuyển từ quyến rũ, tự do & độc thân sang điệp viên, và từ vũ đạo vỗ tay sang bắn súng. Hơi bị ngầu đó nha~

Chủ đề của repackage này chắc là Điệp viên thiếu niên siêu cấp quyến rũ tự do và độc thân 

Còn đây là cái bìa album:

Nhìn đi nhìn lại nhìn ngược nhìn xuôi tớ nhận ra Shindong oppa  Còn lại đều theo cảm tính mà nhận diện